2015. aasta olulised haridussündmused

16. jaan. 2015 Sirje Pärismaa Õpetajate Leht - Kommenteeri artiklit

MUUDATUSED JA UUENDUSED

Õppetoetused kasvavad, saajate ring laieneb

Kutseõppurite õppeedukuse alusel makstav igakuine toetus tõuseb 60 euroni (senini 38 eurot, alates toetuse kehtestamisest 2003. a).

Riiklik doktoranditoetus tõuseb 10% ehk 422 euroni kuus (varem 383 eurot, alates 2005. a).

Õppetoetuste ja õppelaenu seadus täieneb uue toetusliigiga ning üliõpilaste vajaduspõhise õppetoetuse tingimused muutuvad õiglasemaks. Kevadsemestrist on peamisi muudatusi kolm: toetuse saamiseks tuleb täita õppekava vähemalt 75% ulatuses senise 100% asemel; uue toetusliigina lisandub vajaduspõhine eritoetus ning sissetuleku ülempiir taotleja pereliikme kohta tõuseb 329 euroni.

Õpetajate miinimumpalk on 900 eurot

Põhikooli- ja gümnaasiumiõpetajate miinimumpalk tõusis 1. jaanuarist 800 eurolt 900-le, kusjuures iga täistööajaga õpetaja ametikoha kohta antakse omavalitsustele ja erakoolide omanikele toetust keskmiselt 1080-eurose brutopalga maksmiseks.

Riik maksab koolilõunatoetust ka gümnaasiumiastmes

PGS-i muudatuste alusel makstakse koolipidajatele koolilõunatoetust ka u 22 000 gümnaasiumiõpilase eest.

Leeveneb lasteaiajärjekordade probleem

Lasteaias on nüüd seaduses sätestatud täiskasvanu ja laste suhtarvud.

Lasteaias on nüüd seaduses sätestatud täiskasvanu ja laste suhtarvud.

Rakendatakse koolieelse lasteasutuse seaduse muudatusi, mille järgi võib kohalik omavalitsus lapsevanema soovil ja nõusolekul võimaldada 1,5–3-aastastele lastele lasteaiakoha asemel ka lapsehoiuteenust. Laste arengu ning turvalisuse tagamiseks lasteaias on nüüd seaduses sätestatud rühma töökorralduse alusena täiskasvanu – õpetaja või õpetaja abi – ja laste suhtarvud.

Teadustöötajatega sõlmitakse tähtajatud töölepingud

Jaanuarist jõustusid ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muudatused, mille kohaselt sõlmitakse kõrgkoolide akadeemilise personali ning teadustöötajatega üldjuhul tähtajatud töölepingud, mis suurendab töötajate ametikindlust. Seni sõlmiti tähtajalised, kuni viieaastased töölepingud. Samas pannakse kohustus teadustöötajaid ning õppejõude vähemalt kord viie tööaasta jooksul atesteerida.

Uus õppekirjandus on digitaalselt kättesaadav

Alates maikuust on kogu sellest ajast peale loodav õppekirjandus digitaalselt kättesaadav. Kirjastused ja teised õppekirjanduse loojad võimaldavad õppekirjandust kasutada ka digitaalselt. Uuenduse eesmärk on muuta digilahendused õppeprotsessi loomulikuks osaks.

Sügisel rakendatakse riiklike õppekavade uuendusi

Käesoleva õppeaasta algul tehti muudatused põhikooli ja gümnaasiumi riiklikes õppekavades. Uuendati ainekavasid ning õppekavade üldosade sätteid, mis puudutavad üldpädevusi ja nõudeid kooli õppekavale. Koolide õppekavad peavad olema muudatustega kooskõlla viidud hiljemalt 1. septembriks. Vt täpsemalt https://www.hm.ee/et/uudised/varskendatud-oppekavad-annavad-opetajale-rohkem-professionaalset-vabadust.

Sügisel alustab neli uut riigigümnaasiumi

Pärnus moodustatakse riigigümnaasium Pärnu Koidula gümnaasiumi baasil. Õpilasi prognoositakse sinna 720.

