Aasta õpetaja gala nominendid 2022

22. sept. 2022 HTM - Kommenteeri artiklit

AASTA LASTEAIAÕPETAJA

Jelena Botškova

Narva Lasteaed Tareke

Jelena on oivaline õpetaja, kelles on meeletult palju energiat ja ettevõtlikkust. Ta on aktiivne organisaator ja eestvedaja. Olgu tegu ühisürituste, spordivõistluste, põnevate projektide, koolitustegevuste või õppevahendite loomisega – alati on Jelena esirinnas.

Näiteks on Jelena laste elektrooniliste joonistuste näituste organiseerija, mini-robotite programmeerimise maakondlike võistluste korraldaja ja huviringide läbiviija. Koos lastevanematega on ta organiseerinud löökpillide meisterdamise töötube,  orienteerumismänge ja aeroobikatunde.

Kuna Jelena rühmas on hulgaliselt käitumisraskustega poisse, siis on eriti suurt tunnustust väärt tema juhitud projekt “Mina õpin sõbrustama”, mis on aidanud laste omavaheliste sõprussuhete kujundamisele palju kaasa. Projekt “Seemnest viljani” õpetas lapsi köögivilju ja lilli kasvatama. Valminud köögiviljadest valmistasid lapsed ise toitu.

Jelena on usin e-õppevahendite looja: tuntud ja tunnustatud on tema õppematerjalid “Minu linn”, “Minu riik”, “Eestimaa sümbolid”. Jelena koostatud lauamängu “Minu Narva” saavad kõik lasteaia lõpetajad kingituseks.

Jelena on suurepärane õpetaja, kellest peavad väga lugu nii lapsed, nende vanemad kui ka kolleegid.

Kristel Kallas

Saku Lasteaed Terake

Kristel jõuab oma siiruse, headuse ja rõõmsameelsusega iga lapse südamesse. Ta hoolib emalikult kõikide laste heaolu eest.

Ta on tähelepanelik, toetav ning julgustav. Kristel loob turvalise kasvukeskkonna, mis aitab lapsel õppida tundma oma emotsioone. Selline keskkond aitab kasvada enesekindlaks, ennast ja teisi austavaks. Õpetaja arvestab iga lapse eripäraga, on mõistev ja kannatlik, õpetab märkama endas ja teistes positiivseid omadusi.

Lapsevanemate sõnul Kristelist suisa kiirgab headust ja helgust ning ta on lihtsalt parim, mis ühe lasteaialapse ja lasteaiaga juhtuda saab.

Kristel annab lastele võimaluse teha oma lapsepõlv unustamatuks. Ta avastab maailma koos lastega, tehes seda lapsest lähtuvalt põneval moel. Ta võtab aega iga lapse mure kuulamiseks, kuid ei anna ette valmis vastuseid, vaid jõuab nendeni koos lapsega.

Kristel on erakordne õpetaja, kel jätkub lõpmatult uudishimu, kannatlikkust, empaatiat ja heatahtlikkust. Kristelis on kõik head ja olulised omadused, mis ühes lasteaiaõpetajas olema peavad. Ta annab endast kõik, et laste jaoks oleks lasteaed nagu teine kodu.

Linda Keita

Tallinna Endla Lasteaed

Linda on loov, lahke ja pühendunud õpetaja, kes oskab äratada lastes huvi õppimise vastu. Ta on õpiteekonna disainer, oskuslik diplomaat ja hooliv usaldusisik ühes isikus. Linda aitab erineva kultuuritaustaga lapsi ning on kõigi suhtes empaatiline ja mõistev. Ta märkab iga lapse eripära ja võimaldab igaühel õppida oma tempos – nii saavadki kõik kogeda eduelamusi ning õnnestumisi.

Linda eestvedamisel on Endla lasteaias loodud eesti keele õppegrupp. Ta on inspireerinud ka vanemaid eesti keelt õppima: kui terve pere õpib üheskoos, siis on see suur lisaväärtus ja motivaator lapsele.

Linda on rahvusvaheliste kogemustega praktik, kes on töötanud viis aastat Hiinas ning toonud sealsed teadmised meie haridusruumi, ta jagab lahkelt oma kogemusi ja metoodilisi materjale kolleegidega.

Linda siirus ja hoolivus on tekitanud lastes kokkuhoidva meie-tunde: näiteks kui märgatakse, et kaaslane on õnnetu, siis minnakse kohe lohutama. Linda on innustav, inspireeriv ja särav õpetaja, kes jõuab palju ja on iga lapse jaoks alati olemas.

AASTA KLASSIÕPETAJA

Kaja Kivisikk

Tartu Descartes´i Kool

Kaja on lõpmatute energiavarudega uuendusmeelne õpetaja. Ta armastab kasutada tundides  töötubade süsteemi, kus lapsed liiguvad klassis ringi ning lahendavad ülesandeid erinevates kohtades. Et aga veelgi rohkem liikuda ja vähem istuda, siis viib ta õpilased igal võimalusel  koolimajast välja, sest õuesõpet saab teha kõikides ainetes.

Kaja jaoks on oluline edutunde tekitamine igas õpilases. Ta toetab neid, kes vajavad järeleaitamist, kuid ei unusta ka andekaid: õpetaja eestvedamisel koguneb koolis kord nädalas nutikate klubi.

Ta on Eesti Lugemisühingu aktiivne liige, kes peab oluliseks lastesse lugemispisiku süstimist. Kaja on koostanud arvukalt lugema õppimist soodustavaid mänge. Kaja eestvedamisel on korraldatud palju kordi ülelinnalist 3.–4. klasside õpilastele mõeldud mängu „René’d otsides“.

Kooli tervisemeeskonna juhina püüab ta leida võimalusi nii õpilastele kui õpetajatele huvitavateks ja harivateks tervist edendavateks tegevusteks
Kaja lähtub põhimõttest, et iga tegevusega tunnis või väljaspool tundi mõjutab õpetaja lapse väärtushinnanguid ja tema kujunemist vastutustundlikuks, aktiivseks ning kaaslasi toetavaks inimeseks.

Kristi Goldberg

Toila Gümnaasium

Kristi on ettevõtlik ja abivalmis õpetaja, kes oma positiivse ellusuhtumisega julgustab õpilasi avastama, uurima, katsetama ja looma.

