Tallinna Haridusamet

4. aug. 2022 - Tallinna Haridusamet kommenteerimine on välja lülitatud

Tallinna Haridusamet

kuulutab välja avaliku konkursi

 • Tallinna Läänemere Lasteaia (Läänemere tee 56) direktori vaba ametikoha täitmiseks.

Tallinna Läänemere Lasteaia visioon on olla tuntud, tunnustatud, omanäoline ja igakülgselt laste arengut toetav lasteaed. Lasteaial on suur õueala ning igal rühmal on oma mänguplats. Lähedal on Pirita jõgi ja Pirita-Kose oma kauni loodusega. Lasteaias töötab 12 rühma.

 • Tallinna Mutionu Lasteaia (Mehaanika 17) direktori vaba ametikoha täitmiseks.

Mutionu Lasteaed on väike armas lasteaed Tallinnas Kristiine linnaosas, kelle visiooniks on olla hooliv ja sõbralik perekonna toetaja lapse koolieelses eas. Lasteaed kannab elukestva õppimise ideed, on hea kasvukeskkonna ja mikrokliimaga avatud organisatsioon. Lasteaia 4 rühma on komplekteeritud vanusrühmadena vanuses 2–7 aastat.

 • Tallinna Mahtra Lasteaia (Mahtra tn 19) direktori vaba ametikoha täitmiseks.

Tallinna Mahtra Lasteaia visiooniks on olla lapsesõbralik ja avatud, erinevaid kultuure väärtustav ning lõimumist toetav tunnustatud lasteaed. Tallinna Mahtra Lasteaias on erinevatest rahvustest lastel võimalus rõõmsalt mängides ja tegutsedes eakohaselt areneda.  Lasteaias on 12 rühma.

 • Tallinna Virmalise Lasteaia (Virmalise tn 24) direktori vaba ametikoha täitmiseks.

Tallinna Virmalise Lasteaia visiooniks on olla pärl linna südames. Maja pedagoogilise filosoofia aluseks on lapsest lähtuv kasvatus ja õpetus, mida toetab projektõppe rakendamine lasteaias. Lasteaia põhiväärtustes on: keskkond ja loodushoid, tervis ning koostöö, mis annavad kindlad suunad, kuidas lapse heaolu tagada.

 • Kopli Lasteaia (Kopli tn 104) direktori vaba ametikoha täitmiseks.

Kopli Lasteaed on asutatud 1918. aastal ja sai 1928. aastal endale uue hoone, mis oli esimene selletaoline spetsiaalselt lastele mõeldud ehitus Eesti Vabariigis. Lasteaias toimub süvendatult kunstiõpetus, mille eesmärgiks on lastes enam arendada ilumeelt, süvendada vaatlusoskust, ergutada loovat mõtlemist.

 • Tallinna Saksa Gümnaasiumi (J. Sütiste tee 20) direktori vaba ametikoha täitmiseks.

Tallinna Saksa Gümnaasium (endise nimega Tallinna 54. Keskkool) on alates 1980. aastast tegutsev eesti ja saksa õppekeelega üldhariduskool. Kooli missioon on olla õppijakeskse ja toetava õpikeskkonnaga rahvusvaheline haridusasutus.  Tallinna Saksa Gümnaasium on ennastjuhtiva õppija kujunemise ja arengut toetav kool. Täna õpib koolis üle 900 õpilase ja kooli kollektiivi kuulub ligi 120 pühendunud meeskonnaliiget.

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

 • vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruses nr 30 “Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” (kool) ja haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 “Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” (lasteaiad) sätestatud nõuetele,
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus,
 • väga hea suhtlemis- ja koostööoskus,
 • analüüsi- ja planeerimisoskus,
 • õpi- ja otsustusvõime.

Kandidaatidel esitada konkursil osalemiseks järgmised dokumendid:

 • avaldus,
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik,
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
 • kandidaadi visioon ja tegevuskava haridusasutuse direktorina,
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 28. augustiks 2022 Tallinna Haridusametile aadressil Estonia pst 5a, 10143 Tallinn, või digiallkirjastatult e-aadressil konkurss.haridusamet@tallinnlv.ee  märgusõnaga „Konkurss”.

Lisainformatsioon telefonil 640 4590.

Kandidaadi isikuandmete töötlemisel lähtume Tallinna Linna andmekaitsetingimustest https://www.tallinn.ee/Andmekaitsetingimused