Ettevõtlusõpetajate „tantsukalender” tuleb tihe

29. sept. 2017 Sirje Pärismaa toimetaja - Kommenteeri artiklit

 

Programmis „Edu & tegu” on ettevõtlus- ja majandusõpetajaile tulekul mitmeid koolitusi, kus on suur roll praktilistel harjutustel. Ikka selleks, et toetada ettevõtlusõppe moodulite rakendamist koolis ja ettevõtluspädevuste arendamist.

Alanud õppeaastal ees ootavatest koolitustest andis Õpetajate Lehele ülevaate ettevõtlusõppe programmi täiendusõppe peaspetsialist Ülle Kesli, kellele vahendasid infot Lilian Rückenberg (TLÜ), Elbe Metsatalu ja Kersti Loor (Junior Achievement Eesti – JA Eesti) ning Aiki Pärle (ettevõtluskõrgkool Mainor).

Kavas on nii moodulite rakendamist toetavad kui ka ettevõtlus- ja majandusõpetajate pädevusi arendavad koolitused. Sügisel ja kevadel toimuvad ettevõtlusõpetajate baasoskusi arendavad koolitused, jätkatakse populaarsete, eri õppemetoodikaid tutvustavate ja juhendamisoskusi arendavate koolituste korraldamist eesmärgiga arendada õppetöö läbiviijate professionaalsust ja pädevust interaktiivse ja tulemusliku õppetöö korraldamisel.

Koolituste väljatöötamisel on lähtutud programmis „Edu & tegu” välja töötatud ettevõtlusõppe moodulitest ja pädevuste mudelist, aga ka õpetajate vajadustest.

Võime öelda, et ettevõtlusõpe on juba kogunud tuntust ja noored peavad oluliseks saada ettevõtlusteadmisi ja -kogemusi koolist, et laiendada oma karjäärivaliku võimalusi tulevikus,” rääkis Ülle Kesli. „Seetõttu on Junior Achievement Eesti keskendunud uute majandus- ja ettevõtlusõpetajate koolitamisele iga kooliastme õpilaste jaoks. Augustis toimusid kõigi programmide koolitused. Koolituste korraldamisel lähtume põhimõttest, et jagame koolitustel metoodilisi võtteid ja materjali tunnis rakendamiseks. Seepärast on ka koolitused ise tegevuspõhised, õpetajad saavad seal läbi teha õpilastele suunatud harjutusi.”

JA ettevõtlusõpetajate täienduskoolitused muudavad praktiliseks Erasmus+ rahvusvahelises projektis „See on minu tulevik” Rootsi partnerite poolt põhikooli kolmanda astme õpilastele valminud e-õppe materjalid ja metoodikad, mida õpetajad saavad kasutada ettevõtluse tutvustamiseks ja koostööks ettevõtjatega.  Algklasside ettevõtlusõpetajatel oli võimalus omandada programmi „7 sammu” uusi meetodeid ettevõtluse õpetamiseks teises kooliastmes  õpilaste mini-minifirmas tegutsemise kaudu.

Kogemust Ameerikast

20. ja 21. novembril korraldab SA Innove koostöös JA Eestiga Tallinnas kahepäevase metoodilise koolituse ettevõtluse õpetamiseks ja finantskirjaoskuse arendamiseks. Koolitust viivad läbi suure rahvusvahelise koolituskogemusega professionaalid USA-st – Colorado ülikooli majandushariduse keskuse juhataja professor John Brock ja California ülikooli majandushariduse keskuse juhataja professor Jane S. Lopus. Eesmärk on tutvustada õpetajatele aktiivõppe meetodeid isiklike rahaasjade, investeerimise ja ettevõtluse põhitõdede omandamiseks. Kuigi koolitus toimub inglise keeles, on seekord õpetajatele tagatud sünkroontõlge. Registreerimine on alanud.

Ettevõtluskõrgkool Mainori koolituste puhul on rõhutatud nende sisu praktilisust ja kohest rakendatavust. Näiteks ettevõtlusõpetajate ettevõtluspädevuste koolitusel andsid teoreetilisi teadmisi Aet Kull ja Mare Kurvits. Ülane Vilumets oli kaasatud praktikuna ja tema jagatud kogemused enda ettevõtjaelust on alati pälvinud suurepärase tagasiside. Praktikajuhendajate koolitusel on toredat elevust tekitanud ja osalejaid loominguliselt mõtlema pannud Andres Rõigase „Ideede turg”.

