Põltsamaa Ühisgümnaasium

15. nov. 2022 - Põltsamaa Ühisgümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Põltsamaa Ühisgümnaasium

kuulutab välja avaliku konkursi

  • Põltsamaa õppekoha põhikooliastme õppejuhi vaba ametikoha täitmiseks.

Ootame õppejuhti, kes on hea koostöö- ja organiseerimisvõime, analüüsi- ning planeerimisoskusega. Ta rakendab oma töös nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid ning tunneb haridusalast seadusandlust. Lisaks valdab arvutit tööks vajalikul tasemel, on eesmärgile suunatud ja hea pingetaluvusega.

Nõuded kandidaadile: vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ esitatud nõuetele.

Kandideerimise tähtaeg on 11. detsember 2022.

Kontakt: Laili Aunap-Kollom, juhiabi-personalispetsialist, 5908 6670, e-post konkurss@poltsamaa.edu.ee.

Lisainfo www.poltsamaa.edu.ee.

Põltsamaa Ühisgümnaasium on ülevallaline mitme õppekohaga (Põltsamaal, Adaveres, Lustiveres) kool. Põltsamaa linnas õpib põhikooliastmes ligi 600 ja gümnaasiumiastmes ligi 130 õpilast.