Probleem – ja lahendus!

29. jaan. 2021 Opettaja - 1 Kommentaar

Tutvustame oma lugejatele, millest kirjutab põhjanaabrite õpetajate ajakiri Opettaja.
Artiklid valib ja tõlgib Silja Aavik, kes on töötanud kakskümmend aastat õpetajana Helsingi eesti koolis.

Valides püüab ta märgata teemasid, mis on päevakorral ka Eestimaa koolides.
Ülevaated ilmuvad iga kuu viimases lehenumbris.


Probleem – ja lahendus!

Tekst: Arno Kotro, gümnaasiumiõpetaja ning Soome õpetajate ametiühingu haridusalase eetikanõuandekoja esimees

„Oeh, õnneks veel vaid mõni aasta pensionini!“ Sügav ohe pani seisatuma. See tuli õpetajalt, kes tundus oma tööd armastavat. Et siis tema ka enam ei jaksa!

Oleme sõlmpunktis – õpetajad on väsinud. See tõdemus ei toetu mõnele juhuslikule näitele, vaid on lausa uuringutega tõestatud. Julgen välja tuua ka põhjuse: õpetajad on ülekoormatud kõigega, mis jääb õpetamisest väljapoole. Õpetajad jaksavad õpetada ja seda nad ongi pühendunud tegema, aga jõuvarud ammenduvad umbmäärase tühja-tähja ümber sekeldamise tõttu.

Inimese peanupp on suuteline tegema kõike sellist, mis tundub olevat mõttekas ja tähenduslik. Aga kui matemaatika õppekavva tuleb lisada globaalse oskusteabe dimensioone, siis sellega pannakse kannatus proovile.

Kruvisid keeratakse järjest enam kinni. Järjekordne uus piitsutusviis on pidev jutt hindamise teemal. Loomulikult on hindamist vaja, hinnangud peavad olema avarapilgulised ja julgustavad. Aga ma ei soovi kuulda enam ühegi õppetööst võõrdunud spetsialisti soovitust, et pidevalt ja igal sammul tuleb hinnata iga õpilase individuaalset arengut. Kui ühes vestlusringis juhtisin tähelepanu, et 35 õpilasega klassis on selline töö lihtsalt võimatu, sain vastuseks, et see just ongi „tiivustav eesmärk“! Muuseas, ei ole! See on hävitav nõudmine, mis tekitab õpetajates tunnet, et ta ei jõua kõike.

Gümnaasiumi õppekavasse planeeritakse kursusi ülikoolides ja tööelus toimuvaga tutvumiseks. Väga hea mõte ja seda võiks laiendadagi. Olen nimelt selle poolt, et haridusametnikele korraldataks tutvumiskäike koolimaailma. Seejärel teaksid nad paremini, mida õpetajatelt nõuavad.

Teen ettepaneku, kuidas kurnatusest jagu saada. Laseme vähemalt koroonaajal õpetajatel tegelda põhitööga ehk vahetu õpetamisega. Ja kõike ei peagi hindama. Lõppude lõpuks pole ju küsimuse all meie, õpetajate käekäik, vaid hoopis õpilaste oma. Millal siis veel kui mitte nüüd vajavad noored oma ellu täiskasvanuid, kes jaksavad ja aitavad vastu pidada!


Parimat tuge saab anda koostöös

Tekst: Heidi Pelander

„Õppimisprotsessi toetamine olgu kogu kooli ühine ülesanne,“ toonitab eripedagoog ja kasvatusteaduste doktor Erja Sandberg. Ta julgustab õpetajaid pöörduma eripedagoogide poole, et saada vajalikku abi ja nõu. Selles toetavas töös on koolijuhil võtmeroll koolisiseste ressursside jaotamisel.

Märka muresid juba lasteaias

Laste tugivajadused (puudujäägid lugemis- ja kirjutamisvalmisolekus või oskuses oma tundeid taltsutada) on märgatavad juba eelkoolieas. Nii puuduste märkamine kui ka oskuste harjutamine kuulugu kõikide alusharidustöötajate ülesannete hulka. Selles vanuses ei vajata veel suuri lisavahendeid laste toetamiseks ega ka raskeid tugiotsuseid. Probleemsemate juhtumite korral saab abi paluda alushariduse eripedagoogilt. „Kui laste tugivajadusi märgatakse ja lapsi toetatakse varakult, tasub tehtu end ära laste edasisel kooliteel,“ on E. Sandberg kindel.

