Archimedes 20: Targad tooted veavad Eesti hariduse tippu

9. veebr. 2018 Sirje Pärismaa toimetaja - 1 Kommentaar

„Riigi ees seisvate eesmärkide täitmiseks ja eelkõige ettevõtlustulu suurendamiseks on oluline, et Eestis töötaksid targad inimesed ja kõrghariduse kvaliteet paraneks,” ütleb Archimedese juhatuse liige Hanno Tomberg. Foto: SA Archimedes

Archimedesesse tasub pöörduda ka ettevõtjail, kes soovivad teha arenguhüpet, kasutades selleks teadlaste abi. „Ettevõtjad peaksid tundma oma valdkonna professoreid ja ülikoolid aitama kaasa partnerluse toimimisele,” arvab SA Archimedese vastne juhatuse liige Hanno Tomberg ja ergutab väikeettevõtteid kaasama teadlasi tootearendusse.

 

Olete olnud suurema osa oma tööteest ajakirjanduses ja juhtinud ka EAS-i. Miks otsustasite valdkonda vahetada ja kandideerisite Archimedesesse?

Kõrgharidus ja laiemalt haridus on tulevikuteemad. Riigi ees seisvate eesmärkide täitmiseks ja eelkõige ettevõtlustulu suurendamiseks on oluline, et Eestis töötaksid targad inimesed ja kõrghariduse kvaliteet paraneks. On oluline, et suudaksime kõrghariduses saavutada suurema rahvusvahelistumise, ülikoolid teeksid koostööd ettevõtetega ja keskenduksid oma tugevustele. Näen, et ka Archimedese abil on võimalik kõrghariduse kvaliteeti tõsta.

Mis on teid esimestel töönädalatel enim üllatanud?

Suuri üllatusi pole olnud. Rakendusüksuse töö on EAS-iga sarnane ja üksikasjad üsna tuttavad. Kuid tegeleme mitme sihtrühmaga (noored, õpetajad, rakendus- ja kõrgkoolid), seega on tegevuste ampluaa Archimedesel veidi laiem.

Archimedese juhatuse esimees Rait Toompere kirjutas aastaraamatus, et sihtasutust iseloomustab kõige enam tulevikku vaatav pilk, tegevust planeeritakse pikalt ette ja püütakse mitte vanas takerduda. Mis on Archimedese järgmised tähtsamad sammud, et mitte takerduda?

Kõigil riigi loodud sihtasutustel on oluline läbi mõelda, mis saab siis, kui EL-i toetused peaksid lõppema, ja milliste tegevustega edasi minna. Olen päri, et struktuur ja koosseisud tuleb üle vaadata. Samas on sihtasutused saavutanud mitmeid pädevusi, mida saab ka hiljem kasutada.

Erasmus+ programmist on kogunenud aastatega unikaalsed teadmised, mille tulemusel on paranenud Eesti õpiränne, asutused ja riigid teevad koostööd. Siin on palju sellist, mida tulevikku edasi kanda. Usun, et ka kõrghariduse ja teaduse kvaliteedile suunatud tegevuses teeme palju koostööd Eesti teadusagentuuriga.

Suur osa meie kõrghariduse ja teaduse arengust sõltub praegu EL-i raha hulgast. Juhul kui toetused vähenevad, on Archimedes valmis keskendama oma tegevuse kvaliteeti puudutavatele sisulistele küsimustele.

Kuidas saab Archimedes aidata kaasa Eesti konkurentsivõime ja ühiskonna heaolu kasvule?

Konkurentsivõime kavas „Eesti 2020” on kirjas eesmärk jõuda tootlikkuse tasemelt 80%-ni EL-i keskmisest. Olime 4–5 aastat tagasi eesmärgile üpris lähedal, ent konkurentsivõime pole teiste Euroopa riikidega võrreldes enam tõusnud. Lisandväärtus, mida aastas töötaja kohta luuakse, on Eestis alla 57 000 USA dollari (WEF-i kaasava arengu indeks). Absoluutarvuna on see küll kasvanud, kuid Soome vastav näitaja on jõudnud juba üle 86 000 dollarini aastas.

Hästi oluline on, et Eestis valmivad tooted muutuksid nn targemaks. Seda saavad teha haritud ja targad inimesed, kel on kõrgharidus või väga hea kutseharidus.

Archimedes vahendabki nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetusi teadus- ja arendustegevuseks kolmes kasvuvaldkonnas: IKT, tervisetehnoloogiad ja ressursside tõhusam kasutamine. Äsja avanes kolmas taotlusvoor. Kuidas hindate toetatute tegevust? Kas siit võiks tulla Eesti suur läbimurre mõne globaalse mure lahendamiseks?

