Ettevõtluse ja rahatarkuse töölehed on abiks igale aineõpetajale

17. juuni 2022 Sirje Pärismaa toimetaja - Kommenteeri artiklit

E-koolikotis on nüüd 30 ettevõtluspädevust ja rahatarkust arendavat töölehte teisele kooliastmele eri õppeainetes lõiminguna kasutamiseks, et toetada õppijate  ettevalmistust eluks. 

Töölehtede loomise ajend oli õpilaste üha süvenev huvi ettevõtluse, investeerimise ja säästmise vastu ning vajadus pakkuda materjale õpetajatele koolides, kus ettevõtlusõpet põhikooliosas ei ole. Töölehtede autorid, Tallinna Rahumäe Põhikooli klassiõpetaja ja ettevõtlusõppe huviringi juhendaja Erika Tafenau ning ettevõtja ja investeerimishuviline Fred Tafenau on aluseks võtnud ettevõtluspädevused. Eesmärk on suunata õpilasi mõtlema rahatarkusele, ettevõtlikkusele ja ettevõtlusele ning keskkonnahoiule. 

Olulisel kohal on ka meeskonnatööoskuse arendamine, sest sotsiaalsed oskused on eduka tuleviku üks alustala. Oskus enda tugevusi, nõrkusi ja ajaplaneerimist analüüsida annab õpilasele võimaluse vajalikke muudatusi ja sihte eesmärkidena paika seada.

Erika Tafenau sõnul keskenduti ka investeerimisele, kuivõrd õpilased kuulevad uudistest sõnu „börs“, „aktsia“, „investeerimine“. Töölehtede eesmärk on selgitada nende sõnade tähendusi praktilise tegevuse kaudu. 

„Mida varem hakkab laps rahatarkuse põhitõdesid omandama, seda kindlamalt ja teadlikumalt on võimalik edaspidist eluteed kujundada,“ ütleb Tafenau. „Teise kooliastme õpilased juba teadvustavad raha väärtust ja neil tekivad rahaga ümberkäimise harjumused, mida saame suunata.“

Paljudel töölehtedel on teooriaosa, millele järgnevad ülesanded. Ettevõtlikkuse kujunemist toetab kaasav tegevus, näiteks rühmategevused, ajurünnakud ning mitmesuguste situatsioonide analüüsid. Töölehed pakuvad ka võimalikke tegevusi, annavad otstarbekaid ideid ja suunavad õpilasi mõtlema eri lahenduskäikudele.

Töölehed annavad võimaluse eristada ettevõtlust ja ettevõtlikkust ning tutvuda põhitõdede, uute mõistete ja nippidega, kuidas oma raha ja sissetulekut targalt kasutada. Rahatarkust puudutavad töölehed aitavad õpilastel kodus raha teemal kaasa rääkida ning eristada oma soove ja vajadusi. Materjalide seas on töölehti nii individuaalselt kui ka meeskonnana lahendamiseks.

Mõned töölehed sobivad ka kolmandas kooliastmes kasutamiseks, sõltuvalt õpilaste huvist teema vastu, näiteks börs, aktsiad ja dividendid. Töölehti on eelnevalt katsetanud mitmed klassid.

Töölehti saavad oma aines kasutada kõik klassi- ja aineõpetajad, kes soovivad õpilastele edasi anda teadmisi rahatarkusest, meeskonnatöö tegemisest ja toetada ettevõtlikkuse arendamist. Vajadusel saab töölehti kasutada ka asendusõpetaja ja huvihariduses töötav pedagoog. Materjale on võimalik enda jaoks sobivaks kohandada. Töölehti saab kasutada tunni osana, mõnele töölehele võib kuluda aga terve koolitund.

Miks tasuks õpetajal tunnis töölehti kasutada?

