Lasteaedade kiituseks

18. jaan. 2019 Margit Sutrop Tartu ülikooli praktilise filosoofia professor, eetikakeskuse juhataja - 4 kommentaari

Margit Sutrop.

Alates möödunud sügisest käib haridus- ja teadusministeeriumi juures koos alushariduse töörühm, mis ühe lahendamist vajava probleemina on toonud välja alushariduse tasulisuse. Kas see lastevanemate mure leiab lahenduse, sõltub poliitilisest kokkuleppest.

Tundub, et oleme sinnapoole teel. Möödunud laupäeval toimunud üldkogul lisas Reformierakond oma valimisprogrammi lubaduse kaotada üle Eesti lasteaia kohatasu. Juba varem on tasuta alusharidust pooldanud nii Keskerakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond kui ka Vabaerakond. Hinnanguliselt läheb lasteaia kohatasu kaotamine maksma umbes 50 miljonit eurot.

Alljärgnevalt sellest, miks lasteaia kohatasu kaotamine on meie kõigi huvides.

Seni on ainult lasteaed tasuline

Praegu on Eestis haridus valdavalt tasuta. Koolid, kutsekoolid ning ülikoolid on tasuta. Ainult alusharidus on tasuline. Erisus on ilmselt tingitud sellest, et lasteaeda ei peeta mitte niivõrd haridusasutuseks, kuivõrd kohaks, kuhu lapsed turvaliselt hoiule panna, kuni vanemad tööl on. Tõsiasi on aga see, et just lasteaias pannakse alus kogu isiksuse arengule ja hilisemale edukusele. Piltlikult öeldes saab siit kaasa õnge, millega kogu edasise elu kala püüda.

2018. aasta seisuga käis lasteaias 94% 4–7-aastastest koolieelikutest. Lasteaia kohatasu suurus sõltub nii omavalitsusest, kus lasteaed paikneb – Tallinna ja teiste linnade, maa- ja linnapiirkondade vahel on erinevus suur –, kui ka lasteaia omandivormist. Ka lapsevanemate võimekus lasteaiatasu maksta on väga erinev. Kui peres on mitu last ja lisaks kohatasule tuleb maksta ka söögiraha, on see väga suur koorem. Samas ei tohiks ükski laps jääda alushariduseta. Sestap oleks õige, et riik võtaks lasteaia koha-tasu maksmise enda kanda.

Lasteaia kohatasu kaotamine muudab lasteaia haridussüsteemi osaks ja rõhutab alushariduse olulisust. Perele annab see võimaluse saada tuge lapse arengu toetamisel ning vajadusel abi lapse arengut takistavate probleemide varajasel märkamisel ja sekkumisel. Lasteaia kohatasu kaotamine aitab vanemaid kiiremini tagasi tööturule ja on seega kasulik ka riigi majandusele.

Lasteaias laotakse vundament kogu eluks

Kuna kodude võimalused ja võimekus oma lapsi nende kasvamises toetada on erinevad, tasandab hea lasteaed erinevusi. Just lasteaed on koht, kus laps näeb, kuidas lahendada konflikte, õppida teisi kuulama, saada eduelamust ja tunnustust ning luua oma esimesed sõbrasuhted. Kui lapsed käivad lasteaias, on võimalik õigel ajal märgata, kui kodused tingimused on lapse arengut takistavad või esineb väärkohtlemist, ja lapsele abi otsida.

Võrdne ligipääs alusharidusele tagab lastele võrdsema stardiplatvormi ja loob eeldused olla edukas nii tööelus, ühiskondlikus kui ka isiklikus elus. Inimene on eluga seda rohkem rahul, mida haritum ja tervem ta on ning mida paremad on tema sotsiaalsed suhted. Lasteaed paneb suurt rõhku sotsiaalsete oskuste kujundamisele, arendab võimet keskenduda, ennast väljendada, teisi kuulata, teha koostööd ning teistega arvestada. Kiiresti muutuvas maailmas on vaja, et lapsed hakkaksid juba maast madalast neid oskusi harjutama. Tulevikuharidusest ja tööturust rääkides rõhutatakse just selliste üldoskuste arendamise tähtsust. Kui tahame, et meie ühiskonnas oleks rohkem loovust ja ettevõtlikkust, oleks rohkem neid, kes loovad teistele töökohti ja meie majandus oleks innovaatilisem, peame varasest lapsepõlvest toetama loovuse ja iseseisva mõtlemise ning tegutsemise kujunemist.

