Algamas on taas koolitusprogramm karjäärinõustajatele

26. aug. 2022 SIRJE PÄRISMAA - Kommenteeri artiklit
Karjääriõppe koolitusprogrammi esimese lennu lõpetajad. Foto: Edu ja tegu

Just praegu on paras aeg panna end kirja 20. septembril algavale pooleaastasele karjääriõppe koolitusprogrammile, mida korraldab „Edu ja tegu“ koos ülikoolidega.

Õnneliku tööeluni viib oskus oma karjääri planeerida, oskuse oma karjääri juhtida saab aga karjääriõppe kaudu. Üldhariduskoolide õppekavades on läbiva teemana „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“, samuti kuulub õppekavadesse karjääriõpetuse õppeaine. Ka kutse- ja kõrgkoolides on loodud võimalused tegeleda oma karjääriplaneerimisega. Kust aga saavad õpetajad ja karjäärispetsialistid teadmisi karjääriõppe läbiviimiseks?

„Lühike vastus on, et täiendkoolituste kaudu,“ lausub Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi täienduskoolituse programmijuht Signe Reppo. „Tänu „Edu ja tegu“ programmile on ülikoolid seljad kokku pannud ja teinud põhjaliku karjääriõppe koolitusprogrammi, mis koosneb kuuest eraldi läbitavast moodulist.“

Programm kestab pool aastat, iga kuu üks kahepäevane moodul, millest neli toimuvad Tartu Ülikoolis, üks Tallinna Ülikoolis ja üks TalTechis. Koolitajate seltskond on lai – suurte kogemuste ja mitmekesiste teadmistega inimesed.

Tartu Ülikooli esindavad üle 25 aasta karjäärivaldkonnas tegutsenud Virve Kinkar ja Signe Reppo, kes paljude karjäärispetsialistide koolituste väljatöötajad ja koolitajad. Merit Luik on tegevõpetaja ja karjäärikoordinaator koolis, Margit Rammo on valdkonna arendaja, eriti väliskogemuse vahendaja olnud palju aastaid.

Tallinna Ülikoolist õpetab Tanja Tibou mitmekultuursuse ja õpirände teemat ja Aira Lepik jagab teadmisi karjääriinfost.

Katrin Arvola ja Marianne Kallaste TalTechist räägivad ettevõtlusõppest karjääriõppes.

Signe Reppo sõnul on koolitusprogrammi eesmärk toetada osalejate pädevuste arengut karjääriõpetuse valikaine läbiviimiseks, karjääriõppe lõimimiseks oma ainesse ning süsteemse karjääri- ja ettevõtlusõppe kavandamiseks ja ellurakendamiseks oma asutuses. Koolituse lähtealus on karjääri kujundamise pädevuste mudel, mis kirjeldab eneseteadlikkuse arendamist, võimaluste analüüsi, planeerimist ja tegutsemist.

Oodatud on nii tegevõpetajad kui karjäärivaldkonna arendajad ja elluviijad haridusasutustes: koolijuhid, huvijuhid, psühholoogid ja teised koolimeeskonna liikmed.

„Soovitame ühest asutusest tulla mitmekesi, et hiljem oleks lihtsam ühiste teadmistega karjääriõpet süsteemselt ellu rakendada,“ sõnab Reppo.

„Lisaks koolitajate pakutavatele teadmistele on suure väärtusega kogu õppegrupp. Igal osalejal on palju kogemusi ja teadmisi, mida saab jagada. Rõõm ja kasu on nii jagamisest kui saamisest. Tihti saavad mõtetest inspiratsiooni ka täiesti uued lahendused. Nagu esimese programmi läbinud koolitajad oma tagasisides ütlesid, said nad hea teoreetilise aluspõhja ja seljatäie praktilisi nippe ja meetodeid.“


Koolitusprogramm kutsekoolidele!

