Schoolaby muudab veebiõppe palju lihtsamaks!

16. apr. 2021 Raivo Juurak toimetaja - Kommenteeri artiklit
Schoolaby platvormi võib nimetada ka hariduse X-tee lahenduseks.

Net Group katsetab uut õpihaldussüsteemi Schoolaby, mis toob sajad maailma digiõppekeskkonnad ja -õppematerjalid nii õpilastele kui ka õpetajale vaid ühe hiireklõpsuga ühte kohta kokku.

Juba eelmise distantsõppe ajal märkisid paljud, et kõik digitaalsed õppematerjalid peaks olema õpilasele ja õpetajale kättesaadavad ühes ja samas kohas. Schoolaby pakub just sellist võimalust. TLÜ haridustehnoloogia vanemteadur Mart Laanpere usub, et Schoolaby tõrjub juba mõne aja möödudes kõrvale nii Microsoft Teamsi kui ka Google Classroomi. Esiteks on see eestikeelne ja teiseks on seda lihtsam kasutada.

Schoolaby on eestikeelne tasuta õpihaldussüsteem, mille kaudu on koolidel hästi lihtne kasutada Eesti ja maailma kõige erinevamaid digitaalseid õpikeskkondi. Schoolaby autorid ise nimetavad oma platvormi hariduse X-tee lahenduseks. Täpsemalt tähendab see, et Schoolaby platvormil omaenda õppematerjale pole, aga see avab uksi kogu maailma õppematerjalide juurde. Koolidel on Schoolaby platvormist palju abi tavaõppe tingimustes, kuid eriti muidugi distantsõppe ajal.

Järgnevalt tutvustab Schoolaby õpihaldussüsteemi lähemalt TLÜ haridustehnoloogia vanemteadur Mart Laanpere, kes on andnud selle toote arendusse ka oma panuse. 

Schoolaby hakkab kindlasti südameid võitma

Mart Laanpere.

Schoolaby üks kiiduväärne omadus on, et õpetaja saab seal kogu kursuse või isegi kogu aasta õppematerjalid ühele ajajoonele nähtavale panna. Seda ajajoont nimetatakse teekonnaks ja õpetaja paigutab sellele oma verstapostid, määrates sellega ära, mis ajaks tuleb mingi teema selgeks saada. Verstapostide vahed ei pea olema ühepikkused, sest õpetaja saab ise otsustada, kui palju ta mingi teema läbimise jaoks aega planeerib.

Piltlik ajajoon teeb õpitava aine õpilasele väga ülevaatlikuks. Ta näeb, kuhu ja mis ajaks ta peab välja jõudma. Eriti hästi tajub õpilane ajatelge kui süsteemi siis, kui saab pikemat aega järjest üheleainsale õppeainele keskenduda ega pea pendeldama mitme aine vahel. Nendes koolides, kus rakendatakse praeguse distantsõppe ajal tunniplaani asemel nädalaplaani, saavadki õpilased üksikutele õppeainetele piisavalt keskenduda.

Schoolaby ja Moodle

On küsitud, miks ei võiks Moodle’it, eKooli või Stuudiumi ühtseks õpiplatvormiks arendada. Moodle’ile ongi kogu aeg uusi funktsioone lisatud, kuid tulemust võiks võrrelda Šveitsi noaga, millel on mitukümmend tera ja mis on terade liiga suure arvu tõttu kasutamiskõlbmatu. Palju parem lahendus on ikkagi universaalne platvorm, millega saab liidestada väga erinevaid spetsiifilisi asju. Kui Moodle teeks endale omaenda videohalduse süsteemi, siis poleks ju kahtlust, et sellest saaks Youtube’i kahvatu koopia. Seepärast ei ole ka Schoolaby ehitanud endale oma videohaldust, vaid annab päris Youtube’i liidese. Niisama lihtne on kasutada Schoolaby kaudu materjale otse liidestatud keskkondadest, nagu E-koolikott, Opiq või Vimeo, ning peagi ka välismaistest platvormidest, nagu Padlet, Kahoot, Desmos, Flippity jne.

Veel üks näide. Matemaatikud kasutavad päris palju GeoGebrat. Kui ehitada sarnane keskkond Moodle’isse, eKooli või Stuudiumisse, siis on tulemus GeoGebrast kindlasti kehvem, sest GeoGebrat on arendanud ikkagi sadakond teadlast juba paarikümne aasta jooksul. Seepärast on pandud Schoolabysse originaalse GeoGebra liides.

