2022. aasta olulised haridussündmused 

7. jaan. 2022 Sirje Pärismaa toimetaja - Kommenteeri artiklit
Riik toetab koolide ventilatsioonisüsteemide ehitamist. Esimeses voorus kavandatakse 15 mln euro suurust rahasüsti, taotlusvoor avaneb lähiajal. Karikatuur: Toomas Mitt

Juba seitsmendat korda on Õpetajate Leht uue aasta hariduskalendrisse kogunud valdkonna olulised uuendused, muudatused, sündmused, konkursid, võistlused.

Ülevaate on koostanud SIRJE PÄRISMAA

Allikad: HTM, ETAg, Noored Kooli, EÕL, EHL, EKJÜ, EKEÜ, EAHJÜ, ELAL


Muudatused ja uuendused

Haridus- ja teadusministeeriumi tegevused    

Strateegilised eesmärgid kuni 2035. aastani on seatud, hakatakse neid ellu rakendama. Valitsus on kiitnud heaks haridusvaldkonna uue arengukava, eesti keele arengukava, noortevaldkonna arengukava ning HTM-i ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi koostöös valminud teaduse, arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse ühise arengukava.

Ministeeriumi kolme aasta prioriteedid 15 aasta raamistikus on järgmised.

 • Haridus- ja noortevaldkonna professionaalide järelkasv ja jätkusuutlikkus.
 • Teaduspõhine haridussüsteemi väljakutsete lahendamine ja paindlik haridussüsteem.
 • Hariduse ja teadussüsteemi kooskõla suurendamine ühiskonna vajadustega.
 • Eesti keele elujõud ja toimimine esmase keelena igas eluvaldkonnas.

Õpilünkade tasandamiseks eraldatakse koolidele täiendavat toetust. Kui 2021. aastal eraldati õpilünkade tasandamiseks 6 miljonit eurot, siis 2022. aastal on kavandatava toetuse maht 12 miljonit.

Riik toetab koolide ventilatsioonisüsteemide ehitamist. HTM on valmistanud ette uue toetusmeetme, et aidata kohalikke omavalitsusi üldhariduskoolide ventilatsioonisüsteemide väljaehitamisel. Esimeses voorus kavandatakse 15 mln euro suurust rahasüsti, taotlusvoor avaneb lähiajal.

Alustavad uued riigikoolid. Septembris alustavad õppetööga Rakvere riigigümnaasium ja Saue riigigümnaasium ning Tallinna muusika- ja balletikool (asutatud Tallinna muusikakeskkooli, Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli ja Tallinna balletikooli ühendamisel).

Alushariduse seadus ja õppekava. 1. septembrist on kavas alushariduse ja lapsehoiu seaduse ning alushariduse õppekava jõustumine. Alushariduse ja lapsehoiu seadusega uuendatakse kehtivat lasteaedade ja lapsehoidude süsteemi ning ühe õigusaktiga reguleeritakse edaspidi lasteaedade ning 1,5–3-aastaste laste lapsehoidude tegevust. 

Alushariduse ja lapsehoiu seadusega muudetakse senisest sidusamaks põhihariduse lähtetase ja alushariduse lõpptase: ühtlustatakse lapse toevajaduse hindamist ja tugiteenuste määramise süsteemi. Täiendavalt reguleeritakse seadusega lapse arengu ja koolivalmidusega seotud olulise teabe edastamist kahe haridustaseme vahel.Ajakohastatud alushariduse õppekava alusel toetavad lasteaiad laste üldoskuste ning valdkondlike oskuste arengut ja lapsehoiud kuni 3-aastaste laste üldoskuste kujunemist.

Paralleelselt alushariduse ja lapsehoiu seaduse ning alushariduse õppekava jõustumisega valmib 5-aastaste laste arengu elektrooniline hindamisvahend lasteaiaõpetajatele. 

Hindamisvahendit on lasteaedadel võimalik rakendada alates 1. septembrist. Lasteaiaõpetajate koolitustega hindamisvahendi rakendamiseks alustati 2021. aasta sügisel. Hindamisvahendi koostamisel tuginetakse riiklikule õppekavale, OECD rahvusvahelise uuringu IELS (International Early Learning and Child Well-being Study) kontseptsioonile. Loodav laste arengu hindamisvahend võimaldab lasteaiaõpetajatel saada tagasisidet iga lapse arengu kohta viies valdkonnas: kognitiivsed oskused, õpioskused, sotsiaalsed oskused, kõne ja keel ning matemaatika.

