Ettevõtluspädevust saab arendada nii luulet analüüsides kui ka õmblusmasinat seadistades

5. sept. 2023 Sirje Pärismaa toimetaja - Kommenteeri artiklit

Ettevõtlus- ja karjääriõppe programmil „Edu ja tegu“ on valminud töölehed, mille loomisel lõid kaasa eri ainete õpetajad, kes näitavad, kuidas õpetaja saab oma fantaasia lendama panna ning ettevõtluspädevust ainetundi lõimida. Uute materjalide kasutamiseks jagavad juhtnööre Eesti Majandus- ja Ettevõtlusõpetajate Seltsi esimees Elbe Metsatalu ning Haridus- ja Noorteameti ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi alus- ja üldhariduse peaspetsialist Erika Veide.

Kellele need töölehed mõeldud on, milliste ainete õpetajaile ja mitmendatele klassidele?

Elbe Metsatalu.

Elbe Metsatalu: Õppematerjalid on mõeldud eri kooliastmete aineõpetajatele. Sageli aineõpetajad ei teadvusta, et ka nende ainetunnis kujundatakse ettevõtluspädevusi mitmesuguse tegevuse kaudu. Töölehed võimaldavad õpetajal sügavuti mõelda, mida tähendab ettevõtluspädevus ja kuidas ta saab seda olulist kompetentsi oma ainetunnis kujundada. Enamik valminud materjale on suunatud kasutamiseks põhikoolile, mõned ka gümnaasiumile.  

Erika Veide: Põhikooli riiklikust õppekavast loeme, et üldpädevused kujunevad kõigi õppeainete kaudu. Ometi usun, et õpetaja poolt ei saa see tegevus olla juhuslik, vaid teadlik, süsteemne ning järjepidev. Et õpetaja saaks oma ainekava kaudu toetada kõiki üldpädevusi, peavad tal olema teadmised üldpädevuste ja nende arengu toetamise kohta. 

2018. aastal valmis ettevõtluspädevuse mudel. Raamdokumendis ning enesehindamise juhendis on põhjalikult kirjeldatud, mida üks või teine alapädevus endas sisaldab ja kuidas seda toetada. Ettevõtluspädevus on üldpädevus, mis on alapädevuste kaudu otseselt seotud pea kõigi teiste üldpädevustega riiklikus õppekavas. Seega tutvudes põhjalikult ettevõtluspädevuse mudeliga, saab õpetaja hulgaliselt teadmisi ka teiste üldpädevuste toetamiseks. 

Kuna ettevõtlikkuse arendamine peaks olema kõigi õpetajate eesmärk, on valminud töölehed idee tasandil kõigile õpetajatele sirvimiseks olulised.

Milliseid teemaringe nende abil käsitleda saab?

Elbe Metsatalu: Õppematerjalid koosnevad õpetajale mõeldud juhendist ja õpilase materjalist. Kõige rohkem toredaid ettevõtlikkust arendavaid materjale põhikooli III astmele on töötanud välja Rakvere Riigigümnaasiumi eesti keele ja majanduse õpetaja Reet Bobõlski. Osa neist materjalidest sobib kasutada ka põhikooli kolmanda astme eesti keele ja kirjanduse tundides. Teemad on mitmekesised − vanasõnade mõistmisest luule loovanalüüsini. 

Huvitavad ja õpilasi haaravad materjalid valmisid Türi Ühisgümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse ning majanduse õpetajal Aave Päeval kunstiajaloos Eesti klassitsistliku arhitektuuri ja ühiskonnaõpetuses vaesuse käsitlemise teemal. 

Ka põhikooli matemaatikas on palju võimalusi õpilaste ettevõtlikkust kujundada. Nii valmisid Pärnu Tammsaare Kooli õpetajal Kristi Suppil töölehed töötasu ja maksude protsentarvutuseks, sektordiagrammi ja lineaarfunktsiooni graafiku koostamise ja lugemise kohta. 

Väga palju kokkupuutepunkte ettevõtluspädevuse ja majandusliku mõtlemise kujundamiseks on tehnoloogia- ja käsitööõpetuses. Paide Hillar Hanssoo Põhikooli õpetajal Kristi Tederil valmis vahva tööjuhend poistele õmblusmasina seadistamiseks ja kasutamiseks koos turukoti õmblemise ja kaunistamise võtete rakendamisega. 

Tallinna Reaalkooli õpetaja Ahti Pent koostas juhised projekti teostamiseks tööõpetuses ning juhendid preesi ja osavusmängu valmistamiseks. 

Erika Veide.

Laiapõhjalist lõimingut eri õppeainete ja ettevõtluspädevuse arendamiseks pakuvad keskkonnahariduse spetsialisti Maarika Männili keskkonnateemalised materjalid toiduraiskamise vähendamise ja ringmajanduse teemadel põhikooli II ja III kooliastmes. 

Kokku töötasid õpetajad välja 24 õppematerjali koos juhenditega nii õpilasele kui aineõpetajale. 

Erika Veide: Loodud materjalid on hea näide, kuidas õpetaja toetab oma ainekavas süsteemselt ettevõtluspädevuse arengut. Ka minu jaoks oli eriti oskuslikult lähenetud põhikooli eesti keele ja kirjanduse kolmanda kooliastme ainekava teemadele, kus on võetud aluseks terve ettevõtluspädevuse mudel ning toetatud teadlikult pädevuste kujunemist õppijates.

Kuidas nende teemade kaudu ettevõtluspädevust ikkagi arendada saab?

