Arvutipõhised tasemetööd teise kooliastme inglise ja saksa keeles

7. mai 2021 Kristel Kriisa, haridus- ja noorteameti valdkonnajuht (inglise keele eksamid); Merle Jung, haridus- ja noorteameti peaspetsialist (saksa ja vene keele e-hindamine) - Kommenteeri artiklit
Eelkatsetusest selgus, et inglise keele e-testi sooritajatele meeldisid kõige rohkem kuulamis- ja rääkimisülesanded, saksa keele e-testi sooritajatele aga lugemis- ja kirjutamisülesanded. Iillustratsioon: Vecteezy.com

2021. a sügisel viiakse seitsmendas klassis esmakordselt läbi inglise ja saksa keele e-tasemetööd, mis on suunatud neid keeli A-võõrkeelena õppivatele õpilastele.

E-testid sooritatakse eksamite infosüsteemis (EIS). Testid põhinevad põhikooli riiklikul õppekaval ja Euroopa keeleõppe raamdokumendil ning vastavad Euroopa Nõukogu keeleoskustaseme A2 kirjeldusele.

E-teste hakati välja töötama 2018. aastal. Kuna tegemist on päris esimeste võõrkeele e-testidega Eestis, mõeldi väga põhjalikult läbi, mida täpselt ja kuidas testidega mõõdetakse. Kvaliteedi tagamiseks tuginetakse Euroopa keeletestijate ühenduse (ALTE) eksamite hea tava põhimõtetele ja miinimumnõuetele testide kvaliteedi kindlustamiseks ning keeleoskuse testijate ja hindajate Euroopa ühingu (EALTA) juhendile keeleoskuse headel tavadel põhinevaks mõõtmiseks ja hindamiseks.

E-testide katsetamine

2019. ja 2020. aastal tehti koolides mitu eelkatsetust, et kontrollida, kuidas ülesanded EIS-is töötavad, kuidas õpilased neid lahendavad, milline on õpilaste üldine suhtumine võõrkeele e-testidesse ja kuidas hindamisprotsess õpetajate jaoks võimalikult mugavaks teha. Inglise keele e-testi katsetustel on kokku osalenud 1365 õpilast 52 koolist, saksa keele testi katsetustel 346 õpilast 15 koolist. Tunduvalt väiksem osalejate arv saksa keele testi katsetustel on tingitud vähesest saksa keelt A-võõrkeelena õppijate arvust. Inglise keele e-testide katsetustest on kirjutatud Tallinna ülikooli digitehnoloogiate instituudis kaks magistritööd.

Eelkatsetusest selgus, et suuremale osale (u 85%) õpilastest meeldis inglise keele e-testi sooritada. Kõige rohkem meeldis õpilastele sooritada kuulamis- ja rääkimisosa. Põhjus peitub ilmselt selles, et kuulamis- ja rääkimisosa on kõige interaktiivsemad. Kõige vähem meeldis õpilastele üldiselt kirjutamisosa, mis on ka igati loogiline, sest tegemist on produktiivse osaoskusega, mis areneb teiste osaoskustega võrreldes aeglasemalt, nõuab rohkem keskendumist ja on seetõttu õpilaste jaoks ka kõige keerulisem. Produktiivsed osaoskused on kirjutamine ja rääkimine ehk oskused, mille puhul õpilane peab ise midagi keeleliselt produtseerima või looma. Vastandiks on retseptiivsed osaoskused (kuulamine ja lugemine), mille puhul tuleb õpilasel vaid info vastu võtta ja sellest aru saada.

Saksa keele puhul on olukord aga hoopis teistsugune. Testi meeldis sooritada vaid umbes pooltele õpilastest. Kõige rohkem meeldisid õpilastele lugemis- ja kirjutamisülesanded. Lugemisülesannete populaarsus ei ole üllatav, sest lugemist peetakse üldiselt kõige lihtsamaks osaoskuseks. Õpilased teevad ka tundides palju lugemisülesandeid ja tunnevad ennast selles valdkonnas turvaliselt. Et ka kirjutamisülesannet meeldivaks peeti, ei ole päris tavapärane, kuid sellest võib järeldada, et saksa keele õppijad tunnevad end üldiselt kindlamini kirjalikus keelekasutuses, kus neil on aega mõelda ja vajadusel parandusi teha.

