Muukeelne laps (3): Ukraina lapsed Laagna gümnaasiumis

27. jaan. 2023 Külli Kuri eesti keele kui teise keele õpetaja - Kommenteeri artiklit

Ukraina lapsed õpivad matemaatikat:

Matemaatikaõpetaja Celal Yildirim:


Oleme Tallinna Laagna Gümnaasiumis kokku leppinud, et üks meie põhiväärtustest on hoolivus. Kui me poleks sõjapõgenike suhtes hoolivad, siis poleks meie deklareeritud väärtustel mingit kaalu. Selge, et suure hulga sõjapõgenike saabumine kooli tekitab keskmise kategooria segaduse, aga tundub, et hakkame Ukraina õpilastega nüüd järje peale saama.

Meie koolis on muu kodukeelega laste osakaal aasta-aastalt kasvanud, praeguseks on algkoolis ligi pooled õpilased õppekeelest ehk siis eesti keelest erineva kodukeelega. Ukraina õpilasi vastu võttes lähtusime Tallinna haridusameti sõnumist, et koolid võtavad ukrainlasi vastu solidaarselt 7%. Praegu on meil 58 ehk põhikooliõpilastest 8% Ukraina sõjapõgenikud. 

Ukraina õpilased õpivad meil nii tavaklassi juures, õpperühmana kui ka eraldiklassina.

Juba kevadel nägime, et me ei mahuta endagi kõiki õpilasi 3. klassidesse ära. Nii andsime teada, et oleme valmis avama Ukraina lastele eraldi kolmanda klassi. Samuti on meil juba kevadest palju 6. klassi Ukraina õpilasi, nemad õpivad praegu eraldi rühmas, kuid tulevikus hakkavad õppima koos tavaklassiga. Sama lugu on 4. ja 5. klassiga – nemad õpivad praegu liitrühmana. Üks põhjus, miks otsustasime neid esialgu eraldi rühmas õpetada, oli meie keelte tasakaal klassiruumis. Nii paljude vene-ukraina keele kõnelejate liitmine klassiga oleks eesti keele tagaplaanile jätnud. Ülejäänud klasside Ukraina õpilased õpivad koos tavaklassiga neile kohandatud tunniplaani järgi – neil on nädalas kuus eesti keele (E2) tundi ja nad ei õpi B-keelt. 

Õpet on lihtsam korraldada, kui Ukraina õpilased õpivad koos ühes rühmas. Nii saab õpetaja planeerida tunni õpilaste keeletasemele vastavalt. Teisest küljest kipuvad õpetajad vene keelele üle minema. Õpilasel on nii lihtsam, kuid eesti keele omandamiseks pingutab ta selle võrra vähem. 

Tavaklassides õppivad Ukraina lapsed on leidnud kontakti klassikaaslastega (rohkem vene-, kuid ka eestikeelsetega) ja uks sõprussuhete tekkimiseks ja ligipääs kohalikku kogukonda on avatud. Siin on tähtis roll olnud klassijuhatajatel, sest õpilane vajab klassi sulandumiseks täiskasvanu abi. Mis puudutab õppetööd, siis 1. klassi õpilaste puhul pole vahet, kas tegemist on Ukraina sõjapõgeniku või kohaliku eesti keelt mitteoskava lapsega. 7. ja 9. klassis on aga nii õpilaste kui ka õppeainete lõikes erinevused väga suured. Igal õppeainel on eripärad ja väga erinev on ka aineõpetajate valmisolek luua vähese keeleoskusega õpilasele võimalus õppetöös osaleda. Suurema klassiga koos õppides on suurem oht, et Ukraina õpilane mõnes tunnis õppetöös ei osalegi.

