Eesti koolijütside iseõppest Hispaania päikserannikul

18. aug. 2023 Egle Säre TÜ haridusteaduste instituudi pedagoogika osakonna haridusteaduste lektor - Kommenteeri artiklit

Hispaanias Marbellas tegutseb omanäoline erakool − eestikeelne õppekeskus ISE, kus praktiseeritakse juhendatud iseõpet.

Ligi kaks aastat tegutsenud õppekeskus ISE on kasvanud välja Rocca al Mare Kooli filiaalist, mis lõpetas tegevuse Costa del Soli rannikul ja andis põhjuse luua uus omanäoline haridusteed toetav õppekeskus. 

ISE pakub tuge eesti keelt kõnelevatele 1.–9. klassi õpilastele, kelle vanemad peatuvad lühemat või pikemat aega Marbella väikelinna ümbruses. Õppetöö käib viiel päeval nädalas vahemikus kl 9.00–14.30 peamiselt juhendatud iseseisva õppena. Õpilased on oma kodukoolist kas distants- või koduõppele vormistatud. Seega suhtleb ISE lahkelt ka Eesti kodukooliga: võtab vastu, viib läbi ja tagastab sooritatud kontrolltööd ja muud arvestuslikud ülesanded, mida kodukooli õpetajad soovivad hinnata. Õpetajateks on ISE-s kvalifitseeritud ja kogenud eesti soost õpetajad, kes teevad oma tööd pühendumuse ja rõõmuga.

Õpilase jaoks on ISE kõik vajaliku korraldanud ja lapsevanemal pole vaja muretseda. Et vajalikud teemad saaksid käsitletud ja arvestuslikud tööd sooritatud, suunatakse ja juhendatakse õpilast personaalselt. Olenevalt õpilase vanusest koostatakse talle päeva või nädala õpijuhis, mille järgi saab ta omas tempos tegutseda. Kui õpetajatele on enne õpilase saabumist teada tema edasijõudmine igas õppeaines, koostavad nad talle juba eelnevalt õpijuhise, mida õpilane saab kohe esimesel päeval täitma asuda. Õpijuhis lähtub kindla kirjastuse õpikust ja töövihikust, mida õpilane parasjagu kasutab. Juurde kombineeritakse ülesandeid, mis suunavad paaristööd tegema või õpetajaga tehtu üle arutlema.

ISE majas on mitu õpperuumi, et vajadusel eraldada parasjagu vaikust vajavad õpilased, keeleõppijad või individuaalõpet vajav õpilane. Kõik õpivad inglise ja hispaania keelt. Üldiselt istuvad ühe suure laua ümber sama õppeastme 3–6 õpilast koos ühe õpetajaga. Vajadusel saab küsida abi ja nõu. 

Õpilaste arv muutub pidevalt. Aprillis õppis koolis 12–17 last vanuses 7–14. Osa jääb ISE-sse õppima mitmeks kuuks, mõned mitmeks nädalaks, kõige lühem periood on üldjuhul nädal. Hommikud algavad ühises ringis, kus räägitakse eesootavast päevast ja lauldakse ühislaulu. Keset õppepäeva on tunnine paus, kus lapsed saavad kooli koka valmistatud lõunasööki ja õues liikuda – mängida omal soovil jahimeest või jalgpalli. Kaks korda nädalas toimub ühine liikumistund, ühiselt ollakse kunsti- ja muusikatunnis. Projektide raames käiakse väljasõitudel ja külastatakse mõnda põnevat kohta ümbruskonnas. Aprillis käidi koos vanematega loomaaias. Uudistati eksootilisi metsloomi ja tutvuti nende loomaaeda sattumise lugudega. 