Elbe Metsatalu: Õpetajad lähtusid materjalide koostamisel ettevõtluspädevuse mudeli alapädevustest ning õppetegevused on planeeritud just neid pädevusi toetama. Kui aineõpetaja neid materjale kasutab, saab temagi aru, kuidas üks või teine metoodiline võte õpilast ettevõtlikumaks muudab. Väga olulised on metoodilised võtted, mida õppetöös kasutame. Iga kaasav harjutus, eesmärkide seadmine, loovülesanne, kriitilise mõtlemise harjutus või praktilise oskuse arendamine, meeskonnatöö, juhtimine või vastutuse võtmine jne aitavad ettevõtluspädevust kujundada.

Erika Veide: Kui õpetaja neid töölehti sirvib, võib tal tekkida mõte, et ta ju teeb väga sarnaseid asju tunnist tundi, seega ongi oluline küsida, kas need tegevused on õpetaja jaoks mõtestatud, eesmärgistatud ja järjepidevad, ning kas võimaldavad ühel hetkel hinnata, kuidas õppijate ettevõtlikkus on arenenud ja kas ja millist alapädevust peab veel toetama.

Mida tõstaksite materjalidest esile, mis teile endale eriti muljet avaldas?

Elbe Metsatalu: Kuna töötasin need materjalid kõik läbi, nõustasin ja retsenseerisin ettevõtlusõpetaja seisukohalt, siis mulle pakkusid kõik teemad ja lahendused suurt huvi. Kindlasti tahan kasutada keskkonnateemalisi materjale ka ettevõtlusõppes, geograafina teeksin kohe koostööd kooli ajalooõpetajaga ja läheksime koos avastama klassitsistlikke ehitisi Eestimaal. 

Mu üks lapselastest, põhikooli lõpetanud noormees, on käsitööhuviline, temal oleks kindlasti põnev uurida õmblusmasina tehnilist poolt ja sellel õmmelda.

Kuidas iga õpetaja saaks üldpädevuste arengut teadlikumalt aineõpetuse kaudu toetada? 

Erika Veide: „Edu ja tegu“ programmi eesmärk on olnud toetada ettevõtlus- ja karjääripädevuste arengut. Seetõttu läheneme oma materjalides ainekavadele eelkõige läbi nende pädevuste prisma, aga nagu öeldud: üldpädevused on interdistsiplinaarsed ning toetavad üksteist igal juhul. 

Eelkõige on antud töölehed inspiratsiooniks ja näitlikuks vahendiks kõigile õpetajatele, kuidas üldpädevusi enda jaoks esile tõsta ja oma ainekavade kaudu toetada. Kui õpitulemused võiks ühel hetkel olla lõuendil ja moodustada maali, kus on elu, siis ometi on seal võimalus eristada värve, kujundeid, varje ja teemasid. Nii on ka õpetaja töö luua tervik, seosed ja väärtus, kuid samas on näha detailid, mis aitasid tervikut luua. 

Elbe Metsatalu: Kõige tähtsam on „Edu ja tegu“ materjalide laialdane kasutuselevõtt. Nimetatud töölehed on vaid väike osa programmi käigus valminud materjalidest: ettevõtluspädevuse mudel, ainekavad eri kooliastmetele ja suur hulk töölehti, õppevideoid, jagatud kogemusi, metoodilist lugemist ja palju muud ootavad rakendamist.

Kahjuks sai programm ja õpetajate koolitamine ettevõtluspädevuse mõistmiseks ja õpilastes metoodiliselt kujundamiseks läbi. Kui programmi aruandest tundub, et paljud koolid rakendavad ettevõtlusõpet ja kujundavad ettevõtluspädevust, siis tegelikult oleme alles väga alguses. 

Pädevused kujunevad väga pika aja jooksul, õpetajad pole selles enesekindlad ja vajavad metoodilisi täiendkoolitusi. Koolid vaevlevad aga rahanappuses ega saa endale mahukaid ettevõtlikkust kujundavaid tegevusi lubada. Ka valikaine õpetamisest loobutakse, sest ei leidu õpetajat või pole õppekavas piisavalt tunnimahtu. Seega on äärmiselt oluline ettevõtlusõppe metoodika arendamist ja õpetajate täiendkoolitust jätkuvalt riiklikult rahastada. 

Uuest õppeaastast on haridus- ja teadusministeerium loobunud ettevõtlusõppe toetamisest. Taas püsib kogu ettevõtlus- ja majandusõpe ainult mittetulunduslike organisatsioonide Ettevõtliku Kooli ja Junior Achievement Eesti õlgadel, seda samuti riigi toeta.

Siit ka sõnum otsustajatele: ärge katkestage järjepidevust, kindel rahatugi on väga tähtis, sest tulevased ettevõtjad kujunevad just praegu koolis ja tegutsevad Eesti eduks tulevikus.   


Kõik materjalid on leitavad E-koolikotis https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/33174-EdujaTegu-Loimingu-toolehed-pohikoolile-ettevotlusoppes.


Koolitusinfo

  • 8. septembril „Ettevõtlik ja aktiivne õpetamine läbi mängude“ (TalTechis).
    Koolitus pakub võimalust osaleda kahes näidistunnis, kus koos teeme läbi ühe rollimängu (ca 2,5–3 t) ja ühe simulatsiooni iseloomuga lauamängu (ca 3,5–4 t).
    Õpiväljund: koolituse läbinu mõtestab viise, kuidas siduda aktiivõpet, ettevõtluspädevusi ja refleksiooni mängulise tegevuse kaudu.
  • Veel jõuab osaleda ka veebikursusel: MOOC: Hakka ettevõtjaks. START, mis lõppeb 21. septembril.
    Kursuse eesmärk on arendada õppijate baasteadmisi ettevõtlusest, julgustamaks neid looma oma ettevõtet. Õppimine toimub iseseisvalt endale sobival ajal Moodle’i keskkonnas.

 
KUULA


Ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi toetab Euroopa Sotsiaalfond. 


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!