Kutsekoolidest on saanud ettevõtlus- ja karjääriõppe teerajajad

24. sept. 2021 Katrin Kivisild, haridus- ja noorteameti ettevõtlus- ja karjääriõppe programmijuht; Virve Kinkar, haridus- ja noorteameti ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi kutsehariduse peaspetsialist - Kommenteeri artiklit
„Edu ja tegu“ ettevõtlus- ja karjääriõppe baaskoolitusprogrammi innustunud osalejatest kujuneb üksteist toetav õpetajate võrgustik.  Foto: Katrin Kivisild

Kutsekoolides sünnivad üha edukamad ettevõtlusprojektid ja uued õpilasfirmad. Põhjusi ei pea kaugelt otsima – ettevõtlus- ja karjääriõppe programm „Edu ja tegu“ on aastast 2016 süsteemselt koolitanud õpetajaid, loodud ja rakendatud on uus moodul „Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas“, töötatud välja juhendmaterjale ning ettevõtlusõpik. Samuti on käivitatud kutsekooliõppuritele erialaülene ettevõtlusoskuste võistlus ning katsetamisel on ettevõtluspraktika moodul.

Kutsekooliõppurite osalemine ettevõtlusõppes ning koolide varasemast suurem rõhuasetus karjääriõppele aitavad saada tuule tiibadesse heade oskustega noortel nii ettevõtlikuks töötajaks kujunemisel kui ka ettevõtjakarjääriks.

Ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi „Edu ja tegu“ kutsehariduse ekspertidest koosneva töörühmaga on meil hea meel anda ülevaade tegemistest, mis võivad inspireerida ka teisi kutse- ja üldhariduskoole saama osa võimalustest õppida teisiti ja olla oma kogukonna hariduse teerajajad.

Ettevõtlusoskuste võistlus on hea näide sellest, et majandus- ja ettevõtluskeskkond on meile kõigile oluline erialast olenemata. Esimesel ettevõtlusoskuste võistlusel, mis toimus 2020. aasta veebruaris, osales seitse võistkonda eri kutsekoolidest. Väga hea tagasiside ja meie enda usk võistluse vajalikkusesse viis meid tänavusele „EuroSkills 2021“ võistlusele Austriasse, mis toimub 22.–26. septembrini Grazis. Esmakordselt „EuroSkillsi“ võistlusel toimub ettevõtlusvõistlus, kus Eestit esindavad meie noored.

Oktoobris toimub ettevõtlusoskuste võistlus Kuressaare ametikoolis, kus omavahel võtavad mõõtu kaheksa võistkonda eri kutsekoolidest. Ettevõtlusoskused on populaarsed ning sel aastal on valitud võistlus ka telesaate teemaks.

Miks on sellist võistlust vaja?

Õppurite ettevalmistamine tööturule sisenemiseks ja kiirelt muutuva keskkonnaga toimetulekuks on aina olulisem. Ettevõtlusoskuste võistlus on mõeldud kõikidele kutseõppuritele, olenemata õpitavast erialast, ning toetab õpilaste ettevõtlikkust ja ettevõtlusteadmiste ja -oskuste arengut.

Eduelamus aitab õpilasel endasse uskuda ja avastada uusi võimalusi.

Alanud õppeaastast on moodul „Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas“ kõigis kutsekeskhariduse õppekavades põhiõpingute osa. Järjest rohkem kutsekoole on pidanud oluliseks nüüdisaegse mooduli rakendamist ka teiste tasemete õppekavades. Ettevõtluse ja karjääri kujundamise pädevusi lõimiv moodul toetab õppija arengut kogu õpingute aja vältel, olles sel moel kõigi õppekavade keskmes, ja pakub paindlikke võimalusi rakendajatele. Mooduli rakendumise üks eeldus on, et kõik õpetajad ja praktikajuhendajad teadvustavad oma rolli ja võimalusi mooduli õpetamisel. Selle eesmärgiga on moodulit tutvustatud kutseõpetajate võrgustikukohtumistel.

