Milliseid koolitusi juhid hindavad?

27. jaan. 2017 Tiina Vapper toimetaja - Kommenteeri artiklit

Lasteaiajuhtidele on meeldinud koolituste praktiline suunitlus ning koolitajate oskus asju laiemalt näha. Foto: OÜ Change Partners

 

Iga professionaalne juht mõistab enesetäiendamise vajadust ja otsib selleks parimaid võimalusi. Paljud lasteaiajuhid on olnud rahul koolitustega „Väärtuspõhine ja õppijakeskne haridusasutuse juhtimine” ja „Muudatuste ja muutuste juhtimine organisatsioonis”, mida viib läbi koolitus- ja konsultatsiooniettevõte Change Partners.

Nõo lasteaia Krõll direktor Kristi Voore on direktoriametis teist õppeaastat, enne seda oli ta õppealajuhataja. Ta ütleb, et direktorina on vastutus suurem ja igapäevatöö nõuab väiksemaid või suuremaid muudatusi, mida tuleb teha läbimõeldult ja targalt. „Kui leidsin HITSA koolituskalendrist info muudatuste juhtimise koolituse kohta, otsustasin minna,” räägib Kristi Voore. „Lasteaias on meil parasjagu käimas õueala arendusprojekt, mis tähendab, et kui praegu kasutavad kõik rühmad õue ühiselt, siis edaspidi tahame, et igal rühmal oleks oma ala. Koolitusel sain paljudele oma küsimustele vastused ja eelkõige nõuandeid, kuidas seda mõtet parimal moel töötajate, laste ja lapsevanemateni viia. Koolitusest oli selles suhtes väga palju kasu, et mõtlesin etapiti läbi, kuidas uuendust inimestele selgitada ja nendega suhelda.”

Kristi Voore sõnul andis koolitus kasulikke juhtnööre ka edaspidiseks. „Sain tervikpildi sellest, kuidas muudatust üldse läbi viia, kuidas alustada ja millised on järgmised sammud. Sain teadlikumaks, milliseid aspekte arvestada ja kuidas asju eri vaatenurkadest näha. Lihtne on näha ainult oma vaatenurka, aga tähtis on püüda näha ja mõista ka teiste omi.”

Alavere Mõmmila lasteaia direktor Eda-Mai Tammiste on jõudnud osaleda mõlemal koolitusel ja soovitab neid teistelegi. Eriti huvitavaks teeb tema sõnul koolitused see, et koolitajad ei ole pedagoogilise taustaga inimesed, vaid neil on meeskonnajuhtimise kogemus väljaspool haridusvaldkonda. „Koolitajad on tõelised oma ala asjatundjad, asju vaadatakse täiesti teise nurga alt. Muudatuste juhtimise koolitusel sain töötada oma lasteaia muudatusprojekti kallal. Mõistagi on iga muudatuse elluviimine pikk protsess, kuid harilikult ongi just algust teha raske. Tore oli seegi, et koolitusele oli kaasatud praktikuid lasteaedadest, kelle kogemusi oli huvitav kuulata.”

Saue lasteaia Midrimaa õppealajuhataja Helgi Vaher toob välja, et lasteaiajuhtidele mõeldud juhtimiskoolitusi palju ei ole, rohkem pakutakse erialakoolitusi, mis on kahtlemata samuti olulised. „Olen olnud alushariduses juba 35 aastat ning pedagoogika, eri metoodikate, samuti lapse arengu ja psühholoogiaga praktikas väga palju kokku puutunud. Et valitud juhitööd targalt teha ning jõuda sihile mõistlikke teid kasutades, on vaja just juhtimisteadmisi ja -oskusi. Juhil peab kõigepealt olema endal selge, mille poole ta püüdleb ja milliseid teid tulemuse saavutamiseks kasutab. Alles siis saab minna kollektiivi ette, tutvustada oma plaane ja neid üheskoos ellu viia.”

Saue lasteaia muudatuskava, mille läbiviimiseks ta käis koolitusel teadmisi ammutamas, on e-lasteaed.ee keskkonnaga ühinemine. „Mulle meeldis, et sain tegelda asjaga, mida meie lasteaial vaja läheb,” ütleb Helgi Vaher. „Värskendavana mõjus koolituse laiem vaade. Sain kaasa palju töös kasutatavaid vahendeid, mis on ennast juba tõestanud. Minu jaoks on alati olnud tulemuslikumad need koolitused, mida viivad läbi praktikud. Ja oluline oli ka kolleegidega üle riigi kokku saada ja kogemusi vahetada.”

Koolitust soovitab ta kõigile juhtidele, kes tahavad end täiendada ja saada natuke teistmoodi vaatenurka lasteaia juhtimisele. „Seadustes ja õpikäsituses toimunud muutused puudutavad iga haridusasutust. Ühiskond areneb ja ootused muutuvad. Keegi meist ei saa paigal seista ja öelda, et võtke meid sellistena, nagu oleme. Muutuma peab pidevalt.”

