Tallinna Haridusamet

14. märts 2023 - Tallinna Haridusamet kommenteerimine on välja lülitatud

Tallinna Haridusamet

kuulutab välja avaliku konkursi

 • Tallinna Mahtra Lasteaia (Mahtra 19) direktori vaba ametikoha täitmiseks.

Tallinna Mahtra Lasteaia visioon on olla lapsesõbralik ja avatud, erinevaid kultuure väärtustav ning lõimumist toetav tunnustatud lasteaed. Tallinna Mahtra Lasteaias on erinevatest rahvustest lastel võimalus rõõmsalt mängides ja tegutsedes eakohaselt areneda. Lasteaias on 12 rühma.

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

 • vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruse nr 65 “ Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele,
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus,
 • väga hea suhtlemis- ja koostööoskus,
 • analüüsi- ja planeerimisoskus,
 • õpi- ja otsustusvõime.

Kandidaatidel esitada konkursil osalemiseks järgmised dokumendid:

 • avaldus,
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik,
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
 • kandidaadi visioon ja tegevuskava haridusasutuse direktorina,
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 6. aprilliks 2023 Tallinna Haridusametile aadressil Estonia pst 5a, 10143 Tallinn märgusõnaga „Konkurss”.

Lisainformatsioon telefonil 640 4959.

Kandidaadi isikuandmete töötlemisel lähtume Tallinna Linna andmekaitsetingimustest https://www.tallinn.ee/Andmekaitsetingimused