Lisaks õpetajaharidusele ja klassiõpetaja kutsele on Kristi läbinud diplomiõppe ettevõtluse ning projektijuhtimise alal ja õppinud Junior Achievement kursustel. Kristi on olnud tegev ka Ettevõtliku Kooli programmis ja koolitanud õpetajaid üle kogu Eesti. Praegugi jätkab ta põhitöö kõrvalt õpetajate koolitamist.

Koolis toodi tema algatusel õppekavasse uurivõppe tund. See kätkeb endas mini-uurimisprojekte, kus lõimitakse elulisi olukordi ja informaatikat. Lisaks õpetab ta ka majandust ning rahatarkust.

Tal on suurepärane kontakt oma klassiga. Tema tunnid on eesmärgistatud, huvitavad ja sisaldavad elulisi näiteid. Kristi veendumus, et miski pole võimatu, innustab ka õpilasi. Kristi on õpetaja suure algustähega.

Anna Solomko

Tallinna Pae Gümnaasium

Anna on imetlusväärse töövõime ja eestvedamisoskusega, julge ning loominguline keelekümblusõpetaja ja kahe klassi klassijuhataja.

Anna on loonud klassides õhkkonna, kus iga õpilane julgeb tulla välja oma ideedega, anda hinnanguid ning tutvustada seisukohti.

Anna peab kogu aeg meeles isikliku eeskuju olulisust. Tema peamine eesmärk ei ole pelgalt aineteadmiste edasiandmine – ta on sõber, kes toetab, hoolib ja keda saab usaldada. Anna teab, et just kriitiline mõtlemine võimaldab elus edukalt toime tulla. Seda arendab ta õpilastes, võttes appi projektiõppe ja infotehnoloogia võimalused.

Anna pühendab palju aega sellele, et tema keelekümblusõpilased tunneksid end eestikeelses keskkonnas turvaliselt.

Ta on aktiivne kooli ja kogukonna liige, kes tähtsustab tervislikku eluviisi ja peab oluliseks aktiivset hoiakut. Anna on õpetaja, kelle pärast tulevad paljud lapsed kooli. Oma lõpmatu energiaga paneb ta laste silmad särama.

AASTA KLASSIJUHATAJA 

Indrek Peil

Saaremaa Gümnaasium

Indrek asetab alati õpilaste heaolu esimesele kohale. Ta toetab õpilaste ideid ja aitab nende elluviimisele kaasa. Indreku klassis on tugev meie-tunne ja meeskonnavaim.

Indreku mentortunnid on vaimustavad ja inspireerivad – neist on palju kasu ning tuge kõigile. Indrek on suurepärane tagasiside andja, kes oskab märgata ja sobival viisil vajalikele aspektidele tähelepanu juhtida.

Indrek suudab teha ka kõige keerulisemad teemad selgeks, suureks abiks on see, et ta toob arusaadavuse huvides alati päriselust näiteid.

Indrek peab dialoogi lapsevanematega väga oluliseks, heade koostöösuhete arendamiseks suhtleb ta vanematega aktiivselt ja hoiab nad koolieluga kursis.

Indrek on kolleegide suhtes alati tähelepanelik. Kõikidel kaasteelistel jagub talle tunnustavaid sõnu. Indrek on kooli igapäevaelus hea, kindel ja rahulik tugi. Ta on ülimalt hooliv ja äärmiselt professionaalne õpetaja. Indrek on paljude õpilaste lemmikõpetaja.

Maris Orav

Põltsamaa Ühisgümnaasium

Õpilaste hinnangul kuulub Maris kõige lahedamate õpetajate hulka. Ta lööb õppurite tegemistes aktiivselt kaasa – pole tema ja nemad, vaid alati on meie.

Lisaks õpetamisele annab Maris õpilaste nõu – olgu teemaks karjääriplaneerimine, ettevõtlus või suhtlemisoskused, ikka saab temalt väärt mõtteid ja soovitusi. Maris innustab õppuritel oma huvialasid ja hobisid tundidesse „kaasa tooma”, see lisab koolipäevadesse põnevust. Aeg-ajalt pakub ta õpilastele endile õpetaja-rolli katsetamist, et kasvaks esinemisoskus ja -julgus.

Maris peab väga tähtsaks koostööd, mistõttu arendab ta õpilastes koostööoskusi. Ta innustab õpilasi ennast analüüsima, sest ainult nii on võimalik igaühel kõige õigem tee üles leida. Ta jagab meelsasti õpilastele oma kogemusi ega pelga rääkida ka ebaõnnestumistest, kuna vigadest on palju õppida.

Naerusuise Marise kolleegid hoolivad temast väga, ta suudab luua mõnusalt vaba tööõhkkonna. Õpilased peavad Marist oma sõbraks, lapsevanemad hindavad teda samuti väga kõrgelt. Maris on tegus, töökas ning parim mainekujundaja tervele koolile.

Ülle Kramer

Viljandi Kutseõppekeskus

Ülle on töösse pannud kogu oma hinge. Ta on kutsevaliku õppegruppide klassijuhataja, kelle tööks on pakkuda parimaid võimalusi noortele, kes ei oska või saa teha sobivat valikut haridustee jätkamiseks.

Kuna noortel on väga erinev sotsiaalmajanduslik ja hariduslik taust, on see rohkeid väljakutseid pakkuv ülesanne. Selleks, et võimalikult hästi mõista õppijate huve, vajadusi ning õppimist takistavaid tegureid, korraldab Ülle regulaarselt vestlusringe ning individuaalseid nõustamisi.

Ülle rahulik ja tasakaalukas meel on teistele eeskujuks. Temalt on palju õppida: kaaslastega arvestamist, konfliktsituatsioonides käitumist, samuti oskust märgata, sekkuda ja toetada.

Õpilasi motiveerivad sagedased väljasõidud ja ühised koolivälised projektid. Iga ettevõtmise puhul analüüsitakse üheskoos, miks miski õnnestus ning mida oleks võinud teha teisiti.

Ülle on palju rohkem kui klassijuhataja. Ta on ema, nõustaja, sõber, toetaja ja õpetaja. Tänu Üllele on paljud noored jätkanud oma haridusteed või leidnud kutsumuse tööturult.