Eesti õpilased osalevad taas PISA uuringus. Aprillis ja mais osaleb Eesti rahvusvahelises uuringus PISA 2022, mille peamine fookus on matemaatika. Valimis on 15-aastased õpilased enam kui 200 Eesti üldhariduskoolist.

Algab täiskasvanute uuringu PIAAC teine etapp. Rahvusvahelise uuringu eesmärk on koguda teavet täiskasvanute lugemis- ja matemaatilise kirjaoskuse, info otsimise, arvuti ja infotehnoloogia kasutamise, samuti hariduse ja töökogemuse kohta. 2021. a juunist oktoobrini toimus uuringu esimene etapp, mille tulemused aitavad eelkõige hinnata taustaküsimustiku ja ülesannete sobivust põhiuuringu jaoks ning annavad tagasisidet uuringu korralduse tõhususe kohta. Uuringu teine etapp algab augustis ning tulemused selguvad 2024. a lõpus.

Doktoriõppe reform. 2022/2023. õppeaastast rakendatakse muudatusi doktoriõppes. Reformi eesmärk on muuta doktoriõpet, pidades silmas, et doktorandid on alustavad teadlased, kes teevad oma tööandja juures teadustööd. Luuakse olukord, kus doktorantidele on tagatud nooremteaduri ametikoht ülikoolis või nad sõlmivad töölepingu ülikoolivälises asutuses oma doktoritööga seotud valdkonnas. Teisisõnu on doktorandid edaspidi enamasti teadustööd tegevad töötajad oma tööandja juures, saavad selle eest töötasu ning neil on ka sellekohased sotsiaalsed garantiid.


KOOLIVAHEAJAD

 • 28. veebruarist 6. märtsini;
 • 25. aprillist 1. maini;
 • 14. juunist 31. augustini (v.a lõpuklassid);
 • 24. oktoobrist 30. oktoobrini;
 • 22. detsembrist 8. jaanuarini.

EKSAMID

 • Riigieksamitele registreerimise tähtaeg on 20. jaanuar.
 • Riigieksamite periood algab eesti keele riigieksamiga 25. aprillil ja lõpeb 20. mail matemaatikaeksamiga.  


Valik sündmusi, konkursse, võistlusi 

Jaanuar 

 • 15. jaanuar – haridusteaduslike tööde riikliku konkursi tähtaeg.
 • Kutsekoda jätkab infotundide ja koolituste sarja kutseandjatele, jälgi infot www.kutsekoda.ee.
 • Jaanuarist märtsini Vikipeedia keeletoimetamistalgud.
 • Jaanuarist aprillini 20. arvustusevõistlus „Ulakass“.
 • Jätkub „Distantsilt targemaks“ veebiseminaride sari, lisainfo https://harno.ee/distantsilt-targemaks-veebiseminarid.
 • Jaanuarist detsembrini toimub koolitus „Turvaline koolikeskkond infoühiskonna kontekstis“: https://koolitus.edu.ee/course/2594.
 • Jaanuarist maini koolitus „Targalt internetis ABC minu koolis“: https://koolitus.edu.ee/course/2306.
 • Jaanuarist maini koolitus „Targalt internetis ABC minu lasteaias“: https://koolitus.edu.ee/course/2866.
 • I kvartalis avatakse noorte omaalgatust toetav fond Järgmine Samm.

Veebruar 

 • 8. veebruar – noortevaldkonna tunnustussündmus.
 • 20. veebruar – õpilaste teadustööde riikliku konkursi tähtaeg.
 • 10.–11. veebruar – ajakirja Keel ja Kirjandus ning Eesti Keele Instituudi ühiskonverents „Väikekeele võimalused kirjanduses, kultuuris ja ühiskonnas“.
 • 21. veebruar – „Tööle kaasa“ päev.
 • 28. veebruar – 1. märts – teadushariduse konverents „Loodusteadused meie sees ja ümber – tervis ja keskkond“
  Tartu Tamme gümnaasiumis 
 • Antakse üle riigi kultuuri- ja teaduspreemiad ning Wiedemanni keeleauhind. 