Tartu Tamme riigigümnaasiumi ehitus. Foto: Sirje Pärismaa

Tartu Tamme riigigümnaasiumi ehitus. Foto: Sirje Pärismaa

Tartus moodustatakse riigigümnaasium Tartu Tamme gümnaasiumi baasil. Õpilasi prognoositakse 540.

Jõhvis moodustatakse riigigümnaasium Jõhvi gümnaasiumi baasil. Õpilasi prognoositakse 470.

Võrus moodustatakse riigigümnaasium Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi ja Võru Kesklinna gümnaasiumi baasil. Õpilasi prognoositakse 360.

Koolimajade ehitus on käimas. Ettevalmistustööd riigigümnaasiumide rajamiseks käivad ka Valgas, Põlvas, Kärdlas, Kohtla-Järvel, Viimsis, Paides ja Raplas.

Kutseõppes laieneb õpetatavate erialade ring

Kutseõppe õppekavade reformi käigus on kutseõppeasutused töötanud välja hulgaliselt uusi õppekavu, tänu millele laieneb just 2015. aastal märgatavalt õpetatavate erialade ring ja avaneb uusi õppimisvõimalusi.

Lisaks hakatakse kutseõppes ar­ves­tama õppe mahtu Eesti kutsehariduse arvestuspunktides (üks arvestuspunkt vastab 26 tunnile õpilase tööle teadmiste ja oskuste omandamisel. Õppetöö maht õppeaastas on 60 arvestuspunkti).

Valmivad õppehooned kutseõppuritele ja erivajadusega õpilastele

Järgmise õppeaasta alguseks valmivad Ahtme kooli ja Tallinna Konstantin Pätsi vabaõhukooli renoveeritud õppehooned, lisaks uus õppehoone käitumis- ja tundeeluhäiretega õpilastele Tapal. Uus hoonekompleks Kaagveres peaks valmima aasta lõpuks, samuti Sillamäe kutsekooli ja Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse õppehooned ning Viljandi kutseõppekeskuse praktikahoone II järk.

Doktorantide sotsiaalsed tagatised laienevad

Alates septembrist laienevad doktoranditoetust saavatele doktoriõppe üliõpilastele sotsiaalsed tagatised vanemahüvitise ja pensionikindlustuse osas. Varem tagati seadusega üksnes ravikindlustus.

EKSAMID, TESTID

 • Riigieksamid: 20. jaanuariks tuleb õpilastel oma eksamid eksamite infosüsteemis ära valida. 27. aprillist 21. maini on koolides riigieksamite periood. Esmased tulemused avalikustatakse 19. juunil.
 • PISA 2015 test toimub koolides 13. aprillist 8. maini.
 • E-tasemet­ööd 6. klassidele. Mais toimuvad koolides tasemetööd. Traditsioonilise tasemetöö asemel saavad koolid valida elektroonilise tasemetöö. Samuti toimub esimene katseline eesti keele e-test keelekümblusõpilastele.

KONKURSID, VÕISTLUSED

 • Olustvere künnivõistlus

  Olustvere künnivõistlus

  Õpilaste teadustööde riikliku konkursi tähtaeg on 2. märts.

 • Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi tähtaeg on 2. märts.
 • Teaduse populariseerimise projektikonkursi tähtaeg on märtsis.
 • Veebruari lõpus või märtsi alguses toimub üleriigilise õpilaste kõnevõistluse „Kuldsuud” lõppvoor Põltsamaa ühisgümnaasiumis.
 • Märtsi alguses on üleriigilise õpilaste veebipõhiste õppematerjalide koostamise võistluse „Kirjandusraal” lõppvoor Nõo reaalgümnaasiumis.
 • Kutsehariduse suursündmus „Noor meister 2015” on 6. ja 7. märtsil Eesti Näituste messikeskuses.
 • 20.–24. maini toimuvad Luua metsanduskooli eestvedamisel 14. Euroopa metsanduse kutsevõistlused.
 • 11.–16. augustini toimub São Paulos Brasiilias WorldSkills, kus on esindatud ka Eesti delegatsioon.
 • Eesti teaduse populariseerimise auhinna konkursi tähtaeg on 15. september
 • Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis toimub 25. ja 26. septembril künnivõistlus ja 26. septembril hoidiste mess.
 • Noorte leiutajate riikliku konkursi tähtaeg on 15. oktoober.
 • Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi tähtaeg on 15. oktoober.