Koostööpartnerid

Klassi- ja aineõpetajad pole eripedagoogika ja tugiõpetuse spetsialistid. Seadusest lähtuvalt peab igas koolis olema eripedagoog, kes annab kooli personalile nõu. Koolijuht vastutab selle eest, et töökollektiivil on ühised eesmärgid, et tehakse koostööd ja õpperuumide jaotus võimaldab tugiõpetust läbi viia. Vahel aitab seegi, et eripedagoog jälgib tunniolukorda ja annab soovitusi. Mõistagi on ka neid õpilasi, keda tuleb õpetada väikses rühmas.

Otsused paberilt tegelikkusse

Õpetajad koostavad õpiabiga seotud dokumente kooskõlas seadustega ja õpilast austades. Paraku kipub tugiõppekava täitmine pooleli jääma. On oluline, et kõik IÕK-sse märgitud abinõud jõuaksid kõikide õpetajateni, kes lapsega tegelevad, ja seda eriti keskastmesse üleminekul, kui õpetajate arv suureneb. Kahjuks pole õpetajatel piisavalt aega ühiselt planeerida, kuidas ettenähtud abi koolitundides abivajajani viia.

Vaheldus aitab keskenduda

Tähelepanuprobleemid ilmnevad kohe esimestel koolinädalatel. Selliseid lapsi saab aidata õppetunni mitmekülgse sisuga. Tegevusi võiks vahetada 10–15 minuti järel. Oluline on, et õpperuumis poleks keskendumist segavaid ärritajaid.

Õpiraskustega õpilast peab toetama õigel ajal

Just keskastmes vallanduvad kogunenud õpiraskused, sest lisanduvad uued õppeained ning õppimise töökorraldus eeldab olulisemalt rohkem iseseisvat tööd kui algklassides. Aineõpetajad peaksid julgelt küsima nõuandeid ja konkreetset abi. Näiteks oskab eripedagoog selgitada, mil moel düsleksia avaldub võõrkeelte õppimisel. Mahukad harjutused tuleb jagada väiksemateks tööetappideks, see hõlbustab õpiraskustega lapse etapiviisilist edenemist.

Järjekindel jälgimine

Kogu algkooli jooksul tasub järjekindlalt kontrollida õpilaste põhioskusi lugemis- ja matemaatikatestidega. Kogu Soomes tuleb testida 1.–2. klassi õpilasi ühtsete põhimõtete järgi. Sel moel saab puudustele jaole, et last kohe aidata. Praegu avastatakse lapse õpiraskused sageli alles keskastme õpetajate appihüüu peale.

Kontrolli, et teave liiguks

Õpinguid saab toetada tõhusalt kogu kooliaja jooksul vaid siis, kui andmed õpiabivajaduste kohta liiguvad järgmisse kooliastmesse koos lapsega. See peaks olema kooli ülesanne ja toimuma eripedagoogi ning õppejuhi koostööna. Äärmiselt tähtis on, et nooruk saaks tuge ka II kooliastmes (Soomes on selleks gümnaasium või ametikool). Selles vanuses noored ei soovi erineda oma eakaaslastest ja omal algatusel nad abi ei otsi.

Tugiõpetus põhikooli järel

Põhikooli järel peab õpiabi jätkuma ja see on võimalik juhul, kui on olemas konkreetne vastutaja. Uus gümnaasiumiseadus näeb ette, et sügisest alates peab igas keskharidust pakkuvas õppeasutuses olema tööl ka eripedagoog. Olukord on kõigile uus ja gümnaasiumiõpetajad on üsna mures, kuna neil on väga vähe teadmisi erivajadustega laste õpetamisest.

Konkreetsust ja koolitust

Praegu kasutusel olevad toetusmeetmed peaksid olema täpsemini määratletud. Nii peaks seadus määratlema, mida tõhustatud tugi peab igal juhul sisaldama. Praegune õpetajaharidus on seadusandlusest maha jäänud. Õpetajad ei saa sellist ettevalmistust, mis võimaldaks õpilasi toetada, nagu reeglid eeldavad. Eripedagoogika kursusel osalemine peab kuuluma kõikide õpetajate õpingute hulka, mitte sõltuma tudengi algatusest või uudishimust.


