Omavalitsused peavad huvitegevuse peamiseks piduriks transporti

20. jaan. 2017 Meeli Parijõgi toimetaja - Kommenteeri artiklit

Huvitegevuse eri valdkondadest tegelevad noored kõige vähem matemaatika ja tehnikaga. Selle üheks põhjuseks on juhendajate puudus. Foto: Raivo Juurak

 

Äsja valminud uuring selgitas välja huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimalused kohalikes omavalitsustes.

Tartu ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE) viis eelmisel aastal haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel läbi uuringu „Huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad ning noorsootöötajad kohalikes omavalitsustes”. Uurimuse eesmärk oli selgitada välja huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimalused, mitmekesisus ja kättesaadavus kohalikes omavalitsustes, noorte osalus huvihariduses ja -tegevuses ning koostada ülevaade noorsootöötajatest.

Kolm järeldust huvitegevuse kohta

Uuringust selgub, et noorte huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning mitmekesisust mõjutavad kõige enam transpordivõimalused ja kvalifitseeritud juhendajate vähesus maapiirkondades.

Uuring näitab, et üle kogu Eesti on noortele kõige kättesaadavamad huvialad kaunid kunstid ehk muusika, tants ja kunst, samuti sport. Vähem tegelevad noored matemaatika ja tehnikaga.

Kõige enam pakutakse muusika, tantsu ja kunsti huvitegevust üldhariduskoolides toimuvates ringides. Üldhariduskoolides pakutav tegevus on noortele kõige paremini kättesaadav – huviringid tegutsevad pea kõigis koolides, selgub uuringust.

Andmed registritest ja küsitlustest

Uuringu käigus korraldati kaks veebiküsitlust. Üks saadeti kõigile 213 kohalikule omavalitsusele, noorsootöötajaid puudutav küsimustik edastati üldhariduskoolidele, huvikoolidele, noortekeskustele ja teistele noorsootöö asutustele. Üle Eesti vastas huvihariduse ja -tegevuse küsitlusele 150 kohalikku omavalitsust ehk 70%. Seega peab Eesti kohta käivate küsitlusandmete osas olema ettevaatlik: mitmele küsimusele vastas maakonnas vaid paar omavalitsust ning need andmed ei näita tegelikkust, täpsustavad uurijad.

Lisaks kasutati uuringus väljavõtteid Eesti hariduse infosüsteemist, rahvakultuuri valdkondlikust andmekogust, Eesti laulu- ja tantsupeo registrist, spordiregistrist, äriregistrist ning Eesti teadusagentuuri poolt 2015. aastal üldhariduskoolidest kogutud huvitegevuse andmeid.

Huvihariduses ja -tegevuses osalejad

Kohalike omavalitsuste andmetel on huvitegevusse ja -haridusse kaasatud ligikaudu 40% kõigist 7–26-aastastest noortest ehk umbes 106 000 noort üle Eesti.

EHIS-e andmetel oli 2015/2016. õppeaastal huviharidusse kaasatud 66 803 õpilast, kellest ligikaudu 76% õppis elukohajärgse KOV-i territooriumil asuvas huvikoolis ning 20% muus omavalitsuses asuvas huvikoolis. Huvitegevuses osales EHIS-e andmetel 71 679 noort.

Huvitegevust pakub noortele ligikaudu 3500 asutust, huviharidust 711. Parema finantsvõimekusega omavalitsustes on rohkem huvihariduse ja -tegevuse asutusi saja noore kohta.

Noorsootöö vallas töötab kokku ligikaudu 5000 inimest. Küsitlusest selgub, et umbes 80% neist on naised ja peaaegu kolmveerandil on kõrgharidus. Vanuse järgi jagunevad noorsootöötajad üsna võrdselt kolme vanusegruppi: 27–36-, 37–46- ja 47–56-aastased, vähem on alla 27- ja üle 57-aastaseid.