Pille Granovski, Ülenurme Gümnaasiumi klassiõpetaja, programmi „Edu ja tegu“ haridustehnoloog: Töölehed on teisele kooliastmele ettevõtluspädevuse arendamiseks. Töölehti saab lõimida eri ainetes ning sobitada teise kooliastme teemadesse. Samuti on võimalik kasutada töölehti ettevõtlusõppe huviringis. Töölehtede abil saab suunata õpilasi mõtlema ja arutlema ettevõtlusõppe teemadel, mis aitab õpilastel end analüüsida ning paremini tundma õppida. 

Töölehtedel on teemat selgitavad osad, avatud küsimused ning ülesandeid uue info omandamiseks. Töölehtede ülesandeid saavad õpetajad kohandada ning omavahel sobitada. Materjali abil on võimalik anda tunnile lisaväärtust, täiendada tunnis kasutatavat õppematerjali. 

Erika Veide, haridus- ja noorteameti programmi „Edu ja tegu“ alus- ja üldhariduse koordinaator: Kindlasti on kõik lapsed juba päris varakult kokku puutunud oma rahaga, olgu selleks siis sünnipäevaks ümbrikutest saadud rahatähed või tasu mingi töö eest. Summad võivad olla mõne aasta taguse kogemusega võrreldes kasvanud, seega on teine kooliaste hea aeg anda järgmisi tööriistu ja valikuvariante oma rahaga tegutsemiseks. Laps peab teadma, milline on rahatark käitumine. Samas avastab ta oma raha planeerimise käigus palju ka enda kohta ning selline mõtestamine on paljude pädevuste kujunemisel oluline lüli. Üksi on tal seda veel väga keeruline teha ning õpetaja peab teda juhendama. Kahjuks ei tule sellised teemad ilma planeerimiseta ainetundides esile, seega peab õpetaja tahtma nendest oma tundides rääkida ja pakkuma õpilastele teadmisi ja avastamisrõõmu. Usume, et töölehtede kaudu tulevad uued, põnevad ja õppijate jaoks elulised teemad ainetundidesse.

Kas töölehtede kasutamisega ainetunnis saab hakkama ka ettevõtlus- ja rahateemadel algaja õpetaja?

Pille Granovski: Töölehed on E-koolikotis, seega leiavad kõik õpetajad need lihtsalt üles. Materjali on väga mugav kasutada kõigil õpetajatel. Ka neil, kes ei ole otseselt ettevõtlus- ja rahatarkuse õpetajad.

Erika Veide: See on selge, etiga uus teema vajab mõtestamist ja uurimist, kuid olen kindel, et soovi korral leiab õpetaja kirjandust ja materjale oma teadmiste täiendamiseks. Juhin tähelepanu ettevõtlusõppe kodulehele, kus on õpetajatele koondatud ja loodud palju metoodilisi materjale ning muuhulgas iga ettevõtluspädevuse mudelis olevate alapädevuste kirjeldused ning soovitatavad tegevused pädevuse arengu toetamiseks. 

Olen saanud õpetajatelt tagasisidet, et üllatusena on nad töölehti kasutades hoopis ise õppinud, mõtestanud oma käitumismustreid ning analüüsinud oma rahaasju. Teeb ainult head meelt, kui ka õpetajad neist teemadest isiklikku kasu lõikavad.

Kas õpetajaile tuleb ka koolitus töölehtede kasutamiseks?

Pille Granovski: Jah, õpetajatele tehakse veebiseminare, kus tutvustatakse teise kooliastme materjale. Nad saavad ülevaate töölehtedest ja nende kasutusvõimalustest.

Erika Veide: Pille on loonud antud materjali juurde ka interaktiivsed töölehed, mida tutvustab ettevõtlusõpetajatele mõeldud FB-grupis. Suvel teeme väikese pausi, kuid sügisel jätkame iganädalaste postitustega. Infoväljas olemiseks piisab õpetajal tegelikult kuulumisest ettevõtlus- ja karjääriõpetajate FB-gruppi ning meie kodulehe regulaarsest külastamisest, kus hoiame info värskena ja koondame lisaks E-koolikotile kõik metoodilised materjalid või varustame need linkidega.

