Varane keelekümblus tõestas taas oma tõhusust

7. jaan. 2022 Svetlana Udras, Ksenia George keelekümblusprogrammi lastevanemate liidu juhatuse liikmed - Kommenteeri artiklit
Keelekümblusprogrammi lastevanemate liidu suvekool 2019. aastal. Foto: Inna Muržak

Septembrist oktoobri keskpaigani toimusid iga-aastased e-tasemetööd 4., 7. ja 10. klassile. Eesti keele kui teise keele tasemetööst selgus, et varase keelekümbluse programmi alusel õppinud saavutasid märgatavalt paremaid tulemusi kui tavaõppel õppinud.*

Arutelud hariduse üleviimiseks eesti keelele käivad juba ammu. Sel aastal kerkis see teema uuesti esile ja loomulikult teeb see mõnegi lapsevanema murelikuks: mis saab minu lapse haridusest? Äkki on parem panna laps kohe eestikeelsesse kooli, võib mõelda muukeelne lapsevanem. Samas teeb muukeelsete laste suur tung eesti kooli murelikuks eesti vanemaid. Pole ju saladus, et keele õpetamine emakeelena või teise keelena on kaks erinevat asja. Lisaks puuduvad meil koolides kakskeelsed tugispetsialistid, kes oskavad kindlaks teha, kuidas muukeelset last õpiraskuste korral aidata.

Kui ühed lapsevanemad kaitsevad veendunult venekeelset haridust, teised aga panevad oma lapsi eestikeelsetesse koolidesse, siis unustatakse tihti, et keel ei tohi olla lapse jaoks eesmärk omaette. Keelekümbluse puhul ei olegi, sest kümblusprogrammis ei õpi lapsed mitte eesti keelt, vaid kõiki õppeaineid eesti keeles. Eesti keele oskuse saavad nad justkui pealekauba. 

Lastevanemad, kes valivad oma lastele kooliteed, konsulteerivad ikka ka keelekümblusprogrammi lastevanemate liiduga. Hea, et meie liidul on nüüd riikliku tasemetöö andmed, mis kinnitavad varase keelekümbluse tõhusust. 

4. ja 7. klassi tasemetöö

Niisiis viidi sügisel esmakordselt läbi eesti keele kui teise keele tasemetöö 4. klassis, kus hinnati kogu esimese kooliastme tulemusi ja keeletaseme vastavust A1-keelekategooriale. Koolidel oli sarnase tasemetöö läbiviimise kogemus 7. klassis, kus uuritakse teadmiste vastavust A2-keeletasemele. Tasemetöödest saadud andmed võimaldavad võrrelda varase keelekümblusprogrammi õpilaste ja vene keeles õppivate õpilaste tulemusi. Kahjuks oli hiline keelekümblus esindatud liiga tagasihoidlikult ja selle kohta me järeldusi teha ei saa. 

Mida me aga näeme, kui võrdleme varast keelekümblust ja venekeelseid tavaklasse, kus eesti keelt õpitakse esimesest klassist alates ainult kaks tundi nädalas?

4. klassis saavutas A1-taseme keelekümblejatest 74,6% testi sooritanutest, tavaklasside õpilaste hulgas vaid 25,5%. Ka 7. klassis näitasid paremaid tulemusi just varase keelekümbluse õpilased: A2-taseme saavutas 71,8% õpilastest. Tavaklasside õpilaste seas oli see näitaja vaid 37%. 

Nii neljandas kui ka seitsmendas klassis oli tulemuste erinevus sarnane. Võib märgata ka sarnasust põhikooli lõpueksami tulemustega, kus kontrollitakse B1-keeletaseme saavutamist. Kõigi neljandas klassis testitute seas saavutas A1-taseme 40,6%. 7. klasside seas saavutas A2-taseme 44,2%. See tähendab, et enam kui pooltel I ja II kooliastme õpilastel puudub põhikooli lõpuks eesti keeles edasi õppimiseks vajalik baas B1-tasemel, mis tähendab, et paljudel õpilastel on raske isegi vene gümnaasiumis edasi õppida – seal õpitakse 60% ulatuses eesti keeles. Juba praegu moodustatakse vene õppekeelega koolides gümnaasiumiastme klassid eelkõige endiste keelekümblusklasside õpilastest. 