Õpetaja töö ISE-s ei ole kerge. Iga õppija jaoks peab ettevalmistus olema personaalne ning hoolega läbimõeldud ja süsteemselt planeeritud juba enne õpilaste kohalejõudmist. Päeva jooksul tuleb õpetajal kiiresti ühelt õppeainelt teisele ja ühelt õppeastmelt teisele ümber lülituda. Ka samas klassis õppivad õpilased on sageli õppetööga eri kaugusel ja õpivad eri teemasid. See eeldab õpetajalt kiiret ja paindlikku võimekust anda juhiseid ja selgitusi kord 4. klassi matemaatikas ja järgmisel hetkel 7. klassi ajaloos. ISE-s töötavad õpetajad on siiski selle kõigega harjunud. 

Õpilased ütlevad, et neile meeldib ISE-s õppida, sest seal on rahulik ja vaikne ning õpetaja on alati olemas. Alati saab abi küsida, mitte nii nagu Eesti suures tavakoolis. Mõni õpilane on jäänud ISE-sse kauemakski, kui esialgu plaanis, sest seal saab õppida omas tempos, kõik saab tehtud ja õppimine pakub eduelamust.

Juhendatud iseõpe on efektiivne – see toetab, motiveerib ja väärtustab õppijat, on isiklik. Juhendatud iseõpe ei sobi igaühele ja sellega peab harjuma, küll aga saaks sarnast süsteemi rakendada liitklassis ja erinevas tempos õppivate või andekate õpilastega, andes neile võimaluse omas tempos õppida, sundimata pidevalt teisi järele ootama.  Õpetajaid intervjueerides selgus, et iseõppe süsteemi kohandades on võimalik õpetada ka suure linnakooli tavaklassi õpilasi. 


Kooli juba beebieas

Tütarlaste erakooli klassiruumide seinad on värvikirevad ja inforikkad. Fotod: Egle Säre

Kristjan Jaagu stipendiumi toel tutvusin lisaks ISE õppekeskusele ka kakskeelse tütarlaste erakooliga. Bilingual School Las Chapas lähtub personaliseeritud pedagoogikast ja keskendub koostööle õpilase perekonnaga. 

Marbella erakool kuulub koolide võrgustikku Attendis. Kool on lähtunud kristlikust arusaamast ja võtnud oma missiooniks mõista haridust kui ülesannet teenida peresid. Perede kaasamine ongi erakooli üks alustalasid. Pered osalevad töörühmades, intervjuudes ja perenõustamisseanssidel. Nad ei pea olema usklikud, kuid lapsed peavad osalema kord nädalas missal. Attendise võrgustikku kuuluvate koolide siht on pakkuda kõrgel tasemel personaliseeritud pedagoogikat, et tagada globaalses maailmas toimimiseks ja keskkonna parandamiseks vajalikud oskused ja väärtused kogu eluks. 

Kui kooli lasteaiaosas käivad nii poisid kui tüdrukud, siis alates viiendast eluaastast on koolis ainult tüdrukud. Klassis on keskmiselt 22 õpilast, neid on 31 riigist. Eesti mõistes lasteaiaealiste hulgas õppis ka üks poiss Eestist. Lasteaiaosas käivad üllatavalt väiksed lapsed. Beebide ruumes on lapsed alates neljandast elukuust (Hispaanias saavad mõlemad vanemad võtta neli kuud lapsehoolduspuhkust ehk kokku kaheksa kuud, korraga puhkusel olla ei saa). Eraldi sõimerühm on neile, kes veel ei kõnni. Kes hakkavad kõndima, viiakse vanemate laste rühma. 

Koolis on oma koolivorm, ka lasteaiaosas, ning beebidelgi on ühesugune riietus.

Õppetöö käib IB-süsteemi järgi. Attendise võrgustiku koolides on õpe algusest peale kakskeelne: inglise ja hispaania keeles. Imiku- ja alghariduses töötavad õpilased 50% kooliajast inglise keeles. Keskkoolis õpetatakse kolmandiku päevast inglise keeles, selles keeles on vähemalt kolm õppeainet. Emakeele assistendid pakuvad koolitundides õpilastele võimalust harjutada suulist suhtlusoskust väikestes rühmades. Alghariduse esimesest kursusest on õppekavas kolmas keel (prantsuse, saksa või portugali).