Huviharidust ja -tegevust pakkuvates asutustes on keskmine vanus pigem kõrge. Peaaegu kolmveerandil töötajatest on kõrgharidus (rakenduslik kõrgharidus, bakalaureuse- või magistrikraad). Kõige enam on töötajatel bakalaureusekraad ning enamiku töötajate ema- ja töökeel on eesti keel. Vastanud asutustes on peaaegu pooled (ehk 48%) töötajatest huvitegevuse juhendajad ning veerand noortekeskuse töötajad (22%).

38% küsitlusele vastanud asutuste töötajatest töötab väga väikse koormusega ehk 1–5 tundi nädalas, viiendik töötajatest on tööl täiskohaga. Noorsootöötajate põhipalk varieerub palju, kuid üle 1000 euro teenivad neist väga vähesed ehk 4% vastanud töötajatest.

Huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavus

Valdkondlikult on kohalikes omavalitsustes kättesaadavamad kaunid kunstid (muusika, tants ja kunst) ning sport. Muusika, tantsu ja kunsti kättesaadavuse puhul on olulised üldhariduskoolides pakutavad ringid. Piirkondlikult on kõige enam kättesaadav üldhariduskoolides pakutav tegevus, seetõttu on oluline toetada eelkõige koolides pakutava huvitegevuse mitmekesisust, leiavad uurijad. Eestis on vaid kaks omavalitsust, kus pole ühtegi kooli juures tegutsevat huviringi, kuna nendes puuduvad noorte väikese arvu tõttu ka koolid.

Sport on samuti üsna kättesaadav, kuna suurem osa KOV-ide elanikest pääseb ligi mõnele spordiklubile, kuid on raske hinnata, kui paljud nendest klubidest pakuvad tegevust ka noortele. Noorte tervist silmas pidades on spordialadega tegelemise võimalus kodukoha KOV-is tähtis. Soovituslik on toetada spordi huvitegevust nii, et noored saaksid kasutada mõne spordiasutuse huvitegevuse teenust kodule võimalikult lähedal. Vaja on ülevaadet, kui paljud spordiklubid võimaldavad tegevusi noorte vanuserühmale, leiavad uurijad.

Huviharidus on koondunud pigem suurema rahvaarvuga omavalitsustesse ning väiksemates maapiirkondades ei pruugi olla huvihariduse pakkumiseks kvalifitseeritud juhendajaid. Osa omavalitsuste esindajaid leidis, et huvihariduse vähene rahastus takistab selle pakkumist. Suur osa huviharidusest toetub KOV-i eelarve välistele rahastusallikatele ning osalustasudele ja see võib mõjutada teenuste kättesaadavust piirkondades, kus on vähem noori ning väiksem finantsvõimekus. Soovituslik on lähedal asuvate KOV-ide koostöö, transpordivõimalusi parandades saaks mitmekesistada piirkonnas elavatele noortele kättesaadavaid teenuseid, leiavad uurijad.

Omavalitsuste mured ja soovid

Kohalikud omavalitsused hindasid transpordivõimalusi kõige olulisemaks teguriks, mis mõjutab neis elavate noorte huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ja mitmekesisust. See oli väga oluline tegur peaaegu kõigis vastanud omavalitsustes. Kuna 87% neist on vallad ja 13% linnad, eeldavad uurijad, et transpordiprobleemid on pigem valdades ja maapiirkondades, sest suuremates linnades on üldjuhul paremad ühistranspordiga liiklemise võimalused.

Pigem oluliseks peeti ka teisi tegureid: osalustasu ning õppe- ja isiklike vahendite olemasolu.

Kõige vähem oluline oli osaluskeel, mis mitmes omavalitsuses ei mõjuta vastanute hinnangul üldse noorte huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ja mitmekesisust.

Probleemina toodi lisaks transpordile välja kvalifitseeritud juhendajate vähesus, mille tõttu on mitmes (pigem maapiirkondade) omavalitsuses vähe võimalusi eri huvialasid pakkuda.