Saksa keeles meeldis õpilastele konkurentsitult kõige vähem rääkimisosa (4%-le õpilastest meeldis see kõige rohkem ja 60%-le kõige vähem). Õpilaste tagasisidest on näha, et nad ei ole harjunud teiste juuresolekul saksa keeles rääkima, see tekitab ärevust ja hirmu. Mõned näited.

  • „Ma ei julgenud teiste inimeste ees rääkida saksa keeles.“
  • „Lihtsalt polnud julgust teha suulist osa koos teistega. Järgmine kord tahaks suulist osa teha üksinda.“
  • „Mul oli selline proleem, et ma sain ülesannetest kõigest aru, lihtsalt vastata oli väga raske. Ma läksin närvi ja hakkasin puterdama.“

Siit on väga hästi näha õpitavate võõrkeelte erinevused, mis tulenevad eelkõige keele kasutamisest väljaspool kooli. Inglise keele eriline roll õpilaste igapäevaelus mõjutab oluliselt nii nende suhtumist keele õppimisse kui ka julgust ja vilumust keelt kasutada.

E-testide ülesehitus ja läbiviimine

E-tasemetöö koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Vastavalt põhikooli riiklikule õppekavale on taotletav keeleoskuse tase teise kooliastme lõpus inglise keeles A2.2 ja saksa keeles A2.1. Sellest lähtuvalt on inglise keele e-test veidi mahukam, kuid mõlemad testid sisaldavad ülesandeid nelja osaoskuse – kuulamise, lugemise, kirjutamise ja rääkimise – mõõtmiseks.

Inglise keele e-testi kirjalikus osas on kümme ülesannet, saksa keele testis on ülesandeid 7. Ülesandetüüpidena kasutatakse võõrkeeletestides laialdaselt kasutatavaid valikvastuseid, sobitamist ja avatud lüngaga ülesandeid, mida saab EIS-is kujundada mitmel viisil. Kirjaliku osa lahendamiseks on vaja internetiühendusega arvutit ja kõrvaklappe. Selle osa sooritamiseks on õpilastel aega inglise keeles kuni 60 minutit, saksa keeles kuni 75 minutit, kuna saksa keeles võtab teksti lugemine ja kirjutamine õpilastel tunduvalt rohkem aega kui inglise keeles.

Suulise osa testid viiakse läbi soovitatavalt väiksemates rühmades vastavalt koolides koostatud graafikutele. E-testi suuline osa on uuendusliku lahendusena arvutipõhine, mis tagab selle, et intervjueerija ei mõjuta kuidagi õpilase tulemust ja kõik õpilased sooritavad suulise osa võimalikult ühesugustes tingimustes. Suulise osa test sooritatakse samuti EIS-is ning selleks on õpilasel aega 15 minutit. Suulise osa lahendamiseks on vaja internetiühendusega arvutit, kõrvaklappe ja mikrofoni.

Inglise keele suulise osa test koosneb kuuest ülesandest, saksa keeles neljast ülesandest. Ülesandetüüpidena kasutatakse mujal maailmas samuti e-testides sageli esinevaid ülesandeid: teksti ettelugemist, teksti põhjal küsimustele vastamist, üldistele küsimustele vastamist, pildi põhjal lausete parandamist, pildi kirjeldamist ja etteantud info põhjal häälsõnumi koostamist.

