Valikainete assortii on mitmekesine 

14. okt. 2022 Annika Poldre toimetaja - Kommenteeri artiklit

Põgus uuring igast ilmakaarest juhuvalikuga küsitletud gümnaasiumidest näitab, et valikainetena eelistatakse riigi- ja sisekaitset ning valikuvariante noortel jagub. 

Hariduse arengukavas aastani 2035 on seatud esimeseks strateegiliseks eesmärgiks valikurohked ja kättesaadavad õpivõimalused. Kui hakati rajama riigigümnaasiume, oli nende üks põhjus soov luua eeldused, et kõik õppijad Eesti eri piirkondades saaksid omandada kõrgekvaliteedilist ja valikurohket gümnaasiumiharidust. Millised on sel õppeaastal gümnasistide valikuvõimalused, selgus väiksest küsitlusest.  

Põlva Gümnaasiumi õpilastel on tänavu olnud võimalik valida 51 kursuse vahel. Neist avati 42 ning nende omandamine on jaotatud kolmele perioodile. Õppejuht Florika Kolbakova teatel on kõige populaarsemad valikkursused elus vajaminevaid teadmisi andvad majandus ja investeerimine, ettevõtlusõpetus, turundus ja reisikorraldus. Suur huvi on noortel ka praktiliste valikkursuste vastu, nagu keraamika, värvilised savid ja rahvusköögid. Väga populaarsed on olnud militaarse sisekaitse suuna õppeained – politsei-, päästja- ja piirivalveõpe – ning riigikaitseõpetus, ja seda mitte ainult poiste seas. Läbi aastate on menukas olnud 3D-modelleerimine.

Kolbakova sõnul on sel aastal paljudel huvi keeleõppe vastu. Hispaania, hiina ja prantsuse keele õpperühmad on täis, nii pole see olnud igal aastal. Kui enamik valikkursuseid kestab vaid ühe või kaks õppeperioodi, siis võõrkeelt tuleb õppida kogu õppeaasta vältel. „Keeleõpe nõuab enda pikaajalisemat sidumist ühe valikkursusega ja mõnda see pelutab,“ arvas õppejuht. 

Valik enam kui poolesaja hulgast  

Viljandi Gümnaasiumil on käesoleval õppeaastal 56 valikainet. Populaarsemad on riigikaitse, programmeerimine, hiina tervisevõimlemine, psühholoogia, kunstiateljee, sportmängud, sulgpall, koostöös Viljandi haiglaga „Aken tervishoidu“, ka seltskonna- ja rahvatants, aga ka karjääriõpetus, nimetas õppealajuhataja Ingrid Kärmas.

Võru Gümnaasium on asutamisest alates pakkunud õpilastele suurel hulgal valikkursusi. Alustati 45 kursusega, viimastel aastale on neid olnud 55–60. Tänavu on valikkursusi 57. „Numbrid sõltuvad sellest, kas n-ö vanad olijad jätkuvalt jaksavad, kas sobitume nende ajagraafikutesse ning kas jagub uusi põnevaid tulijaid,“ tutvustas õppejuht Annely Hindrikson. Sel aastal pakuvad mitmed vilistlased koolis valikkursusi. 

Võru Gümnaasiumi õppekorraldus erineb teiste koolide omast – kõik kolm õppeperioodi lõpevad arvestuste ja valikainete nädalaga, kus viie päeva jooksul tegeldakse vaid ühe valikkursusega ja muud õppetööd ei toimu. Jooksvalt on tunniplaanis valikainetena vaid 3. keele, nüüd hispaania keele tunnid. Ühes perioodis avaneb õpilastele valikainete nädalal 15–18 kursust.

Hindriksoni sõnutsi kõiguvad õpilaste eelistused seinast seina ja valikuid prognoosida on keeruline. Need sõltuvat isegi aastakäigust. „Kord on populaarsed programmeerimiskursused, seejärel hoopis kunsti- ja muusikakursused. Igal aastal saame väikese üllatuse osaliseks,“ avaldas Hindrikson. Kuid igal aastal on huvi suur ja kursus ei jää avamata sellistes ainetes, nagu esmaabi, rahatarkus, mitmesugused kokanduse kursused (tervislik toitumine, rahvusköögid), võrkpall, riigikaitse, psühholoogia, Goldbergi masina ehitamine, inseneeria, globaliseeruv maailm, turundus, muusikakursused, ka liikumine ja metsas hakkamasaamine. „Oleme paar korda kogenud, et väga palju valikuvariante pole ka hea, siis tekib vastupidine efekt, et ikkagi pole midagi valida,“ tõdes õppejuht. 

