Antsla Vallavalitsus

16. mai 2023 - Antsla Vallavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Antsla Vallavalitsus

kuulutab välja avaliku konkursi

  • Kuldre Kooli direktori vabaneva ametikoha täitmiseks. Kuldre Kool – VÄIKE VAHVA KOOL – on lasteaed-põhikool, mis asub Kuldre külas, Antsla vallas, Võru maakonnas.

Tööleasumise aeg 1. augustil 2023.

Tööaeg: täistööaeg.

Põhinõudmised direktorile:
Kuldre Kooli direktori peamisteks tööülesanneteks on viia ellu riiklikku hariduspoliitikat, tagada koolis tulemuslik ja häireteta töö, luua lastele võimalused alushariduse omandamiseks ja õpilastele võimalused põhihariduse omandamiseks; juhtida õppe- ja kasvatustööd, majandus- ja finantstegevust.
Konkursil kandideerimiseks peab isikul olema magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid vastavalt haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruses nr 30 “Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele.
Täpsemalt on ametiülesanded kirjeldatud ametijuhendis https://antsla.ee/vabad-tookohad

Edukal kandidaadil on hea suhtlemis- ja väljendusoskus; otsustus-, vastutus- ja analüüsivõime. Tal on teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest. Ta oskab kaasata meeskonda ja kogukonda. Ta oskab vähemalt ühte võõrkeelt suhtlustasandil ning omab B-kategooria juhtimisõigust.

Kandideerijal esitada:
– kandideerimisavaldus, mis sisaldab kirjeldust motivatsiooni kohta ja palgasoovi,
– elulookirjeldus (sh töö- või teenistuskäik),
– ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
– kirjalik arutelu „VÄIKE VAHVA KOOL” juhtimine ja võimalused,
– muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada hiljemalt 11. juuniks 2023 Antsla Vallavalitsuse e-posti aadressil vald@antsla.ee.

Info: Pille Raudam, haridusnõunik, tel +372 5301 5032 või pille.raudam@antsla.ee.