Kohalike omavalitsuste esindajad leidsid, et huvihariduse ja -tegevuse vähene rahastus on tinginud selle ebavõrdse kättesaadavuse. Lisaks märkisid nad, et praegune huvihariduse ja -tegevuse süsteem on segane ja igal omavalitsusel on oma lähenemine selle arendamiseks ja toetamiseks. Lahendusena leiti, et riik võiks huviharidust ja -tegevust rohkem finantseerida ning süsteemsemalt läheneda huvihariduse ning -tegevuse valdkonnale, sealhulgas on vajalik ühtne rahastamisskeem. Mitu omavalitsust arvas, et suuremad riiklikud toetused juhendajate tasustamisele parendaks olukorda.

Arvati, et parema ülevaate saamiseks huvihariduse ja -tegevuse olukorrast võiks selles osalemine kajastuda ühtses infosüsteemis (nagu koolide puhul on EHIS). Kuigi kogu huvitegevusest ülevaate loomise süsteemi väljatöötamine oleks väga ressursikulukas, on andmekogumise põhimõtteid ühtlustades võimalik saavutada praeguste infosüsteemide parem kooskõla. Tulevikus tuleks silmas pidada ka andmete sisestajate/nüüdisajastajate motiveerimise meetodeid, mis annaks põhjust edastada võimalikult täpseid andmeid, leiavad uurijad.

Mõned omavalitsused tõid välja, et KOV-id peaksid suurendama omavahel koostööd senisest laiapõhjalisema huvihariduse ja -tegevuse pakkumiseks ning parandama transpordivõimalusi noortele, et luua paremad võimalused osaleda huvihariduses ja -tegevuses teistes omavalitsustes. See mõttekäik ühtib varasemates uuringutes saadud tulemustega koostööpiirkondade osas ning sellist koostööd saaks rakendada toimepiirkondadest lähtudes, leiavad uurijad.

Tallinnas on enim muusikaringe

Tallinnas on ETAG-i andmetel huviringe kõigis üheksas valdkonnas (loodusteadused, matemaatika ja mõttemängud, tehnika, sport, ühiskond, keeled, kunst, muusika, tants). Kõige rohkem on muusika huviringe, mis moodustavad kõigist huviringidest ligikaudu 33%. Oluline osa on ka keele, sõnakunsti, näitlemise ja väitlemise huviringidel (17%).

Tallinna koolides tegutsevate huviringide rahastamise juures tuleb silmas pidada, et olulise osa (449) huviringide kohta puuduvad vastavad andmed. Olemasolevate andmete põhjal on vaid KOV-i eelarve põhiseid huviringe ligikaudu 47%. Ligikaudu 33% huviringidest rahastavad vaid lapsevanemad ning 12% finantseeritakse koolide eelarvest.

Harjumaal on sport kõige popim

Registriandmete järgi on enamikus Harju maakonna KOV-ides koolide huviringide rahastamine garanteeritud KOV-i eelarvest. Viimsi vallas rahastatakse huviringe ainult KOV-i eelarvest vaid 20% ning Harku vallas 26%. Mõlema valla puhul on lastevanemate finantseeritavate huviringide osa üle 50%. Muudes omavalitsustes on lastevanemate finantseerimine tagasihoidlikum. Ainult KOV-i eelarvest rahastatakse koolide huviringe Paldiski linnas, Vasalemma, Saue ja Kuusalu vallas. Mõne omavalitsuse andmed huviringide rahastamise kohta puuduvad.

Küsitlusankeedi andmetel tegelevad Harju maakonna noored huvivaldkondade järgi peamiselt spordi (34%) või muusikaga (24%). Vähem tegeletakse tantsu (13%) ja kunstiga (11%). Loodusteaduste, matemaatika ja mõttemängudega tegeleb üle Harjumaa natuke üle saja noore. Kõige enam spordiga tegelevaid noori on Saku vallas, kus spordiga tegelevad pooled huvitegevusse kaasatud noortest (629 noort).