  • Alustab „Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas“ mooduli koolitajate õpiring.
  • Järjest rohkem koole rakendab moodulit „Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas“ eri õppetasemetel ning huvi väljaõppe vastu on kasvanud. Käesoleval õppeaastal pakume professionaalse arengu programmi nendele spetsialistidele, kes aitavad oma kolleegidel vajalikke oskusi ja teadmisi omandada. Õpiring alustab septembris ja lõpeb mais, esmane tutvumine õppekava ja osalejatega toimub Teamsi vahendusel juba 30. augusti pärastlõunal. Edaspidi kohtutakse kord kuus.

Kõik „Edu ja tegu“ koolitused ja registreerumine: www.ettevõtlusõpe.ee/koolitused/.


KÜSIMUS JA VASTUS

Mida andis teile karjääriõppe koolitusprogramm?

Marika Lepp, Parksepa Keskkooli koolipsühholoog:

Kuna ma varasemalt karjääriõppest palju ei teadnud, siis see programm andis mulle mitmeid uusi teadmisi – esmalt teoreetilisi aluseid. Loengutes sain teada teooria, millele karjääriõpetus toetub. Need teadmised loovad kindla raamistiku ja teadusliku aluse, millele oma tegevus üles ehitada. Õppetöös kasutati ka palju praktilisi ülesandeid, mida kaasa tehes sai iseendast rohkem teada. Oma avastuste jagamine kaasõpilastega tõi kaasa mitmeid kokkupuutepunkte ning samas uusi ideid. Praktilisi harjutusi saan edaspidi kasutada oma koolipsühholoogi töös, et aidata õpilastel ennast paremini tundma õppida. Koolitusprogrammiga kaasneb palju häid õppematerjale ning infot, mida jagub uurimiseks veel hiljemgi, need materjalid tasub hilisemaks kasutamiseks alles hoida. Kursusel kohtusin eri elualade inimestega – oli nii õpetajaid, koolide tugispetsialiste kui ka töötukassa karjäärispetsialiste. Huvitav oli teada saada eri vaatepunkte karjääriõppele ning kuulda teiste koolide karjääriõppe kogemustest. Programm andis ülevaate, kuidas koolis karjääriõpetuse tunde läbi viia. Koolitajad on tegutsevad praktikud ning tõid väga palju näiteid oma tööst. Ma kindlasti kasutan neid teadmisi edasi oma psühholoogitöös individuaalsetel vastuvõttudel ja võimalik, et kui koolis vajatakse, siis saab ka õpilaste gruppidele teha karjääritunde, loenguid või praktilisi töötubasid. 

Tiit Helm, Lähte Ühisgümnaasiumi õpetaja ja infojuht:

Pärast meediaõpetusest eemaldumist kaks aastat tagasi läbisin Junior Achievementi ettevõtlus- ja majandusõpetajate koolituse ning asusin juhendama 12. klassi majandusõpetuse kursust, 11. klassi ettevõtluskursust ning 7. klassis rahatarkuse kursust. Neis kõigis käsitleme muuhulgas eelarvet, kulusid ja tulusid ning selle kaudu oma tuleviku planeerimist.

Kui aasta tagasi lahkus koolist psühholoog ja karjääriõpetuse õpetaja, olin nõus vedama ka 9. ja 12. klassi karjääriõpetuse kursusi, sest nägin ettevõtlusõppes ja karjääriõpetuses vägagi olulisi kokkupuutepunkte, et mitte öelda kattuvusi. Õppetööd alustasin eelmise õpetaja ainekava järgi, mida kohandasin sisetunde järgi. Aga tervikut ma ilmselt siiski ei tabanud ning mitmed proovitud tööriistad ei toiminud piisavalt hästi. Seetõttu haarasingi kinni võimalusest teha läbi koolitusprogramm kolme ülikooli spetsialistide käe all.

Hea oli see, et moodulid olid autonoomsed ning kõigi moodulite läbimine ei olnud programmis osalemisel kohustuslik. Oli võimalus valida endale kõige vajalikum sisu, kuid mina otsustasin läbida kõik moodulid.

