Õpetajate suvekoolide välimääraja 2015

29. mai 2015 Sirje Pärismaa Õpetajate Leht - 3 Kommentaari

Nii nagu igal aastal, ootab ka tänavu õpetajaid ees suvine enesetäiendus. Õpetajate Leht uuris aineliitudelt, mis ja kus toimub.

JUUNI

Tehnoloogiakasvatuse liit korraldab koos Soome kolleegidega 1.–3. juunini rahvusvahelise tehnoloogia ainevaldkonna suvekonverentsi Mäetagusel.

MTÜ Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu juhatuse esimees Mart Soobik: „Teemaks on uus ja traditsiooniline aineõpetuses, tehniliste õppeainete uus ainekava Soomes, tehnilise töö õppevahendite uuendamine Soomes, 3D-skaneerimine jm. Valida saab kahe töötoa vahel. Iga osaleja saab kaasa võtta mõne praktilise õpilastöö, mis pannakse näitusele. Soomlaste ettekanded tõlgitakse eesti keelde. Toimub ka traditsiooniline Soome-Eesti sportlik-tehnoloogiline maavõistlus.

Osalejaid on Eestist ja Soomest kokku üle 70, registreerimine on lõppenud. Eesti õpetajad maksavad koolide täiendkoolitussummadest, toetab Innove ja tehnoloogiakasvatuse liit, osalusmaks on 89 eurot.”

Haiglaõpetajate seltsi suvese­mi­nar toimub 15. ja 16. juunil Tal­linnas Metropoli hotellis. Teema on „Stepped-up support system in Fin­land and how it is implemented in Oulu Hospital School”.

Juhatuse esimees Hele Täär: „Soo-me kolleegid tutvustavad igapäevatööd ja viivad läbi praktilised töötoad. Püüame koostada juhendmaterjalid toetussüsteemi rakendamiseks Eesti haiglaõppes. Tagatud on tõlge. Osalustasu 45–75 eurot. Seminari toetab Innove.”

Majandus- ja ettevõtlusõpetajate suvekool „Mentorite metsakool – märka, mõista, muuda!” toimub 26.–28. juunini Jõgevamaal Voore puhkekeskuses.

Seltsi esinaine Elbe Metsatalu: „Traditsiooniliselt ootame suvekooli kõikides kooliastmetes töötavaid majandus- ja ettevõtlusõpetajaid ning tublimaid majandusõpilasi, eelkõige õpilasfirma programmi läbinud gümnasiste.

Osalemistasu õpilastele 15 ja õpetajale 50 eurot, seltsi liikmetele 35 eurot.

Registreerimine 8. juunini Junior Achievement Eesti kodulehe kaudu. Suvekool toimub ESF-i programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008–2014” toetusel Innove, majandusõpetajate seltsi ja Junior Achievement Eesti koostöös.”

Emakeeleõpetajate seltsil on suvekooli asemel 28. juunist 1. juulini seltsi õppereis „Kirjanduslikke ääremärkusi: Helsinki ja Stockholm”.

Juhatuse esimees Kaja Sarapuu: „Toimuvad jalutuskäigud kirjanduslikel radadel, tutvutakse Eesti majade tegevuse ja Stockholmi eesti kooliga, käiakse Strindbergi majamuuseumis. Korraldajateks on seltsi liikmed Edward Kess ja Piret Järvela.

Osalejaid on 30, registreerimine on lõppenud, nimekiri täis. Osalusmaks on 240 eurot (osalejate omafinantseering). Plaanisime kohe omaosalusega, hoiame HTM-ist saadavat toetust kevad- ja sügispäevadeks. Õpetajatel on võimalik küsida oma koolist koolitusraha.”

Käsitööõpetajate selts Aita ja tööõpetajate seltsi suvekursus „Loovus ja disain tehnoloogiavaldkonnas” toimub Haapsalus 29. juunist 1. juulini.

Aita esinaine Terje Raudsepa: „Programmis on tutvumine Haapsalu kutsehariduskeskuse, pitsikeskuse ja põhikooliga. Võimalus osaleda töötubades: puitesemete kirjamine, intarsia, restaureerimine, nahatööd, kolmnurkne Mustjala leekrätt, Nadja tordid jt.

Töötubadesse on juba registreerunud 109 osalejat. Huvilistel on võimalik end kirja panna 1. juunini. Osalustasu ööbimisega 95, ööbimiseta 75 eurot, auliige, mittetöötav pensionär ja laps 50 eurot. Suvekursust toetab Innove.”

JUULI

Eesti keele kui teise keele õpetajate suvekool toimub 28. ja 29. juulil Sagadi mõisas. Teemaks „In­no­vatiivne õpetaja õpib ja loob”.

Seltsi juhatuse esimees Anneli Kustova: „Osalema ootame koolide ja lasteaedade õpetajaid. Registreerida saab, kuni kohti jätkub. Omaosalus on 35 eurot. Suvekooli toetab ESF-i programm „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008–2014”.

Lasteaednike liidu suvekool toimub 30. ja 31. juulil Valgas Kasekese lasteaias.