Tasemetööde tulemustes ei paista olevat erinevust maakondade vahel. See näitab, et keelekümblusprogrammi hästi sissetöötatud meetodid võimaldavad kümblejatel edukalt eesti keelt omandada igal pool Eestis. 

Lastevanemate üks levinumaid hirme lastele haridusprogrammi valides on see, et õppides eesti keeles ja mitte oma emakeeles, ei omanda laps piisavalt hästi üldaineid. Kahjuks ei saa matemaatika tänavusest tasemetööst selle kohta mingeid järeldusi teha, sest kümblusklasse pole eraldi esile toodud, õppeprogrammide kohta eraldi tulemusi ei esitata. 

Loodetavasti saame aga tulevikus võrrelda keelekümblejate ja tavaklasside laste teadmisi ja oskusi ka matemaatikas. Varasemad keelekümblusega seotud uuringud ei kinnita lastevanemate hirme ja näitavad, et varase keelekümblusklasside lapsed ei oska üldaineid halvemini kui tavaklasside õpilased. Vastupidi, on palju uuringuid, mis kinnitavad mitmekeelsuse positiivset mõju laste kognitiivsele arengule. 

Meilt saab nõu küsida

Loomulikult on oluline pöörata tähelepanu ka hariduslike erivajadustega lastele. Keelekümblusprogrammi lastevanemate liit soovitab lastevanematel konsulteerida spetsialistidega, milline õppeprogramm lapsele kõige paremini sobib. Meie senine kogemus aga näitab, et varasel keelekümblusel on väga vähe välistusi. Meie lastevanemate liidu liikmete seas on ka logopeed ja eripedagoog ning vajadusel saame anda selles valdkonnas nõu.

Keelekümblusprogrammi lastevanemate liiduga liitunud lastevanematel püsib usk keelekümbluse tulemuslikkusesse juba 17 aastat. Tänavuse tasemetöö tulemused 4. ja 7. klassis on andnud kinnitust, et meie usk keelekümblusse on olnud põhjendatud.

Mõistame suurepäraselt vanemate hirme, on loomulik, et ollakse oma lapse pärast mures. Soovitame muukeelsetel lastevanematel valida ikka keelekümblusprogrammi, et lapsed omandaksid eesti keelt kõige loomulikumal viisil ehk kümmeldes. Kui laps koolis eesti keelt piisavalt ei omanda, vähendab see tema valikuvariante haridustee jätkamisel pärast põhikooli lõpetamist. Keelekümblusprogramm on meie riigis üle 20 aasta töötanud ja oma tõhusust tõestanud. Keelekümblusprogrammi lastevanemate liit on alati valmis jagama oma kogemusi ja informatsiooni ning toetama lastevanemaid lapse haridustee raskel valikul.

* 2021. a Tasemetööde kokkuvõtted – Testid ja hindamine – Haridus- ja Noorteamet (projektid.edu.ee)


Раннее языковое погружение в очередной раз подтвердило свою эффективность

В свете очередной актуализации темы перевода образования на эстонский язык многие родители забили тревогу. Одни панически отстаивают русскоязычное образование, другие лихорадочно переводят детей в эстоноязычные школы. В этот же момент школы с эстонским языком обучения обеспокоены количеством учеников, не владеющими эстонским языком на необходимом для обучения уровне, и отсутствием двуязычных опорных специалистов. После русскоязычных основных школ эта проблема становится актуальной для гимназий, центров профессионального образования и высших учебных заведений, где обучение проходит преимущественно на эстонском языке. 

Союз родителей программы языкового погружения (Keelekümblusprogrammi Lastevanemate Liit, KLL) тоже столкнулся с большим количеством вопросов на эту тему. Наша позиция такова, что повода для паники нет, есть способ мягко и гуманно, как для детей, их родителей, так и для учителей, освоить эстонский язык на необходимом уровне.  Уже 17 лет входящие в союз родители сохраняют свою веру в эффективность языкового погружения, и результаты уровневых работ этого года в четвёртых и седьмых классах в очередной раз подтвердили, что у нашей веры есть основание.