Õpetaja Kadri Einmanni 3. klassi lapsed kirjutavad tahvlile sõnu, mida nad eesti keeles juba teavad. Fotod: Külli Kuri

Kogemusest tuleb õppida

Meie kool on Lasnamäe piirkonnakool ja meie piirkond on suuresti venekeelne. Tänu sellele oleme suhteliselt harjunud teise emakeelega õpilasi õpetama, ka hiljuti siia kolinuid. Aga kogemus iseenesest ei õpeta. „Ma ei tee nendega (ukrainlastega, uussisserändajatega) midagi teistmoodi“ võib tähendada nii paindumatust kui ka seda, et tund ongi nii mitmekülgne ja kaasav, et kõik saavad selles osaleda. Kindlasti on kergem õpetajatel, kes on juba loomu poolest avatud meelega ja suunatud enesearengule. Kuid seni hästi töötanud metoodika ei pruugi alati oodatud tulemust anda ja vähese keeleoskusega õpilase aineteadmised ei saa olla niisama head – kui tegemist pole just nt ujumisega – kui eesti keelt hästi oskavatel lastel. 

Et tekiksid uued seosed ja teadmised, peab õpetaja esmalt tunnetama vajadust muutuseks ning olema valmis oma tööd ja töö eesmärke ümber mõtestama. 

Lahtiste silmade ja avatud meelega

Paljud meie kooli õpetajad töötasid ka varem suure koormusega, aga oli õpetajaid, kes olid sellegipoolest hea meelega valmis aitama Ukraina õpilastel õppida. Hoogsalt ja tulemuslikult läheb näiteks muusikaõpetuse ja kehalise kasvatusega. Tundub, et Ukrainas on need õppeained vähem olulised kui meil. Ujumise ja musitseerimise esmakogemuse said mitmed Ukraina lapsed just meil. Siiski vajasime nende jaoks õpetajaid juurde ja neid oli raske leida. Ukraina klass ja rühmad alustasid üsna hõreda tunniplaaniga. Kui õpetajaid juurde leidsime, lisasime tunde. Kuid olime lahtiste silmade ja avatud südamega. Kevadel liitus meie kooliga Ukrainast pärit õpetaja, sügisel tuli lisaks veel uusi õpetajaid, nende seas nn karjääripööraja ja noored, kes on veel üliõpilased. Infotehnoloogiat õpetavad meie enda vanemate klasside õpilased, tunnis aitab mõnel õpilasel järge pidada asendusteenistuja. 

Põnev ja lootustandev näide on kolleeg Celal Yilidirim. Ta on ise alles hiljuti eesti keele selgeks saanud ja õpetab nüüd 6. klassi ukrainlastele matemaatikat eesti keeles. Kuna Celal ei oska vene keelt, oli klassis algul segadust, sest puudus ühine suhtluskeel, kuid tänu õpilaste ja õpetaja õpihimule, tahtele ja loovusele õnnestus neil kõigest mõne kuuga jõuda toredalt töise eestikeelse matemaatikatunnini. Teise emakeelega õpetajal võib olla lihtsam aru saada, mis on Ukraina lapsele eesti keele juures raske ja kuidas rääkida temaga nii, et ta aru saaks.

Siin on üks võimalik leevendus meie teravale õpetajate puudusele – pedagoogilise haridusega sisserändajad, kes on eesti keele väga hästi ja tänapäevase metoodika järgi omandanud, võivad tänu iseenda õpikogemusele olla suurepärased keeleõpetajad teistele sisserändajatele. Hiljuti käisin Erasmus+ õpirändel Müncheni rahvaülikoolis – ligi pooled saksa keele õpetajatest on seal sama kooli endised õpilased.

Ootame õppematerjale 

Kriisiolukorras pole aega koostada põhjalikku tegevuskava ja täpseid juhendeid ning selles olukorras tegi HTM parima valiku – andis koolidele vabad käed ja lõi ligipääsu Ukraina õppematerjalidele. Praeguses olukorras, kus sõjapõgenikud õpivad eesti õppekava järgi, on vaja teistsuguseid lahendusi.

Üks konkreetne asi, millega HTM kohe aidata saaks, on vähese eesti keele oskusega õpilaste jaoks mõeldud õppematerjalid. Piltlikult öeldes oli neid vaja juba üleeile, sest tendents, et vene kodukeelega pered panevad oma lapsed eesti kooli, on kestnud juba mitu head aastat. Praegu oleks ukrainlastel nendest õppematerjalidest suur abi. 

