Rae vald koolitas oma õpetajaid mentoriteks

4. dets. 2020 Marju Randlepp Rae valla hariduse spetsialist - 1 Kommentaar
Mentorkoolitus Rae valla õpetajatele andis tõuke luua oma õpikogukond. Foto: Marju Randlepp

Õpetajate leidmine ja hoidmine on Rae valla hariduse üks tõsiseimaid väljakutseid. Et seda ülesannet täita, loodi oma valla mentorluse süsteem – koolitati õpetajaid ja koostati ühisdokument, mille järgi tegutseda. 

Kiiremini kui kusagil mujal Eestis kasvab meie koolides õpilaste arv ning üha tekib uusi koole ja lasteaedu. Sel sügisel avas uksed Kindluse kool, kuhu tuli komplekteerida kogu maja meeskond ja kus praeguseks töötab 17 õpetajat. Novembris valmis Assaku lasteaia moodulmaja, kus avati neli uut rühma, mis on samuti nüüdseks täielikult töötajatega mehitatud.

Vald kasvab, vajadus õpetajate järele samuti

Valla jaoks tähendab koolide ja lasteaedade sellisel kiirusel kasv, et iga aastaga vajame üha rohkem õpetajaid, keda leida on aina keerulisem. Kui sel õppeaastal on meie koolides ja lasteaedades kokku 540 õpetajat, siis viis aastat tagasi oli neid 355 ja kümne aasta eest 217. Viimastel aegadel võetakse Rae valla koolidesse tööle 60–70 uut õpetajat aastas, seda nii uute klasside avamiseks kui töölt lahkuvate ja lastega vahepeal koju jäävate õpetajate asemele.

Kahjuks lahkuvad paljud uued õpetajad koolist juba esimesel tööaastal – meie koolidesse jääb teiseks õppeaastaks ca 80% koolis tööd alustanud õpetajatest. Ja nagu näitab riigikontrolli värske aastaaruanne „Esmatähtsate avalike teenuste tulevik“, siis püsib koolis üle viie aasta vaid veidi üle poole tööle tulnud õpetajatest. Lahkumise põhjuseks tuuakse ühiskonna esitatud suuri nõudmisi õpetaja tööle, ameti stressirohkust ja töökeskkonna ebapiisavat tuge.

Et hoida ja toetada õpetajaid

Kuna kvalifikatsiooniga õpetajaid liigub tööjõuturul vähe, sest õpetaja eriala ei ole õppima asujate seas piisavalt populaarne ning noored ülikoolilõpetajad ei kata Eesti koolide vajadusi, eriti aineõpetajate osas, siis on väga oluline hoida ja toetada igat pedagoogi, kes koolis tööd alustab. Peame tegema kõik endast oleneva, et õpetaja meile püsima jääks ning alustajad jääksid valitud kutsele truuks.

Rae vald on panustanud õpetajate motiveerimisse juba täiendava töötasu ja nüüdisaegse töökeskkonna loomisega. Üks võimalus pakkuda alustavale õpetajale suuremat tuge on süsteemne mentorlus, kuna uuringute, sh TALIS 2013 ja 2018 põhjal on teada, et õpetajate professionaalsel arendamisel on väga oluline toetada just üksteiselt õppimist. Mentorlussüsteem tugevdab alustajate ja nende mentorite üksteiselt õppimist ning selle kaudu kogu valla õpetajate arengut. Lisaks oma ametit alustavatele õpetajatele on oluline toetada töökohta vahetanud kolleege, et aidata neil kohaneda uue organisatsioonikultuuriga ja meeskonda sulanduda.

Rae valla koolid on erineva suurusega ja omanäolised, niisamuti on mentorlus kooliti korraldatud erineval moel ning mentorite teadmised ja väljaõpe on erineva tasemega. Küll on aga vajadus õpetajaid leida ja hoida kõigil ühine. Seetõttu oleme juba koolijuhtide ettepanekul leppinud kokku mentorite-õpetajate rahaga motiveerimises. See omakorda on tekitanud vajaduse ühtse mentorlussüsteemi järele, et tagada kõikidele meie koolides alustavatele õpetajatele samal tasemel läbimõeldud ja kvaliteetne tugi, olenemata sellest, kas ta alustab tööd Vaida, Lagedi, Peetri, Jüri, Järveküla või Kindluse koolis.

