Hulgakesi pooleaastasele koolitusele

27. mai 2022 Sirje Pärismaa toimetaja - Kommenteeri artiklit

Kuu aja pärast, 27. juunil algab Roostal koos õpetajate suvekooliga ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi „Edu ja tegu“ raames viimane kuuekuuline ettevõtlusõppe koolitusprogramm. Et õpitut oleks hõlpsam ellu rakendada, võiks koolitusele minna ühest koolist lausa mitmekesi. 

Külli Pedaril on pooleaastane ettevõtlusõppe koolitusprogramm seljataga ja ta on rahul parimatelt ettevõtluskoolitajatelt, karjääriala ekspertidelt ning ettevõtjatelt saadud sisuka teadmiste pagasiga. 

„Minu jaoks oli suur lisaväärtus meie kursus, mis koosnes nii põhikooli eri astmete kui ka gümnaasiumi ja kutsehariduse õpetajatest, kellega saime teooria kohe praktikasse rakendada,“ räägib Pedari. Katsetati omal nahal, mis toimib, ning arutati, milline tööriist eri vanuses õpilastega sobida võiks. Suur väärtus oligi sünergia, mis tekkis osalejate erinevatest arvamustest ning oma kogemuste jagamisest. 

Osalejad ootasid koolituspäevi põnevates ettevõtetes või asutustes, kuhu niisama ei satu. 

„Eriti jäi meelde muhe vestlus Coop Panga kohvinurgas nende juhi Margus Rinkiga,“ meenutab Pedari. „Minu jaoks kujuneski kõige väärtuslikumaks koolituselt saadud kontaktvõrgustik ja teadmine, et sul on üle Eestimaa oma inimesed, kellega saad asju arutada või midagi koos luua.“

Külli Pedari on maikuu lõpuni ametis Eesti Töötukassas karjäärispetsialistina ja on saadud ideid rakendanud juba ettevõtluse töötubades nii põhikooli- kui gümnaasiumiõpilastele. Noored on ta hästi vastu võtnud. Suureks abiks olid koolitusprogrammist saadud teadmised ka siis, kui Pedari oli palutud õpilasfirmade laatade žüriisse. Sügisest teeb Külli Pedari aga ise karjääripöörde ja hakkab arendama õpilaste ettevõtlus- ja karjääripädevusi ning rahatarkuse teadmisi. 

Uued vaatenurgad

Tartu Rakendusliku Kolledži majandus- ja ettevõtluse õpetaja Mariin Alatsei võttis kuuekuulisest koolitusprogrammist kaasa eelkõige vaatenurki, millele ettevõtlusõppes keskenduda, ning suure hulga ettevõtjate ja koolitajate kogemuslugusid ja näiteid, mida õppijatega jagada. „Väga väärtustan ka koolitusel leitud uusi kolleegidest sõpru, kellega kogemusi ja õppematerjale jagada, kellelt nõu küsida ning kellega kasvõi niisama kohvitassi taga jutustada,“ sõnab Alatsei. „Minu jaoks oli koolitussessioonidel õpitu kõik kohe rakendatav. See mulle just meeldiski, et sain materjale ja teadmisi, mida enda tundidesse põimida.“ 

Kuna koolitusel osales õpetajaid üle Eesti, siis oli alati väga põnev kuulata, mis toimub teistes koolides, ning teiste mõtteid endaga kaasa võtta. Ka Alatsei õpilased teadsid, et nende õpetaja osaleb sellises koolitusprogrammis, ja ootasid põnevusega, milliseid uusi näiteid või ülesandeid on ta jälle kaasa toonud ning milliseid ettevõtteid külastanud.  
„Pean tähtsaks, et koolijuht toetab sellistel koolitustel osalemist ning saab aru, kui oluline on õpetajal ennast pidevalt täiendada, olla muutustega kursis ja kohtuda uute inimestega. Et ta mõistaks, kui vajalik on tänapäeva noortele pakkuda koolis ettevõtlusõpet,“ täheldab Mariin Alatsei. „Mul on väga hea meel, et meie koolis hinnatakse ja tähtsustatakse ettevõtlusõpet ning tugi selle edasi arendamiseks on suur. Seega ei olnud mul ühtegi takistust koolitusel osalemiseks, pigem nähti selle väärtust, et arendan ennast ja seeläbi rikastub meie kooli ettevõtlusõpe veelgi.“

Restart Põltsamaal

Merle Karuks on läbinud „Edu ja tegu“ ettevõtlusõpetaja meistriklassi koolitusprogrammi ja olnud tõeline meister ka teiste kaasamisel.