 


Tegevjuht Ekke Sööt. Foto: OÜ Change Partners

 

Suurem osa juhi tööst taandub tööle inimestega


Lasteaedade juhtide huvi teie koolituste vastu on suur ja tagasiside tunnustav. Change Partnersi tegevjuht Ekke Sööt, palun tutvustage oma koolitusprogramme lähemalt.

Viime neid koolitusi SA Innove tellimusel läbi ajavahemikus 2016–2018. Sügisest alates on poole aasta jooksul koolitustel osalenud üle saja alusharidus-, üldharidus- ja kutseharidusjuhi kogu Eestist. Eriti suur on tõepoolest olnud lasteaiajuhtide huvi.

Sedasorti koolitusi oodati, sest hariduses on viimasel ajal toimunud tohutult palju muutusi ning juhtidel tuleb osata neile paindlikult ja kiiremini reageerida ning inimestega veel paremini suhelda. Meie koolitused on hästi praktilised, täiendavad üksteist. Väärtusteteemaline programm keskendub sellele, kuidas organisatsioonis kokkulepitud väärtused ka tegelikult elama panna. Muudatuste programm annab juhile meetodid ja vahendid, et kavandatud muudatused ellu viia. Selles programmis osalejad töötavadki suure osa ajast konkreetse muudatusprojektiga, mis on juba töös või lähiajal plaanis. Koolitusel saavadki nad selleks n-ö tööriistad, ühtlasi tuge koolitajatelt ja kaasosalejatelt. Väärtuspõhise juhtimise koolitus toimub neljal, muudatuste oma viiel päeval sagedusega kord kuus. Vahepealsel ajal püüavad juhid õpitut praktikas katsetada ning jagavad järgmine kord oma kogemusi teistega. Suur väärtus ongi üksteiselt õppimine, sest paljud probleemid, mis ühes asutuses tekivad, võib teine olla juba lahendanud. Kuulatakse üksteise plaane, nõustatakse üksteist, töötatakse õpitandemites-gruppides, millest on kasu kõigil. Neljas päev on praktikapäev, kus osalejad saavad oma muudatusprojekti kohta tagasi­sidet. Mõlema koolitusprogrammi tulemusena peaksid kasvama juhi oskused ja suutlikkus oma ideid ellu viia. Uudne moment paljude juhtide jaoks on coaching’u formaadi kasutamine, seda rakendame muudatuste programmis. Kooli- ja lasteaiajuhte küsitledes selgus, et coaching’ut on neist kogenud vähesed. Iga juht saab endale paariks tunniks appi professionaalse coach’i ning arutab oma muudatusprojekti temaga koos. Hea coach on juhile nagu peegel.

Milliste konkreetsete muudatus­projektidega on lasteaiajuhid koolitusele tulnud?

Projekte on olnud seinast seina. Ühisnimetaja on uue õpikäsituse ja lapsekeskse õppeviisi rakendamine. Näiteks tegeles üks projekt sellega, kuidas rühmade koostööd paremaks muuta, et hea praktika jõuaks ühest rühmast teise. Kuidas muuta õpetajate harjumusi, mõtteviisi, panna nad kogemusi vahetama. On olnud projekte, mis on seotud IT-lahenduste rakendamisega ning õuesõppe osakaalu suurendamisega. On kavandatud 1+2-töökorraldusele üleminekut ja otsitud viise, kuidas arvestada lasteaias senisest rohkem andekate ja erivajadustega lastega. On arutatud, kuidas kaasata senisest paremini lasteaia tegemistesse lapsevanemaid ja lasta lastel endal rohkem otsustada ja kaasa rääkida .

Kuidas õpetate juhti muudatusi ellu viima?

Programmi esimesel päeval peab iga osaleja vastama kõigepealt küsimusele, miks kavandatav muudatus on vajalik, kuhu ta tahab jõuda ja mida selleks teha. Sageli tekitab vastuseisu hirm tundmatu ees, teadmatus, mis meid uues olukorras ees ootab. Anname koolitusel juhile vahendid ja n-ö tööriistakasti, et muudatused põhjalikult läbi mõelda. Näiteks ühe juhi töövahendi abil aitame tal kirja panna need asjad, mida me selle muudatusega kaotame. Teiseks kõik selle, mille me säilitame ja mis jääb varasemast alles. Ja lõpuks, mida me muudatusest võidame. Kui need punktid on meil loeteluna silme ees, näeme, et seda, mida saame säilitada ja kaasa võtta ning mida me lisaks muudatusest võidame, on palju rohkem kui seda, mida me kaotame. Kogu selle protsessi läbitegemine tööriistade abil, mis juhid meilt saavad, on silmiavav. Osalejate kogemuse põhjal võib öelda, et see on aidanud juhil keerulises olukorras panna inimesi mõtlema. Sedalaadi tööriistu on seal paarkümmend.