Metoodilise juhendiga õppematerjal. Vähemalt algklassi õppekomplektide juures peaks olema lihtsustatud ja/või seletava visuaaliga tekstid keerukamatest tekstidest ning metoodiline juhend ja õppematerjal tugiõppe tundide läbiviimiseks. Ühest küljest hoiaks see tohutult õpetaja aega ja energiat kokku, teisest küljest õpetab hea õppematerjal ka õpetajat ennast, sest selles on näidatud, kuidas ta saab vähese eesti keele oskusega last tunnis ja tugitunnis toetada. 

Õpetaja võib olla käinud koolitustel, kuid õpilase keeleoskuse taset hakkab ta tajuma alles pikema aja jooksul. Meil aga ei ole aega oodata, sest nii kohalikud vähese eesti keele oskusega õpilased kui Ukraina sõjapõgenike lapsed vajavad piisavat tuge kohe praegu, vastasel korral muutuvad algkoolis vähesest keeleoskusest tekkinud õpilüngad aja jooksul õpiraskusteks. Üksikud, tihtipeale metoodilise toeta internetis leitavad materjalid pole alternatiiv süsteemsele ja valdkonna asjatundja(te) koostatud õppekavale vastavale õppematerjalile. 

Muukeelse lapse lugemisvara. Hädavajalik ja suhteliselt lihtsalt teostatav oleks eri vanuses ja vähese eesti keele oskusega laste jaoks mõeldud lugemisvara. Keeleõppija jaoks mõeldud ilukirjandusel on oma eripära: laused on lihtsamad, kasutatakse põhisõnavara ja rohkem kordusi, keerukamatest mõistetest ja situatsioonidest aitavad aru saada illustratsioonid. Loomulikult peab ka sisu olema lugemist väärt. Tavaline lastekirjandus seda ei asenda – kui iga kolmas-neljas sõna on arusaamatu, kaob lugemisrõõm peagi. Lihtsa keelega raamatutest oleks abi ka eesti kodukeelega HEV-lastel.

Põhisõnavara omandamise materjal. Põhikooli uussisserändajatel aitaks eestikeelsesse ainetundi sisse elada aine põhisõnavara omandamist toetavad õppematerjalid. Mitte sõnavara loend, vaid sisukas algajatele mõeldud materjal, mis toetab sõnade meeldejätmist ja kasutamist. Näiteks bioloogias võiks need põhimõisted olla „elus“, „eluta“, „taim“, „kasvab“, „keskkond“, „tingimused“, „toitub“ jms.

Edenetakse erineva kiirusega

Kui kaua võiks aega võtta, et omandada eesti keeles suhtlemiseks ja õppimiseks piisav keeletase? Meie kooli tuli eelmise õppeaasta alguses kolm enam-vähem ühevanust Ukrainast pärit last, kes on praeguseks olnud Eestis ja meie haridussüsteemis rohkem kui aasta. Üks nendest osaleb õppetöös enamikus õppeainetes sarnaselt oma klassikaaslastega ja suhtleb eesti keeles suuremate raskusteta, teine vajab aeg-ajalt õppetöös osalemiseks lisaselgitusi ja suhtleb lihtsas keeles, kolmas osaleb õppeöös vähe ja eesti keeles ei suhtle. Niisama palju erinevad ka hiljem meie kooli tulnud Ukraina sõjapõgenike lapsed.

Alustasime juba möödunud kevadel

Oleme Laagna gümnaasiumis palju asju õigesti teinud. Näiteks avasime Ukraina klassi juba märtsis ja võtsime kohe suuna tõsisele õppimisele. Need rühmad, kus on palju juba kevadel meiega liitunud õpilasi, said sügisel märksa kiiremini õppimislainele. Siiski on meil koolina veel palju õppida selle kohta, kuidas luua keskkond, mis toetab parimal viisil nii eesti emakeelega kui ka näiteks sõjapõgenike potentsiaali realiseerumist ja mil moel muuta meie mitmekeelne koolikeskkond kõikide õpilaste jaoks eeliseks.

Ukraina õpilaste tulek on teravamalt välja toonud meie hariduse nõrgad kohad: õpetajate ja õppematerjalide puudus, suured klassid, vähene mitmekeelse klassiga töötamise kogemus. Need on teemad, millega on nüüd vaja seda intensiivsemalt tegelda.Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!