Meeldis, et koolitused ei olnud frontaalsed, ühesuunalised – kuula ja jäta meelde –, vaid rohkelt oli võimalusi kaasa rääkida, arutleda ning kuulata osalejate väga erinevaid ning inspireerivaid kogemusi. Nimelt osalesid koolitusel kõrvuti üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad ning karjääri­spetsialistid näiteks Töötukassast.

Mulle kui juba tegutsevale ettevõtlus- ja majandusõpetajale läks väga korda 4. moodul TalTechis, kus käsitlesime ettevõtlus- ja karjääriõppe sidusust ettevõtliku ning eneseteadliku noore kujundamisel − kuidas saaksime aidata noortel arendada ettevõtlikkust eneseanalüüsimisel, oma huvide väljaselgitamisel ning edasiminekuteede valikutes sobivaima leidmisel. Et noortes areneks ettevõtlikkus oma eluga midagi asjalikku ette võtta. Ning seda, et tehtud karjäärivalik ei ole kunagi lõplik. Eksimusi ei tohi karta ning pettumuse korral on võimalus leida uus lahendus.

Koolitusel sain ka kinnitust, et õpilaste karjääripädevuse tagamiseks ei piisa 35-tunnisest karjääriõpetuse kursusest lõpuklassides, vaid sellega tuleb tegeleda kogu kooliaja. Selleks on metoodilisi võimalusi esimesest kooliastmest abituuriumini ning koostööd tuleb karjääriõpetajal teha nii klassijuhatajate kui aineõpetajatega. Nagu vestlusringides selgus, toimib mitmel pool ülekooliline karjääripädevuse arendamise programm, kus jagub tegevusi igale kooliastmele.

Leian, et koolitusel omandatu baasil pean õppima tulemuslikumalt tagasisidestama õpilaste eneseanalüüsi ning seda, kuidas saaks noor teadmisi enesest oma tegevuse planeerimisel paremini kasutada.

Liis Süsmalainen, Töötukassa karjäärikeskuse juht:

Kuigi kogemust karjääriteenuste valdkonnas on mul juba enam kui kümme aastat, soovisin luua enda teadmistes selgema struktuuri just karjääriõppe ja koolis töötava karjääriõpetuse õpetaja vaatest. Olen mõned aastad tagasi väikese koormusega karjääriõpetust andnud, kuid tol korral tundsin, et vajan enda jaoks selgemat struktuuri ja süsteemi ning ka õpilasi kõnetavaid meetodeid võiks alati rohkem olla. Kuna soovin olla tulevikus karjääriõpetusega rohkem seotud, siis jäi antud koolitusprogramm mulle kohe silma. Ühtviisi oluliseks pean nii koolitusel saadavat teoreetilist tausta kui ka karjääriõpetusega iga päev seotud spetsialistide ja õpetajate kogemuslugusid. Ääretult suure lisandväärtuse annab kursusele aga ka grupp ise – õpetajad ja spetsialistid eri koolidest ja asutustest, kes juba annavad või soovivad anda karjääriõpetuse tunde. Jagatud kogemused, näited, kasutatavad meetodid ja koolituse käigus sündinud ideed on hindamatu väärtusega. Teisi kuulates sünnib endalgi rohkelt ideid ja vaatenurki, kuidas mingeid teemasid käsitleda või koolis karjääriteemasid rohkem pildile tuua. Mina julgen tõdeda, et nende teadmiste ja kogemuste pinnalt on õpilaste ette oluliselt lihtsam minna, sest kohvris on meetodeid ja nippe rohkem kui varem. Selle koolituse järel on mul ka teisi karjäärispetsialiste parem toetada, sest pilt sellest, kuidas eri koolides karjääriteemasid käsitletakse, laienes oluliselt. Usun, et kursusest leiab endale väärtuslikku nii see, kellel on alles vähene kokkupuude õpetamise ja karjäärivaldkonnaga, kui ka see, kes on teemadega kursis, kuid soovib leida uusi meetodeid ja lähenemisi teemade käsitlemiseks.


Ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi toetab Euroopa Sotsiaalfond.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!