Illustratsioon: 123rf / Opettaja

Samm-sammult paremini

Tekst: Riitta Korkeakivi

Väärtuslik alusharidus on nagu pusle, kus kõik tükid peavad omavahel sobima. Seniajani on koolieelset haridustaset hinnatud juhuslikult. Nüüdsest saab seda mõõta tasememõõdikute abil, mille on välja töötanud riiklik hindamiskeskus. Esialgu katsetatakse neid 149 lasteaias, et kahe aasta pärast saaksid terve riigi alusharidusasutused need kasutusele võtta. Nii tutvustas planeeritavat muutust hindamisnõunik Janniina Vlasov.

Mis kasu sellest on?

Korrapärane tasemekontroll on üks võimalus vaadata üle kasutusel olevad töövõtted ja analüüsida neid lähtuvalt lasterühma vajadustest. Oma tööd on mõttekas analüüsida nende kriteeriumitetagi ja hindamine tuleks ühitada argiste tööviisidega nii, et see ei muutuks töötajatele liiga koormavaks, leiab Vlasov.

Keda hindamine puudutab?

Oma tööle hinnangu andmine kuulub personali tööülesannete hulka ja see peab mahtuma tööaja sisse. Iga töötaja mõtleb, kuidas ja mil moel on analüüsitav valdkond tema lasterühma puhul teoks saanud. Keskenduda tuleks sellele, mis enda ja kogu lasterühma tegevuses on head ja väärib jätkamist. Igal sellisel koosolekul vaadeldaks vaid üht teemat. Kui teemaks on näiteks laste mängimise võimalused, siis vaadeldakse, mis soodustab katkestusteta mängu, ja käsitletakse ka takistusi mängude läbiviimisel. Nii võivad süvenemist ja pikemaid mänge häirida kasvatajate vahetus keset tööpäeva, samuti tasub järele mõelda, kuivõrd peaksid pedagoogid sekkuma mängu või selles ise osalema, et kõik lapsed oleksid kaasatud.

Millest hea tase tekib?

Alushariduse tase koosneb paljudest valdkondadest, mis üksteist mõjutavad. Kõik algab juhtimisest – kuidas jaotatakse vahetused tööl, mis alustel on rühmad moodustatud, kas lasteasutuses on piisavalt kogenud personali ja pakutakse täienduskoolitusi. Ka laste ja täiskasvanute omavahelisel suhtlemisel on oluline osa õppekava täitmisel – rühma sisekliima ja vanematega koostöö mõjutavad tegevuse kvaliteeti. Olgu meil kuitahes suurepärased lasteaiahooned ühes piisava hulga personaliga, puuduliku koostöö korral vanematega häid kavatsusi ei realiseeri. Oma tööd oskav personal on suur väärtus ja kui hoolitseda kogu pedagoogilise kollektiivi heaolu eest, märkab seda ka lasteaiarühmade tegevuses ning tulemustes.


Hetkel ainult üks arvamus teemale “Probleem – ja lahendus!”

  1. Peep Leppik ütleb:

    Kolleegid!
    Paneb imestama, miks tuleb tegeleda vaid(!) TAGAJÄRGEDEGA? See on väikese efektiivsusega, kulutab samas palju aega, inimesi ja RAHA! Kordan lõputult – tuleb tegeleda PÕHJUSTEGA, aga selleks on vaja tunda TEADUST ja jõuda ise professionaalsuseni!

    Kogu maailmas on (olude sunnil?!) visatud kõrvale arengupsühholoogia ja tegeletakse (isegi suhtekorraldajate abil) HETKE olukorraga, aga tegelemine LAPSEGA ja täiskasvanuga on täiesti erinevad asjad … Elame maailmas, kus mõtlemine kängub üha. Õpetaja ilma TEADUSE (kadunud ka Soomes) toeta on abitu igas ühiskonnas! Seega – ärme ahvi ega propageeri muud maailma…

Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!