Tooge palun huvitavaid näiteid töölehtede teemadest ja lõimingust.

Pille Granovski: Näiteks SWOT-analüüsi töölehest saavad õpilased teada, mis on SWOT, ning koostada enda kohta analüüsi. Töölehest laenu ja intressi kohta saavad õpilased ülevaate, millistel tingimustel ja kuidas on mõistlik laenata. E-kirja kirjutamise töölehega on võimalik õppida korrektset pöördumist e-kirja teel ning harjutada viisaka kirja kirjutamist. 

Töölehed on mitmekülgsed ning katavad teise kooliastme ettevõtlus- ja rahatarkuse teemad. Töölehti luues võeti aluseks ettevõtluspädevused ning need on mõeldud eri õppeainetes lõiminguna kasutamiseks. Õpilasi suunatakse mõtlema rahatarkusele, ettevõtlikkusele ja ettevõtlusele ning keskkonnahoiule. Olulisel kohal on meeskonnatöö oskuse arendamine, sest sotsiaalsed oskused on eduka tuleviku üks alustala. Oskus enda tugevusi, nõrkusi ja ajaplaneerimist analüüsida annab õpilasele võimaluse vajalikke muudatusi ja sihte paika seada. Töölehtedeks on inspiratsiooni saadud üha süvenevast õpilaste huvist ettevõtluse, investeerimise ja säästmise vastu. 


Ettevõtlikku hoiakut saab arendada kogu koolitee jooksul

https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/31866-Ettevotlust-ja-rahatarkust-arendavad-toolehed-II-kooliastmele


KOMMENTAAR

Erika Veide:

Õpetajad on alati arendanud ja arendavad ka praegu õpilastes neid teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis on tähtsad inimeseks kasvamisel ja mida riiklikus õppekavas nimetame üldpädevusteks. Kui me arendame klassis iga üksiku õpilase üldpädevusi (sealhulgas ettevõtluspädevust), siis loome terves klassis õppimist soodustava keskkonna, mis omakorda annab võimaluse ainet paremini omandada. Nüüdisaegsed õpiteooriad rõhutavad enda tegevust teadvustava ja suunava, väärtustloova õpilase kasvatamise vajadust, seega on oluline, et õpetaja oma tegevust mõtestaks ja hindaks. 

Ettevõtluse mõiste kitsa käsituse korral mõistetakse ettevõtlust kui uue ettevõtte loomist ja arendamist, kuid laia käsituse alusel nähakse ettevõtlust ühiskonnas väärtuse loomisena, igapäevase tegevusena, mis võimaldab inimesel end teostada mitte ainult ettevõtjana, vaid kõigis elulistes ettevõtmistes. Oluline on mõista, et õppe kavandamine laiast käsitusest lähtudes eeldab, et toetatakse õppijate ettevõtlikkuse arenguks vajalike alapädevuste kujundamist. Seega on vaja pöörata senisest suuremat tähelepanu ettevõtluspädevusele ning sellega seotud alapädevuste arengule nii ettevõtlusainetes kui ka ettevõtlusõppe lõimimisel õppekavade kõigisse ainetesse. 

Ettevõtlusõppe lai eesmärk on suurendada ühiskonnas nende inimeste arvu, kes tahavad ja suudavad muuta oma ideed tegelikkuseks, luues sellega uut väärtust kas siis endale, oma perele, kogukonnale või seeläbi ka kogu ühiskonnale. 

Töölehtede aluseks on võetud sama mudel ning ülesanded töölehtedel toetavad eri alapädevuste arengut. Ettevõtluspädevusemudeli raamdokumendist ning enesehindamisjuhendist leiab iga alapädevuse kirjelduse ning saab teadmisi sellest, kuidas antud alapädevuse arengut õppijates toetada. 


Ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi toetab Euroopa Sotsiaalfond. 


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!