2018. aasta olulised haridussündmused

12. jaan. 2018 Sirje Pärismaa toimetaja - Kommenteeri artiklit

Koolirahval, nagu ka iga teise valdkonna esindajail, tuleb uus aasta taas kiire ja sündmusrohke. Kiire elu üle mõtisklesid mullu ka üle-eestilise koolinoorte karikatuurivõistlusest „Mida naerad, koolijüts?” osavõtnud.
Konkursi võidutöö autor oli Koit Paales (Tartu katoliku hariduskeskus, juhendaja Elis Mets).

 

 

MUUDATUSED JA UUENDUSED

 

Palgatõus. Õpetajate palk tõuseb keskmiselt 1380 euroni (töötasu alammäär on 1150 eurot). Palkadesse panustavad ka kohalikud omavalitsused, mis võib tõsta keskmist sissetulekut veelgi.

Lasteaiaõpetaja töötasu alammäära saavad KOV-id sihtotstarbelise toetuse abil viia 2019. aastaks vähemalt 90 protsendini üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast ning magistrikraadiga õpetajatel 100 protsendini. Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetuseks on aastatel 2017–2021 riigieelarves kavandatud 61 miljonit eurot.

Toetus eraldatakse juhul, kui omavalitsuse lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on tänavu 1. jaanuarist vähemalt 85% (978 eurot) ja 2019. aastast vähemalt 90% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast. 2019. aastast peab magistrikraadiga või sellega võrdsustatud õpetajate töötasu olema võrdne üldhariduskooli õpetaja töötasu alammääraga.

Toetust võib vajadusel kasutada tugispetsialistide tööjõukulude katmiseks või tugiteenuste kättesaadavuse parandamiseks. Omavalitsus peab esitama andmed lasteaiaõpetajate kinnitatud töötasu alammäära kohta HTM-ile hiljemalt 30. jaanuariks.

 

Riiklikud preemiad. HTM hakkab igal aastal välja andma riiklikke preemiaid: kaht õpetaja aastapreemiat, üht õppejõu aastapreemiat ning haridustöötaja elutöö preemiat. Esimesed preemiad antakse üle tänavu õpetaja galal oktoobris.

 

Tuge vajavad õpilased. Omavalitsustele ja eraüldhariduskooli pidajatele antakse juurde 22 miljonit, sh 6 miljonit eurot tugispetsialistide teenuse kättesaadavuse tagamiseks. Õppevara ja õpikeskkonna parendamist toetab riik lähiaastatel veel täiendavalt 25 miljoniga. Erikoolid jäävad – riik ja KOV-id tagavad ka edaspidi õppekohad lastele, kellel on keerulised erivajadused. Spetsiifilist õppekorraldust ja mahukamaid tugiteenuseid vajavate õpilaste vajadusi hindavad koostöös lapsevanemate, koolipidajate ja koolidega nõustamismeeskonnad, kuhu kuuluvad eri valdkonna spetsialistid, kelle soovitused on koolipidajale ja koolile täitmiseks.

 

Toetus võõrkeeleõpetajaile. Võõrkeeleõpetajaks õppijatele ja võõrkeeleõpetajatele hakatakse hüvitama rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksamite sooritamise kulusid. Eesmärk on suurendada B2-, C1- ja C2-keeleoskustaseme sertifikaadiga võõrkeeleõpetajate arvu.

 

Kutsehariduse uus rahastamismudel. Uus mudel ei võta aluseks enam ainult riikliku koolitustellimuse kohti, vaid õppeasutust, selle tegevust ning tulemusi rahastatakse tervikuna. Mudel koosneb baasrahastamisest (tagab eelarvelise stabiilsuse) ning tulemusrahastamisest (väärtustab koolide silmapaistvaid saavutusi).

 

Valikuaasta kutsekoolis. Valikuaasta pilootprojektiga jätkavad Tallinna teeninduskool, Tartu kutsehariduskeskus ja Räpina aianduskool. Eesmärk on toetada õppija sujuvat üleminekut põhikoolist kutseõppesse ja sobiva eriala valimist ning ennetada õpingute katkestamist.

