Kas tänavune e-tasemetöö tuleb varasematest parem?

23. veebr. 2017 Agu Ojasoo Gustav Adolfi gümnaasiumi matemaatikaõpetaja - 5 kommentaari

Enne tänavust tasemetööd on koolidele kättesaadav test, millega on võimalik tutvuda EIS-is. Illustratsioon 6. klassi geomeetriakursusest. Allikas: web.zone.ee/math

Enne tänavust tasemetööd on koolidele kättesaadav test, millega on võimalik tutvuda EIS-is.
Illustratsioon 6. klassi geomeetriakursusest. Allikas: web.zone.ee/math

 

Kuni eksamite infosüsteem EIS pole saavutanud vajalikku taset, seni pole mõistlik e-testi tegemist nõuda.

Piret Simmo

Viimasel kahel aastal on SA Innove viinud 6. klassi matemaatika tasemetöö läbi interneti vahendusel. Matemaatikaõpetajad on olnud selle suhtes väga kriitilised. Mitte et nad oleksid elektrooniliste tasemetööde vastu. Vastupidi! Probleem on selles, et eksamite infosüsteem EIS ei ole sobinud nende tööde tegemiseks.

Kas tänavuse tasemetöö jaoks on EIS-i piisavalt uuendatud? Sellele ja teistele tasemetööga seotud küsimusele vastab SA Innove matemaatika peaspetsialist Piret Simmo.

Kui rahul Innove ise kahe viimase e-tasemetööga on?

Piret Simmo: Tasemetööde eesmärk on anda nii õpilasele, lapsevanemale, koolile kui ka riigile objektiivset ja võrreldavat tagasisidet. 2016. aasta 6. klassi elektrooniline tasemetöö andis sarnaselt pabertasemetöödega kõikidele koolidele objektiivset ja võrreldavat tagasisidet. Näiteks sarnaselt varasemate aastatega valmis tasemetöö analüüs, milles analüüsiti ülesannete lahendamise oskust, lisaks on kokkuvõte õpilaste tagasisidest.

Eksamite infosüsteem EIS, kus elektroonilisi teste korraldatakse, võimaldab võrrelda klassi, kooli ja riigi tulemusi. Lisaks annab EIS tulevikus õpilasele võimaluse võrrelda oma tulemusi varasemate aastate omadega ja õpetajale võimaluse võrrelda eri aastate tulemusi omavahel. Võimalus iga õpilase arengut jälgida tekib loomulikult siis, kui õpilased on teinud e-keskkonnas ülesandeid või teste mitu aastat järjest. See kõik ei ole paberil tasemetööde puhul paraku võimalik. Andmeid on vaja süsteemselt koguda ka seetõttu, et riigil oleks kättesaadav objektiivne info hariduspoliitiliste otsuste tegemiseks.

Õpetajate kriitikat põhjustas eelkõige see, et õpilastel ei olnud eelnevalt võimalust EIS-is e-tasemetöö uusi funktsionaalsusi harjutada. Sel õppeaastal oleme otsustanud piirduda nende funktsinaalsustega, mis EIS-is olemas on, ja enne tänavust tasemetööd on koolidele kättesaadav test, mille abil on võimalik tutvuda matemaatika funktsionaalsustega EIS-is.

Õpetajate tagasiside on Innove jaoks väga oluline ja uue tasemetöö ettevalmistamisel me sellega võimaluste piires ka arvestame. Kahjuks ei ole õpetajad kuigi aktiivsed tagasisidet andma.

Eelmisel aastal oli huvi 6. klassi matemaatika e-tasemetöö vastu suur, lisaks 1500 valimisse kuulunud õpilasele tegi selle veel üle 6000 õpilase Eesti eri koolidest. E-tasemetöö taustaküsimustiku vastustest selgus, et 89% küsimustikule vastanud õpilastest hindas oma arvutiteadmisi vähemalt piisavaks, 46% õpilasi pidas nupurida arusaadavaks ja 90% töökäske arusaadavaks.

Täpsemalt saab 6. klassi matemaatika e-tasemetöö analüüsiga tutvuda Innove kodulehel.

Olete märkinud, et testi tulemuste kohest teatamist on seganud vajadus õpilaste vastused ükshaaval üle vaadata ja programmi hinnangut vajadusel muuta.

Sõltumata infosüsteemist või valdkonnast, on suurte ja oluliste andmemahtude korral alati mõistlik andmed üle kontrollida. Nii välditakse vigu ja ennatlikke järeldusi. Liigne kiirustamine teeb kahju.

Täielikult pole vastuseid olnud vaja muuta mitte üheski ülesandes. Pigem oli tööd mitmetehteliste ülesannetega, kus infosüsteem ei toetanud ülesande kui terviku hindamist. Selleks aastaks on see ja mitmed teised probleemid lahendatud ja saame ülesannete lahendusi mugavamalt ja täpsemalt hinnata.