Töölehtede kogumik

Valminud on töölehtede kogumik, mis täiendab 2020. aastal koostatud mooduli „Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas“ rakendamise tugimaterjalis avaldatut. Kogumik pakub valikuvõimalusi nii õppijatele kui õpetajatele sõltuvalt õppija eelistustest, õppe tasemest, õppekavast või õppevormist. Näiteks on koostatud sarnase või sama sisuga töölehed eri raskusastmega või eri tüüpi õpitegevusele. Töölehti on võimalik täita digitaalselt või välja printida ja koondada õppija isiklikku arengumappi.

Oktoobrikuus toimuvad infoseminarid kogumiku tutvustamiseks. Kavandamisel on metoodilised koolitused, mida on võimalik tellida ka koolidesse. Kogumiku leiab E-koolikotist https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/31370-Edu-ja-Tegu-ettevotlus-ja-karjaar-Taiendavate-toolehtede-kogumik-pohiopingute-mooduli-Opitee-ja-too-muutuvas-keskkonnas-juurde.

Plaanis on nimetatud töölehed koos metoodiliste soovitustega ka trükiseks koondada.

Ettevõtluspraktika moodul

Mooduli „Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas“ edasiarenduseks võib pidada sel aastal HARNO-s välja töötatud ettevõtluspraktika moodulit.

Eesti haridusvaldkonna arengukava eelnõus on strateegiliste eesmärkide juures nimetatud paindlikke ja valikurohkeid õpivõimalusi, õppijakesksust, õppe tulevikku suunatust. Ennastjuhtiva õppija kujundamisel on oluline õppijate kaasamine, neile valiku ja otsustamise võimaldamine. Just neid aspekte on silmas pidanud ka ettevõtluspraktika mooduli loojad.

Uue mooduli väljatöötamise eesmärk oli laiendada ja nüüdisajastada praktika sooritamise võimalusi ning pakkuda ettevõtluskogemust juba õpingute ajal. Soovijatel on nimetatud mooduli kaudu võimalik osa õppekavas ette nähtud praktika mahust (6 EKAP) sooritada ettevõttes. Õpetusega taotletakse, et õpilane rakendab ja kinnistab omandatud teadmisi ettevõtlusprotsessi läbimisel ja arendab ettevõtlikkust tänapäeva muutuvas keskkonnas. Ka selle mooduli õpiväljundites on oluline koht karjääri kujundamise oskuste arendamisel, nt õppija analüüsib oma õpieesmärke ja ressursse ning põhjendab ettevõtluspraktika valikut. Saadud kogemust analüüsides võtab õppija oma elukäigu eest vastutuse ja teadvustab ettevõtjaks olemist kui üht karjäärivõimalust omandatud oskuste rakendamisel. Ettevõtluspraktika moodul on välja töötatud 4. ja 5. tasemele.

Alanud õppeaastal katsetab ettevõtluspraktika moodulit kaheksa kutseõppeasutust. Koolidelt kogutud andmete ja tagasiside analüüsi põhjal tehakse vajadusel mooduli õppekavasse korrektuurid ning 2022/23. õppeaastast on ettevõtluspraktika moodulit võimalik rakendada ka teistes kutseõppeasutustes.

Jätkuvad koolitused ettevõtlusõpetajatele. Augusti lõpus alustas 6-kuulise ettevõtlus- ja karjääriõppe baaskoolituse uus õppegrupp. Koolitusel osalevad ka kutseõppeasutuste õpetajad.

Ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi „Edu ja tegu“ osas aitavad nõuga ja vastavad küsimustele Katrin Kivisild – katrin.kivisild@harno.ee ja Virve Kinkar – virve.kinkar@harno.ee.