 

Eesti keele arengukava. Eesti keelevaldkonna arengukava aastateks 2018–2027 „Keel loob väärtust” eesmärk on, et iga Eesti elanik oskaks, saaks ja tahaks kasutada elujõulist eesti keelt ja valdaks võõrkeeli.

 

Eesti keele e-õpe. Valmivad esimesed eesti keele e-õppe kursuse „Keeleklikk” B1-taseme peatükid, mis aitavad eesti keelt õppida eesti keelest erineva emakeelega inimestel Eestis, kodakondsust taotleda soovijail, välismaal elavatel eestlastel ning välismaalastel, kokku enam kui 27 000 inimesel.

 

Toetus huviharidusele. Omavalitsused saavad riigilt lisatoetust noorte huvihariduse ja -tegevuse korraldamiseks, kokku 15 miljonit eurot. Omavalitsustel tuleb pakkuda tegevust vähemalt kolmes valdkonnas: kultuur, sport ning loodus- ja täppisteadused ja tehnoloogia. Ka huvialavaldkondade esindusühingutele hakatakse eraldama toetust huvialade kvaliteedi parandamiseks.

 

Ettevõtlusõppe arendamine. Ettevõtlusõppe programmis „Edu ja tegu” valminud ettevõtlusõppe mooduleid katsetatakse üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolides. Toimuvad täienduskoolitused neile, kes õpetavad või soovivad ettevõtlust õpetada, ning koolijuhtidele ja ettevõtjatele, kes toetavad ettevõtluse õpetamist.

 

Uuringud.

HTM-i ning Innove koostöös uuritakse veebruaris ja märtsis üldhariduskoolides küsitlusega 4., 8. ja 11. klassi õpilaste ja õpetajate heaolu koolis, õpikäsituse muutumist ning nendega seotud tegureid, samuti põhikooliõpilaste vanemate tagasisidet koolielule. Koolid saavad oma tegevuse kohta ka tagasisidet. Aprillis ja mais uuritakse lasteaedades lasteaiaõpetajate heaolu ja vanemate tagasisidet.

Kevadel viiakse üldhariduskoolide 7.–9. klassi õpetajate ja koolijuhtide seas läbi OECD rahvusvaheline õpetamise ja õppimise uuring TALIS 2018. Luubi all on õpetajate täiendusõpe, hoiakud õppimise ja õpetamise suhtes, seda, kuidas nad tajuvad oma ameti väärtustatust.

Veebruarist aprillini korraldab TAI ülemaailmse õpilaste tervise uuringu raames ka meie koolides uuringu. Sihtrühm on 5., 7. ja 9. klassi õpilased. Uuring annab võimaluse võrrelda Eesti kooliõpilaste tervist ja tervisekäitumist teiste riikide õpilastega ning hinnata eluviisiga seotud riskitegurite suundumusi.

 

Uued riigigümnaasiumid. 1. septembril alustavad tegevust Rapla, Viimsi ja Paide riigigümnaasium. Ettevalmistusi tehakse riigigümnaasiumide loomiseks Harjumaale ja Kohtla-Järvele. Praegu tegutseb 12 riigigümnaasiumi.

 

Seadusemuudatusi.

Kehtetuks muutusid haridus- ja teadusministri määrused „Õppeasutustes haldusjärelevalvet teostavate ametiisikute kvalifikatsiooninõuded” ning „Haldusjärelevalve prioriteedid, temaatilise järelevalve, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2016/2017. õppeaastal”. Muudatused on seotud järelevalve ümberkorraldamisega ja koondamisega maavanematelt HTM-i.

Koolilõuna toetust tõstetakse õpilase kohta 0,78 eurolt ühele eurole päevas ning ühe õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta on nüüd 89 eurot.

Senised maavalitsuste tegevused riiklike tasemetööde ja eksamite korraldamisel antakse üle sihtasutusele Innove. Valimisse kuulumisest teavitama, tasemetöid ja eksamimaterjale jagama ning eksamikomisjone moodustama hakkavad edaspidi Innove Rajaleidja keskused. Koolidirektor saab vajaliku info otse Innovest ja maavalitsuse asemel tuleb taseme- ja eksamitöödele järele minna Rajaleidja keskusesse.

