Õpetaja, osale Cambridge’i testi katsetamisel!

26. jaan. 2018 Ave Lausing SA Innove võõrkeelte e-hindamise peaspetsialist - Kommenteeri artiklit

Inglise keele õpetajad ja nende õpilased saavad osaleda Cambridge’i esimese diagnoosiva testi katsetamisel. Õpilased teevad testi arvutis ja 50 küsimusele vastamine võtab aega umbes 45 minutit. Pärast sooritust näevad õpilased oma tulemusi ning soovitusi edasiseks. Foto: SA Innove

 

Nii Eestis kui ka mujal maailmas tegelevad haridusorganisatsioonide arendus- ja hindamiskeskused kujundavat hindamist ja õpetamise planeerimist toetavate diagnoosivate testide koostamisega. Eesti koolide inglise keele õpetajatel on suurepärane võimalus osaleda juba sel kevadel Cambridge’i testide katsetamisel ja kasutada edaspidi õppetöös Innove koostatud diagnoosivaid teste.

Innove koostab e-ülesandekogusid võõrkeeltes, loodus-, sotsiaal- ja reaalainetes. Võõrkeelte digitaalsed ülesandekogud koosnevad kuulamise ja lugemise osaoskuse harjutusülesannetest ning diagnoosivatest testidest. Valmivad diagnoosivad testid inglise, saksa, vene ning eesti keeles teise keelena annavad õpetajatele teavet õpilaste grammatikateadmiste lünkade kohta eesmärgiga leida võimalusi edasiseks arenguks. Tulemused ei ole mõeldud hinde panemiseks, vaid õpetamise planeerimiseks. E-ülesandekogud valmivad Digipöörde programmi raames Euroopa sotsiaalfondi toel.

Cambridge’i ülikooli testimisorganisatsioon Cambridge Assessment English (CAE), mis on tuntud inglise keele eksamite ja testide koostamise poolest, töötab praegu nende jaoks välja uut testitüüpi – diagnoosivat testi. Tänu Innove ja CAE koostöölepingule on kõigil Eesti inglise keele õpetajatel ja nende õpilastel võimalus huvi korral osaleda Cambridge’i esimese diagnoosiva testi katsetamisel. See on ainukordne võimalus saada tasuta sooritada Cambridge’i testi. Testimine toimub juba sel kevadtalvel märtsikuu jooksul.

Millega tegu?

Cambridge Assessment English plaanib välja tulla terve hulga diagnoosivate testidega, mis katavad eri oskusi ja keeletasemeid. Neist testidest on valmimas esimene. Eesti õpilased on maailmas esimesed, kes saavad võimaluse sooritada Cambridge’i A2-taseme igapäevasuhtluse grammatika diagnoosivat testi.

Diagnoosiv tähendab, et testi tagasiside on

  • kujundav: test ütleb õpilastele ja nende õpetajatele, millele tulevikus keskenduda, selle asemel et hinnata, mida nad seni õppinud on;
  • üksikasjalik: test keskendub konkreetsetele oskustele, selle asemel et anda üldist hinnet või taset.

 

Miks on kasulik?

CAE on toetunud teadustööle ja kogemustele, et määratleda grammatikavaldkonnad, mis on A2-tasemel eriliselt olulised. Testi koostajad loodavad, et see aitab õpetajatel mõista oma õpilaste grammatikateadmisi. Tagasiside aitab õpetajatel oma tööd planeerida, kuna nad saavad täpselt teada, millistele valdkondadele peavad nad just selle õpperühma või nende konkreetsete õpilaste puhul erilist tähelepanu pöörama. Õpetajad saavad tagasisidena soovitusi, mis sisaldavad konkreetseid ideid klassiga töötamiseks, vastava teema selgitamiseks jms. Õpetajale antakse ka näpunäiteid, kuidas käsitleda grammatikavaldkonda klassis, mis koosneb eri tasemega õpilastest.

Õpilased saavad tagasisidest teada, millised on nende grammatilised tugevused ja nõrkused. Nad ei tohiks seda võtta kui testi, vaid see on neid toetav harjutamisvõimalus, kusjuures tagasiside selgitab neile testi kõiki grammatikavaldkondi vastavalt sellele, milline nende sooritus oli.