Liiga palju muuta pole samuti mõistlik.

Just, on koguni selline mõiste nagu küllastatus muudatustest. Kõige rohkem pärsibki inimeste entusiasmi ja pühendumist see, kui korraga on käsil palju muudatusi, kuid neid ei viida ellu, vaid jäetakse asjad pooleli. Eri valdkondade juhtide hinnangul nimetati ühe kitsaskohana muudatuste tegemisel just seda, et liiga palju asju kavandatakse korraga.

Kas lasteaeda saab juhtida nagu äriettevõtet?

Suur osa teemadest taandub tööle inimestega. Usun, et võtmeteema paljude lasteaiajuhtide jaoks ongi, kuidas tekitada inimestes pühendumus uuele visioonile ja väärtustele. Tähtis on, milliseid taktikaid juht inimeste kaasamiseks kasutab ja kuidas ta suudab olla liider ja eeskuju. Need on universaalsed küsimused. Küll aga on oluline erinevus selles, et lasteaiajuht peab otsuste tegemisel alati mõtlema, kuidas see lõppkokkuvõttes lapsi mõjutab.

Kuidas panna inimesi harjumus­pärast mõtteviisi muutma ja neid muudatustega kaasa tõmmata?

Alustada tuleb kultuuri muutmisest, mis mõistagi ei teki üleöö. Uutmoodi kultuur soosibki uutmoodi käitumist. Kui lasteaias on otsustatud, et prioriteet on õuesõpe, siis õpetajal, kes jonnakalt teatab, et tema teeb nii, nagu ta alati on teinud, on väga raske sellega mitte kaasa minna. Kolleegide surve ja lapsevanemate ootus loovad olukorra, kus uus kultuur hakkab tekkima. Tasub üles leida need head näited, mis on juba olemas, head näited nakatavad. Sageli ei oska juhid märgata ja nimetada, mis me juba täna hästi teeme. Koolitusel on igal juhil võimalus ka endasse vaadata ja järele mõelda, kas ta on teinud seda, mida temalt oodatakse, ning kas ta on piisavalt avatud. Juhid on sageli oma väljakutsetega üksi ning selline tagasiside on neile väga vajalik.

Kas need koolitused on mõeldud ainult juhtidele?

Mõnest lasteaiast on olnud mitu osalejat, lisaks direktorile ka õppealajuhataja või arendusjuht. See on mõistlik, sest nad saavad vajalikud teemad koos läbi mõelda. Kui keegi juhtidest kaalub koolitusele tulekut, võiks läbi mõelda, keda ta tahaks oma lasteaiast veel kaasata. Programmis on meil ka erinevad tasemed, igaüks valib endale sobiva vastavalt eelnevale kogemusele seoses antud teemaga. See määrab, kuidas me teemasid käsitleme. Meistritasemel on meil juhendajana meeskonnas suurte kogemustega koolijuht Soomest. Oleme praktikutena kaasanud ka lasteaia- ja koolijuhte Eestist, kes on pikka aega seda tööd teinud.

Millal on järgmised koolitused?

Praegu käib registreerimine veebruaris algavatesse gruppidesse. Septembris alustame uute gruppidega.

Tiina Vapper


KOMMENTAAR

Mille alusel valisite juhtimiskoolituste pakkuja?

Marju Aolaid, SA Innove õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskuse juhataja:

Kuulutasime välja hanke, mille võitis parim pakkuja. Koolitus- ja konsultatsiooniettevõte Change Partnersi üks tugevus on, et nad on varem haridusjuhtidega palju töötanud ja teavad, millised väljakutsed haridusasutuse juhtidel on. Teine pluss on, et neil on teoreetilised teadmised ja praktilised kogemused juhtimisteemadest laiemalt, mis olid programmi koostades meiepoolne sisend. Meeskonna juhtimine on organisatsiooni tegevusvaldkonnast sõltumata üsna sarnane, välja arvatud mõningad erisused, millega peab näiteks haridusasutuse juhtimisel arvestama.

Juhtimiskoolitusi on olnud ka varem, praeguste koolituste eripära on, et praktikutena on kaasatud koolituspäevi läbi viima kooli- ja lasteaiajuhte. Muudatuste juhtimise koolituse üks osa on ka coach’ide kaasatus õppijate igakülgse ja individuaalse arengu toetamiseks.

Koolitusi rahastatakse Euroopa sotsiaalfondist ja juhtidele on koolitustel osalemine tasuta. Juhtimiskoolitus- ja arendustegevusi viib ellu SA Innove koostöös oma partneritega.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!