Kas hinnanguid peab üle vaatama ja muutma ka tänavuse testi puhul?

Elektroonilises tasemetöös on väga oluline, millised vastused on infosüsteemile õigete vastuste loendis ette antud. See oli ja on ka sel aastal põhjus, miks nii arvuti kui ka õpetaja peab mitmetehteliste ülesannete vastused üle vaatama. Mitmetehteliste ülesannete hindamisel tuleb lähtuda õpilase mõttekäigust, mitte infotehnoloogilisest kirjaoskusest. Käesoleva õppeaasta elektroonilises tasemetöös on arvestatud eelmise aasta kogemusega ja EIS-is on tehtud hindaja jaoks hindamist lihtsustavaid süsteemimuudatusi. Oleme muutnud EIS-i nii, et hindaja näeb ekraanil kogu ülesande kõikide alaülesannete eri lahenduste tervikut.

Pranglimine ja nutisport annavad õpilastele silmapilkset tagasisidet. Miks ei võiks 6. klassi matemaatika testi teha samal põhimõttel?

Pranglimine on väga hea võimalus peast­arvutamist harjutada, kuid seda ei saa võrrelda tasemetööga. Kiire tagasiside eeldab, et õpilased vabavastuseid ise ei kirjuta, vaid valivad olemasolevate hulgast või kasutavad etteantud sümboleid, kalkulaatorit või muud kontrollitud keskkonda. Selline lahendus ei luba vastuse vormistamisel kasutada eri variante (punktid, komad, tühikud jmt). Kiire tagasisidega testid on kasutatavad eelkõige õppimise faasis.

Tasemetöö teemade ring ja selle läbiviimiseks vajalikud tehnilised eeldused on oluliselt laiemad. Tasemetöö eesmärk on anda tagasisidet õppija tugevuste ja veel õppimist vajavate aspektide kohta, aga see viiakse läbi ikkagi hindamise, mitte õppimise faasis. Seetõttu lubab tasemetöö õpilasel vastuseid ise vormistada ning sellest tulenev ja täiendavat kontrolli vajav vastuste paljusus on paratamatu.

Lisaks testidele on EIS-i planeeritud ka matemaatika ülesannete kogud, mille puhul on kiire tagasiside võimalik ja tagatud.

Allar Veelmaa on koostanud treeningtesti 6. klassi matemaatikakursuse kordamiseks. See annab õpilastele kohe tagasisidet ning lisaks saadab tulemuse ka õpetaja e-postkasti. Miks ei võiks Innove taolisi teste eeskujuks võtta? Autori loal ka link: http://web.zone.ee/6kltestid/tasemetoo/ttoo2/.

Selle testi järgi ei ole mul võimalik hinnata kogu keskkonda ja selle võimalusi. Kuid EIS on elektrooniline keskkond e-ülesannete ja e-testide koostamiseks, e-testide läbiviimiseks, tulemuste säilitamiseks, analüüsimiseks ning tagasiside andmiseks sihtrühmadele. Täiendavalt annab EIS võimaluse ülesanded teise keelde tõlkida.

Esimesed katselised II kooliastme tasemetööd viidi EIS-is läbi 2014. aastal, saadud kogemuste põhjal on süsteemi täiustatud ning keskkond sobib e-tasemetööde ülesannete koostamiseks ja tööde läbiviimiseks järjest paremini. EIS-i saavad kõik üldhariduskoolid igapäevases õppetöös tasuta kasutada, andes õpilastele lahendada EIS-i ülesandeid, ülesandekogusid ja teste. EIS võimaldab tuhandetel õpilastel sooritada tasemetööd ühel ajal ning pakub tööde kohta mitmekülgset statistikat. Tänu liidestatusele EHIS-ega (Eesti Hariduse Infosüsteem) on EIS-i keskkonnas võimalik automaatselt luua õpetajale, õpilasele, ülesannete koostajatele, administraatoritele ja sisestajatele kasutajaprofiilid. Eri kasutajarollid annavad infosüsteemi kasutajale erinevad õigused. Lisaks eelnevale on kasutajatele ja testidele võimalik rakendada turvalisuse eri tasemeid. Teist selliste võimaluste ja omadustega infosüsteemi nagu EIS meie riigis samaks otstarbeks ei ole.

Kahtlemata ei võimalda EIS-i tehnilised lahendused veel kõiki ideid ja mõtteid teostada, kuid täiustame ja arendame keskkonda pidevalt. Õpetajate ja õpilaste tagasiside on väga teretulnud.

Miks ei võiks õpilased teha osa testist sirkli ja joonlauaga paberil?

Ei saa välistada võimalust, et mõnel järgneval aastal on tasemetöös ülesanded, mis eeldavad lahendamist ja joonestamist paberil. Matemaatika ainekava nõuab joonestamise ja mõõtmise omandamist. Iseküsimus, kui kaua on veel kasutusel sirkel ja joonlaud. Näiteks Bradise tabeleid ja lükatit koolimatemaatikast enam ei leia.

