25 aastat ülemaailmset haridus- ja teadusprogrammi GLOBE Eestis

10. sept. 2021 Imbi Henno PhD, GLOBE programmi riiklik kontaktisik 2000–2021 - Kommenteeri artiklit
GLOBE kogukond õppeekspeditsioonil Elvas 2017. Fotod: Imbi Henno

Sellel suvel täitus 25 aastat ülemaailmse õpilaste keskkonnaprogrammi GLOBE tegevuse algusest Eestis.

GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit Environment) www.globe.gov visioon on edendada ja toetada õpilaste, õpetajate ja loodusteadlaste koostööd keskkonna ja Maa kui süsteemi uuringute vallas. USA-s toetavad GLOBE USA kosmoseuuringute keskus NASA, USA rahvuslik teadusfond ning USA välisministeerium. Koostööd tehakse ülikoolide, haridussüsteemi ja valitsusväliste organisatsioonidega.

GLOBE on õpilastele uurimuslikku õpet ja praktilist tegevust pakkuv haridus- ja teadusprogramm, mille tegevuse aluseks Eestis sai haridusministeeriumi ning USA riikliku okeanograafia ja atmosfääriameti vahel 19. juunil 1996 sõlmitud koostööleping. Lepinguga võttis Eesti kohustuse toetada GLOBE koole, tagada mõõtmisteks vajalikud vahendid ja kindlustada programmi toimimine ning mõõtmistulemuste korrektsus. Innovaatilise programmi maaletoomiseks sillutas tee Tartu Ülikooli teadur Ülle Kikas, kellest sai ka esimene GLOBE programmi koordinaator. Järgnevatel aastatel (2007–2014) juhtis programmi Kaido Reivelt (PhD) ning alates 2015. aastast juba GLOBE ridadest sirgunud Laura Altin. Riiklike kontaktisikutena esindasid GLOBE aastatel 1996–1999 Ene Lindemann ja Sirje Aher ning 2000–2021 Imbi Henno.

Koolideni jõudis info Ülle Kikase e-kirjaga infotehnoloogia õpetajatele novembri alguses 1996, millega kutsuti õpetajaid liituma GLOBE programmiga. Tollel ajal olid meiliaadressid koolides peamiselt ainult IT-õpetajatel. Pakkumine äratas huvi, sest programm pakkus väljundi professionaalseks arenguks ja huvitavaid täiendkoolituse võimalusi.

Esimesel õpetajate seminaril Tartus 1996. a novembri lõpus puutus enamik GLOBE koolide õpetajaid esimest korda elus kokku uudsete arvutitega ja väljakutse oli isegi failide salvestamine nn folderisse. Terendas erakordselt põnev ja väljakutseid pakkuv õpe. Paljud, kes olid tulnud kooli 1990-ndate alguses, pärast Nõukogude Liidu teaduste akadeemia kokkuvarisemist, nägid GLOBE programmis võimalust ühitada õpetamine teaduse tegemisega. Sellest võimalusest haarasin kinni ka mina kui Tallinna 8. keskkooli (hilisem Sõle gümnaasium) bioloogia- ja geograafiaõpetaja.

GLOBE programmiga liitusid teadusest huvitunud õpetajad ja mõned koolijuhid sageli isegi ei mõistnud ega julgenud toetada nende uuendusmeelsust. See oli ka üks põhjus, miks haridusministeerium sõlmis 1990-ndate lõpus GLOBE koolidega tegevuslepingud, kus fikseeriti nii osapoolte õigused kui ka kohustused. Hilisematel aastatel on aga kogu GLOBE tegevus tuginenud koolide õpetajate initsiatiivikusel ja kindlasti ka õhinapõhisusel.

Programm tõi kooli arvutid

GLOBE programmiga kaasnes arvuti kasutamine, ning seda ka aineõpetuses. Arvuti olemasolu tavaklassis tähendas koolile turvariske. Nii hinnalise materiaalse vara paiknemine koolimaja esimese korruse klassis võis kaasa tuua terve klassi akende trellitamise ja lisameetmed klassi uste ja lukkude turvamisel.