AASTA PÕHIKOOLI AINEÕPETAJA

 

Dmitri Mištšenko

Ehte Humanitaargümnaasium

Dmitri on energiline, positiivne, avatud ning abivalmis õpetaja, kes on õpilastele suurepäraseks eeskujuks, kuidas käituda nii virtuaal- kui ka pärismaailmas.

Dmitri on uuenduslik õpetaja, kes kasutab nüüdisaegseid tehnoloogiaid, viib läbi hübriidtunde ning õpetab programmeerimisaluseid. Ta loob võimalusi selleks, et õpilased üksteiselt õpiksid: vanemad õpilased annavad tihti tunde noorematele. Lisaks on Dmitri loonud koolis IT-tugirühma, kuhu kuuluvad õpilased, kes aitavad infotehnoloogia teemadel nii kaasõppijaid kui ka õpetajaid.

Dmitri toetab ennastjuhtiva õppija kujunemist, selleks arendab ta õpilastes eesmärkide seadmise, aja planeerimise ning infoühiskonnas hakkamasaamise oskusi.

Dmitri on koolitanud usinalt kolleege, et aidata kollektiivil toime tulla distantsõppega. Ta tegutseb koolitajana ka Haridus- ja Noorteametis. Samuti on Dmitri ERASMUS+ projektide koordinaator. Dmitri on väga tore õpetaja, keda õpilased armastavad ja austavad.

Piia Haab

Aruküla Põhikool

Piia on oma ainevaldkonna tõeline entusiast, kes inspireerib ja innustab kõiki.

Piia loob keskkonna loodusõpetuseks just sinna, kus selle jaoks on kõige asjakohasem koht:  klassiruumi, õueruumi, digiruumi või siis kasutab hoopis kõigi kolme kombinatsiooni. Tema tunnid on täis katseid, vaatlusi, praktilisi töid, uurimusi, mis aitavad õpilastel mõista, et õppimine looduse vahetu kogemise kaudu on kõige põnevam ja mõjusam.

Piia peab loodusõpetuse praktikumides ja uurimistegevustes oluliseks vaatlustulemuste korrektset ülestähendamist, tulemuste analüüsi ning järelduste tegemist. Lisaks armastab Piia kogemusõppe ja aktiivõppe meetodeid – kui korraga kerkib kooli kõrvale muruplatsile telk, siis on kolleegid kindlad, et Piia on koos õpilastega taas midagi põnevat ette võtnud.

Piia on ülimalt aktiivne projektis Klass+, mille eesmärk on loodusainete õpetamine koos digipädevuste arendamise ja uuendusliku õppevara loomisega. Ta juhendab loovtöid ning huviringe, lisaks kõigele on ta looduse retkejuht ning perekeskuse tegevusjuhendaja. Piia on pühendunud õpetaja ja kirglik loodusesõber.

Riina Reiljan

Tartu Kivilinna Kool

Riina on särav ja innustav õpetaja, kes oskab laste jaoks keemia huvitavaks muuta. Riina ütleb ise, et ta õpetab lastele elu, sest kogu elu on keemiaga seotud. Õpilaste sõnul ei teki neil pähe mõtetki, et keemia on väsitav või igav, sest pelgalt ühest pilgust Riinale piisab selleks, et vaimustus keemia vastu taas ärkab.

Riina teeb koos õpilastega teadusteatri etendusi, ta on meelitanud keemiaga tegelema nooremaidki õpilasi: nii alustas tema juures keemia õppimist juba 4. klassi õpilane, samuti liitus Riina keemiaringiga õpilane esimesest klassist. Riina on veendunud, et kui lapsel tekib huvi, siis tuleb seda kohe toetada.

Riina räägib tundides lastele heameelega enda põnevatest juhtumistest kooliajast, ülikoolipõlvest või hilisemast perioodist – neis lugudes on alati õpetlikud nipid, kuidas paremini õpitavat mõista, teadmisi meelde jätta või keerulisi olukordi lahendada. Riina esinemisoskus haarab lapsed emotsionaalselt kaasa, hoiab meeled ärksad ja sõnum jõuab õpilasteni nii loomulikult, et nad ei märkagi õppimise momenti.

Riina on suurepärane õpetaja, kes on innustanud paljusid õpilasi valima keemia ka oma tulevaseks erialaks.

AASTA GÜMNAASIUMIÕPETAJA

 

Katri Mirski

Gustav Adolfi Gümnaasium

Katri on väga pühendunud, inspireeriv, uuendusmeelne ja professionaalne geograafiaõpetaja, kelle panus ulatub kodukoolist palju kaugemale – tema tegevusampluaa puudutab nii piirkondlikku, üleriigilist kui ka rahvusvahelist tasandit.

Katri peab ülioluliseks, et õpilased suudaksid seostada õpitavat igapäevase eluga. Ta kasutab meelsasti digipedagoogika võimalusi. Tema valikaine globaliseeruvast maailmast on õpilaste seas väga populaarne.

Võimekamatele õpilastele annab ta lisaülesandeid ja innustab neid osalema ainevõistlustel. Tema õpilased on saavutanud olümpiaadidel suurepäraseid tulemusi, näiteks eelmisest aastast on õpilastel ette näidata hõbemedal rahvusvahelisel geograafiaolümpiaadil ja kuldmedal rahvusvahelisel maateaduse olümpiaadil.

Katri on Eesti Loodusainete Õpetajate Liidu eestseisuse esimees, koostab interaktiivseid õppematerjale, retsenseerib õppevara, korraldab õpitube, esindab Eestit väliskonverentsidel, tegutseb piirkondlikel olümpiaadidel hindajana ja panustab Haridus- ja Noorteameti töösse.

Veronika Zhurina

Narva Soldino Gümnaasium

Veronika on kooli hing, kes peab tööd õpilastega kõige olulisemaks. Veronika on tõeline liider ja eestvedaja, kes oskab väga hästi õpilasi, lapsevanemaid ja kolleege kaastata. 

Veronika kasutab loodusteaduste õpetamisel aktiivõppemeetodeid ja digilahendusi, korraldab õppereise, koolitusi, temaatilisi projektinädalaid ja maailmapäevi. Tänu tema aktiivsusele toimub koolis hulgaliselt inimõiguste ja põhivabaduste kaitsmisele suunatud üritusi. Samuti on ta usinalt aidanud Ukraina sõjapõgenike lapsi.

