Kohtla-Järve Linnavalitsus

10. juuli 2024 - Kohtla-Järve Linnavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Kohtla-Järve Linnavalitsus

kuulutab välja konkursi

 • Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju direktori ametikoha täitmiseks.

Võtame tööle direktori, kelle ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö, vastutada lasteaia üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

Tööle on võimalik asuda kohe.

Lasteaia asukoht on Pärna 36, Kohtla-Järve linn, 30326 Ida-Virumaa.

 Kandidaadile esitatavad nõuded

 • kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid,
 • eesti keele valdamine emakeelena või C1-tasemel. Soovitavalt vene keele ja inglise keele oskus suhtlustasemel.

Kandideerijatel esitada

 1.  kandideerimisavaldus, kuhu on märgitud kandidaadi kontaktandmed,
 2.  elulookirjeldus (CV),
 3.  esitatud nõuetele vastavust tõendavad dokumendid või nende koopiad,
 4.  visioon asutuse arenguvõimaluste kohta ja motivatsioonikiri asutuse direktorina (ühel A4 lehel),
 5.  kandideerijal, kelle emakeel ei ole eesti keel tuleb esitada C1-taseme keeleoskust tõendav dokument või selle koopia,
 6.  muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid märgusõnaga „Kohtla-Järve Lasteaia Kirju-Mirju direktor“ saata e-aadressil cv@kjlv.ee või maie.kiik@kjlv.ee. Dokumentide esitamise viimane päev on 31. juuli 2024. a (s.o kandideerimisdokumentide laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).

Paberkandjal saadetavad kvalifikatsiooni ja keeleoskust tõendavad dokumendid esitatakse koopiatena; kandideerimisavaldus, CV,  visioon ja motivatsioonikiri esitatakse originaalidena.

Paberkandjal olevad dokumendid esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele kabinetti 103 kinnises ümbrikus märgusõnaga „Kohtla-Järve Lasteaia Kirju-Mirju direktor“ aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 31. juuli 2024. a.

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

 • Töökohale kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
 • Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
 • Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
 • Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
 1. värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
 2. paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
 3. kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
 • Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.