Ei leita tehnilise huviringi juhendajat

Küsitluse põhjal on näiteks Raplamaa omavalitsustes kõige olulisem tegur, mis mõjutab sealsete noorte huvitegevuse kättesaadavust ja mitmekesisust, transpordivõimalus. Raplamaa omavalitsused tõid lisaks välja, et juhendajate puudumine on oluline probleem. Näiteks toodi, et omavalitsusel puuduvad võimalused leida kolmanda kooliastme poistele tehnilise tegevusega seotud huviringi juhendajat. Leiti, et on vaja riigi toetust juhendajate palkamiseks või tuleks parendada transpordivõimalusi suurematesse keskustesse.

Uuringut refereeris Meeli Parijõgi

 


Huvitegevust pakkuvate asutuste rahastamisallikas

Peamiselt rahastatakse huvitegevust kolmel viisil: kohaliku omavalitsuse eelarvest, projektipõhiselt või lapsevanemate tasutud osalustasudest. Kõige rohkem rahastatakse huvitegevust pakkuvaid asutusi kohaliku omavalitsuse eelarvest. Näiteks Valgamaal, Pärnumaal, Läänemaal ja Järvamaal on pooltel huvitegevust pakkuvatel asutustel peamiseks rahastamisallikaks kohaliku omavalitsuse eelarve. Vähestel juhtudel rahastatakse huvitegevust erasektori või muu riikliku rahastuse kaudu.

 

Noorte osalus huvialavaldkondade kaupa

Allikas: ankeetküsitlus


Täiendav huvitegevuse toetussüsteem rakendub sügisel

Kultuuriminister Indrek Saar tutvustas 17. jaanuaril riigikogu kultuurikomisjoni liikmetele sügisel rakenduva huvitegevuse täiendava toetussüsteemi põhimõtteid. Igal aastal jagatakse selle kaudu üle 14 miljoni euro.

1. septembrist rakenduv toetussüsteem aitab parandada laste ja noorte juhendatud huvitegevuse kättesaadavust, mitmekesisust ja kvaliteeti. Toetatud huvitegevuse võimalust hakatakse pakkuma kolmes valdkonnas: kultuur, sport ning loodus-täppisteadused ja tehnoloogia.

Kultuuriminister Indrek Saar ütles, et seniajani on kitsaskoht olnud huvitegevuse kättesaadavus. „Toetussüsteem peab juhendatud huvitegevuse võimaluse tagama igale lapsele, sõltumata tema elukohast või vanemate rahakotist. Huvitegevuses osalemine kasvatab kultuurihuvilist ja teadlikku publikut tulevikuks,” rääkis Saar.

Noorte huvitegevuse toetussüsteemi töötas välja kultuuriministeerium, selle rakendajaks jääb haridus- ja teadusministeerium. Teisipäeval tegi riigikogu kultuurikomisjonile huvitegevuse toetamise teemal ettekande minister Mailis Reps. Riigikogu suures saalis võetakse huvitegevuse täiendava toetussüsteemi kontseptsioon esimesele lugemisele jaanuari lõpus.

Huvitegevuse toetussüsteemi kontseptsiooni loomine tulenes koalitsioonileppest, lähemalt saab selle kohta lugeda kultuuriministeeriumi kodulehel.

Meelis Kompus, kultuuriministeeriumi ­kommunikatsiooniosakonna juhataja

 


HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS

  • Huviharidus ja huvitegevus on noorsootöö valdkonnad. Huviharidust pakutakse Eesti hariduse infosüsteemis (EHIS) registreeritud huvikoolides, näiteks muusika-, kunsti- ja spordikoolid, ning õpe neis on õppekavapõhine. Huvitegevus toimub enamasti koolide huviringides ning noortekeskuste ja noorteühingute juures.
  • Riigikogu menetluses on praegu noorsootöö seaduse muudatused, millega luuakse alus noorte huvihariduse ja huvitegevuse täiendavaks toetamiseks riigi poolt. Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Riiklik toetus on täienduseks kohalike omavalitsuste panusele ning vastutus huvihariduse ja huvitegevuse korraldamise ja toetamise eest jääb ka edaspidi omavalitsuste kanda.
  • Statistikaameti andmetel oli 2016. aasta alguses Eestis 283 207 noort vanuses 7–26 aastat.

Allikas: HTM


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!