Liidu juhatuse esimees Liili Pille: „Suvekooli teemaringis on alushariduse ja lapsehoiu kontseptsioon, sobitusrühmade töö ja HEV laste kaasamine. Liidu üldkoosolek toimub 31. juuli hommikupoolikul. Registreerimine kestab liidu kodulehel.

Osalemine maksab liidu liikmele 37 ja mitteliikmele 47 eurot. Suvekooli toimumist finantseeritakse laekunud liikmemaksudest ja osalustasudest.”

AUGUST

Kehalise kasvatuse liidu 10. rahvusvaheline suvekursus toimub Võrus 3.–7. augustini.

Liidu juhatuse esinaine Raina Luhakooder: „Teemade hulk on väga lai, toimuvad teooria- ja praktilised tunnid. Osalevad koolide kehalise kasvatuse õpetajad, samuti treenerid ja lasteaedade liikumisõpetajad. Osalejaid ootame ka Lätist, Soomest, Karjalast ja mujalt.

Registreerimine kestab ja kohtade olemasolul on võimalik registreeruda kuni kursuste alguseni. Osalema oleme plaaninud 200 inimest. Kursuste maks sõltuvalt ööbimiskohast 150–290 eurot. Finantseerimine on inimeste enda rahakotist, koolide koolituskuludest, Innovest saadud toetusest.”

Saksa keele õpetajate seltsi suvekool toimub 10.–12. augustini Harju­maal Pedasel.

Seltsi esimees Signe Ilmjärv: „Käsitleme digitaalseid õppevahendeid ja raamatuid, neurolingvistilist lähenemist keeleõppele ja õppimist õpikodades. Osalejaid on koos lektoritega 42.

Registreerumine ametlikult küll veel kestab, aga kohad on juba täis. Osalustasu on 50 eurot, see katab umbes 1/3 kogu kuludest, ülejäänud kulud katab selts ja Innove poolt projektitaotluse põhjal eraldatu.”

Klassiõpetajate liidu suveseminar „Hinge- ja teatrikunst” toimub 10. ja 11. augustil Saaremaal.

Liidu juhatuse esimees Küllike Kütimets: „Uurime oma häält kui tähtsaimat töövahendit. Ühepäevase praktilise kogemuskoolituse eesmärk on luua võimalused eneseanalüüsiks, enesejuhtimiseks, isikliku häälelise ressursi teadvustamiseks ja suurendamiseks ning hääle mõju tundmaõppimiseks. Õpime ja harjutame uut hääle- ja eneseväljendamistehnikat selgete ja mõjusate sõnumite edastamiseks. Kolleegilt kolleegile töötubades jagavad õpetajad kogemusi teatritegemisest ja praktilisi võtteid dramatiseeringu lavastamiseks.

Osalustasu 30–80 eurot. Praegu on veel võimalik end kirja panna. Ootame osalema kuni 70 klassiõpetajat. Suvekool toimub programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008–2014” raames.”

Ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate seltsi suvekool toimub 11.–13. augustini rotatsiooni korras Harjumaal Murastes.

Seltsi aseesimees Liis Reier: „Teemaks on ajalooõpetuse lõimimine. Toimuvad lõimingu töötoad, tutvume maakonna huviväärsustega (EAÜS-i kultuuriloolise kogumiku radadel), peame seltsi töökoosoleku. Kohti on 80, registreerimine avatakse mai lõpus. Omaosalus on 30 eurot. Kaasrahastajad INNOVE ja HTM.”

Inimeseõpetuse õpetajate suvekool toimub 12. ja 13. augustil Tar­tu­maal Palu puhkekeskuses.

Suvekooli korraldava Tartumaa inimeseõpetuse ainesektsiooni esimees Svetlana Keisk: „Selle aasta teemaks oleme valinud suhtlemise ja suhted. Elektrooniline registreerimine algas 1. mail ja kestab 1. augustini.  Osalejate arvu veel ei tea, kuid  tavaliselt osaleb suvekoolis 30–50 inimest eri koolidest. Seega on oodatud kõik inimeseõpetuse õpetajad üle kogu Eesti. Osalustasu on 90 eurot (IÜ liikmetele 70). Tasu sisaldab majutust, toitlustust, koolituse materjali ja kogu suvekooli tegevust. Lisaks osalustasule toetavad suvekooli  inimeseõpetuse ühing, Tartu maavalitsus, Tartu linnavalitsus ja Tartu Kultuurkapital.”

Matemaatikaõpetajad kogunevad suvisteks koolituspäevadeks Palamusel 17.–19. augustini.

Koolimatemaatika ühenduse esimees Hele Kiisel: „Räägime eksamitest ja tasemetöödest, andekast lapsest, õpetajakutse taotlemisest ja jagame kogunenud infot. Arutame läbi matemaatika ainekava õppeprotsessi kirjelduse tööversiooni, õpime tundma ümberpööratud klassiruumi meetodit, teeme ekskursiooni Peipsi äärde ja suhtleme üksteisega. Ööbime Luua metsamajanduskooli õpilaskodus. Täpsem info registreerimislehel.”