Programmi „Edu ja tegu“ raames pakutavad seminarid, üritused, koolitused

  • 6. ja 20. oktoober − veebiseminarid mooduli „Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas“ ning töölehtede tutvustamiseks.
  • 22. ja 29. oktoober ning 18. ja 25. november –„Ettevõtlusõppe tunnid virtuaalselt mõjusaks“.
  • 27. oktoober –„Turundustegevused mikroettevõttes, kus puudub turundusjuht“.
  • 1., 8., 15. oktoober ja 16. november –„Ettevõtluspädevuste ja MATIK-vahendite lõimimine alushariduse õppe- ja kasvatustegevustesse“.
  • 3. november – „Turunduse analüütika ABC väikeettevõtjale“.
  • 1. ja 8. detsember – „Kuidas lõimida ettevõtlus- ja karjääriõpet üld- ja erialaainetega koolis?“
  • Sügis 2021 (üks päev) – „Veenev esinemine / Esinemisoskused ettevõtlusmaailmas toimetulekuks“.
  • Sügis 2021 (kaks päeva) – „Aktuaalsed juriidilised aspektid (maa)ettevõtluses“.
  • Sügis 2021 (kaks päeva) – „Riskijuhtimine ettevõttes“.
  • 3.–4. november – ettevõtlikkuse, ettevõtlus- ja karjääriõppe konverents „Ennast juhtiv ja väärtust loov noor ei ole imeloom. Vol. 2“  Tallinnas filmimuuseumis ja veebis.

Konverents on eelmisel aastal populaarseks osutunud ürituse jätk. Konverentsi eesmärk on anda ideid ja kogemusi, kuidas ettevõtlus- ja karjääriõppe ning ettevõtlike tegevuste kaudu kujundada ennastjuhtivat ja väärtust loovat noort. Ettevõtlus- ja karjääriõppe ning ettevõtliku õppe ühine eesmärk on kujundada noori, kes suudavad, oskavad ja tahavad oma ideid realiseerida. Parimaid kogemusi ja soovitusi nii õppe süsteemseks ülesehitamiseks koolis kui tundide parimaks läbiviimiseks jagavad koolijuhid, õpetajad, oma ala eksperdid, sõna saavad ka noored ise. Toimuvad virtuaalsed töötoad ning tunnustatakse aasta parimaid ettevõtlusõppe edendajaid. Teisel päeval avalikustatakse traditsioonilise „Ettevõtliku kooli“ edulugude konkursi parimad.  

Registreerumise avame peagi, kohtade arv kohapeal on piiratud.

Seni võib järele vaadata 2020. aasta konverentsi esinemisi „Edu ja tegu“ Youtube’i kontolt.

Lisainfo ja registreerimine www.ettevõtlusõpe.ee/koolitused.

Sihtrühmale tasuta. 


Meie noored „EuroSkillsil“

22.–26. septembrini toimuvad Grazis Euroopa kutsemeistrivõistlused „EuroSkills 2021“. Ligi 400 andekat noort üle Euroopa hakkavad võistlema 38 kutsealal.

Eestit läheb 14 võistlusalal esindama 17 kutsekooliõpilast või vilistlast.

Ettevõtluse lahinguks on valmis Frank Karro ja Sander Aukust (Tartu KHK/EBS-i paarivõistkond).

„Oma eriala juures meeldib mulle valikuvabadus ja areng. Ettevõtlus nõuab teadmisi mitmest valdkonnast ning on ülimalt mitmekesine. Rutiini tekkimine pole võimalik. Üldine maailmapilt on märkimisväärselt laienenud ja laieneb edaspidigi. Seoste loomine tuleb loomulikumalt ning tunnetus teatud küsimustes on kas muutunud või parenenud. Antud valdkonnaga tegelemine aitab kasvada mul inimesena ning paneb arenema erialaselt,“ avab oma võistlusala Frank Karro.

„Ettevõtlus on valdkond, kus ei ole lage, ja sellest tekkiv vabadus on minu jaoks kõige motiveerivam faktor. Mulle meeldib, et saan ise määrata, millises valdkonnas ja milliste ülesannetega ma tegelen, ning saan seejuures maailmale väärtust luua. Ettevõtlus muudab inimest loovamaks ja paneb nii äris kui mujal elus märkama võimalusi probleemide lahendamiseks või millegi paremaks muutmiseks. Ettevõtlus paneb inimese oma piire kompama ja surub täit potentsiaali saavutama. Tänu ettevõtlikkusele sünnivad maailmas paljud positiivsed muutused ja uued avastused,“ lisab Sander Aukust.

Mõlemad noormehel on võistluskogemus olemas. Frank võitis Eesti esimese ettevõtlusoskuste võistluse ja Sander on õpilasfirmade võistluste ristsed ja tunnustuse saanud nii Eestis kui välismaal.


Ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi toetab Euroopa Sotsiaalfond.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!