Klassijuhatajana propageerib Veronika tervislikku eluviisi, külastab õpilastega matkaradu ja spordirajatisi, osaleb koos noortega jooksu- või sõudmisvõistlustel. Ta on kõvasti panustanud sellesse, et muuta õppeasutus keskkonnasõbralikumaks.

Veronika on imeline aineõpetaja, kelle jaoks on iga laps suurim väärtus. Ta on tegus ja töökas, särav ja särtsakas, hooliv ja heasüdamlik, südikas ja karismaatiline.

Reesi Kuslap

Viimsi Gümnaasium

Reesi on tuntuks saanud kui räppiv õpetaja, kes parandab oma julgete riimidega ja särava huumorimeelega õpetajaameti mainet. 

Reesi märkab, innustab ja tunnustab, ta toetab õpilaste isetegemise püüdu. Ta oskab ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse huvitavaks muuta, kuid annab seejuures õpilastele palju enam kui vaid õpikutarkus. Reesi tegevust võib pidada parema ühiskonna loomiseks meie ümber, ta kujundab õpilastes hoiakuid ja väärtushinnanguid ning avardab nende üldist maailmapilti. 

Reesi suudab luua mitmekesise ja innovaatilise õpikeskkonna, kus õpilased tunnevad end turvaliselt ja kaasahaaratult, misläbi kasvab nende ettevõtlikkus ja loovus. Ta tekitab tundides intrigeerivaid arutelusid, et ärgitada õppijaid oma arvamust avaldama.

Reesi veab koolis eest õpetajate arvamusklubi ja õpitõhususe õpikoda. Tal on tugev teotahe ja elujõud. Ta seisab südikalt enda veendumuste eest, kuid samas suhtub vestluspartneritesse alati lugupidavalt. Reesi teeb oma tööd südamega ning ühtlasi näitab õpetajaameti võlusid ja valusid nii koolis kui ka väljaspool.

AASTA KUTSEÕPETAJA 

Siim Soonsein

Tartu Kunstikool
 

Siim juhib koolis 3D kunstnik-kujundaja spetsialiseerumise eriala õppimist ja arengut. Ta on uuendusmeelne kutseõpetaja, kes toob haridusse põnevaid digilahendusi, õpib ise ja õpetab teisi. Ta annab hoogu liitreaalsuse ja virtuaalreaalsuse rakendamisele õppetöös.

Siimu jaoks on oluline õpilaste loovus ja ettevõtlikkus, mistõttu ta seostab õpinguid tulevase tööeluga. Ta pingutab selle nimel, et viia õpilased kokku inspireerivate praktikutega. Ta kutsub sageli 3D valdkonna tööandjaid kooli. Samuti võtab Siim koos õppuritega osa häkatonidest, sest seal saavad noored kohtuda arendajate, programmeerijate ja inseneridega.

Siimule meeldib õppetöös tarvitada meeskonnatööle ja probleemilahendusele suunatud meetodeid.

Siim on hariduselt insener ja kooli jõudnud läbi programmi Noored Kooli. 2020. aastal asus ta õppima Tallinna Ülikooli digitaalsete õpimängude magistriprogrammis. Tema missioon on tuua õpimängude metoodika haridusse. Siim on fantastiline õpetaja, kes on õpilaste jaoks alati olemas.

Tiina Friedrichson

VOCO

Tiina on ehitus- ja puidueriala kutseõpetaja, kes viib oskuslikult kokku teooria ja praktika.

Tiina leiab alati aega õppijate individuaalseks nõustamiseks ja juhendamiseks. Õpilaste sõnul seletab ta õpitavat lihtsalt ning loob pingevaba õhkkonna, kus kõik tunnevad end turvaliselt ja seetõttu õppetöö sujubki. Tiina meetodid inspireerivad õpilasi, ta toob õpetamisse uusi nippe ja ideid. Samuti peab ta väga oluliseks õigete töövõtete omandamist.

Töö kiidab tegijaid. Tema õppurid on saavutanud suurepäraseid tulemusi „Noore Meistri“ võistlustel. Lisaks räägivad enda eest õppetöö käigus renoveeritud objektid: näiteks koostöös Tartu Linnavalitsusega sotsiaalmajade ja spordihoonete kordategemine või kooli enda õppehoonete korrastamine.

Tiinat on tunnustatud kooli aasta õpetaja tiitliga (2016), Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnustusega Liivimaa kutseõppeasutuse silmapaistev õpetaja (2017) ja Tartu linna aasta õpetaja tiitliga (2018). Tiina on suurepärane õpetaja, kes teeb oma tööd nii suure entusiasmiga, et see paneb ka õpilaste silmad särama.

Terje Jaksen

Tallinna Ehituskool 

Terje on ehitusviimistluse erialade juhtõpetaja, oma ala professionaal ning rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert. Kodukoolis on ta saanud aasta õpetaja aunimetuse kolmel korral, samuti on tal ette näidata Tallinna aasta kutseõpetaja tiitel.

Energilise, karismaatilise ja nõudliku õpetamisstiiliga on ta innustanud õpilasi valitud eriala armastama. Terje põhirõhk on praktilisel õppel, mis on tihedalt läbi põimunud teoreetiliste teadmiste ning üldiste võtmepädevustega. Terje kompromissitu pühendumus kujundab õpilastes tugevat professionaalset identiteeti.

Terje on uuendusmeelne õpetaja, kes veab eest arendustegevusi nii koolis kui ka kogu vabariigis. Ta teeb edukat koostööd tööandjate ja vilistlastega, kaasates neid muuhulgas külalisõpetajatena.

Kui Tallinna Ehituskooli tunnuslauseks on „Väärt meistrite kool“, siis Terje ongi vähimagi kahtluseta väärt meister, kes annab oma õpilastelegi meistri-väärilised oskused.

AASTA HUVIALAÕPETAJA

Sander Tamm

Tartu Karlova Kool, Tartu I Muusikakool

Tartu Karlova Kooli muusikaõpetajana ja Tartu Poistekoori dirigendina on Sander võtnud suuna siduda huviharidus ning üldharidus terviklikuks lapsekeskseks haridussüsteemiks. Sanderi suur soov on arendada lastes muusikarõõmu.