Inglise keele õpetajate seltsi suvekool toimub 18. ja 19. augustil TÜ Pärnu kolledžis.

Juhatuse esinaine Leena Punga: „Teemasid on palju, ühiseks nimetajaks „Õpilane – õpik – õpetaja”. Registreerimine kestab augusti alguseni. Kindlat osalejate arvu pole me kunagi kehtestanud. Osalejaid on olnud ligi 220, mõnel aastal rohkem, teisel vähem. Osalusmaks 50 eurot. Finantseering tuleb osalustasudest nagu ka varasematel aastatel. Kahel eelmisel aastal toetas meid rahaga HTM. Selle aasta taotlusele pole seni kahjuks vastust saanud. Osalustasu maksmine sõltub eelkõige kooli võimalustest. Paljudes koolides saab õpetaja kindla summa ulatuses valida, millisel koolitusel osaleda. Ise maksavad suvekooli eest väga vähesed. Maksma peavad nad majutuse eest nagunii ja sageli koolid seda tasu ei maksa.

Meie koolitustel on alati kohal olnud Allecto ja Studium, kes müüvad väliskirjastuste õpikuid, lugemisvara ja metoodilist kirjandust. Tavaliselt toovad nad kaasa ka kirjastuste metoodikuid, kes tutvustavad seminaridel metoodilisi võtteid õpikute materjalide alusel.”

Bioloogiaõpetajate ühingu suvekool toimub 20.–22. augustini Luua metsanduskoolis. Teemaks on „Aatomist organismini – bioloog, keemik ja füüsik võrgus”.

Ühingu president Aiki Jõgeva: „Osalema ootame 50 huvilist, registreerumine käib. Saime raha Innove konkursi „Uuenenud riiklike õppekavade rakendumise toetamine” kaudu, toetavad Euroopa sotsiaalfond ja Eesti riik. On ka omaosalus, ühingu liikmetele 30 eurot.”

Kunstihariduse ühing korraldab tänavuse suveüritusena 26. ja 27. augustil konverentsi „Koos kunstiga koolis” rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis.

Ühingu juhatuse esimees Liia Jung: „Konverentsiga toetatakse kunstihariduse ühingu, ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate seltsi ja muusikaõpetajate liidu koostööd, määratakse kindlaks edaspidised koostöövõimalused õppe- ja kasvatustöös.”

Hea Alguse suvekoolitus toimub 27.–28. augustil Käsmus Lainela puhkekülas. Koolitus toimub projekti „Laps turvalises haridussüsteemis: kaasamine ja sekkumine kõigi laste huvides” käigus.

MTÜ Hea Algus tegevjuht Liivi Türbsal: „Projekti eesmärgiks on edendada lasteaedades ja koolides kaasava hariduse põhimõtteid ning suurendada asutuste suutlikkust tegeleda riskirühma kuuluvate lastega ning ennetada riske nagu õpimotivatsiooni langus, koolist väljalangemine ja probleemne käitumine. Suveseminarile on oodatud projekti kaasatud koolide ja lasteaedade meeskonnad kokku 40 haridusasutusest üle Eesti. Koolitusgruppi on registreeritud kuni 160 inimest, nimekiri on täis. Koolitusseminar on jätkuks 3-päevastele kooolitustele, mis toimusid neljas Eestimaa piirkonnas. Suvekoolitusel kasutatakse innovaatilisi ning uudseid lähenemisi Eesti, Norra, Belgia ning Inglismaa koolitajatelt.

Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna toetuse programmi „Riskilapsed ja-noored” avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis”.


3 arvamust teemale “Õpetajate suvekoolide välimääraja 2015”

 1. Taavi ütleb:

  Kursusi on hea korraldada ning õpetjatel võimalus seal osaleda. Paraku raskendab seda kursustetasu. Kool keeldub finantseerimast ning enda palgast 190 krooni välja käia pole võimalik.

 2. Margit Kink ütleb:

  Ka Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias on tulemas õpetajate suvekool “Õpetaja hääl ja meel”. Kursuse eesmärgiks on luua võimalused eneseanalüüsiks, enesejuhtimiseks, isikliku ressursi teadvustamiseks ja suurendamiseks, tasakaalu leidmiseks ning hääle ja meele vastasmõju tundmaõppimiseks. Õpitakse ja harjutatakse uut hääle- ja eneseväljendamistehnikat ning suhtlemisoskusi selgemate ja mõjusamate sõnumite edastamiseks. Lisainfo koolituskalendris: http://www.kultuur.ut.ee/et/taiendusope.

 3. Katrin Nielsen ütleb:

  Viljandi Kultuuriakadeemia pakub ka juba neljandat aastat draamaõpetaja treeninglaagrit, sel aastal 11-13. augustil. Töö käib loominguliste grupitööde vormis ja tänavu keskendume rühmaloome ehk leiutavale teatrile. Lisaks arutame teatri ja draama võimalusi hariduses, täpsemalt õppekavas. Oodatud kõik, kes kasutavad kasutavad teatrit ja draamat õppimises ja õpetamises.

  vt http://www.kultuur.ut.ee/et/taiendusope/draamaopetajate-treeninglaager-0

Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!