Märts 

 • 2. märts – teaduse populariseerimise projektikonkursi tähtaeg.
 • 14. märts – tähistatakse üle Eesti emakeelepäeva, e-etteütlus Vikerraadios.
 • 14. märts – Vikipeedia keeletoimetamistalgute tähtaeg. 
 • Kuulutatakse välja keeleteo konkursi võitjad.
 • Kuulutatakse välja aasta õpetaja konkurss.
 • Märtsi lõpp – Kutsekoja infopäevad värsketest OSKA uuringutest (üldoskuste uuring ning sotsiaaltöö ja IKT valdkonna tööjõu ja -oskuste vajadust hindavad uuringud). Jälgi infot oska.kutsekoda.ee.

Aprill

 • 5. aprill – lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK) päev.
 • 12.–14. aprill – õpilaste teadusfestival Tartus ERM-is. Õpilaste teadustööde konkursi 2. voor ja autasustamine.
 • Uurimistööde koordinaatorite võrgustiku kohtumine.
 • 14. aprill – rahvusvaheline õuesõppepäev.
 • Aprilli lõpus toimub 6. Eesti keeletehnoloogia konverents.
 • Aprill–juuni – „Ettevõtliku kooli“ edulugude konkursile kandidaatide esitamine.

Mai

 • 2. mai – eTwinningu projektivõistluse tähtaeg, lisainfo www.harno.ee/etwinning.
 • 4.–5. mai – karjäärispetsialistide kevadkool.
 • 12.–13. mai – Eesti-uuringute tippkeskuse aastakonverents „Subjektiivsus ja intersubjektiivsus keeles ja kultuuris“.
 • Haridusteaduste konverents.
 • Algab kandideerimine alustavate koolijuhtide programmi.
 • Koolide ja ettevõtete koostööseminar.

Juuni

 • 16.–17. juuni – 19. rakenduslingvistika konverents „Keele mõju: andmetest tõlgendatud teadmuseni“.
 • Presidendi ja haridus- ja teadusministri vastuvõtt koolilõpetajatele. 

Juuli

 • 12.–15. juuli − JA Euroopa õpilasfirmade võistlus, JA Euroopa üliõpilaste start-up’ide võistlus.

August 

 • 12.–13. august – arvamusfestival Paides.
 • 12. august – rahvusvaheline noortepäev.
 • 16.–17. august – miks.ee suvekool teaduse populariseerijatele.
 • 18.–19. august – õpetajate koostööprogrammi eTwinning suvekool projektitöös aktiivsetele õpetajatele,
  lisainfo www.harno.ee/etwinning.
 • Teadusseminarid õpilastele.
 • Haridusühenduste suveseminar.

September 

 • 1. september – koolirahu väljakuulutamine.
 • 15. september – üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi tähtaeg. 
 • 15. september – Eesti teaduse populariseerimise riikliku auhinna konkursi tähtaeg.
 • 26. september – Euroopa keeltepäev.
 • Emakeele seltsi üliõpilaskonverents.
 • Saate „Rakett 69“ finaal.
 • Uurimistööde koordinaatorite võrgustiku kohtumine.

Oktoober 

 • 8. oktoober – aasta õpetaja gala.
 • 12.–17. oktoober – ülemaailmsed kutsemeistrivõistlused „WorldSkills Shanghai 2022“.
 • 12.–23. oktoober – täiskasvanud õppija nädal.
 • 14. oktoober – täiskasvanuhariduse tänusündmus.
 • 15. oktoober – õpilasleiutajate riikliku konkursi tähtaeg.
 • Wiedemanni keeleauhinna konverents.
 • Aasta parimate ettevõtlus- ja karjääriõppe arendajate tunnustamiseks kandidaatide esitamine.
 • Oktoobris on vaimse tervise teemakuu Teeviida portaalis. 
 • Oktoobri esimene nädal – ettevõtlusnädal.

November

 • 11. november – eesti keele õpetajate sügiskonverents.
 • 11. november – teaduskommunikatsiooni konverents ja Eesti teaduse populariseerimise auhinnad.
 • Noorsootöö nädal. 
 • Eesti võõrkeeleõpetajate liidu konverents.

Detsember 

 • Detsembri algus – õpilasleiutajate auhindade üleandmine.
 • Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi auhindamine.