Sanderil on lai silmaring, ta on õppinud Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemias dirigendiks, tudeerinud Tartu Ülikoolis kultuurikorraldust ning strateegilist juhtimist. Sander kirjutab teadusartikleid Eesti koorimuusikast, et aidata kaasa UNESCO kultuuripärandi nimekirjas oleva koorikultuuri jätkusuutlikkusele.

Sander on empaatiline õpetaja, kes hoiab au sees klassikalist muusikat läbi mitmekesiste koostöövormide. Ta on oma tegemistes põhjalik ning otsib täiust nii musitseerides kui ka õpetajatöös.

Sander lähtub õppeplaani koostamisel õpilaste soovidest ja ideedest. Ta seostab heliloomingut noortele huvipakkuvate teemade ja eluliste näidetega. Sander innustab noori muusikast vaimustuma, istutades neisse kultuurihuvi ja üldinimlikke väärtusi. Õpilased on õnnelikud, et neil on võimalus õppida nii andekalt ning mitmekülgselt õpetajalt nagu Sander.

Sondra Lampmann

MTÜ Nukufilmi Lastestuudio Animakool

Sondra on üle 18 aasta õpetanud lastele ja noortele animatsiooni – kunsti, mis toob kokku loomingulisuse, tehnilised teadmised ning meediapädevuse. Animatsioon saab sündida vaid kaunite kunstide ja digitehnoloogia koostöös.

Sondra on elurõõmus ja pühendunud teejuht. Ta toob animatsiooniõppesse uusi tehnikaid, vahendeid ja viise. Ta suudab tundides luua õpilasi toetava keskkonna ning aidata kõigil avastada iseendas loovust. Ta on avatud õpetaja, kes läheb meelsasti noorte loominguliste ideedega kaasa. Sondra inspireerib õpilasi usaldama pildikeele universaalset mõjujõudu.

Sondra jõuab igale poole, ta viib läbi huviringe, töötubasid ja laagreid ning osaleb ka rahvusvahelistel seminaridel ja konverentsidel.

Sondra on ainulaadne ja fantastiline õpetaja, kellest lapsed väga hoolivad, kellest kolleegid lugu peavad ja keda lapsevanemad austavad.

Andrus Lillepea

Lasnamäe Muusikakool

Andrus on ligi kolm aastakümmet tegutsenud klassikaliste löökpillide ja rütmimuusika trummide õpetajana.

Õpetajana on ta kindel, täpne, metoodiline ja süstemaatiline. Andrusele on tähtis, et noortel õppides ja musitseerides silmad säraksid ja neist saaksid suurepärased muusikud. Ta on kursis kõige kaasaegsemate õppesuundadega, kuid väärtustab ka ajaproovile vastu pidanud õppematerjale ja metoodikaid.

Ta on õpilastele inspireerivaks eeskujuks, sest mängib professionaalse muusikuna paljudes Eesti tippansamblites ning teeb koostööd välismaiste artistidega. Ta on musitseerinud koos Tõnis Mägi, Ivo Linna, Ruja, Ott Leplandi, Tanel Padari, Karl Erik Taukari, Ultima Thule, Radari, Gary Brookeri, Paul Youngi, Kevin Shirley ja paljude teistega.

Andruse õpilased on saavutanud auhinnalisi kohti löökpillikonkurssidel nii Eestis kui ka kaugemal. Tänavu võitis tema õpilane vabariiklikul konkursil “Parim Noor Instrumentalist 2022” esimese koha, eelmisel aastal pärjati tema õpilane Tallinna talendiks ja üle-eelmisel aastal võitis üks õpilastest üleriigilisel konkursil Grand Prix. Andrus on andekas muusik ja armastatud õpetaja.

AASTA TUGISPETSIALIST 

Kaja Plado

Tartu Hiie Kool

Kajat iseloomustab pühendumine ja tahe teha õppimine lastele huvitavaks, eluliseks ja meeldejäävaks. Kaja on kindel, et iga laps on eriline. Ta leiab igale lapsele sobiva individuaalse õpitee.

Kajal on põhjalikud teadmised kaasvast haridusest. Ta analüüsib iga lapse erilisi vajadusi ja nende mõju hariduse omandamisele ning eluga toimetulekule. Ta juhendab perekondi laste toetamisel, õppetegevuste kavandamisel ja kõige sobivamate meetodite valikul. 

Kaja on mitmete õpikute, tööraamatute ja õppematerjalide autor või kaasautor, retsensent ja õppevara koostajate nõustaja. Ta on andnud suure panuse hariduslike erivajadustega laste õppekavade arendusse ja koostamisse ning Eesti Eripedagoogide Liidu tegevusse. Viimastel aastatel on ta ka usin digimaterjalide koostaja, näiteks inimeseõpetuse digiõpikute loomisel oli ta ekspert-metoodiku rollis.

Lisaks kiiduväärt isikuomadustele ja tunnustust väärivale professionaalsusele on ka Kaja kaasteelistel tema kui kolleegi kohta vaid häid sõnu öelda. Ta on inspireeriv ja innustav õpetaja, kes alati annab nõu, jagab näpunäiteid ja pakub parimaid lahendusi.

Jelena Borovkova

Narva Lasteaed Potsataja

Jelena on imetlusväärne õpetaja, kes oskab leida iga lapseni õige tee. Ta pakub vajalikku tuge, kaasab lapsed parimal viisil õppetegevustesse ning aitab neil kooliks ette valmistuda.

Tal on kadestamisväärt professionaalsus, põhjalikud teadmised eripedagoogikast ja psühholoogiast, enesedistsipliin, vastutustunne ning suurepärane suhtlemisoskus.

Jelena on hea eestvedaja ja loov õpetaja, kes kasutab oma töös uusimaid meetodeid, nüüdisaegseid tehnoloogiaid ja õppevahendeid. Ta on end tõestanud kui erudeeritud ja kõrgelt kvalifitseeritud spetsialist, kes on ühtlasi pälvinud nii laste kui ka nende vanemate armastuse ja lugupidamise.

Jelena panustab aktiivselt lasteaia arengusse, tal on pidevalt hulgaliselt ideid haridusasutuse edendamiseks ja paremaks muutmiseks.

Lapsed lähevad Jelena juurde alati suure rõõmuga, temaga kohtumist oodatakse pikisilmi.