Öeldakse, et suurt osa neist töökohtadest, mida praegu lasteaias käivad lapsed hakkavad tulevikus täitma, pole veel olemas. Seetõttu tuleb teha hariduses panus mitte teadmiste edastamisele (mis vananevad ja mille hulk kasvab pöörase kiirusega), vaid oskusele teadmisi hankida ja kriitiliselt hinnata, eristada tõest ja kallutatud infot, lahendada keerukaid probleeme.

Heas lasteaias ärgitatakse lapsi mitmekesise põneva tegevuse kaudu oma uudishimu rahuldama, ise seoseid looma ning arutlema. Arutlusoskuse omandamist toetavad nii hommikuringid kui ka lastega filosofeerimise tunnid, mis arendavad abstraktse mõtlemise, eneseväljenduse ja kuulamisoskust. Paljud lasteaiad pakuvad mitmekesiseid huvitegevusi: kunsti-, muusika-, spordi-, meisterdamis-, robootika- või legoringe, mis kõik aitavad laste loovusel areneda.

Kodul ja lasteaial on ühine laps

Laste annete varane avastamine võimaldab leida lapsele sobivaima huvitegevuse ning toetada talentide väljaarendamist. Mängulise tegevuse ja lapse arengu terve päeva vältel jälgimise abil saab lasteaed üles leida iga lapse individuaalse omapära: tema tugevused ja nõrkused, anded, mis vajavad arendamist ning hariduslikud erivajadused, millega tuleb varakult tegelda. Nõrkuste ja erivajaduste varane avastamine võimaldab vajadusel kaasata tugispetsialistid: logopeedi, eripedagoogi, psühholoogi või psühhiaatri, kes saavad seda tõhusamalt toetada, mida varem nad appi kutsutakse. Seeläbi ennetatakse võimalikke õpiraskusi ja hoitakse ära, et laps ei jõua koolis edasi.

Paljudes lasteaedades rakendatakse kiusuennetuse programme, mis aitavad kaasa heade suhete loomisele ning vähendavad nii koolikiusamist kui ka hilisemat koduvägivalda, mis on Eesti ühiskonna üks suurimaid murekohti. Käitumisprobleemidega lastega varane tegelemine hoiab ära palju muret nii lastele kui ka vanematele ning võimaldab ühiskonnal hoida pikemas plaanis kokku tohutult palju raha, mis edaspidi kuluks sotsiaal- või kriminaalhooldusele.

Koolidel on lasteaedadelt palju õppida

Oleme Tartu ülikooli eetikakeskusega haridus- ja teadusministeeriumi riiklikus väärtusprogrammis juba kümme aastat korraldanud lasteaedades üle Eesti väärtuskasvatuse koolitusi ning hea lasteaia konkursse, kus lasteaiapere analüüsib oma tegevust väärtuskasvatuse võtmes.

Kui ühistel koolitusel võrdleme lasteaedades ja koolides toimuvat, on paljud koolijuhid öelnud, et koolidel on lasteaedadelt väga palju õppida: kuidas leida üles iga lapse arenguvajadused, luua tihe kontakt lapsevanematega, kodu lapse kasvatamisel toetada ning anda vastastikku tagasisidet lapse arengu kohta.

Lasteaias pannakse rõhku just tervikliku isiksuse toetamisele, seal on vähem laste võrdlemist ja rohkem iga lapse eripära ja vajaduste arvestamist. Lasteaias õpitakse ja valmistutakse kooliks mängulise ja põneva tegevuse abil. Praegu on nii lapse kui ka perede jaoks kõige raskem just üleminek lasteaiast kooli, sest kool kipub tapma nii laste õpihuvi kui ka loovuse, lähtudes mitte laste loomulikust uudishimust ja küsimustest, vaid vajadusest läbida ülekoormatud ainekavad ja valmistada lapsi ette faktikontrolliks. Lasteaia käsitlemine haridussüsteemi osana võimaldab loodetavasti muuta ülemineku lasteaiast kooli sujuvamaks ning edendada lasteaias valitseva toetava hoiaku ja heade kogemuste jõudmist kooli.