KONVERENTSID, ÜRITUSED

 • 3 huvitav koolJätkuvad Huvitava Kooli maakondlikud mõttekojad, mille kaudu kaasatakse tegevusse kõik haridusest huvitatud asjaosalised. Regionaalsetel kogunemistel arutatakse maakonna hariduse tugevaid ja nõrku külgi ning lepitakse kokku koole huvitavamaks muutvas tegevuses. Toimunud on mõttekojad Valga-, Ida- ja Lääne-Virumaal. Nüüd liigutakse järgmistesse maakondadesse. 29. jaanuaril on mõttekoda Jõgevamaal. Koostöös TÜ-ga toimuvad Huvitava Kooli parimate praktikate päev kevadel, haridusuuendusi tutvustav sügiskonverents jpm.
 • Jaanuaris ja veebruaris toimuvad Andrase ja HTM-i koostöös AGENDA projekti raames täiskasvanuhariduse poliitikakujundajate seminarid kuues maakonnas: 27.01 Võru-, 28.01 Järva-, 30.01 Harju-, 04.02 Hiiu-, 12.02 Lääne-Viru- ja 26.02 Tartumaal. AGENDA on Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava aastani 2020, mille eesmärk on suurendada täiskasvanute võimalusi osaleda elukestvas õppes.
 • „Rakett 69” viienda hooaja avasaade on 17. jaanuaril kell 19.30 ETV-s.
 • Noorte leiutajate talvelaager toimub 23.–25. jaanuarini Tartus.
 • 27. jaanuaril valib Eesti kunstiakadeemia 61-liikmeline valimiskogu uue rektori. Valimistules on professorid Andres Tali, Ivar Sakk ja Mart Kalm.
 • 5. ja 6. veebruaril toimub Pärnus Strand SPA ja konverentsihotellis kaheksas haridusjuhtide aastakonverents. Arutatakse, kuidas saab haridusvaldkond julgustada noori proovima uut, säilitades samas piiritunde, et n-ö kastist välja mõtlemine ei muutuks anarhiaks. Vaadeldakse võimalusi haridusjuhi tööd värskes võtmes korraldada ning õppijates ja kolleegides „teravaid pliiatseid” ära tunda.
 • 24. veebruaril antakse üle Wiedemanni keeleauhind ja riigi teaduspreemiad.
 • 26. veebruaril toimub Eesti õpetajate liidu vestlusring „Kuidas saavutada tasakaal haridusmaastikul?”.
 • 12. märtsil katsetavad MTÜ Peaasjad ja õpetajate liit vaimse tervise juhendeid.
 • 13. märtsil antakse Põltsamaal üle 2014. aasta keeleteo auhind.
 • 19. ja 20. märtsil antakse Narvas võõrkeelekonverentsil üle Euroopa võõrkeeleõppe tunnuskirjad.
 • Aprill on üleriigiline lõimitud keele- ja aineõppe kuu „Keelepädevus aineõppes – keele kolmnurk”.
 • Kasvatusteaduste konverents „Traditsioon ja innovatsioon hariduses” ja kasvatusteaduste konkursi autasustamine leiab aset 15. ja 16. aprillil, korraldab Eesti teadus­agentuur koostöös Eesti akadeemilise pedagoogika seltsi ja TLÜ-ga.
 • Õpilaste teadusliku ühingu 11. aastakonverents ja õpilaste teadustööde konkursi autasustamine toimub 24. ja 25. aprillil Tallinnas.
 • Teaduse populariseerimise programmi TeaMe tänuüritus leiab aset 7. mail.
 • 27. mail on õpetajate liidu sünnipäevaseminar „Harmooniline õpetaja – kelle teha?”.
 • Õpilaste teadusliku ühingu suveseminar toimub 9.–11. augustini Viitnas.
 • Miks.ee suvekool teaduse populariseerijatele on 17. ja 18. augustil.
 • 14. ja 15. augustil osalevad õpetajate liit ja Noored Kooli arvamusfestivalil.
 • Teadushariduse ja Scientix võrgustiku konverents koostöös Tallinna reaalkooliga leiab aset 11. ja 12. septembril.
 • 17. ja 18. septembril toimub rahvuskaaslaste konverents TÜ Narva kolledžis.
 • Septembris toimub keeleõpetajate sügiskonverents ja oktoobris keelefoorum.
 • 24. septembril toimub miks.ee teaduspäev Tallinnas Teadlaste Öö festivali raames.
 • Oktoobri alguses toimub traditsiooniline aasta õpetaja gala.
 • 9.–16. oktoobrini toimub 18. täiskasvanud õppija nädal, mis algab tunnustusüritusega ja lõpeb täiskasvanuhariduse rahvusvahelise foorumiga.
 • 22. ja 23. oktoobril on keelekümbluse rahvusvaheline konverents „Keelepädevus aineõppes – keelekolmnurk”.
 • 19. novembril toimub konverents „Teadus? Läheb tarvis. Päriselt!”, antakse üle ka teaduse populariseerimise auhinnad.
 • Välishindamise aastakonverents toimub 26. novembril.
 • 27. ja 28. novembril toimub Eesti õpetajate kongress.
 • Noorte leiutajate riiklik konkurss lõpetatakse 10. detsembril Tallinnas.