Programmiga ühinenud koolid alustasid mitmesuguste keskkonnamõõtmistega. Eesti koolid on kogu aeg paistnud maailmas silma nii mõõtmiste hulga kui ka kvaliteedi poolest. Seda tõestas meie koolidele antud sertifikaat. Nimelt läbisid juba 2002. aastal seitsme kooli (C. R. Jakobsoni, Jõgeva, Kilingi-Nõmme ja Rõngu gümnaasium, Tallinna Reaalkool, Muhu ja Voore põhikool) atmosfääriuuringud range kvaliteedikontrolli ja võeti USA rahvusliku kliimaandmete keskuse (NCDC) globaalsete kliimamuutuste andmeregistrisse. Kontrolli läbis ainult 57 maailma kooli; sh Voore mõõtmistulemuste kvaliteet hinnati 99,9%-ks. Osutati, et iga maailma kliimateadlane võib kasutada nende koolide kogutud andmeid oma teadusuuringutes.

Eesti GLOBE koolid on viinud 25 aastat läbi sadu tuhandeid igapäevaseid keskkonnamõõtmisi (maksimum-, miinimumtemperatuurid, sademete tüübi ja kogused, pilvetüübid ja mullaanalüüsid, biomeetria ehk taimkatte kaardistuse ja fenoloogilised uuringud jne) ning rakendanud GLOBE tegevusi õppetöös. Praeguseks on GLOBE koolina registreeritud üle 80 kooli. Koolide panus GLOBE tegevustesse erineb. Mõned koolid on usinamad keskkonnamõõtmiste läbiviijad, teised aga uurimistööde koostajad.

GLOBE on olnud hea näide, kuidas toetada riikliku õppekava rakendamist, lõimida õppeaineid, soodustada õpilaste ja õpetajate ühist teadmusloomet ja rahvusvahelist koostööd. Konkreetsemalt toetab GLOBE praktilisi ja uurimistegevusi loodusainetes, andmete, graafikute, statistiliste näitajate kasutamist matemaatikas, kodanikuaktiivsust ja keskkonnateadlikkuse kujundamist.

GLOBE programm võimaldab pakkuda mitmesuguste huvidega õpilastele eri õppevorme ja õppetegevusi ning suunata õpetajaid viima aineõpetust läbi uudsel moel. GLOBE ja NASA teadlaste välja töötatud metoodilised materjalid ja praktiliste tegevuste näited on seotud kosmosetehnoloogiatega. GLOBE tegevuste põhimõtted olen kirjutanud meie loodusainete ainekavadesse ning need on jõudnud ka õppekirjandusse. Töötamine arvutite, GPS-ide, mobiilsete seadmete, digitaalsete anduritega ja robotitega ning ühistöö internetis on toetanud juba 25 aastat õpilaste digipädevuse kujundamist.

Konkursid ja konverentsid

Alates 1998. aastast on GLOBE Eesti viinud koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga läbi 5.–12. klassi õpilaste keskkonnaalaseid üleriigilisi uurimistööde konkursse. Esimene keskkonnauurimuste konkurss toimus 1998. aastal ja esimene üleriigiline õpilaskonverents 2000 Rõngu keskkoolis.

Viimastel aastatel on GLOBE koolid hakanud osalema GLOBE ülemaailmsel virtuaalsel uurimisprojektide konkursil (IVSS). Selle aasta 22. aprillil, kui GLOBE tähistas oma sünnipäeva, avaldati ka GLOBE IVSS 2021 tulemused. Konkursil osales kaheksa tööd Eestist, millest seitse koostati GLOBE õppeekspeditsioonil kogutud andmete põhjal. Kõrgeim hinnang oli neli tärni. Neli ekspeditsiooniraportit said kõrgeima hinnangu, kolm raportit kolm tärni.

Õpetajate jaoks on programm pakkunud professionaalset arengut ja täiendkoolitust, piiramatuid GLOBE andmebaasi ressursse aineõpetuses kasutamiseks, ülemaailmset koostööd teiste õpetajate ja teadlastega. GLOBE koolid alustasid tegevusi aasta varem, kui käivitus Tiigrihüppe programm. Kui 1996. aastal loodi Tiigrihüpe, sai sellest Eesti haridusuuenduste eestvedaja. Kuna GLOBE tegevused olid seotud arvutite kasutamisega, siis toetas programmi kuni 2003. aastani ka Tiigrihüpe. Tiigrihüppe toel said meie GLOBE programmi koolid ja nende õpetajad infoühiskonna eestvedajateks ja teiste õpetajate koolitajateks.