Sama asi on testidega – parem on kasutada kõige paremaid testimise äppe (Google Forms, Socrative, Quizizz, Quizalize, Formative), selle asemel et neid ise välja mõelda. Esitluste tegemiseks ei ole mõtet ehitada ise vastavat rakendust, parem on kasutada vana head PowerPointi.

Schoolaby ja Google Classroom

Google Classroom, samuti Microsoft Teams on head platvormid, kuid neid ei ole suudetud eesti keelde tõlkida. Classroomi ja Teamsi üks suur pluss on, et seal saavad õpilased õppida nii suuremate kui ka väiksemate veebirühmadena. Samas puudub neil platvormidel koolivaade – näiteks direktor või õppejuht jt ei saa vaadata, mis kogu kooli klassides veebiõppe ajal toimub. Ka Moodle’il seda võimalust ei ole ega tule ka. Schoolaby selle võimaluse aga loob.

Schoolaby eelis on seegi, et see on välja töötatud Eestis, mis annab soodsa võimaluse luua liidestused Eesti õpetajate eelistatud ja kohapeal arendatud õppesüsteemidega, nagu näiteks Opiq, Mastery, 99Math, Nutisport, Futuclass, Alpakids jpt.

Tööde esitamine. Ülesannete lahendamisel Schoolaby platvormil on õpilastel võimalik kanda oma õpitulemused liidestatud õpikeskkondadest otse Schoolaby platvormile. Teisalt saab õpilane esitada iga ülesande lahenduse ka teksti või failina. Kui õpetaja ootab ülesandele lahendust foto või videona, siis vajutab õpilane Schoolaby platvormil nuppu, mis lülitab sisse tema seadme kaamera – olgu selleks telefon või arvuti. Nii teeb ta foto või video otse Schoolaby keskkonda. Täpselt samal moel on võimalik õpetajatel anda õpilasele tagasisidet. Ühe nupuvajutusega saab alustada heliga video salvestamist, et otse Schoolaby õpikeskkonnas õpilase tööle suulist tagasisidet anda.

Hindamine. Schoolaby liidestatakse edasise töö käigus ka eKooli ja Stuudiumiga, mis on ju klassipäevikud, mitte õpikeskkonnad. Kusjuures väga head klassipäevikud, sest need on kasutusel paljudes teisteski maades.

Katsetamises osalenud õpetajad on soovinud, et Schoolaby hinded läheksid automaatselt Stuudiumisse ja eKooli. Schoolaby annab õpetajale võimaluse ise valida, kas ja millal hinded üles lähevad. Täisautomaatse lahenduse korral kanduvad üle ka näpuvead, ennatlikud hinnangud jne. Hinne on ikkagi delikaatne ja sensitiivne asi, seepärast on hea, kui seda saab soovi korral ootele panna.

Praegune Schoolaby võimaldab hinnata viiepallisüsteemis, aga ka näiteks kümnepalli- jm süsteemis, saab hinnata ka tähtedega, võimalik on ära märkida, et töö on arvestatud või arvestamata, hinde juurde saab kirjutada selgituse, millele õpilane peab edaspidi rohkem tähelepanu pöörama (kujundav hindamine).

Õpianalüütika. Õpetaja saab Schoolabys jälgida, kuidas õpilastel ülesannete lahendamine edeneb – rohelised kastikesed värvuvad vastavalt tumedaks. E-koolikoti ülesannete lahendamist praegu veel niimoodi jälgida ei saa, sest E-koolikoti ülesanded on kõigile huvilistele kättesaadavad. Kui tahaksime nende puhul samuti õpianalüütikat rakendada, tuleks E-koolikoti materjalid koodi alla panna ja õpilased saaksid sealt ülesandeid ainult õpetaja vahendusel – õpetaja annab ülesanded ja õpilane asub lahendama. 

Sellist ligipääsu piiramist E-koolikoti materjalidele ei poolda ei nende tellijad, koostajad ega ametnikud. Kõik nad on öelnud, et E-koolikoti jaoks on tehtud ära tohutu töö ja seepärast peab iga huviline ülesannetele ligi pääsema.