Ained on omavahel lõimitud. On kaks peamist ainet: loodusteadused (science) ning inimene ja ühiskond (social). Kõik ülejäänud ained toetavad kahe põhiaine õpetamist ja on neisse integreeritud.

Sellist teemapõhist projektõpet, kus ühe õppeaasta jooksul läbitakse kuus teemat, on rakendatud juba viis aastat. Korraga tegeletakse ühe teemaga 4–5 nädalat.

Töö toimub rühmades, mille koosseisud muutuvad iga teemaga.

Teemad läbitakse kindla süsteemi järgi.

1. Engage (tööle rakendamine). Uuritakse, mida lapsed juba teavad.

2. Explore (uurimine, mõtlema panemine). Kogu õpilastelt tulev info on oluline, midagi ei jäeta kõrvale. Ideed kirjutatakse üles, otsitakse infot (videod, raamatud, internet). Õpik on tööriist, mida kasutatakse vastavalt teemale, aga seda ei järgita täht-tähelt. Enamasti kasutatakse e-õpikuid.

3. Explain (selgitamine). Õpilased peavad andma püstitatud küsimustele seletuse. Kui nad ei oska, annab selle õpetaja. Õpetaja saab anda ka rohkem ja spetsiifilisemat infot.

4. Elaborate (läbitöötamine). Õpilased peavad käsitletava teemaga seoses midagi looma või esitama (plakat, video jne). Võimalik valida mitme variandi vahel, arvestades õpilaste töökiirust, õpivõimet, tugevusi (joonistamine, kirjutamine, suuline esitlus).

5. Evaluate (hinnangu andmine). Õpilased vaatavad kriitiliselt tehtud tööle tagasi. Tehakse kokkuvõte õpitust ja sellest, mis jäi segaseks. Hinnatakse nii iseennast kui ka grupikaaslasi.

Õppeprotsess pakub tegevusi eri võimekuse ja kiirusega lastele. Kõik saavad vastata.

Üle 90% erakooli õpilastest suundub edasi õppima ülikooli.

Õpetajate koostöö

Kord nädalas neljapäeviti õpetajad kohtuvad ja on koolis kl 19-ni. Lähtuvalt õpetatavatest teemadest kooskõlastatakse õpetamise sisu. 

Tütarlastekoolile tavapäraselt töötavad koolis ainult naisõpetajad. Kooli tutvustanud õpetaja oli arvamusel, et õpetamisel võib jääda puudu mehelikust lähenemisest ja vaatenurgast, nagu poistekoolis võib puudu jääda naisõpetaja lähenemisest.

Kool ei saa riigilt raha, sest tüdrukud ja poisid ei õpi koos. Ühisprojektid poistekooliga on raskendatud, kuna see asub ca 20 kilomeetri kaugusel. Tavaliselt on Hispaanias ühes koolihoones koos nii tütarlaste- kui ka poistekool. Nii on poisid ja tüdrukud eri ruumides, kuid säilib koostööprojektide võimalus.

Pärast tunde pakutakse õpilastele mitmesugust tegevust, nad saavad osaleda ringides (sport, käeline tegevus, pillimäng). Huviringide valik on päris suur. Teenus ostetakse sisse ning selle eest maksavad vanemad. Koolipäev lõpeb pärast huviringe kl 16.30.

Rakendatakse nn tugiõpet. Kui märgatakse, et õpilasel on probleeme, saadetakse ta uuringutele (psühholoog, testid). Vastavalt testi tulemustele õpet kohandatakse. Kui õpilane vajab rohkem tuge, siis on tal tugiisik, keda kutsutakse shadow’ks. Selle teenuse eest maksab lapsevanem.

Koolis rakendatava teemapõhise projektõppe muudab süsteemseks ja arusaadavaks selge viieastmeline struktuur ja õpetajate omavaheline koostöö ning vastutuse jagamine. Teemapõhine projektõpe on põnev nii õppijale kui õpetajale.


Rohkem infot:

https://oppekeskusise.ee/

https://attendis.com/educacion-primaria/


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!