Tihe koostöö ettevõtetega

Jõhvi Gümnaasium pakub õpilastele kaheksat valikmoodulit, teatas kooli õppejuht ja -nõustaja Julija Kovaltšuk. Igas moodulis on 8–9 kursust, aastas kuni kolm. Õpilasel on võimalus iga uue õppeaasta alguses moodulit vahetada. Erandiks on meditsiin ja keemia ning sisekaitse, millega hiljem liituda ei saa, kuna need eeldavad teadmisi, mida omandatakse 10. klassis. Väga vähesed õpilased vahetavad moodulit, enamik õpib valitut kolme aasta vältel, täpsustas Kovaltšuk.

Jõhvi Gümnaasiumi noorte seas on kõige populaarsemad meditsiin ja keemia ning sisekaitse, populaarsuselt kolmas on infotehnoloogia ning huvi kasvab sotsiaalteaduste ja õpetajahariduse vastu.

Kuna valikmoodulite üks eesmärke on toetada õpilasi karjääri planeerimisel ja laiendada nende silmaringi, siis on valiku tegemine tavaliselt seotud tulevase elukutse või huvidega, selgitas Kovaltšuk ja tõi näiteks, et õpilased, kes valivad sisejulgeoleku, kandideerivad tihti edasi õppima sisekaitseakadeemiasse. Selle mooduli valikained läbinud noor saab sinna sisseastumisel kolm lisapunkti. Meditsiini ja keemia valivad üldjuhul need, kes tahavad tulevikus meditsiini õppima minna.

Kovaltšuk avaldas käesoleval õppeaastal 10. lennu valikute pingerea, kus esikohal ongi meditsiin ja keemia, teisel kohal sisejulgeolek ning kolmandal IT. Järgnevad sotsiaalteadused ja õpetajaharidus, kaunid kunstid ja teater, sport ja liikumine, LTT ehk loodus- ja täppisteadused ja tehnoloogia, ning turism ja meedia. 

Iga mooduli kursustele kaasatakse partnerid kas kogu või osa kursuse läbiviimiseks ning õppekäikude ja praktikate korraldamiseks. Kovaltšuk nimetas partnerite rolli eriti suureks järgnevas kolmes moodulis. Sisekaitse partner on sisekaitseakadeemia (SKA), kelle õpetada on kõik mooduli valikained, korraldada laagrid ja õppekäigud. Õpetajateks on SKA õppejõud ning kaasatud oma ala spetsialistid. 

Meditsiini ja keemia puhul onpartnerid Ida-Viru Keskhaigla ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (TTK) Kohtla-Järve struktuuriüksus. Kui haigla ülesanne on tutvustada valdkonna elukutseid ning korraldada hooldus- ja erialapraktikat ja õppekäike meditsiiniasutustesse, siis TTK struktuuriüksuses toimuvad tunnid kõrgkooli põhimõttel ja suurt rõhku pannakse praktilisele tegevusele.

LTT-mooduli pakkumisel teeb kool koostöödmaakonna suurettevõtetega. Need on Viru Keemia Grupp, Eesti Energia NPM Silmet OÜ, Eastman Specialties OÜ ja Swedbank. Lisaks õppekäikudele nimetas Kovaltšuk partnerite panuseks ka karjäärivõimaluste tutvustamist. Läbi võetakse projektõpe ja finantskirjaoskuse algteadmised. STEM-valikaine lõpus kaitsevad õpilased projekti, kus on kajastatud mõni ettepanek ettevõttele lähtuvalt saadud infost või meeskonna arvamus. 