Maris Siiman

Viljandi Päevakeskus, Laste -ja Perede Tugikeskus, lasteaed Krõllipesa

Maris on suurte kogemuste ja teadmistega, uuendusmeelne, tasakaalukas, empaatiline, kohusetundlik ning pühendunud eripedagoog.

Ta toetab ja nõustab õpetajaid ning aitab valida õppematerjale. Ta on loonud lasteaialastele sobiva suhtlusraamatu, mis toetab kõne arengut. Samuti on suureks abiks tema koostatud suhtlustahvlid ja muud vahendid.

Maris peab oluliseks varajast märkamist ja sekkumist. Ta õpib iga last tundma.

Marise eripedagoogilistes tundides käib õppimine läbi mängulise tegevuse, ülesanded ja harjutused on valitud iga lapse vajadustest, oskustest ja arengueesmärkidest lähtuvalt. Lastele meeldib, et Maris neid kuulab ning suhtleb pingevabalt ja toetavalt.

Maris on Viljandi linnas hinnatud eripedagoogika ekspert, kes käib teistes lasteaedades kolleege nõustamas ning vajadusel lapsi hindamas. Maris on fantastiline õpetaja, keda peetakse arvamusliidriks.

AASTA ÕPPEJÕUD

 

Triin Vihalemm

Tartu Ülikool 

Õppejõuna on Triin ained üles ehitanud dialoogina. Tema juhendamisel koostavad üliõpilased õpingute alguses individuaalse arengukava, milles sõnastavad oma õpieesmärgid. Üliõpilaste arengu toetamiseks viib Triin üliõpilastega kord semestris läbi arenguvestluse.

Triin on vastutulelik, sõbralik, kaasav ja õpetab orgaaniliselt. Lisaks aineteadmistele on võimalik tema loengutes õppida, kuidas ennast juhtida ja olla võimekam. Triinu õpetamise teeb eriti väärtuslikuks just see, et eri meetodid ja keskkonnad moodustavad õppijat haarava ning arendava terviku.

Triinu pühendumus oma erialale, avatus, süsteemsus ning kõrged standardid innustavad õppijaid samamoodi pingutama.

Triin on võtnud kasutusele kogemusõppe mudeli, kus õppe keskmes on praktiline meeskonnatöö, näiteks koos teadlaste ja ettevõtjatega arengustrateegiate koostamine, koosloome ning disainmõtlemise ja -juhtimise harjutamine.

Kommunikatsiooniuuringute professor Triin on särav isiksus, kes valiti sel aastal Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna aasta õppejõuks ning ta sai ka riikliku preemia parima teadustöö eest.

Ago Luberg

Tallinna Tehnikaülikool
 

Ago on programmijuht, õppejõud, koolitaja, e-kursuste looja, IT-innovaator, juhendaja ja värske doktor.

Ago on tõestanud, et koguni 500 üliõpilasega loengukursusel on individuaalne lähenemine võimalik.  Programmeerimise algkursus on tänu Agole saanud täiesti uue hingamise. Ta on koondanud enda ümber endisi üliõpilasi, kes toimetavad abiõppejõududena just selleks, et tagada vajalik tugi igale osalejale.

Ago on üliõpilaste mentor, eriti vajalik on see esimesel semestril. Tema jaoks on väga oluline, et tudengid suudavad olla avatud meelega, sest Ago on kindel, et IT-s ei ole nii, et õpid midagi selgeks ja siis kümme aastat oskad.

Ago on loonud valikaineid ka kooliõpilastele, nendest kahtlemata suurim ja ägedam on eelmisel sügisel koostatud MOOC – tasuta programmeerimise algkursus üldhariduskoolide gümnaasiumiõpilastele.

Ago sõnul saab ta ülikoolis töötades maailmale rohkem anda kui IT-firmas ametis olles. Ago on kuldaväärt õppejõud, kelle motiveeriv, abivalmis, sõbralik ja särasilmne olek on paljudelt kiidusõnu pälvinud.

Sergei Pavlov

Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž

Sergei on armastatud, hinnatud ja austatud õppejõud, keda üliõpilased on nimetanud suisa Virumaa kolledži brändiks. Tema õpetamisstrateegia on üliõpilaskeskne ning suhtlus tudengitega vahetu ja siiras.

Ta kasutab palju probleemi- ja projektipõhist õpet, mis arendab üliõpilastes loovust ja ettevõtlikkust. Ta osaleb arendusprojektides, et koostöös ettevõtete spetsialistidega luua uusi õppematerjale.

Sergei e-kursusele omistati sel aastal kvaliteedimärk. Kolledži üliõpilased on valinud ta parimaks õppejõuks aastatel 2018, 2019 ja 2021. Ta on saanud ka TalTech aasta õppejõu tiitli. Sergei panustab aktiivselt esmakursuslaste mentorprogrammi, et aidata noortel tudengiellu valutult sisse elada.

Põhitööle lisaks tegutseb Sergei füüsikaõpetajana Kohtla-Järve Gümnaasiumis, mistõttu on ta  omamoodi sillaks üldhariduse ja kõrghariduse vahel, populariseerides inseneriharidust ka gümnaasiumiõpilaste hulgas.

Sergei on fantastiline õppejõud, kelle tegevus väärib tunnustust kõrgeimal tasemel.

AASTA ÕPPEASUTUSE JUHT

 

Hiie Asser

Tartu Annelinna Gümnaasium

Hiie on töötanud õpetaja, õppejõu, koolitaja, uurija, õppevara koostaja, õppealajuhataja ning viimased 14 aastat koolidirektorina. Hiiet tuntakse ka kui keelekümbluse edendajat ja eestkõnelejat. Lisaks on ta sisehindamise nõustaja, alustavate koolijuhtide mentor ja Tartu Koolijuhtide Ühenduse juhatuse liige.

Tartu Annelinna Gümnaasiumis kohtuvad erineva emakeelega õpilased. Koolis on kõrgelt hinnas hea hea riigikeele oskus, samas väärtustatakse erinevate kultuuride dialoogi. Muukeelse kogukonna silmis on kool usaldusväärne, sest sealt saadud haridus võimaldab edukalt elus hakkama saada ja ennast teostada.

Hiie on loonud meeskonna, keda hindavad ja usaldavad nii lapsevanemad kui ka haridustöötajaid teistest koolidest.