Test sooritatakse inglise keeles, kusjuures grammatikaülesannete sisu kajastab igapäevaseid suhtlusolukordi. Tagasisidet testi sooritamise järel saab õpilane lugeda vastavalt oma emakeelele eesti või vene keeles.

Kuidas testitakse?

Osalevad õpetajad saavad veebiaadressi, millel test asub, ning ID-numbri igale õpilasele testikeskkonda sisenemiseks. Testi võib sooritada terve õpperühm korraga (nt kooli arvutiklassis) või ka õpilased ühekaupa. Õpilased peaksid olema A2-keeleoskustasemel, sõltumata sellest, millises klassis nad õpivad. Kui terve klass korraga osaleda ei saa, kuna ei ole veel A2-tasemel või on selle ületanud, aga üksikutele õpilastele pakutav test sobib, siis võiks õpetaja sellistel õpilastel võimaldada testis osaleda.

Õpilased teevad testi arvutis ja 50 küsimusele vastamine võtab aega umbes 45 minutit. Pärast sooritust näevad õpilased oma tulemusi ning soovitusi edasiseks. Õpetajad näevad testikeskkonda sisse logides nii üksikute õpilaste kui ka oma klassi või rühma sooritusi ning tagasisidet. Kellegi kolmandaga tulemusi ei jagata, ka CAE kui testi koostaja ei tea, millisest koolist ja klassist konkreetne sooritus on.

Testi võib kasutada vaid nõuandva vahendina. Selle alusel ei tohi õpilasi reastada ega panna hindeid.

Kui õpilased on testi sooritanud, on soovitatav, et õpetaja vaatab tulemusi ning temale antud sooritusi. CAE ja Innove on huvitatud õpetajate arvamusest – kui kasulik neile testis antav tagasiside oli, kuidas võiks seda parandada, kas test oli neile kui õpetajale kasulik. Osalevatele õpilastele ja õpetajatele saadame arvamuse avaldamiseks online-küsimustiku ja Cambridge Assessment English võib kutsuda õpetajaid osalema fookusgrupis. Arvamused on kasulikud nii Cambridge’i kui ka Innove testide arendamiseks. 

Kutsume kõiki inglise keele õpetajaid Cambridge’i testi katsetamisel osalema! Huvist palume teada anda 14. veebruariks SA Innove võõrkeelte e-hindamise peaspetsialistile e-aadressil ave.lausing@innove.ee. Testimine toimub õpetajale sobival ajal perioodil 5.−30. märtsini.

 


Näpunäiteid inglise keele eksamiteks

 

Nii gümnaasiumi lõpetamiseks vajalik võõrkeeleeksam kui ka põhikooli inglise keele lõpueksam on ehitatud üles sarnastel põhimõtetel. Eksamiperioodi eel tasub tähelepanu pöörata mõningatele aspektidele.

Kindlasti mäletavad paljud inglise keele õpetajad, et 2014. aastal muudeti riiklike võõrkeeleeksamite formaati. Eksamid seoti tihedamalt Euroopa keeleõppe raamdokumendiga ja selle tulemusena vastab põhikooli lõpueksam B1-tasemele ja riigieksam mõõdab nii B1- kui ka B2-tasemel keeleoskust. Lähtudes raamdokumendi põhimõtetest, kaotati mõlemast eksamist ära eraldi keelestruktuuride osa ning liideti see lugemisosaga. Viimaste aastate kogemus ja tagasiside näitavad, et õpetajad ja õpilased on uues formaadis eksamid omaks võtnud. 2018. aastal toimuvad inglise keele eksamid tuttaval kujul juba viiendat korda.

Nii gümnaasiumi lõpetamiseks vajalik võõrkeeleeksam kui ka põhikooli inglise keele lõpueksam on üles ehitatud sarnastel põhimõtetel, mõlemad koosnevad kirjutamis-, kuulamis-, lugemis- ja rääkimisosast. Õpilaste inglise keele eksamiteks valmistumisel tasub tutvuda SA Innove kodulehel varasemate aastate materjalidega. Ka on kodulehel üleval suulise osa näidisvideod ja kirjutamisosa hinnatud näidistööd.