Läänemaa Ühisgümnaasiumisse astujal on võimalik valida viie õppesuuna vahel. Igaühes neist on üheksa suunapõhist valikainet. Lisaks suunavalikule on kõigil õpilastel kohustuslik osaleda kolme aasta jooksul vähemalt neljal või viiel (sõltuvalt matemaatikakursuste arvust) ülekoolilise valikaine kursusel. Käesoleval õppeaastal pakuti 28 sellist kursust. Neist populaarseimad on suhtlemispsühholoogia, liiklusõpetus, riigikaitse, liikumine ja tervis, rootsi keel ning videograafia, avaldas õppealajuhataja Viire Hints.   

Jõgevamaa Gümnaasium pakkus sel kooliaastal õpilastele 48 eri mahuga valikainet. Neist avati 43, mis jagunevad trimestrite vahel üsna võrdselt, esimesel trimestril alustas 28 valikkursust ja mõned jätkuvad ka järgmistel trimestritel. 

Kõige populaarsemad on Jõgevamaa gümnasistide seas olnud juba mitu aastat riigikaitse ja keraamika, kus huvilisi on tihti kaks korda rohkem kui kursusel kohti, teavitas õppejuht Sirli Vijar. Sel aastal olid populaarsed valikained ka programmeerimine, rahatarkus, majandusõpetus ja keemia praktikum. 

Piisab kuuest soovijast

Hiiumaa Gümnaasiumi lõpetamiseks peab iga õpilane läbima 96 ainekursust, mis jagunevad valikuprintsiibilt kohustuslikeks, valik- ja vabaaineteks, avaldas õppejuht Maris Nõmmik-Kärtner. Igal õpilasel on kohustus ja võimalus võtta 11 valikkursust ja kolm vabaainet. Valida on 60 valikkursuse ja kuni kümne vabaaine hulgast. 

Kui valikkursuste näol on tegemist riiklikus õppekavas kinnitatud ainevaldkondade lisakursustega, siis vabaainete nimekiri kinnitatakse iga õppeaasta alguseks. „Valikuvariantide rohkus on seotud ka sellega, et avame kursuse kuue soovijaga ja valikainete grupid moodustuvad ühe aastakäigu õpilastest,“ selgitas Nõmmik-Kärtner. Vabaainete grupid avatakse kaheksa soovijaga üle kooli. Valikkursuste hulka arvestatakse ka huvitegevused, mis on kinnitatud õppekavaga. „Kui õpilane tegeleb muusika, spordi või kaunite kunstidega, siis tal on võimalus arvestada need oma õppekavasse,“ tutvustas õppejuht. „See on selleks, et õpilased saaksid gümnaasiumis jätkata huvitegevustega, ilma et koormus liialt kasvaks.“ Nii välditakse õpilaste läbipõlemist, hoitakse noorte vaimset tervist ning väärtustatakse nende tegevusi väljaspool kooli, põhjendas huvijuht.

Hiiumaa gümnasistide kõige populaarsemad valikkursused läbi pea seitsme gümnaasiumiaasta on olnud riigikaitse, politseiõpe, majandus ja ettevõtlus (õpilasfirmade loomine), karjääriõpe, matemaatika praktikumid, kirjandus ja film, Hiiumaa looduslaager, programmeerimine, informaatika, teistmoodi füüsika, psühholoogia, disain, joonestamine, keraamika ja kultuuriloo kursused. Valikus on ka kursuseid, mis pole veel avanenud, kuna soovijaid on olnud alla kuue. Samas on kursuseid, mis toimuvad üle aasta ja liidavad eri lendude huvilisi. Õppejuht nimetas näiteks bioloogia, keemia ja ajaloo valikkursused, mis eeldavad huvi ja soovi sama edasi õppida või on seotud noorte tulevikuplaanidega. Eelmisel õppeaastal avatud saksa keele algkursusel, mis kestab kolm aastat, osaleb kuus pühendunud huvilist. 

Hiiumaa Gümnaasium teeb koostööd Edumuse veebikooliga, mis annab õpilastele võimaluse osaleda kursustel üle veebi. Teaduskooli kursuseid saab läbida kõrgkoolide juures. Gümnaasium toetab õpilaste osalemist neis ning kursused on õppijaile tasuta. Valikkursuste hulka loetakse ka osalemine õpilas- ja rahvusvahelistes projektides.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!