Tema käe all sai Adavere Põhikoolist ettevõtlik kool ja hakati ainetunde lõimima ettevõtlusõppega. Karuks vedas Põltsamaa valla projekti, mis hõlmas piirkonna kuut väikekooli, kes olid huvitatud ühisest ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamisest, eesmärgistatud tegevusest ja meeskonnatööst.

Aga siis tuli vallas haridusreform, mille käigus kolmest väikekoolist (Adavere, Lustivere, Aidu) said Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppekohad, ning tagatipuks saabus veel koroona ja asjad jäid seisma. Projektile anti pikendust.

Aruetlu koolitusel.

Haridusreformi käigus sai Merle Karuksist Põltsamaa Ühisgümnaasiumi karjäärikoordinaator ja ta kuulub kooli arendusmeeskonda. Armastusest ettevõtlusõppe ja ettevõtliku eluhoiaku vastu jätkab ta ka selles valdkonnas. 

Pooleli olevale ühise ettevõtlusõppe arendamise projektile tuli uus sisu anda. Asju üle vaadates jäi Karuksile arusaamatuks ühisgümnaasiumi „Ettevõtliku kooli“ hõbetase. 

„Gümnaasiumiastmes oli kõik selge ja arusaadav, aga põhikooliosas polnud tase nii ühtlane,“ märkis Karuks. „Oli õpetajaid ja klasse, kus olid väga teadlikud tegevused, aga mitte kõigil. Hõbetase tähendab aga seda, et kogu koolil on väga sirged sihid. Oleme nüüd terve aasta pusinud ja palju ära teinud. Väga head partnerid on olnud õppejuhid ja on palju motiveeritud õpetajaid.“

Karuks korraldas õpetajaile Junior Achivementi seitsme sammu koolituse ja ühiselt vaadati, millised on need sammud esimeses ja teises kooliastmes. Tehti ka tunnijaotusplaan ja otsustati, kuidas järgmisel õppeaastal peaks ettevõtlusõpe kulgema. Klassiõpetajate ainesektsioon vaatab veel üle ainekavad, et oleks selged lõimingukohad. Põhikooliosas ongi uueks õppeaastaks ettevõtlusõppe moodul välja töötatud.

Kaheksandas klassis on ettevõtlus- ja karjääriõpe valikainena. Üheksandas klassis on karjääriõpe.

„Oli ka küsimus, kas peab ikka olema eraldi karjääriõppe tund ja miks on ettevõtlusõpet nii palju, õpiks parem matemaatikat,“ lausub Karuks. „Olen vastanud, et kui meil hakkab päriselt lõimitud õppekava tööle, võime neist tundidest ka loobuda.“

Et inimesed mõtleksid kohe ühes suunas ja toimiksid meeskonnana, olekski Karuksi sõnul mõistlik koolitusprogrammides osaleda meeskonnaga. „Siis saab tagasi tulles kohe koos toimetama asuda ega kulu aega teiste veenmiseks ja koolitamiseks,“ ütleb Karuks.  


KOMMENTAAR

Katrin Kivisild, haridus- ja noorteameti ettevõtlus- ja karjääriõppe programmijuht: 

Ettevõtlusõppe arendamise peamine argument Euroopa Liidus on olnud ettevõtluse kaudu majanduskasvu stimuleerimine, ettevõtja karjääri valivate inimeste arvu suurendamine ning ettevõtlikkuse toetamine laiemalt. Ettevõtlikkuse toetamine viitab näiteks aktiivsete, ühiskonnale eri sfäärides väärtust loovate inimeste kasvatamisele, olgu siis tegemist ettevõtlikkusega sotsiaalsfääris, kogukonna arendamisel, uuenduslike lahenduste toetamisel organisatsioonides vm. 