ÕPETAJAAMETIGA SEOTUD TÄHTAJAD

 • Õpetaja kutse taotlemise kevadvooru tähtaeg on 5. aprillil. Uue kutsesüsteemi eestvedajad Astrid Sildnik, Kristi Laidvee ja Margit Timakov.

  Õpetaja kutse taotlemise kevadvooru tähtaeg on 5. aprillil. Uue kutsesüsteemi eestvedajad Astrid Sildnik, Kristi Laidvee ja Margit Timakov.

  Õpetaja kutse taotlemise kevadvooru tähtaeg on 5. aprillil ja sügisvooru tähtaeg 5. novembril. Vt lähemalt www.­opetajateliit.ee.

 • Täiskasvanute koolitaja kutse taotlemise tähtajad on 1. aprill ja 1. ­oktoober. Vt lähemalt www.­andras.ee.
 • 8. märtsini saab esitada avaldusi Noored Kooli järgmisesse lendu kandideerimiseks. 9. lend alustab koolides 2015. a sügisest.
 • Hiljemalt 15. maiks ootab Noored Kooli koolijuhtide ettepanekuid ja soove programmis osaleja leidmiseks oma kooli.
 • 12. juunil lõpetavad 7. lennu osalejad Noored Kooli programmi.
 • 29. juunist 9.juulini toimub Noored Kooli suvekool õpilastele.
 • 8. ja 9. augustil korraldab Noored Kooli suvekonverentsi, mis sel aastal on avatud kõigile huvilistele.
 • 1. oktoobril algab uus kandideerimisvoor Noored Kooli 10. lendu, kes alustab koolis 2016. aasta sügisest.
 • Koolivaheajad
 • Järgmine koolivaheaeg on 14.–22. märtsini.
 • Suvevaheaeg kestab 4. juunist 31. augustini.
 • Sügisvaheaeg on 17.–25. oktoobrini, talvevaheaeg 23. detsembrist 10. jaanuarini.

Alllikas: HTM, Innove, ETAG, EÕL, Noored Kooli. Loetelu ei ole ammendav ega lõplik, see täieneb jooksvalt Õpetajate Lehe veebilehel.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!