Mingil hetkel nuputab Schoolaby muidugi välja, kuidas saab õpetaja ka E-koolikoti ülesannete lahendamise käiku oma arvutis jälgida ning õpilaste edenemise kohta E-koolikotis kiiret statistikat teha. Tehniliselt pole probleem näidata, et õpetaja Mari õpilane Juku lahendas E-koolikotis neid ja neid ülesandeid, oli edukas selles ja selles ning jäi hätta selle ja sellega. Tehisintellekt saab näidata ka kogu klassi tulemusi, tulemuste paranemist/halvenemist jne. Aga see on juba Schoolaby arendamise järgmine etapp. Loodetavasti EAS toetab seda järgmist etappi.

Maailmas on ligi nelisada rakendust, mida saab Schoolabyga niimoodi liidestada, et seal tehtud tööde tulemused tulevad automaatselt õpetaja arvutisse. Nimetame siinkohal selliseid tuntud keskkondi nagu Google Assignments, EdPuzzle, Nearpod, Formative, Quizlet jt. Keskkondade põhjaliku loetelu leiab lingilt https://www.eduappcenter.com/. Kahjuks on umbes pooled nendest tasulised ja ükski ei ole eestikeelne. Arenguruumi on ka siin.

Interaktiivsed ülesanded. On olemas võimalus, et õpetaja koostab endale ise ülesandeid, mille lahendamise tulemusi ta saab oma arvutis reaalajas jälgida. Juba paljud Eesti õpetajad on astunud sellele teele. Olen mõelnud, et kui kümme protsenti Eesti aineõpetajatest teeks Schoolabyga liidestuvaid ülesandeid ja need avalikku kasutusse annaks, oleks kõigil õpetajatel kiire tagasisidega veebipõhist õppematerjali ülearugi. Potentsiaal selleks on olemas. Näiteks pani üks matemaatikaõpetaja hiljuti Facebooki üles paar oma õppevideot ja lisas nagu muuseas juurde, et kui kedagi huvitab, siis tal on selliseid teema kohta veel 80 (!). Me õieti ei teagi, kui palju digitaalset õppematerjali meil on!

Eestis on 1500 matemaatikaõpetajat. Kui 150 neist teeks igaüks 20 õppematerjali, siis jätkuks nendest ju kõigile õpetajatele. Ja 20 õppematerjali teeb kiirem õpetaja ühe koolivaheajaga valmis.

Schoolaby kandepind. Platvorm astus avalikkuse ette natuke halval ajal. Esiteks on distantsõpe ja õpetajatel pole aega midagi uut õppida. Teiseks läbisid paljud õpetajad alles hiljuti põhjalikud Google Classroomi ja Microsoft Teamsi koolitused ja neil pole enam piisavalt energiat uut keskkonda õppima hakata. Lisaks on õpetajaid, kes olid Tiigrihüppe algusaastatel väga aktiivsed ja tegid endale näiteks Hot Potatoesega väga häid õppematerjale, mida on aga raske Schoolaby platvormiga liidestada. Nendel on lihtsam vanaviisi jätkata, kui oma väga ulatuslikku õppematerjali Schoolaby platvormiga kohandada.

Aga Schoolaby on Classroomist ja Teamsist vaieldamatult mugavam ja pealegi eestikeelne. Schoolaby hakkab kindlasti õpetajate südameid võitma, kuid see võtab natuke aega.


Esimesed kogemused Schoolaby platvormiga

Õpihaldussüsteemi Schoolaby hakkas jaanuaris katsetama viis õpetajat, keda kaasati juba sügisel platvormi väljaarendamisse. Meie oma õpetajate antud tagasiside ja suunamine on just see, mis aitab kujundada Schoolaby platvormist meie õpetajatele sobiva tööriista – välismaiste tegijate puhul meil see võimalus puudub. Oma esimestest muljetest ja mõtetest olid nõus lähemalt rääkima Schoolaby katsetamises osalenud Nissi põhikooli haridustehnoloog ja informaatikaõpetaja Reelika Väli ning Kiili gümnaasiumi arendusjuht Kersti Varblane.

Reelika Väli.

Reelika Väli:

Olen Schoolaby platvormi kasutanud juba mitu kuud 8. klassi informaatikatundides. Plaanis oli katsetada paar nädalat, aga hakkas meeldima ja nüüd jätkan õppeaasta lõpuni. Kõige rohkem meeldib mulle Schoolaby juures, et kõik asjad on ühes kohas ja kõigest on hea ülevaade. Hinnete koondlehel on väga hea ülevaade sellest, kes õpilastest hakkab teistest maha jääma. Õpilastele meeldib, et tegemata või ebaõnnestunud tööd on teist värvi ja paistavad kohe silma. Minu kui õpetaja jaoks on hindamata ülesanded selgelt esile toodud.