Vahendid globaalseks läbimurdeks on olemas. Meede on suunatud ettevõtetele, kelle partner on ülikoolid või teadusasutused, ja sellest kaetakse suures osas ülikoolis tehtavate rakendusuuringute kulud. 20% ulatuses on kaetud ka ettevõtete kulud, aga suur osa läheb ikkagi rakendusuuringu korraldajale. Seetõttu peavad ettevõtted küllalt palju ka ise panustama.

Praeguseks on kolm projekti juba lõppenud. OÜ Celsius Healthcare on teinud koostööd TTÜ e-meditsiini laboratooriumiga ja töötanud välja ravimite doseerimise e-keskkonna neerupuudulikkusega patsientidele. Instigo Eesti ja lennuakadeemia koostööprojekti eesmärk on parem geoinfo andmekogumine ja töötlus. Toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuse ja TAI projekti eesmärk on kiudainete vajaduse persoonipõhine hindamine ja tervislike toitumiskavade koostamine.

Nendest projektidest saavad kasu üpris paljud. Ergutan eelkõige väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid mõtlema tootearenduse vajadustele. Ülikoolid on avatud lepingute sõlmimiseks. 15 miljonit eurot on käesoleva vooru eelarve, taotlusi saab esitada aasta ringi.

Siia mahuvad eri suurusega projektid: kõige väiksem rahuldatud taotlus on olnud 20 000 ja kõige suurem 1,6 miljonit eurot.

Kumba poolt tuleks tagant torkida, ettevõtjaid või ülikoole?

Mõlemad peavad mõistma rohkem teineteise tegevusi ja otsima kontakte. Mul on hea meel, et tööandjate keskliidu juht on rõhutanud hariduse tähtsust. Ettevõtjad peaksid tundma oma valdkonna professoreid ja ülikoolid aitama kaasa partnerluse toimimisele.

Ülikoolide koostööfestival, mille algatas TTÜ Mektory, on hea algus edasiminekuks. Umbisikulist kirjavahetust peaksid asendama näost näkku kohtumised.

Teadlased peaksid mõistma ettevõtete vajadusi ja ettevõtted nägema teadlastes abi oma tootearendusele. Ülikoolide praegune rahastamine riigi poolt näeb ette ka suuremat koostööd ettevõtlusega. Koostöö peaks olema nii ülikoolide, õppekavade, ainevaldkondade kui uurimisgruppide ülene. See on võimalus leida lisaraha ülikoolide ülalpidamiseks ka pärast EL-i toetusraha vähenemist.

Kahe aasta eest põhjustas ühiskonnas suure maavärina Gunnar Oki raport, milles soovitati laiaulatuslikku kõrghariduse ja teadustegevuse reformi. Praegu näib valitsevat vaikus. Kui peaksite haridusministeeriumile nõu andma, mida soovitaksite?

Kuulata raportis esitatud nõuandeid. Raporti kohta tehtud kriitika on olnud põhjendamata ja keskendus põhiliselt kõrgkoolide ühinemisele ning ülikoolihariduse ingliskeelseks muutumise vastu. Kui raportit korralikult lugeda, siis Okk on viidanud vaid tehnoloogiaerialade magistritaseme, mitte kogu magistriõppe muutmisele ingliskeelseks.

Raportis on tähelepanekuid, mis on välja tulnud ka kõrgkoolide õppekavade ja ülikoolide institutsionaalsest akrediteerimisest. Kaks järeldust sealt: ülikoolid peaksid selgemalt keskenduma oma tugevustele ja fookustama oma tegevust, samuti muutuma õppijakesksemaks. Rahvusvaheline ülikooliõpe on tänapäeval suurel määral seminari-, mitte loengupõhine. Eesti ülikoolidel on siin küllalt palju ära teha.

Kuidas Archimedes saab kaasa aidata?

Archimedes saab ergutada ülikoole rahvusvahelisele koostööle ja tegema koostööd ettevõtetega, mida Astra meetme kaudu suurte summadega ka toetame.

Väliseksperdid on soovitanud meie kõrgkoolidele teha rohkem koostööd ja koondada ressursse. Kui palju peaks kõrgkoole olema, kuidas vähendada dubleerimist?

Avalik-õiguslike ülikoolide arv on optimaalne, koondumist lähiaastatel ei tule. Küll aga võiks mõelda, miliseid erialasid ja kus edaspidi õpetada. Institutsionaalne akrediteerimine on toonud välja, et on õppekavu, kus õppijate hulk pole väga suur, ja erialasid, mida õpetatakse korraga neljas-viies kõrgkoolis. Sellised on näiteks ärindus ja haldus, arhitektuur ja ehitus, bio- ja keskkonnateadused.