Eesti haridustöötajate liit (EHL)

 • 12. jaanuar – EHL-i esimees Reemo Voltri kohtub koos teiste haridusleppe algatajatega (akadeemiliste ametiühingute nõukogu ja Eesti üliõpilaskondade liidu esindajad) vabariigi presidendi Alar Karisega.
 • Veebruaris alustatavad EHL ja vabariigi valitsus ning Eesti linnade ja valdade liit iga-aastaseid õpetajate palgaläbirääkimisi.
 • Aprillis toimub EHL-i traditsiooniline aastakonverents, kus osaleb 300 usaldusisikut üle Eesti.
 • 11.–13. maini osaleb EHL-i esimees koos haridus- ja teadusministriga õpetaja professionaalsuse tippkohtumisel, kuhu kutsutakse 20 parima haridusega riigi delegatsioonid (International Summit on the Teaching Profession 2022); korraldavad OECD ja Education International, mille liige on ka EHL.
 • Juulis toimub EHL-i noortekogu suveseminar, kus õpetajaks õppivad noored ja värsked õpetajad saavad kokku oma teadmiste uuendamiseks ning kogemuste vahetamiseks.
 • Septembris lõpevad EHL-i, valitsuse ja linnade ja valdade liidu vahelised palgaläbirääkimised.

Eesti koolijuhtide ühendus (EKJÜ)

 • 10.–11. veebruar – haridusjuhtide aastakonverents Pärnus.

Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing (EKEÜ) 

Teemapäevad:

 • 27.–28. jaanuar – HEV-õpilased (korraldab Tarmo Loodus, Viljandi kutseõppekeskus),
 • 3.–4. märts – täienduskoolitus ja täiskasvanute õpe (Hannes Mets, Ida-Virumaa kutseõppekeskus);
 • 31. märts – 1. aprill – õpetajate arendamine ja hindamine (Raini Jõks, Tartu rakenduslik kolledž);
 • 28.–29. aprill − EKEÜ kevadseminar Rakveres „Uued õppimise mudelid“ (Meeli Kaldma, Tallinna teeninduskool);
 • 26.–27. mai – õpetajate võrgustike koostöö (Rein Oselin, Järvamaa kutsehariduskeskus);
 • 30. juuni – 1. juuli – kooli juhtimine (Arnold Pastak, Olustvere teenindus-ja maamajanduskool).

Eesti Õpetajate Liit (EÕL)

 • 5. veebruar ja 5. oktoober – õpetajakutse taotlemise tähtajad.
 • Iga kuu viimasel esmaspäeval õpetajate liidu hariduse salongiõhtud mitmesugustel haridusteemadel – jälgi infot õpetajate liidu kodu- ja FB-lehel.

Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus (EAHJÜ)

 • Tegevuste eesmärk on toetada lasteaiajuhte alushariduse ja lapsehoiu seaduse ning alushariduse riikliku õppekava rakendamisel – muudatuste mõju analüüs, heade praktikate levitamine kaasava hariduse, eesti keele õppe- ja lasteaia uuenenud töökorralduse valdkonnas.
 • Märksõna on koostöö – haridus- ja teadusministeeriumi, õpetajakoolitajate, Eesti lasteaednike liidu ja Eesti koolijuhtide ühendusega.
 • 27.–28. jaanuar – laiendatud juhatuse (kõigi piirkondade juhtide esindajad) seminar Pärnus.
 • 9.–10. juuni – EAHJÜ üldkogu suveseminar Pärnus. 
 • 11.–12. august – laiendatud juhatuse seminar Tartus. 
 • September–november – juhtide seminarid piirkondades (alushariduse ja lapsehoiu seaduse rakendamine, arutelud, praktikad, koostöövõimaluste väljaselgitamine).

Eesti Lasteaednike Liit (ELAL)

 • 4. veebruar – ELAL-i volikogu koostööseminar Tallinnas.
 • 5.–7. juuli – ELAL-i liikmete 31. suveseminar Haapsalus.
 • September–oktoober − alushariduse seaduse rakendamise ümarlauad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres.
 • Novembris − alushariduse konverents „Tarkus tuleb tasapisi VII. Alushariduse õppekava – arengud ja võimalused“.

„Noored kooli“

 • 20. märts – „Noored kooli“ 16. lennu kandideerimistähtaeg (lend alustab tööd koolides 2022. aasta septembris).
 • Novembris toimub „Noored kooli“ kogukonnakonverents „Haridustorm“.

Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!