Verstapostidega teekond. Schoolaby võimaldab mul liita iga teema külge eri keskkondade materjale ning seeläbi õppijate jaoks tervikliku õpitee moodustada. Kursuse jooksul õpitavad peatükid, mida Schoolabys nimetatakse verstapostideks, paiknevad pikal ajateljel, mille nimi on teekond. Õpetaja saab verstaposte kursuse eel ja käigus lisada või vajadusel õppija vaatest peita.

Mulle tundub, et õpilastele meeldib ajateljelt vaadata, mis teemad neid ees ootavad ja kuhu nad on oma õpiteekonnal jõudnud. Õpilased ajateljel olevaid verstaposte muuta ei saa, aga kui mõtleme ennastjuhtivale õppijale, siis tundub õpilase võimalus ise oma õpiteed kujundada ideena, millele tasub tulevikus mõelda.

Informaatika eripära on, et õppematerjalid on väga erineval kujul ja eri keskkondades laiali. Ka mina kasutan kursuse jooksul läbisegi mitmesuguseid töövahendeid. Näiteks faile OneDrive’is, teste Formsis, interaktiivseid slaide Nearpodis, materjale WordPressi blogis, mitmesugustel veebilehtedel, E-koolikotis, Youtube’is jne. Schoolaby on tõesti hea platvorm, kuhu saan kõik need väga lihtsalt kokku tuua. Õpilane pääseb kõigele ligi oma kooli meilikontoga.

Hindamine. Arvan, et iga õpetaja leiab Schoolaby platvormilt endale sobiva hindamisvariandi. Mina olen kasutanud peamiselt mitteeristavat (arvestatud/mittearvestatud) ja numbrilist hindamist. Tunniülesannete puhul ma tavaliselt hindeid ei pane, pigem annan tagasisidet sellele, mis läks hästi, ja juhin tähelepanu sellele, millega tuleb veel tööd teha. Olulisemate tööde puhul kasutan numbrilisi hindeid. Ka neile lisan tavaliselt kommentaari, sest see on õppija jaoks oluline. Schoolaby arendajad on lubanud, et edaspidi hakkavad nende platvormis pandud hinded liikuma automaatselt eKooli ja Stuudiumisse. Usun, et see suurendaks oluliselt õpetajate huvi Schoolaby vastu.

Microsoft. Praegu kasutab Nissi põhikool õppetöös Office 365 töövahendeid, sh Microsoft Teamsi. Plaanisin algselt ka selle poolaasta ülesanded Teamsi lisada, aga Schoolaby hakkas rohkem meeldima ja nii otsustasin, et ei hakka õpilasi kahe platvormi vahet jooksutama.

Ootused. Olen keskkonda ka kolleegidele tutvustanud, kuid distantsõpe on õpetajatele koormav ja keerukas on leida aega midagi uut õppida. Kuid usun, et sügisel leidub neid, kes uue platvormi järele proovivad. Kuna Schoolaby on eestikeelne ja sinna saab kooli kontodega sisse logida, on minu soov järgmisel sügisel mõne algklassiga mööda Schoolaby õpiteed rännata.

Õpetaja Reelika Väli 8. klassi informaatika õppematerjal Schoolaby teekonna verstapostidena.

Kersti Varblane.

Kersti Varblane:

Schoolaby platvorm kasutab armsaid eestikeelseid mõisteid „teekond“ ja „verstapostid“ ja mind üllataski meeldivalt, et see on eestikeelne. Tavaliselt tehakse seda liiki arendusi ju rahvusvahelise turu jaoks ja seetõttu on need inglise keeles.

Verstapostid. Mulle meeldib ka Schoolaby visuaal – virtuaalne ajatelg, millel asuvad õpetaja lisatud kuupäevadega verstapostid. Iga verstapost kajastab uut teemat. Iga uue verstapostini jõudmiseks tuleb lahendada teatud hulk ülesandeid. Õpetajal ja õppijal tekib tunne, nagu nad oleksidki teel – personaalsel õpiteel. Meeldiv on ka see, et vajaduse korral saab väga lihtsalt minna tagasi eelmiste verstapostide juurde või päris teekonna algusesse.