Tartu ülikoolis tuleb juba oktoobris koolitus „Loovustehnikad ettevõtlusõppes”, mida viib läbi alati väga hästi vastu võetud koolitaja ja raamatu „Loovustehnikad. 99 viisi ideede leidmiseks” autor Elina Kallas.

Kursusel on õpetajatel võimalik omal käel harjutada ja rakendada mitmesuguseid loovust arendavaid rühmatöö tehnikaid õpilaste õpetamiseks ja juhendamiseks ettevõtlusõppe ainetes ja praktilistes töödes,” sõnas Ülle Kesli.

16. oktoobril algab Marge Täksi ja Eneken Titovi koostöös valminud kursus „Ettevõtluspädevuse, sh ettevõtlikkuse lõimimine õppeprotsessi”, mille eesmärk on anda vajalikke teadmisi ja oskusi ettevõtluspädevuse, sealhulgas ettevõtlikkuse toetamiseks ja metoodiliseks rakendamiseks õppetöös. Osalejad töötavad välja oma õpetamise kavandi, kuidas ettevõtlikkust ettevõtlusõppes toetada.

Loome süsteemi

Tallinna ülikooli korraldatavate koolituste fookuses on sel sügisel ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevus ning selle arendamise võimalused.

Koolitustel keskendutakse just süsteemsema arusaama tekitamisele ettevõtlusõppest ning õpetajate võimalustele toetada kõikide õppijate ettevõtlikkust,” märkis Ülle Kesli. Koolitus toimub koostöös Tallinna ülikooli, Tartu ülikooli, JA Eesti ja ettevõtluskõrgkool Mainori teadurite-õppejõududega ning võimaldab arutleda teemade üle just oma valdkonna spetsialistidega. Kaasatud on tegevõpetajad, et teemade käsitlus ei nihkuks tegelikust keskkonnast eemale. Koolitusel saavad õpetajad nippe mitmesuguse materjali näol, mida õppijate mõistmiseks ja toetamiseks kasutada. Koolitus „Õpilase ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse kujundamine üldhariduskooli majandus- ja ettevõtlusõppes” toimuvad 3. ja 17. ning 10. ja 24. novembril. Novembris toimuvad ka teenusettevõtlust ja teenuste disaini ning sotsiaalset ettevõtlust käsitlevad kursused.

Programmi koolituste valik on lai ja kindlasti ei ole õpetajal võimalik kõikidel koolitustel osaleda,” möönab Ülle Kesli. „Tasub kaaluda, kas iga tasuta koolitus on õpetajale ja koolile vajalik. Kuna aga majandus- ja ettevõtlusolud muutuvad küllalt kiiresti, on enesetäiendamine  ja meie koolitustel osalemine ikkagi oluline. Koolitustel on alati võimalusi ka kogemusi vahetada ja uusi koostööpartnereid leida.”

Kesli sõnul annavad koolitused enamasti ka suuremat lisandväärtust, kuna enamik „Edu & tegu” programmi raames väljatöötatud koolitusi on sündinud kahe või enama kõrgkooli koostöös. Läbiviimisse on kaasatud praktikuid nii eri haridusasutustest kui ka ettevõtetest ning sisus ja ülesehituses on arvestatud, et koolitus oleks võimalikult praktiline ja läbitavad teemad võimalikult lihtsalt õppetöösse integreeritavad. Ka arvestatakse koolituste planeerimisel, et need ei kattuks ja toimuksid ka koolivaheaegadel, kui õpetajatel ei ole korralist õppetööd.

Oleme püüdnud osalemise õpetajatele mugavaks muuta ja korraldada koolitusi Eesti eri keskustes, et kuluks vähem aega kohalesõiduks,” rääkis Ülle Kesli. Programmi „Edu & tegu” koolitused on õpetajatele tasuta, kuid vaja on end eelnevalt registreerida.

 

Tutvu programmi „Edu & tegu” koolitustega veebilehel http://ettevotlusope.edu.ee/koolitused/.

Otsi meid üles ka Facebookis!

 


Programmi „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlus­õppe süsteemne arendamine kõigil haridus­tasemetel” toetatakse Euroopa Liidu Euroopa sotsiaalfondist.

 

 


KOMMENTAARID

 

Miks ootab tööturg ettevõtlikke noori?