PGS-is täpsustatakse õpilase elukohaga seotut. Muudatuse kohaselt loetakse asendushooldusel oleva lapse elukohaks hoolduspere elukoht või perekodu või asenduskodu tegevuskoht.

Kehtetuks muutus alaealise mõjutusvahendite seadus. Kinnise lasteasutuse teenust hakkab reguleerima sotsiaalhoolekande seadus. Kaotatakse alaealiste komisjonid, parandatakse ligipääsu riigi rahastatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele ja lepitusteenusele. Luuakse kinnise lasteasutuse teenus, millega nüüdisajastatakse seniseid kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste koole puudutavat regulatsiooni ning luuakse võimalused paigutada laps tema abistamise eesmärgil kinnisesse lasteasutusse. Eelnevast tulenevalt ei reguleerita ka PGS-is edaspidi enam kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli ja alaealiste komisjoniga seotut.

 

EKSAMID, TESTID

 • 9. aprillist 11. maini toimub PISA 2018. a test. Osaleb üle 7500 õpilase 230 koolist. Fookuses on funktsionaalne lugemine, lisavaldkond finantskirjaoskus.
 • Esmakordselt korraldatakse digipädevuse tasemetööd 9. ja 12. klassis ja kutsekoolides, et tähtsustada digioskuste arendamise vajalikkust.
 • Riigieksamite periood algab eesti keele riigieksamiga 16. aprillil ja kestab 25. maini. Rahvusvahelised võõrkeeleeksamid toimuvad novembrist 2017 kuni maini 2018. Eksamikalender: http://haridusinfo.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamid. Riigieksamitele registreerimise tähtaeg on 20. jaanuar.

 

ÕPETAJAAMETIGA SEOTUD TÄHTAJAD

 • Õpetajakutse taotlemise tähtajad on 5. veebruar ja 5. oktoober
 • 31. märtsini saab kandideerida „Noored kooli” programmi 12. lendu.
 • 7. maini ootab „Noored kooli” koolijuhtide sooviavaldusi programmis osaleja leidmiseks oma kooli.
 • 7. juunil lõpetab programmi 10. lend.
 • Septembris hakatakse värbama 13. lendu.

 

KOOLIVAHEAJAD

 • 24. veebruarist 4. märtsini;
 • 21. aprillist 1. maini;
 • 13. juunist 31. augustini (v. a lõpuklassid);
 • 22.–28. oktoobrini;
 • 24. detsembrist 6. jaanuarini.

Esmakordselt on kinnitatud korraga kolme õppeaasta koolivaheajad.

Ka eelolevatel aastatel jätkatakse viie koolivaheaja süsteemiga, et jaotada õpilaste koormust ühtlasemalt.

 