Täna ei ole sellel teekonnal veel personaalseid õpiradu, kuid loodetavasti tulevad ka need, sest Schoolaby on alles arendamisjärgus. Näiteks on arendajatel kavas tööle rakendada tehisintellekt, mis hakkaks iga õppija edenemist jälgima, analüüsima ja õppijat teekonnal suunama.

„Teekonna“ ja „verstapostid“ peab õpetaja muidugi algul ajateljele ise paika panema. See ei tohiks olla suur töö, sest õpetajatel on oma teekonnad teistes keskkondades. Minul läks oma kahe õppeaine – 7. klassi arvutiõpetuse ja 12. klassi multimeediaõpetuse – tööplaanide Schoolaby platvormile ülekandmine küll kiiresti, lihtsalt linkisin olemasolevad õppematerjalid Schoolaby verstapostide külge.

Schoolaby ajatelg on ülevaatlik – seal on kõik oluline ühekorraga silma all. Schoolaby on eelkõige seotud E-koolikotiga, aga paraku ei kajasta E-koolikott ammu seda ideed, mis selle keskkonna loomisel algselt oli – sealt midagi sobivat leida on keeruline. See tähendab, et E-koolikotti tuleb üles panna uusi tänapäeva nõuetele vastavaid õppematerjale. Õpetaja saab ka oma loodud värskeid materjale Schoolaby platvormiga liidestada. Minul on seal omatehtud õppevideoid, tööjuhendeid, testimise ülesanded jms.

Vahendaja. Schoolaby on eelkõige vahendaja. Sellel oma õppesisu ei ole, kuid temaga liidestatakse mitmeid õppematerjalide kogusid ja digitaalseid õpikeskkondi, lisaks E-koolikotile nt Õpiveeb, Opiq, Google Drive, Kahoot, Quizlet jt. Nendest rakendustest leiab väga palju meie oma õpetajate koostatud eestikeelseid õppematerjale ja kui need on lingitud, siis pääsevad õpetaja ja õpilased Schoolabys nende juurde ühe hiireklõpsuga.

Mõnes rakenduses on ka automaatkontrolliga ülesandeid. Ootan, et arendajad oskaksid Schoolaby platvormi nii seadistada, et tööde punktid või hinded kanduksid teistest keskkondadest automaatselt Stuudiumi üle.  

Hindamine. Hindamises on Schoolaby paindlik. Mina olen kasutanud kõige rohkem sõnalist ja mitteeristavat hindamist. Unistus on, et hindamise asemel saaks märkida, kui suures ulatuses on õpiväljundid saavutatud, ja vastavalt sellele kujuneks tagasiside. Mitte hinne, vaid näiteks teema omandamisprotsent, sõnaline tagasiside vms. Teiste sõnadega – mitmenda verstapostini on õpilane oma õpiteekonnal jõudnud. Arvan, et õpilast innustab just selline teekonnapõhine lähenemine rohkem kui pidev (subjektiivsete) hinnete saamine.

Rühmapõhine õpe. Praegu Schoolabys seda veel korraldada ei saa. Kasutan teisi vahendeid rühmadeks jagamisel ja lingin siis Schoolabyga. Töö esitab üks rühmaliige, hinnangu saavad kõik. Ehk tulevikus on Schoolabys ka rühmatöö võimalus. Kui rühmadeks jagamine on korraldatud, on õpetajal lihtne õpet diferentseerida, õpilastel mugav üheskoos õppida ja üksteist toetada jne. 

Õpetaja Kersti Varblase multimeedia kursus Schoolaby ajateljel.


Schoolaby ja kanalisatsioonitoru tagasilöögiklapp

Raivo Juurak

Kui mõni uus digitaalne õppevahend kasutusele tuleb, proovin need ikka ise läbi. Näiteks Foxcademy saabumisel lahendasin mitmeid seal olevaid geomeetriaülesandeid. Tegin seda pikalt ja eksisin päris palju. Minu üllatus oli, et Foxcademy ei saanud pahaseks. Iga uue vea korral ilmus ekraanile optimistlik soovitus „Proovi uuesti!“. Kui juba mitmendat korda üht ja sama asja valesti tegin, ilmus ekraanile kiri „Vaata reeglit!“. Väga mõnus oli niiviisi keerulisi ülesandeid lahendada. Justkui oleks väga kannatlik koduõpetaja mind kogu aeg aidanud, ja kordagi vihaseks saamata.