Hiie tegevus on mõjutanud haridusvaldkonda nii linna kui ka riigi tasandil. Märkimata ei saa jätta üleminekut eestikeelsele õppele: Tartu Annelinna Gümnaasium oli esimesi koole Eestis, kus loodi võimekus õppida ja õpetada eesti keeles kõiki aineid.

Hiiet on tunnustatud Eesti Vabariigi Presidendi Valgetähe neljanda klassi teenetemärgiga ja Tartu linna medaliga.

Meelis Kond

Tallinna 21. Kool

Meelis on pühendunud koolijuht, kelle käe all areneb avatud ja uuendusmeelne tulevikukool, mida tuntakse ja tunnustatakse nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Kool on saanud viimase kolme aasta jooksul rohkem kui kolmkümmend auhinda ja aunimetust – see näitab, et õppeasutuses on haridusinnovatsioon au sees.

Meelis hoiab igapäevaselt kooli visiooni fookuses, arendab süsteemselt õpikeskkonda, lähtub nüüdisaegsest kvaliteedijuhtimisest ja haridusfilosoofiast. Ta jagab oma kogemusi Koolmeistrite Nõukojas teistele koolijuhtidele ning võtab haridusteemadel meelsasti sõna ka ajakirjanduse veergudel.

Meelis on ise öelnud, et kui sul on ideid ning sa oskad olla muutuste algataja, siis leiad alati ka mõttekaaslasi ja järgijaid. Kaasavat juhtimisstiili viljelev Meelis leiab üles iga õpetaja potentsiaali ning suunab kolleege koostööle. Meeliselt saab tuge igaüks.

Meelist on tunnustatud Tallinna teenetemärgiga tegevuse eest haridusvaldkonna eestvedajana.

Mariliis Oder

Kohtla-Nõmme Kool

Mariliis ei ole pelgalt Kohtla-Nõmme Kooli juht, ta on selle maja hing ja süda, särav, innustav ning tegus eestvedaja.

Veel kaks aastat tagasi tegutsesid Kohtla-Nõmmel kool ja lasteaed sisuliselt eraldi. Mariliis liitis kaks ühise katuse all tegutsevat organisatsiooni üheks tervikuks. Tekkis meie-tunne ning loodi head koostöösuhted kogukonnaga.

Mariliis on suureks eeskujuks kogu kooliperele. Ta juhindub oma tegevuses kooli väärtustest ja  kujundab organisatsioonikultuuri. Kolleegide sõnul on ta suisa imeinimene, kes saab hakkama igas olukorras.

Mariliis kaasab õpetajaid otsuste tegemisse ning õppeasutuse arendamisse. Mariliisi juhtimise ajal on muutunud ka kooli füüsiline keskkond palju rõõmsamaks ja sõbralikumaks. Talle on väga oluline, et kõik tunneksid end koolis hästi ja turvaliselt.

Lisaks koolijuhi tööle on ta õppejõud ka Tallinna Ülikoolis, kus koolitab tulevasi noorsootöötajaid. Ta usub formaalse ja mitteformaalse hariduse lõimimisse.

Tema tulek Kohtla-Nõmme Kooli on muutnud tervet asutust: kool on hakanud tõeliselt elama. Mariliisi kui koolijuhi lugu on inspireeriv. Tänu Mariliisile on paljud tudengid kaalumas tööle asumist Ida-Virumaal.

AASTA HARIDUSE SÕBER 

Märt Lume

Futuclass kaasasutaja ja start-up ettevõtja

Märdi tegevusel haridusalgatuste toetajana on väga suur mõju ja väärtus.

Märt on panustanud sellistesse ettevõtmistesse nagu Tagasi Kooli, Noored Kooli, Changemakers, Clanbeat, koodJõhvi, Alustavat Õpetajat Toetav Kool, Edumus, Mentornaut, Mondo, Kiusamisvaba Kool, Heateo Haridusfond jt.

Märt on aidanud luua Tagasi Kooli uut infosüsteemi, andnud tõuke Noored Kooli õpiringidesse, stipendiumidesse ja järelkasvuprogrammidesse, arendanud Changemakersi kaudu e-valikaineid ning pannud õla alla Alustavat Õpetajat Toetava Kooli mentorite tegevusele – seda loetelu võiks pikalt jätkata.

Märt on ettevõtte Futuclass kaasasutaja, kes aitab leida lahendusi õppetöö uudseks korraldamiseks. Ta loob virtuaalreaalsusega seotud õppevara keemia ja füüsika interaktiivseks õppimiseks. Märt on virtuaalreaalsuse teemadel särav eestkõneleja. Ei ole liialdus väita, et Märdi panus mõjutab tänaseks iga Eesti õpilase haridusvõimalusi.

Märt on vastutustundlik kodanik, kes mõtleb ühiskonna arengule ja heaolule. Oma erakordse töökuse ja pühendumisega on ta haridusse toonud raha, väärt ideid ja vajalikke kontakte. Haridusinvestorina innustab ta ka teisi ettevõtjaid investeerima haridusse ning ühiskonna arengusse.

Virumaa Eesti Hariduse Selts

Ida-Virumaa hariduse suurim mure on tänapäevase erialase haridusega eestikeelsete õpetajate leidmine ja koolitamine – Virumaa Eesti Hariduse Selts püüab teha kõik selleks, et seda muret leevendada.

Kaks aastat tagasi alustati eesti keele mainekujundajate konkursi korraldamisega. Konkursil tunnustakse Ida-Virumaa organisatsioone ja õpetajaid, kes õpetavad muu õppekeelega õpilasi eesti keeles, väärtustavad eesti keeles antavat haridust ja on eeskujuks õpilaste väärtushoiakute ning õpioskuste kujunemisel. Samuti aidatakse kaasa sellele, et nende tublide õpetajate edulugusid ja kogemusi laiemalt jagada.

Selts, kelle liikmete seas on muuhulgas ka Hariduskopteri juht, Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juht, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži direktor jpt, annab oma panuse, et koostöös Tallinna Ülikooliga luua Ida-Virumaal loodus- ja täppisteaduste õpetajate koolitamiseks võimalused.

Selts on võidelnud selle nimel, et Kohtla-Järvel jätkuks eestikeelse gümnaasiumihariduse andmine, samuti toetanud Järve kooli riigistamist.