Avalik-õiguslikel ülikoolidel on suur autonoomia ise otsustada oma õppekavade üle. Kuid olukorras, kus riigi rahastamine pole suurenenud, tuleb ühe valdkonna eelisarendamiseks teises järele anda.

Kas Archimedes saab toetuste andmisel ka oma ettepanekuid teha?

EL-i praeguse eelarveperioodi meetmetest on 87% kohustustega juba kaetud, 13% ulatuses on võimalik tegevusi veel üle vaadata. See pole väike summa, arvestades et toetuste kogumaht on 338 miljonit eurot.

Archimedese roll on dialoogis ülikoolidega Astra meetme raames veel rohkem rõhuda Eesti teadus- ja arendustegevuse ja elukestva õppe strateegias välja toodud eesmärkide täitmisele.

Ka jagatud toetuste raames on võimalik ülikoolidelt rohkem tulemusi oodata. Oluline teetähis on meie jaoks käimasolev aasta. Kuna järgmise aasta alguses toimub EL-i toetusmeetmete vahehindamine, on oluline, et seatud tulemus- ja finantseesmärgid saavutataks. Oleme juba aasta algusest asunud ülikoolidega tihedasse dialoogi, et planeeritu saaks tehtud. See puudutab nii investeeringuid õppehoonetesse, seadmetesse, õppekvaliteedi parandamisse kui ka uute professuuride avamist.

Archimedese töötajad on märkinud, et väga huvitav on näha toetuste tulemusel valminud objekte reaalsuses. Milline on teie plaan?

Meie inimesed peaksid käima veel rohkem kohapeal tegevustega tutvumas, see peaks olema üks osa meie tööst. Olen kohtunud juba kolme ülikooli juhtkonnaga, veebruaris kohtume Tartu ja Tallinna ülikooliga, et saada ülevaade nende muredest ja tegevustest.

Teadlased ja ülikoolide juhtkonnad peaksid teadus- ja ühiskonnaasjades häälekamalt kaasa rääkima. Seejuures tuleb faktid ja emotsioonid lahus hoida.

Mida teha, et meil oleks rohkem doktorikraadiga inimesi?

Doktorikraadiga inimesi on meie ettevõtetes häbematult vähe. Paljud jäävad tööle ülikooli, aga võiksid leida tee ettevõtetesse. Igaüks ei pea tingimata ka oma firmat looma.

Maailma suurimad tehnoloogiahiiud võivad kutsuda enda juurde keskkoolipingist ja soovitada jätta ülikooliharidus vahele. Tee tippu pole aga enam nii kiire kui näiteks Mark Zuckerbergil või Steve Jobsil, kes ülikooli pooleli jätsid. Praegu loevad rohkem teadmised. Kui hindame vaid oskusi, saabub lagi keskastme tasandil ja spetsialist ei pruugigi päris tippu jõuda.

 


Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades ehk NUTIKAS

  • Kellele? Toetust saab taotleda Eesti äriregistris registreeritud ettevõte, kelle huvides rakendusuuringut või tootearendusprojekti korraldatakse.
  • Kui palju? Taotlusvooru maht on 15 miljonit eurot ning taotletava toetuse suurus kuni 2 miljonit eurot projekti kohta.
  • Millal? Taotlusi saab esitada jooksvalt kuni 19. detsembrini 2018. a.
  • Milleks? Toetuse abil kasvab teadusasutuste võimekus ettevõtlusele vajalike rakendusuuringute korraldamiseks nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades (IKT-lahendused ettevõtluse eri sektorites, tervisetehnoloogiate lahendused, ressursside tõhus kasutamine).
  • Mõju? Toetus aitab kaasa Eesti majanduse, sh ettevõtluse teadmusmahukuse kasvule, toetades teadusasutuste ja ettevõtete koostööd.
  • Näiteid? Click&Grow OÜ, Mooncascade OÜ, Live Technologies OÜ, Swedbank AS, Thermory AS, ToxInvent OÜ, Värska Sanatoorium AS jt.
  • Küsimusi? Tea Tassa, tea.tassa@archimedes.ee, http://archimedes.ee/nutikas, http://etag.ee/nutikas.

 


Sihtasutusel Archimedes on täitunud kahekümnes aastaring.
Õpetajate Lehe artiklisarjas tutvustame asutuse tegemisi staažikamate eestvedajate kogemuste ja lugude kaudu.


Hetkel ainult üks arvamus teemale “Archimedes 20: Targad tooted veavad Eesti hariduse tippu”

  1. inseneR ütleb:

    Jälle on suudetud juttu puhuda ülikoolide ja ettevõtete koostöö probleemidest nii, et pole mainitud kordagi Teadusagentuuri.

Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!