Tulemuseks 19 mentorit-õpetajat

Nüüdseks oleme jõudnud niikaugele, et aasta lõpuks on valmis „Mentorluse hea tava Rae valla haridusasutustes“ ning koolitatud ja väljaõppe saanud 19 mentorit-õpetajat valla kõikidest koolidest. Tegutsetud on Euroopa sotsiaalfondi rahastatud projekti „Rae valla õpetajate mentorlussüsteemi loomine“ raames ning „Mentorluse hea tava“ koostamisel ja mentorite koolituse läbiviimisel oli partner OÜ Arengupartner konsultant ja koolitaja Mari Nõmm. Selgitasime välja koolide olukorra mentorluses, töötasime välja uued ühtsed põhimõtted, millest inspireerituna lihvisime koos lasteaiajuhtide ja õpetajatega „Mentorluse hea tava“ selliseks, et see oleks laiendatav ka lasteaedadesse. Kokkuvõttes oleme kirja saanud meie haridusasutuste jaoks just need põhimõtted, mis annavad hea raamistiku mentorluse läbimõeldult rakendamiseks ning millest lähtuvalt uusi mentoreid koolitada.

Projekt on saanud väga positiivset tagasisidet nii juhtrühma liikmetelt, koolitusel osalejatelt kui haridusjuhtidelt. Sellise vallaülese projekti oluline lisandväärtus on koolide koostöö arendamine. Kõik meie koolid panustasid projekti koostamisse, „Mentorluse hea tava“ väljatöötamisse ning koolituse käigus saadi ülevaade eri koolide kogemustest, mida jagasid kaaskoolitajatena meie oma inimesed. Oluline roll projekti õnnestumisel oli suurepärane koostöö meie partneri, konsultandi ja koolitaja Mari Nõmmega. Ta juhtis kogu protsessi väga professionaalselt, aidates meie oma teadmised ja kogemused vormistada „Mentorluse heaks tavaks“ ning valmistada koolitused ette just meie oludest lähtuvalt, jagades koolitaja rolli meie haridusinimestega.

Mentorluse arendamiseks jätkame valla koordineeritud tegevusi. Järgmisel aastal on plaanis koolitada uus grupp mentoreid, oleme käivitanud mentorluse õpikogukonna, et omavahel kogemusi ja infot jagada.


Suurepärane näide väärtustamisest

Mari Nõmm.

Mari Nõmm, konsultant ja koolitaja:

Mul on hea meel, et Rae vald on oma kogukonda väärtustades, koole oluliseks pidades ja õpetajaid toetades otsustanud koordineerida koolide ühistööd „Mentorluse hea tava“ kokkuleppimisel ning leidnud finantseerimisvõimalused alustavaid mentoreid koolitada ja mentorite tegevust rahastada. See on suurepärane näide, kuidas head haridust, õpetajat ja koolijuhti hinnatakse mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes. Olen väga tänulik kõigile haridusjuhtidele, kaaskoolitajatele, õppivatele õpetajatele – teieta ei oleks mentorluse head tava, alustavaid õpetajaid toetavaid mentoreid ega häid koole. Ja muidugi loodan, et meie tegevusega saavad liituda lasteaiad, sest tahe ja valmidus on.

Inspireeriv koolitus

Liza Helisma-Volt.

Liza Helisma-Volt, Peetri lasteaia-põhikooli õpetaja:

Olen väga tänulik, et mentorkoolitusel osaleda saan. On suurepärane, et Rae vald sellise koolituse oma õpetajatele võimaldab, sest mentorlusel on suur roll meie koolides uute kolleegide sisseelamisel ja paikseks jäämisel. Väga inspireeriv on koolituse käigus tutvuda Rae valla koolide ja õpetajatega, sest igaühelt on midagi õppida ja kõrva taha panna. Koolitaja on meeldiv ja oskab meid huvitavate ülesannete kaudu panna arutlema ja kogemusi jagama. Mentorkoolitusel osalemine annab mulle õpetajana juurde enesekindlust ja teadmisi, millega uut kolleegi toetada, et tema kohanemine meie koolis läheks sujuvalt. 


 • Projekt: Rae valla õpetajate mentorlussüsteemi väljaarendamine.
 • Meede: Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine.
 • Taotlusvoor: Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks.
 • Rakendusüksus: Riigi tugiteenuste keskus.