GLOBE õpetajad olid ühed esimesed peale IT-õpetajate, kes võtsid aineõppes kasutusele arvuti. Selle tulemusena olen täheldanud, et mitmedki TEAME, TEAME+, ETAG-i teaduse populariseerijate ning Klass+ projektikonkurssidele jõudnud taotluste koostajatest ja ka tunnustust leidnud projektid on olnud seotud GLOBE õpetajatega. Seega on GLOBE programm Eestis olnud eelmise elukestva õppe strateegia 2020 eesmärkide − muutused õpikäsituses, pädevad ja motiveeritud õpetajad ning digipööre elukestvas õppes − üks silmapaistvamaid edendajaid. Üks esimesi rahvusvahelisi koostööprojekte, kus meie GLOBE õpetajad osalesid, oli „e-Learning in Science and Environmental Education“, mida rahastas Euroopa Liit Socrates-Minerva programmi raames aastatel 2001–2003.

Läbi aastate on GLOBE programmi põhirahastaja olnud haridusministeerium. Samas on nii rahaga kui ka koolituste ja IT-vahenditega GLOBE Eestit alati toetanud USA suursaatkond. Meil on olnud suursaatkonnaga väga hea koostöö ja saatkonna poolt on seda ligi 20 aastat vedanud Taimi Veedla. GLOBE algusaastatel toetati arvutipargiga, hilisemalt muude interaktiivsete mõõtevahendite jagamisega GLOBE koolidele, USA teadlaste Eestisse sõidu ja Eesti õpetajate ning koordinaatorite USA-sse lähetamist, NASA teadlaste ja astronautide toomist Eestisse ja Eesti koolidesse. Väga palju on panustatud vene õppekeelega koolide õpilaste ja õpetajate koolitamisse.

Viimastel kümnenditel on heaks partneriks olnud keskkonnaministeerium. GLOBE programmi õppeekspeditsioone ja õpilaskonverentse on toetatud just keskkonnainvesteeringute keskuse kaudu.

Suvised ekspeditsioonid

Üheks oluliseks GLOBE programmi töövormiks on suvised õppe/teaduslaagrid ehk GLOBE ekspeditsioonid, kus tehakse maakatte, atmosfääri, hüdrosfääri ja mullauuringuid. Neid ekspeditsioone on korraldanud erinevad GLOBE koolid ja teaduslaagrid on alates 1998. aastast toimunud Eestimaa eri paikades. Formaat sisaldab õppimist loodusteadlaste juhendamisel, õpitu rakendamist, loovust nõudvaid rollimänge, uurimisekspeditsioonidel osalemist, uurimistulemuste üldistamist ja lõppkonverentsil esitamist. Mitmetel aastatel on USA saatkonna toel jõudnud Eestisse õpilasi ja õpetajaid juhendama USA-st GLOBE ja NASA teadlased.

Eesti õpilased on saanud osaleda ülemaailmsetel GLOBE ekspeditsioonidel Soomes, Horvaatias, LAV-is, Iirimaal ning ka regionaalsetel üritustel. Eesti korraldas rahvusvahelise GLOBE kokkutuleku 2001. a Käärikul ja 2014. a Nelijärvel.

Tegevusmudel, mille kasutamist GLOBE-s 25 aastat tagasi alustati, on osutunud jätkusuutlikuks mudeliks haridusprojektidele. Samas on GLOBE ka traditsioonide hoidja. Igal aastal astub kooli uus noor põlvkond, kes maailma avastades peab tegema esimesi samme ka teaduses. Ja rutiinselt tuleb õpetada teadusuuringute tegemise aluspõhimõtteid, korrektsust, mõõtmistulemuste usaldatavust ning võrreldavust üle aegade.

GLOBE programmi raames on jõudnud Eesti koolidesse kosmose ja NASA tehnoloogiad ja nende rakendusvõimalused. Eesti koolid on kogunud igapäevaseid kliimaandmeid juba 25 aastat ja praeguseks on võimalik oma kooli andmete põhjal jälgida kliimamuutusi viimase veerandsaja jooksul ning nende uuringute põhjal teha ka uurimistöid. Kliimatemaatika on muutunud ja muutub globaalselt ning ka meie riiklike õppekavade rakendamisel üha olulisemaks.

GLOBE programmi 25 tegutsemisaastat on loonud tugeva aluse nii ÜRO 2009 aastal sõnastatud visioonile „Tulevik, mida tahame“ kui ka OECD hariduse 2030 visioonile „Haridus, mida tahame“, mis seondub õpilaste selliste pädevuste nagu uue väärtuse loomine, vastuolude lahendamine ja vastutuse võtmine, kujundamisega.

Tänan kõiki GLOBE programmis osalenud ja praegu osalevaid koole, õpetajaid, õpilasi, koordinaatoreid, USA suursaatkonda, keskkonnaministeeriumi väga avatud ja hea koostöö eest.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!