Schoolaby puhul üllatusin samuti. Hakkasin seal ülesandeid ajateljele paigutama. Mõtlesin, et võtan mingi praktilise koduse teema. Aga vaevalt sain k-tähte vajutada, kui veebilehitseja pakkus mulle verstaposti pealkirjaks „Kanalisatsioonitoru tagasilöögiklapp“. Imestasin, kust selline pealkiri tuli, kuid siis meenus, et olin olnud eelmisel suvel suure paduvihma ajal hädas sellega, et kogumiskaev ajas üle ja heitvesi tungis soklikorruse kraanikaussi. Siis hakkasingi tagasilöögiklappi otsima.

Jätsin nalja pärast tagasilöögiklapi verstaposti pealkirjana alles ja hakkasin õppekava teemat valima. Mõtlesin füüsikale, aga kui f-tähte toksasin, pakkus Schoolaby mulle teemaks „Füüsika ja tehnika“ – täpselt nagu vaja! Kuid läks veel põnevamaks. Kui uurisin, missuguseid õppematerjale Schoolaby tagasilöögiklapi kohta pakub, tuli E-koolikotist vastuseks „Vedelike voolamine torudes. Bernoulli seadus“! 

Kui järgmisi ülesandeid ajajoonele panin, pakkus arvuti niisamuti omalt poolt lahendusi, mis tundusid kõige loogilisemad. Mis on klapiloo moraal? Aga see, et Schoolaby soovitusmootor tuleb õpetajale appi.


Mis on Schoolaby?

Õpihaldussüsteem Schoolaby on Eesti tarkvaraarenduse ettevõtte Net Group arendus. Kuna uue tootega loodetakse jõuda rahvusvahelisele turule, kannab süsteem ingliskeelset nimetust Schoolaby [sku:lbi]. Samas on see välja töötatud sooviga aidata esimeses järjekorras just Eesti koole. Schoolaby platvormi iseloomutavad järgmised omadused.

Õppekeskkondade ühendamine

Schoolaby on keskkond, mille kaudu saab eraldi kontot tegemata kasutada potentsiaalselt väga paljusid hariduse digirakendusi nagu näiteks E-koolikoti materjalid, Kahoot, Mastery, Opiq, Padlet, Nearpod, Quizlet, Quizzis, Vimeo, Dropbox, Google Drive jpt Õpilane siseneb oma kooli kontoga Schoolaby keskkonda ja rohkem paroole pole tal vaja. Arendajatel on eesmärk luua otseühendus ka Stuudiumi ja eKooliga.

Õppimine kui verstapostidega teekond

Schoolaby keskkonnas on väga mugav koostada ülevaatlikke tööplaane. Ette on antud ajajoon, mida nimetatakse teekonnaks, ning sellele kirjutab õpetaja õpitavad teemad ja lohistab nende juurde vajalikud õppematerjalid. Teemasid nimetatakse siin verstapostideks. Õpetaja saab teekonda planeerida mõnest päevast terve aastani. Õpilased näevad teekonna ajajoont samuti ja neile on meeldinud just pikemalt etteplaneeritud teekonnad. Samas saab õpetaja vajadusel teemasid õpilaste eest varjata.

Meeldetuletused esilehel

Kui õpilane pole oma tööd õigeks ajaks valmis saanud, siis tuleb talle selle kohta teade Schoolaby esilehele. Nii on õpilasel kogu aeg silme ees, mida ta peab veel tegema. Teiseks on Schoolaby esilehe ülaservast näha õpetaja kõige uuemad teated ja sõnumid. Ka need on otsekui prožektori valgusvihus.

Schoolaby on keskkond, kus õpetaja saab oma arvutiekraanilt jälgida, kui kaugele on õpilased neile antud ülesannete lahendamisega jõudnud. Ülesanded moodustavad kastikeste rea ja lahendatud ülesanded värvuvad roheliseks. Edaspidi saab õpetaja oma arvutiekraanilt jälgida ka E-koolikoti ülesannete lahendamise käiku ja klassi tulemusi. Hinnata saab nii numbrite kui ka tähtedega, võimalik on ka arvestatud/arvestamata, samuti kirjeldav hindamine. Eesmärk on jõuda selleni, et Schoolaby hindeid saab soovi korral automaatselt üle kanda Stuudiumisse või eKooli.

Veel infot Schoolaby kohta


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!