Mait Palts

Mait Palts, Eesti kaubandus-tööstuskoja peadirektor:

Ettevõtlikud noored on meie tulevik kõige otsesemas ja paremas mõttes. Sellepärast on väga oluline panustada nende ettevõtlikkuse arendamisse juba nii varajases eas kui võimalik.

Ettevõtlikkuse ja ettevõtluse vahele ei saa panna võrdusmärki. Ettevõtlus on konkreetne tegevusvorm. Ettevõtlikkus tähendab aga tahet ja oskust uusi asju planeerida, korraldada ja ellu viia. Neid oskusi läheb vaja kas või tööintervjuul, meeskonnatöös, esitluste tegemisel, probleemide lahendamisel. Loetelu on lõpmatu. Need on oskused, mida tööandjad oma töötajatelt ootavad.

Kui toodame koolides vaid teoreetilisi teadmisi omavaid ja mitte ühtki lisasammu tegevaid noori, siis pole mõtet rääkida jätkusuutlikust tulevikust. On oluline, et koolid panustaksid jõuliselt sellesse, et noored saaksid teooria kõrval katsetada ning proovida ka praktilisi ja elulisi tegevusi. Kui endal ideid napib, siis Eestis on palju organisatsioone ja projekte, kes saaksid appi tulla. Näiteks „Edu & tegu” programm pakub koolidele ja õpetajatele võimalusi oma teadmisi ja oskusi arendada. Programmis on tavapäraste koolituste kõrval mitmeid tegevusi, mis viivad koolid ja ettevõtjad kokku. Abiks on ka maakondlikud arenduskeskused, Rajaleidja keskused, Innove, Junior Achievement jne. Tuleb vaid ise huvi üles näidata. Ka see on ettevõtlikkus.

Ettevõtjaid on vägagi koostööaltid ja huvitatud koolidega koostööd tegema. Eelkõige seetõttu, et nad teavad omast kogemusest, kui raske on leida vajalike oskustega asjalikke ja ettevõtlikke spetsialiste ja juhte. Just viimasel ajal on muutunud oluliseks ettevõtlike töötajate leidmine igal tasemel. Kui inimene on vajalike oskustega, kuid ei tee ühtki ettepanekut firma või tööprotsesside arendamiseks, pole ta sageli enam konkurentsivõimeline. Ettevõtlik töötaja suudab ise uusi oskusi omandada ja neid töö tulemuslikumaks korraldamiseks rakendada, seetõttu ongi just ettevõtlikkus muutumas tööturul üheks olulisemaks väärtuseks.

 

Milliseid koolitusi soovitate kutsekoolide õpetajaile?

Katrin Kivisild

Katrin Kivisild, programmi „Edu & tegu” ettevõtliku kooli tegevussuuna juht:

SA Innove koordineerimisel on kutsekoolidele välja töötatud ettevõtlusõppe moodulid, mida alates septembrist asus katsetama 14 kutsekooli üle Eesti. Et ettevõtlusõppe moodulit paremini rakendada, pakume kutsekooliõpetajatele sügisperioodil ettevõtluse sisukoolitusi, mis aitaks tõsta ettevõtlusteadmisi.

Sisukoolitused oleme jaganud nelja teema alla.

  • Ettevõte ja ettevõtlus (sh ärimudel) – 27.10.
  • Ettevõtluse juhtimine – 01.12.
  • Finantsid ettevõtluse valguses – 11.12.
  • Turg ja turundus ettevõtluses – koolituse kuupäev täpsustamisel.

Koolitusi viivad läbi kutsehariduse ettevõtlusõppe moodulite väljatöötajad ning praktikud, kes annavad lihtsas võtmes edasi ettevõtlusteadmisi, sidudes neid põnevate harjutusülesannete ja õppemeetoditega.

 


Üks soovitus algklassi­õpetajaile

23. novembril tuleb Hollandist Eestisse välislektor Rob Slagter. Rob on aastaid loonud Hollandis laste ettevõtlikkust toetavate ja arendavate tegevuste süsteemi. Ta on loomas alternatiivkooli Learning Paradise, kus arvestatakse iga lapse omapära ja tempoga, avastades uusi teadmisi ning praktiseerides neid kogemusõppes. Rob Slagter jagab koolitusel ideid, mõtteid ja meetodeid, kuidas algklassidest alates märgata, toetada ja suunata lapsi olema ettevõtlik. Eelkõige on koolitusele oodatud algklassiõpetajad, sest väga oluline on arendada ettevõtlikkust juba varajases eas.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!