Loe tööjuhist

Kirjutamisosaks ettevalmistamisel on väga oluline rõhutada, et õpilased peaksid võtma aega tutvuda tööjuhistega. Tihti kaotavad õpilased kirjutamisosas punkte, sest ei ole juhiseid piisavalt hoolikalt lugenud ega saa aru, mida neilt oodatakse. Näiteks ei kasuta õpilased mõnikord ära kogu tööjuhises etteantud infot, ehkki maksimumpunktide saamiseks on see vajalik. Ka on oluline enne kirjutama asumist endale selgeks teha, kellele ja mis eesmärgil kirjutatakse, et kirjutis oleks korrektses stiilis ja lugejale arusaadav.

Kuulamis- ja lugemisosas kasutatakse õpikutest tuttavaid ülesandetüüpe. Õpilastele võiks meelde tuletada, et avatud lüngaga ülesannetes peab kirjutatud vastused kindlasti üle lugema veendumaks, et moodustatud lause on mõttega ja korrektne ega korda juba etteantud infot.

Oluline on meeles pidada, et inglise keele eksamite kirjalikes osades ei ole hariliku pliiatsiga kirjutamine ja korrektuurivahendite kasutamine lubatud. Paranduste tegemiseks tuleb vale fraas, sõna või täht maha tõmmata ning õige vastus vale vastuse kõrvale või kohale kirjutada. Kõik parandused tuleb teha võimalikult selgelt, et hindaja nendest aru saaks. Kuni eksamid toimuvad paberil, on väga oluline tuletada õpilastele meelde, et nende käekiri peab olema loetav.

Alates 2016. aastast on mõlema eksami suulise osa intervjuude salvestamine kohustuslik. See annab võimaluse analüüsida, kas kõik intervjuud korraldatakse sarnastel tingimustel ning kas hindamine on õiglane ja usaldusväärne. Salvestiste analüüsimisel on selgunud, et suur osa intervjuudest toimub vastavalt nõuetele ja hindamine on korrektne, ent kahjuks ei järgi mõned intervjueerijad etteantud käsikirja (script) ega ajalimiiti, mis omakorda tähendab, et õpilased pannakse ebavõrdsesse olukorda. Kuna kodulehel on näidismaterjalid kättesaadavad, soovitame koos õpilastega intervjuusid harjutada.

Otsime hindajaid

Riigieksamit on õigus hinnata inglise keele õpetajal, kes on viimase kolme aasta jooksul osalenud selleteemalisel seminaril ega ole eksaminandi aineõpetaja. Suulise osa seminarid toimuvad iga õppeaasta sügisel ja kevadel. Sel kevadel on osalema oodatud õpetajad, kes viimati käisid seminaril enne 1. septembrit 2015 või kes ei ole varem eksameid hinnanud ega intervjueerinud, aga on seotud 2018. aasta inglise keele riigieksami suulise osa hindamisega. Põhikoolieksamit saab hinnata ka seminaril osalemata. Samas on seminar kahtlemata kasulik õpetajatele, kes pole varem põhikooli inglise keele eksamiga kokku puutunud, ja neilegi, kes soovivad saada ülevaadet eksami hindamispõhimõtetest ning seal kasutatavatest ülesandetüüpidest. Registreerimine kevadistele seminaridele avatakse Innove kodulehel 15. veebruaril.

Inglise keele riigieksamit ei pea sooritama need abituriendid, kes esitavad koolile enne 20. jaanuari Eestis aktsepteeritud inglise keele rahvusvaheliselt eksamilt saadud vähemalt B1-taset tõendava sertifikaadi. Koolil on kohustus sertifikaadid 1. veebruariks Innovele edastada.

Et toetada võõrkeelte õppimist ja anda tagasisidet nii õpilastele, õpetajatele kui ka koolipidajatele, on oluline jälgida õpilaste võõrkeeleoskuse arengut kooliastmest kooliastmesse. Kuna 2014. aastal lisati põhikooli ja gümnaasiumi riiklikesse õppekavadesse ühe üldpädevusena digipädevus ja eesmärk on muutunud õpikäsitusest lähtuvalt lõimida võtmepädevuste, sh digipädevuse arendamine kõikidesse õppeainetesse, tuleks õppijate võõrkeeleoskuse arengu ja saavutatud taseme jälgimiseks välja töötada e-tasemetööd ja e-eksamid. Kontseptsiooni väljatöötamisega SA-s Innove tegeletaksegi.

Kaia Norberg, SA Innove, inglise keele peaspetsialist

Kristel Kriisa, SA Innove, inglise keele peaspetsialist


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!