Tallinna Haridusamet

17. jaan. 2023 - Tallinna Haridusamet kommenteerimine on välja lülitatud

Tallinna Haridusamet

kuulutab välja avaliku konkursi

 • Tallinna Lasteaed Mooniõied (Kiili 6) direktori vaba ametikoha täitmiseks.

Tallinna Lasteaed Mooniõied loob lastele soodsad tingimused kasvamiseks ja arenemiseks ning toetab lapsevanemate tegevust lapsele alushariduse omandamise võimaldamisel. Lasteaias töötab 11 rühma.

 • Tallinna Männikäbi Lasteaia (Kadaka tee 155) direktori vaba ametikoha täitmiseks.

Tallinna Männikäbi Lasteaia missiooniks on toetada lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist, arvestades tema individuaalsust ja eripära ning hoides ja tugevdades lapse tervist. Lasteaias on 10 rühma, millest üks sõimerühm, üks arendusrühm, kaks liitrühma, kaks aiarühma ja neli sobitusrühma.

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

 • vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 “Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele,
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus,
 • väga hea suhtlemis- ja koostööoskus,
 • analüüsi- ja planeerimisoskus,
 • õpi- ja otsustusvõime.

Kandidaatidel esitada konkursil osalemiseks järgmised dokumendid:

 • avaldus,
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik,
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
 • kandidaadi visioon ja tegevuskava haridusasutuse direktorina,
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 9. veebruariks 2023 Tallinna Haridusametile aadressil Estonia pst 5a, 10143 Tallinn, või digiallkirjastatult e-aadressil konkurss.haridusamet@tallinnlv.ee  märgusõnaga „Konkurss”.

Lisainformatsioon telefonil 640 4959.

Kandidaadi isikuandmete töötlemisel lähtume Tallinna Linna andmekaitsetingimustest https://www.tallinn.ee/Andmekaitsetingimused