Virumaa Eesti Hariduse Selts seisab vankumatult eestikeelse hariduse ja kultuuri arengu ning maine eest maakonnas.

Vabatahtlikest üliõpilastest abiõpetajate programm

Vabatahtlikest üliõpilastest abiõpetajate programm on leidlik ja ülimalt tarvilik ettevõtmine, mis on aidanud kriisiajal lahendada akuutseid probleeme hariduses.

Programmi raames tulid vabatahtlikud üliõpilased appi haridusasutustele, et täita koroonaviirusest tingitud hariduslünki, korraldada distantsõpet, asendada puuduolevaid õpetajaid, kaasata hariduslike erivajadustega lapsi õppetöösse ning anda oma väärtuslik panus sellesse, et Ukraina sõjapõgenikud saaksid jätkata haridusteed.

Programmi kaudu jõudsid koolidesse vabatahtlike üliõpilaste teadmised ja oskused. Rääkimata tudengite säravatest silmadest – need aitasid keerulisel ajal säilitada õppeasutustes entusiasmi.

Kokkuvõttes on programmist võitnud kõik osapooled, sest koolidest saadud kogemused on ka vabatahtlikele endile väärtuslikud.

Suur tänu ja sügav kummardus programmi eestvedajatele Margus Pedastele ja Tiina Tuhkurile Tartu Ülikoolist ja Tiia Õunale Tallinna Ülikoolist!

AASTA HARIDUSTEGU 

WELCOME, Ukrainians!

Eesti Kunstiakadeemia kiirreaktsioon Ukraina üliõpilastele kunstiõppe pakkujana ja rahvusvahelise abikoostöö käivitajana

25. veebruaril said Ukraina kunstiüliõpilased võimaluse jätkata haridusteed Eesti Kunstiakadeemias (EKA) ja lõimuda Eesti ühiskonda.

Kui Ukraina üliõpilaste senine maailm oli kokku kukkunud ja tuleviku suhtes valitses tohutu ebakindlus, siis oli ülimalt oluline võimalus jätkata oma õpiteed EKA-s ja kogeda vähemalt seeläbi turvalisust. EKA missioonitunne ning teo- ja mõtteerksus võimaldas reageerida kiiresti ja loovalt. Üleskutsele tulla EKAsse õppima vastas lühikese perioodi jooksul üle 100 üliõpilase. Õppe avamine kiirkorras oli võimalik, sest EKA suutis pakkuda õpet ka bakalaureuse tasemel inglise keeles.

Ettevõtmine mõjutas tervet õppeasutust: toimus “kogukondlik mobilisatsioon”, mille käigus leiti lahendused tudengite transpordi, majutuse, toitlustuse ja rahastusega seotud probleemidele.

EKA oli teerajaja. Eeskuju järgisid paljud teisedki loomekõrgkoolid ning kokkuvõttes on sellest välja kasvanud rahvusvaheline abikoostööprojekt. Nüüdseks on Ukraina üliõpilaste aitamiseks koondunud Põhjamaade kunstikõrgkoolid, NordPlus eriala võrgustikud ning üleilmne kunsti- ja disainikõrgkoolide võrgustik Cumulus.

Tänuväärse haridusteo koordinaatorid on Anne Pikkov ja Kaja Toomla.

Matemaatika olümpiaad lihtsustatud õppe õpilastele Valgamaal ja Võrumaal

Olümpiaad lihtsustatud õppekava järgi õppivatele lastele on suurt tunnustust väärt uuenduslik ettevõtmine, mis kolme toimumisaasta jooksul on ületanud maakondade piirid. Sellist võimalust pole mitte kunagi varem hariduslike erivajadustega õppijatel olnud. Haridusteo idee autor on Valga Jaanikese Kooli ja Urvaste Kooli direktor Jaanika Käst.

Lihtsustatud õppes on põhimõte, et igaühel peab olema võimalus saada haridust vastavalt oma võimetele. Seda põhimõtet järgitakse ka olümpiaadi korralduses. Matemaatika olümpiaadil arvestatakse õpilaste võimeid ja individuaalseid iseärasusi. Eesmärk on pakkuda erivajadustega õpilastele vaimset pingutust nõudvat kogemust ja õpetada neid väljaspool harjumuspärast keskkonda toime tulema.

Olümpiaadi näol on tegemist muutusega haridusmaastikul. Idee omaksvõtt ei läinud kiiresti ka õpetajate endi hulgas – kaheldi seni, kui olümpiaadile omistati piirinihutaja auhind. Auhind inspireeris tegijaid, algatus sai hoogu ja indu: õpilaste edu nägemine ning kogemine pani õpetajate silmad särama.

Kõige olulisem vägeva haridusteo juures on mõistagi see, et õpilased ise saavad olümpiaadil osalemisest väga positiivse emotsiooni.

Maailmahariduse toomine Eesti alusharidusse

Maailmahariduse õpetamine aitab lastes kujundada hoolivaid väärtushoiakuid kogu eluks. Rannamõisa lasteaia õpetajate Merike Niibeki ja Kersti Veskuse maailmahariduse õppematerjalid aitavad sellele väga palju kaasa ja täidavad suurt tühimikku Eesti hariduses.

Õppematerjali „Amanda ja maailm” ning videomuinasjuttude juhendmaterjali teemadering on lai: alates keskkonnast ja tarbimisest kuni võrdõiguslikkuse ning inimõigusteni välja. Materjalid ja koolitused julgustavad õpetajaid käsitlema lasteaedades eakohasel viisil keerulisi teemasid, mis praegusel äreval ajal paratamatult igas vanuses lasteni jõuavad.

Maailmaharidust on Eestis sihipäraselt õpetatud enam kui tosin aastat, ent alusharidus on jäänud sellest üldjuhul kõrvale. Nüüd on ka alushariduse õpetajatel üle Eesti võimalik sellest osa saada ning seda lastele edasi anda.

Merike ja Kersti on suurepäraseks eeskujuks. Nad ei tegele maailmaharidusega projektipõhiselt, vaid nad on seadnud eesmärgiks, et sellest saaks õppimise loomulik osa. Merike ja Kersti tahavad, et lastest kasvaksid hoolivad inimesed, kes muudavad maailma paremaks.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!