4 kommentaari teemale “Lasteaedade kiituseks”

 1. Madu ütleb:

  Tegelikult on tore, et viimaks alushariduse tähtsusest räägitakse. See aga, milleks seda tehakse ja kuidas reaalsest olukorrast alushariduses mööda vaadatakse, häirib väga. Rääkida täna sellest, et lasteaed on parim paik lapse arenguks ja teha see kohustuslikuks, olukorras, kus lasteaedades ei jagu piisavalt personali, on pidevalt rahanappus, mistõttu ei loe mitte laste heaolu vaid peade hulk, on vastutustundetu või võhiklik. Hinnanguliselt läheb lasteaia kohatasu kaotamine maksma umbes 50 miljonit eurot! Olukorras, kus rühmades nii oluliste inimeste – õpetajaabide brutopalk on 600.- , kus ka haridusega õpetajaid ei jagu – nendegi töötasu sel olulisel, vastutusrikkal ja pingelisel tööl on alla Eesti keskmise ( Tallinnas 1150 bruto), muuta lasteaed tasuta kohustuslikuks – kui see pole nüüd valmispropaganda, siis ma ei tea, mis arulagedus see on. Inimesed, kel üle jõu praegune kohatasu, peaks saama toetust, lasteaedade personal tööpanusele väärilist töötasu. Personali palkade tõstmisel kaubeldakse iga euro üle… Olukorras, kus lasteaiad on survestatud võtma rühmad täis üle seadusega kehtestatud piirarvu (üle 20 lapse rühma), et rahaliselt kuidagi ots – ostaga kokku tulla, kusjuures personali, kes nende üle normi lastega tegeleb ei jagu ju, kus lasteaedade kööke sulgetakse majandusliku kasu eesmärgil – kas neis oludes on lasteaed igale lapsele parim paik? Teeme selle paiga enne paremaks paigaks ja seejärel muudame võimalusel tasuta paigaks, kus lastel, kelle vanematel vaja tööl käia, oleks kodu järgi parim paik lasteaias . Kohustuslikus ei tohiks see aga muutuda kunagi, sest väikelapse parim paik ON oma vanemate juures! Küllap pärast valimisi see tuhin ka vaibub, loodan ma. Reformierakonna kunagise valmiskampaania: ” Igale lapsele lasteaiakoht” hinda saime tunda üsna valusalt … Milliseks kujuneb tasuta kohustusliku lasteaia hind?
  Täna on lasteaed võimalus ja peakski selleks jääma! Minu enda lapsed ei käinud lasteaias – täpsemalt käis esimene laps seal nii minimaalselt, et ma ei saa seda käimiseks lugeda – ja mulle poleks küll meeldinud, kui seadused oleks sundinud mind neid aeda panema. Inimesed, kel pole võimalust ise oma lastega nende varases lapsepõlves olla või kes peavad kollektiivi kodust olulisemaks/vajalikumaks/paremaks kasvukeskkonnaks eelkoolieas, neil las olla võimalus lasteaiateenust kasutada, kõigile pole aus seda peale suruda ja kohustuseks teha.

 2. Liia Laanekivi ütleb:

  Vâga asjakohane kommentaar ja tâiesti nòus. Just teeme enne lasteaia paremaks paigaks, kitsaskohti on palju.

 3. Mare ütleb:

  Tsiteerin:”Teeme selle paiga enne paremaks paigaks ja seejärel muudame võimalusel tasuta paigaks, kus lastel, kelle vanematel vaja tööl käia, oleks kodu järgi parim paik lasteaias..”

  Täpselt minu mõtted ja tegelikult kogu kommentaar.

 4. AH ütleb:

  Mina ka Sutropi juttu ei usu, pole siiras!Valimised tõesti ukse ees…
  Kommentaaridega seevastu aga väga nõus!

Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!