Elektroonilise testiga ei saa kontrollida pikema tekstülesande lahendamise oskust.

Elektrooniliste tasemetööde hindamise kõige ajamahukamad ülesanded ongi mitme tehtega tekstülesanded. Nende paremaks ja mugavamaks hindamiseks on selle aasta tasemetöö ettevalmistamisel arvestatud ja tehnilised muudatused on tehtud.

Kui arvestada lisaks lahendamise võimalikke variante ja kirjapanemise viise, siis oleks matemaatilise teksti sisestamisel mugavam kasutada matemaatilist redaktorit. Selliste võimaluste arendamisega Innove tegeleb.

Tänavune 6. klassi test tehakse 9. mail. Miks mitte mai lõpus?

Haridus- ja teadusminister kehtestab eelneva õppeaasta 25. maiks nii tasemetööde kui ka ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite vormid ja ajad. Määruse eelnõu kooskõlastatakse Eesti koolijuhtide ühendusega. Tasemetööde ajad pakutakse välja selliselt, et 3. ja 6. klassi tasemetööd ei toimuks samal päeval ning et tasemetööd toimuksid eri nädalatel. Mai esimesel nädalal toimub 6. klassi eesti keele ja eesti keel teise keelena tasemetöö, teisel nädalal matemaatika tasemetöö ja mai kolmandal nädalal viimane tasemetöö. Koolijuhtide ühenduse soov on olnud, et eksameid ja tasemetöid ei tehtaks esmaspäeviti ja reedeti. Matemaatika tasemetöö aeg on kujunenud teiste tasemetööde toimumisaegu arvestades.

Miks ei luba Innove tasemetöö eest hinnet panna?

Tasemetöö on õpilase, õpetaja ja kooli jaoks enesehindamise vahend. Et kõik osapooled saaksid õpilase tugevate ja arendamist vajavate teadmiste ja oskuste kohta abistavat tagasisidet, on oluline, et tasemetöö toimuks õpilast julgustavas, toetavas ja usalduslikus õhkkonnas.

Tasemetöö on oma olemuselt madala panusega test, mis tähendab, et töö tulemuse põhjal ei panda õpilasele hindeid ja selle tulemus ei mõjuta kuidagi õpilase aastahinnet. Tulemuste analüüsi keskmes on tasemetöödega kontrollitud pädevused, mitte punktisummad või koolide keskmised. Tasemetöö tulemusi tuleb koolis kindlasti analüüsida ja vajadusel muuta järgmiste õppeaastate õppimis- ja õpetamisplaane. Ka lapsevanematele edastatav tagasi­side peaks keskenduma tasemetöödega hinnatud pädevustele, mitte hinnetele. Tasemetöö tulemused muutuvad õppimist toetavaks vaid juhul, kui õpetaja ja kool need oma õppetegevuses kasutusse võtavad.


5 kommentaari teemale “Kas tänavune e-tasemetöö tuleb varasematest parem?”

 1. Tiina Vilberg ütleb:

  Loodetavast ei eeldata, et 9.maiks on kõik õpetatud?! Sellisel juhul ei ole vaja tasemetöösse panna ka õpiku viimaseid teemasid, mida pole selleks ajaks veel õpitud. Muud materjali on küll, mida kontrollida.

 2. Allar Veelmaa ütleb:

  Tere!

  Uskumatu! Näide ühest vastusest: “Tasemetöö on õpilase, õpetaja ja kooli jaoks enesehindamise vahend. Et kõik osapooled saaksid õpilase tugevate ja arendamist vajavate teadmiste ja oskuste kohta abistavat tagasisidet, on oluline, et tasemetöö toimuks õpilast julgustavas, toetavas ja usalduslikus õhkkonnas.”

  Mis usalduslikust õhkkonnast saab kõnelda kui testi tulemused olid eelmisel aastal paljudel juhtudel valed ja see vale statistika on Innove kodulehel siiamaani üleval. See on mõnitamine.

 3. Õpetaja ütleb:

  Tasemetöös peaks kontrollima õpitud ja harjutatud ülesannete lahendamise oskust. Elektroonilise tasemetöö tegemise eelduseks on eelnev õppetöö arvutis. Sellist võimalust pole kahjuks loodud.

 4. Peep Leppik ütleb:

  Kolleeg Allar VEELMAA!

  See-eest on protsess ise olnud värske ja innovaatiline!? Kuna Innoves töötab kaugelt üle 400 (!) töötaja, siis on loomulikult raske selgusele jõuda, kes valeandmed peaks maha võtma…

  Head vabariigi aastapäeva, kolleegid!

 5. Allar Veelmaa ütleb:

  Pidev matemaatika “õppimine” arvutis ei ole õppimine, vaid asendustegevus ja sellest tuleb hoiduda.

Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!