SEITSE ÕPPETUNDI JA MENTORLUSE HEA TAVA RAE VALLA KOOLIDES

 • Enne hea tava koostamist taotlesime Innovest toetust. Meil kõigil on rohkem kogemusi ühe kooli õpetajate koolituse korraldamisega kui valla kõiki koole kaasavate ühiste põhimõtete kujundamisega. Esimene õppetund, uudse asja tegemine võtab aega. Täname riigi tugiteenuste keskust arendava koostöö eest.
 • Kui hakkasime mentorluse head tava kokku leppima, oli õpetajate mentorlus Rae valla koolides juba alanud. Teine õppetund – kasuta kogemust. Täname juhtrühma liikmeid – koolijuhte, õpetajaid-mentoreid, alustavaid õpetajad.
 • Mentorluse praktika koolides on erinev. Oleme ühisosa väärtustades ning erinevusi ja ideid aktsepteerides jõudnud kokkuleppeni, mis toetab iga osaleja arengut. Kolmas õppetund – hoia sihti ja ära anna sisus alla. Täname hea tava kokkuleppimisel osalenuid: juhtrühma, valla õpetajate suvepäevalisi, alustavaid mentoreid, valla esindajaid, lasteaedade juhte, partnerkonsultanti ja koolitajat avatud meele ja kannatlikkuse eest.
 • Alustavate õpetajate toetamine mentorluse kaudu sõltub lisaks teadlikkusele ja heale tahtele ka tööajast. Neljas õppetund – raha aitab rattaid töös hoida. Täname mentorluse finantseerijat.
 • Kui koolitus alustavatele mentoritele oli kavandatud, selgus, et õpetajate aeg on pikalt ette planeeritud. Viies õppetund – planeeri aeg varakult ja tee kompromisse. Oleme tänulikud koolijuhtidele ja õppijatele paindlikkuse eest.
 • Kui alustavate mentorite programm oli pooleli ning järgmised tegevused kavandatud, muutis pandeemia selle plaanitud viisil jätkamise võimatuks. Kuues õppetund – ole muutunud oludes leidlik ja leplik. Täname Tartu ülikooli Moodle’i partnerina, valda finantseerijana ning osalejaid ja koolitajaid!
 • Oleme kokku leppinud, et ka lasteaiad liituvad hea tavaga ning lisaks õpetajale toetame mentorlusega teisi haridustöötajaid. Seitsmes õppetund – väärt mõte levib ning hea haridus on tõepoolest meeskonnatöö ja saab alguse lasteaiast. Suur tänu ideest indu saanutele!

Väljavõtted heast tavast

 • Mentorluse eesmärk on toetada Rae valla haridusasutuses alustavat haridustöötajat uue töö ja asutusega kohanemisel ning aidata nii kaasa heale õpetamisele ning töötajate rahulolule ja kutsepüsivusele.
 • Mentorlus kestab üldjuhul ühe õppeaasta. Mentorlus algab mentee tööleasumisel ning lõpeb mentee esimese tööaasta lõpus või mentee töösuhte lõppedes. Mentorlus võib mentee ja mentori soovil ja kokkuleppel asutuse juhiga olla lühem või kesta kuni kaks aastat.
 • Vald koordineerib mentorluse hea tava väljatöötamist ja uuendamist; korraldab süsteemselt asutuste koostööd mentorluse hea tava rakendamisel; finantseerib koolis tegutseva õpetaja-mentori tegevust ühe õpetaja-mentee kohta ühe tunni ulatuses nädalas ühe aasta jooksul; finantseerib jätkusuutlikult mentorite ettevalmistust, täienduskoolitust ja koostööd.

„Mentorluse hea tava“ on tervikuna kättesaadav valla kodulehel pärast mentorluse projekti lõpuüritust.


Hetkel ainult üks arvamus teemale “Rae vald koolitas oma õpetajaid mentoriteks”

 1. Merli Lindberg ütleb:

  See on suurepärane ja tervitatav initsiatiiv, mis on kindlasti teejuhiks teistelegi valdadele. Haridussüsteemi edasiarendamiseks soovitan sarnast tugisüsteemi ka alustavatele klassijuhatajatele, et nad end kindlamini uues ülesandes tunneksid.

Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!