Уровневые работы в четвёртых и седьмых классах

В этом году впервые были проведены уровневые работы по эстонскому как второму языку, оценивающие результаты первой ступени образования и соответствие уровня знаний языковой категории А1. Опыт проведения уровневых работ в седьмом классе и проверка соответствия знаний уровню А2 у школ уже имелся.  Данные позволяют нам сравнить результаты учащихся по программе раннего языкового погружения и результаты учащихся на русском языке, к сожалению, позднее языковое погружение представлено слишком малым количеством учеников и недостаточно репрезентативно.

В четвёртых классах среди учеников раннего языкового погружения уровня А1 достигло 74,6% сдававших тест, среди учащихся классов с русским языком обучения только 25,5%. В седьмых классах ученики раннего языкового погружения также показали более хорошие результаты – уровня А2 достигли 71,8%. Среди учащихся классов с русским языком обучения этот показатель составил лишь 37%.

Ученики классов раннего погружения не только чаще достигают необходимого уровня владения эстонским языком (A1 или А2), но и средняя сумма баллов за уровневые работы у них выше по сравнению с другими классами (4. классы – 33,2 и 22,4 балла, 7. классы – 55,5 и 43,4 балла соответственно). В четвёртых классах ученики раннего языкового погружения в очень редких случаях набрали за всю работу в сумме менее 20 баллов, тогда как результаты остальных учеников были в среднем на уровне 22 баллов.  Причем более высокие результаты у учеников раннего погружения были по всем навыкам (слушание, чтение, письмо, устная часть).

Безусловно среди учеников классов с русским языком обучения были те, кто показал высокие результаты, но это было скорее исключением, чем правилом.

Разница между результатами и поставленными целями в четвертом и седьмом классах была схожей и коррелирует с результатами выпускных экзаменов основной школы, где проверяется соответствие знаний категории В1. Среди всех протестированных в четвёртых классах уровня А1 достигло 40,6%. Среди седьмых классов уровня А2 достигло 44,2%. То есть более половины учеников по окончании первой и второй ступеней образования не имеют необходимой базы, чтобы к концу основной школы владеть эстонским языком на уровне B1, что является необходимым минимумом для получения среднего образования.

Необходима возможность сравнить результаты уровневых работ по математике

Одним из распространённых страхов родителей, выбирающих программу обучения для своих детей, является страх того, что в погружении, обучаясь на неродном языке, ребенок недостаточно хорошо освоит общие предметы. К сожалению, из уровневых работ по математике этого года невозможно сделать никаких выводов на этот счёт. Результаты не представлены по различным программам обучения, надеемся, что в будущем это будет исправлено. Иные же исследования этой тематики не подтверждают страхов родителей и показывают, что уровень владения общими предметами в классах раннего погружения не хуже, чем в других классах, также существует множество исследований, подтверждающих благоприятное влияние многоязычия на когнитивное развитие ребёнка.

Конечно, важно обратить внимание, что в том случае, если мы имеем дело с особыми образовательными потребностями, о том, какая программа подходит ребёнку, необходимо советоваться в первую очередь со специалистами. Наша практика показывает, что диагнозов, исключающих обучение по программе раннего языкового погружения, не так много, как может показаться на первый взгляд.

Мы прекрасно понимаем страхи родителей: это нормально тревожиться за своего ребёнка, но давайте не будем уменьшать шансы своего ребёнка на продолжение обучения после основной школы. В стране работает и уже много лет доказывает свою эффективность программа погружения, почему бы не довериться учёным и не упростить своему ребенку процесс освоения государственного языка. Союз родителей программы языкового погружения всегда готов поделиться своим опытом, имеющейся информацией и поддержать родителей на нелёгком пути выбора будущего для своего ребёнка.

Авторы: Ксения Георге и Светлана Удрас (члены правления Союза родителей программы языкового погружения)


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!