E-testide hindamine

Uued e-testid on suures osas arvutihinnatavad, inimhinnatavaks jäävad vaid kirjutamisülesanne (e-kirja kirjutamine) ja suulise osa ülesanded. Riiklikus valimis osalevaid töid hindavad tsentraalselt HARNO-s määratud hindajad, muudel juhtudel hinnatakse kirjutamis- ja rääkimisülesandeid koolides. Selleks on koostatud lihtsad hindamisskaalad ja kogu hindamine toimub samuti EIS-is. Enne hindama asumist tuleb õpetajatel tutvuda hindamisjuhiste, -skaalade ja juba hinnatud näidisvastustega. Hindamise subjektiivsuse vähendamiseks ja tulemuste usaldusväärsuse suurendamiseks kasutatakse tasemetööde hindamisel kahekordset hindamist, mis tähendab, et kirjutamis- ja suulise osa ülesandeid hindab alati kaks hindajat.

E-testide tagasiside

Iga õpilane saab tagasiside keeletaseme saavutamise kohta protsentuaalselt, samuti antakse tagasisidet iga hinnatava osaoskuse kohta eraldi lähtuvalt raamdokumendi tasemekirjeldustest. Kui tulemus on vahemikus 70–100%, on õpilane jõudnud A2-tasemele ja tulemus kuvatakse rohelisega. Kui tulemus on vahemikus 50–69%, on õpilane peaaegu jõudnud A2-tasemele ja tulemus kuvatakse kollasega. Kui tulemus jääb alla 50%, ei ole õpilane veel A2-tasemele jõudnud ja tulemus kuvatakse punasega.

Ka õpetajad saavad tagasisidet oma õpilaste tulemuste kohta, mis võimaldab neil analüüsida õppimise ja õpetamise efektiivsust ning teha vajadusel muudatusi oma aine- ja töökavades. Tagasiside võimaldab analüüsida õpilaste keeleoskust osaoskuste kaupa. Iga osaoskuse all on välja toodud täpsemad kirjeldused, mida õpilane peaks A2-tasemel olema võimeline tegema.

Senised katsetused on näidanud, et inglise keeles jõuab suurem osa õpilasi õppekavas nõutud A2-tasemele, sest õpilased puutuvad rohkemal või vähemal määral inglise keelega kokku ka väljaspool inglise keele tunde. Saksa keeles on pilt jällegi mõnevõrra teistsugune, 50% künnise ületavad katsetuste tulemuste põhjal vaid umbes pooled õpilastest.

Näide õpilase tagasisidest inglise keele e-tasemetööle.

E-testideks valmistumine

Nii inglise kui saksa keele e-tasemetööl ei ole sõnastike, õpikute ega muude abivahendite (nt elektroonilised õigekirjakontrolli tööriistad, tõlkeprogrammid, otsimootorid) kasutamine lubatud. E-tasemetöödeks ei peaks kuidagi eraldi spetsiaalselt valmistuma, sest tasemetöö üks eesmärke on välja selgitada, mil määral õpilane suudab rakendada õpitut õpilasele tundmatute, õppekavas nõutud A2-taseme ülesannete sooritamisel. Et õpilased jõuaksid II kooliastme lõpuks A2-tasemele, nagu riiklik õppekava ette näeb, on näiteks abiks Euroopa keeleõppe raamdokumendiga seotud A2-tasemel õpikud ja töövihikud, sest need sisaldavad samal tasemel ja sama tüüpi ülesandeid, mida e-tasemetööski kasutatakse. Selleks, et õpilased saaksid tutvuda EIS-i kasutajaliidesega, võib kasutada suulise osa näidistesti (inglise keele testi ID 7795, saksa keele testi ID 8058) EIS-is, aga ka EIS-i ülesandekogusid ja diagnostilisi teste.

Kokkuvõte

Inglise ja saksa keele e-testide rakendumine on esimene samm selles suunas, et anda õpilastele õpingute vältel valiidset ja usaldusväärset teavet selle kohta, kuidas nende võõrkeeleoskus areneb ja mis seda arengut mõjutab. Testid võimaldavad anda õpilastele, õpetajatele, koolipidajatele ja riigile tagasisidet, kui tulemuslik on õpe olnud eri osaoskuste kaupa ja milline on kooli panus. Selline tagasiside võimaldab kõigil osapooltel õppetööd nii korraldada, et õpilased jõuaksid põhikooli ja gümnaasiumi lõpuks nõutavate õpitulemusteni.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!