SÜNDMUSED, KONKURSID, VÕISTLUSED

 • 25. jaanuaril esineb Eesti õpetajate liidu juht Margit Timakov Brüsselis esimesel Euroopa haridustippkohtumisel „First European Education Summit – Back to basics: for an innovative, inclusive and values based education”.
 • 26. jaanuaril tunnustatakse noorsootöötajaid.
 • 27. jaanuaril on holokausti mälestuspäev.
 • 6. veebruaril toimub SA Innove ja tööandjate keskliidu ühine infopäev „Töökohapõhise õppe tasuvus tööandjale”.
 • 8. ja 9. veebruaril toimub haridusjuhtide aastakonverents Pärnus.
 • 17. ja 18. veebruaril leiab aset „Noored kooli” haridushäkaton „HaridusIdu”.
 • 20. veebruaril algusega kell 13 annab peaminister Haapsalus Läänemaa ühisgümnaasiumis üle riigi kultuuri- ja teaduspreemiad.
 • 20. veebruar on õpilaste teadustööde riikliku konkursi tähtaeg.
 • 5. märts on teaduse populariseerimise projektikonkursi tähtaeg.
 • 8.–10. märtsini kohtuvad Tartus eesti keele õpetajad üle ilma.
 • 14. märtsil tähistatakse üle Eesti emakeelepäeva.
 • 15. märts on kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi tähtaeg.
 • 16. märtsil on „Keeleteo” konkursi lõpuüritus.
 • 22. ja 23. märtsil toimub Lissabonis õpetaja professionaalsuse tippkohtumine ISTP 2018: „Avaliku hariduse õpetajaameti uued väljakutsed ja võimalused”. Eestit esindavad maailma 20 parima haridusega riigi haridusministrite ja õpetajate ametiühingute juhtide kohtumisel Mailis Reps ja EHL-i esimees Reemo Voltri.
 • Märtsis toimuvad üleriigiliste õpilasvõistluste „Kuldsuud” ja „Kirjandusraal” lõppvoorud.
 • 10. aprillil toimub Pärnu kontserdimajas konverents „Kuhu lähed, kutseharidus?”. Korraldavad Pärnumaa kutsehariduskeskus ja tööandjate keskliit.
 • 12. ja 13. aprillil toimub ERM-is õpilaste teadusfestival.
 • 22.–24. aprillini toimub rahvusvaheline konverents „Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa”.
 • Aprillis toimub EHL-i kahepäevane 300 osalejaga konverents „Õpetaja ja õpetamine 100-aastases EV-s”.
 • 3. ja 4. mail toimub  Eesti Näituste messikeskuses võistlus „Noor meister”.
 • 18. mail toimuvad Türi lillelaadal kutsemeistrivõistlused „Noor talunik” ja „Noor aednik”.
 • Mais toimuvad Pärnu kutsehariduskeskuses sõiduautotehniku kutsemeistrivõistlused.
 • 24. mail on kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi auhindamine ja konverents koostöös TÜ haridusuuenduskeskusega.
 • 1. juunil on õpetajate liidu konverents „Õppija arengut toetav õpetaja”.
 • Juunis toimub riigieksamite esmaste tulemuste tutvustamine.
 • 26. juunist 5. juulini toimub „Noored kooli” ja SPIN-programmi ühine suvekool Narvas.
 • 27. ja 28. juulil toimub European Association for the Education of Adults üldkogu ja rahvusvaheline konverents (Andras, Eesti vabaharidusliit ja HTM).
 • Juulis toimub Balti Akadeemia seminar koostöös Läti ja Leedu haridus- ja teadusministeeriumidega, Euroopa Nõukogu ning Euroopa Wergelandi keskusega.
 • 12.–14. augustini on õpilaste teadusliku ühingu suveseminar Viitnal.
 • 23. ja 24. augustil toimub miks.ee suvekool teaduse populariseerijatele Nelijärvel.
 • Augusti viimasel nädalal toimub kuni kolmeaastase töökogemusega õpetajate motivatsioonilaager.
 • 1. september on tarkusepäev, algab kooliaasta ja kuulutatakse välja koolirahu.
 • 17. september on üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi tähtaeg ja Eesti teaduse populariseerimise riikliku auhinna konkursi tähtaeg.
 • 23.–25. septembrini toimub Tallinnas GEIS (Global Education Industry Summit, OECD).
 • 26.–28. septembrini toimub Budapestis EuroSkills.
 • 28. septembril on Teadlaste Öö festival, üritused kestavad kogu nädala.
 • 5. oktoobril leiab aset aasta õpetaja gala.
 • 15. oktoober on noore uurija stipendiumi taotluste tähtaeg ja õpilasleiutajate riikliku konkursi tähtaeg.
 • 16. oktoobril on Tartus uute ametiühingu usaldusisikute koolitus töö- ja haridusseadusandlusest.
 • 23.–25. oktoobrini toimub Tartu haridusfestival, kuhu oodatakse õpetajaid üle Eesti.
 • 25. ja 26. oktoobril toimub täiskasvanuhariduse foorum.
 • 21. novembril toimub teaduskommunikatsiooni konverents ja antakse kätte Eesti teaduse populariseerimise auhinnad.
 • Novembris toimub emakeeleõpetajate sügisseminar.
 • 17.–19. oktoobrini toimub Tallinnas Euroopa koolijuhtide konverents ESHA 2018.
 • Novembris saab Pimedate Ööde filmifestivalil taas näha teadusfilmide programmi.
 • Detsembris toimub välishindamise aastakonverents.
 • 2018. aasta jooksul toimuvad EV 100 üritused

 

Allikad: HTM, Innove, ETAg, EÕL, EHL, Noored Kooli.

Sündmuste loetelu ei ole ammendav ega lõplik.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!