Ettevõtlusvõimekuse tõstmisel on lähtutud arusaamast, et ettevõtlikkus ning ettevõtluspädevus ja -kultuur on arendatavad, ning seetõttu käsitletakse ettevõtlus- ja karjääriõppe programmis „Edu ja tegu“ ettevõtluspädevuse arengut elukestva ja astmelise protsessina läbi kõigi haridustasemete ja -liikide.

Programmi „Edu ja tegu“ raames oleme koostöös oma ala tipptegijatega koostanud ettevõtlusõppe kuuekuulise koolitusprogrammi õpetajatele.

Nüüdseks saame öelda, et väljatöötatud koolitusprogramm on midagi ainulaadset, mis on toonud meile juurde palju särasilmseid õpetajaid, kes tahavad ettevõtlusõpet edasi viia ja pakuvad õpilastele mitmesuguseid ettevõtlusõppe meetodeid. 

Miks on kuuekuuline koolitusprogramm unikaalne?

 • Läbi kuue kuu kestev aktiivõppe meetoditel tuginev koolitusprogramm.
 • Igast koolist saab osaleda mitu õpetajat, et toetada eestvedajatest meeskonna loomist oma koolis.
 • Iga koolitus toimub päris ettevõtluskeskkonnas ning ettevõttes koos ettevõtete esindajatega (nt Coop Pank, Wise, Tallinna Lennujaam, Kaubandus- ja Tööstuskoda, Ettevõtlusküla jpt).
 • Iga koolitaja on oma ala praktik või ettevõtja.
 • Koolituste jooksul loovad õpetajad omavahelise tugeva võrgustiku, mis on üksteise toetamise ja parimate kogemuste jagamisel ülioluline.
 • Koolituse läbinutel on võimalik ennast edasi arendada ning olla mentorõpetajaks alustavatele õpetajatele oma piirkonnas.

Mis kasu saab kool, et õpetajad osalevad kuuekuulises koolitusprogrammis?

 • Toetada kogu kooliperega loovate ning ettevõtlike inimeste arengut ühiskonnas.
 • Olla ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe kompetentsikeskus oma piirkonnas.
 • Suurendada ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe kaudu nende noorte arvu, kes tahavad jääda oma kodukohta ning rajada sinna uusi töökohti ja ettevõtteid.
 • Pakkuda lahendusi ettevõtlusõppe lõimimiseks õppekavadesse ning üld- ja erialaainetesse, sidudes aineõppe elulise kontekstiga ja toetamaks õppijate ettevõtlikkuse arengut.
 • Luua süsteemne ettevõtlusõpe oma koolis.


Kuuekuulisele ettevõtlusõppe koolitusprogrammile, mis alustab 27.–29.06, registreerimine www.ettevõtlusõpe.ee lehel või Juhani kaudu (https://koolitus.edu.ee/training/7416)

Programm koosneb kuuest moodulist:

 • I SESSIOON „Ettevõtlus- ja karjääripädevused“ (TÜ), 
 • II SESSIOON „Majanduse alused ja ettevõtluskeskkond“ (HARNO), 
 • III SESSIOON „Karjääri kujundamine“ (TÜ), 
 • IV SESSIOON „Äriidee, ettevõtte alustamine, turundus ja müük“ (HARNO),
 • V SESSIOON „Majandusarvestus, disainmõtlemine, koostööoskused ja juhtimine“ (HARNO), 
 • VI SESSIOON „Ettevõtlus- ja karjääriõppe kavandamine ja metoodika, refleksioon, praktilise tunni läbiviimine“ (TÜ).

 

Järgmised „Edu ja tegu“ koolitused 

 • 01.06 „LinkedIn kui ettevõtja igapäevane töövahend“ (EEK Mainor),
 • 27.–29.06 „Ettevõtlus-, ettevõtlikkuse ja karjääriõpetajate suvekool“,
 • 18.08 ja 16.09 „Aineõpetaja kui õpilase tuleviku looja – praktikaid aine- ja karjääriõppe lõimimiseks“ (Tallinnas, Tartu Ülikool).
 • Karjääriõppe koolitusprogramm 20. september – 17. jaanuar 2023. Registreerimise avame peagi. 

Kõigi koolituste info www.ettevõtlusõpe.ee.


Ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi toetab Euroopa Sotsiaalfond. 


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!