Tõrva Vallavalitsus

18. dets. 2020 - Tõrva Vallavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Tõrva Vallavalitsus

kuulutab välja konkursi

  • Ala Põhikooli ja Ritsu Lasteaia-Algkooli direktori ametikohale.

Kandideerima oodatakse entusiastlikke haridustalente, kes on valmis kujundama tugevat alus- ja põhiharidust maapiirkonnas.

100-aastases Ala Põhikoolis tegutsevad ühiselt üks lasteaia liitrühm ja 9-klassiline põhikool koos õpilaskoduga. 27-aastases Ritsu Lasteaia-Algkoolis tegutsevad kolm lastaia liitrühma ning algkooli astmes 1.–4. klass. Koolipered ootavad oma meeskonda innustavat ning õpilastest hoolivat koolijuhti.

Tööleasumise aeg on esimesel võimalusel. Täistööaeg.

Põhinõudmised direktorile
Direktori tööülesandeks on tagada õppe ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus. Direktor vastutab koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.
Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” § 2 lõikes 1 sätestatud põhikooli ja gümnaasiumi direktori kvalifikatsiooninõuded.

Edukal kandidaadil on
• teadmised kaasaegsest õpikäsitlusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest,
• juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas,
• ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil,
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus,
• õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsimis- ja planeerimisvõime,
• kaasaegsete infotehnoloogiate kasutamise oskus,
• B- kategooria juhtimisõigus.

Kandideerijal esitada
• elulookirjeldus (sh töö- või teenistuskäik),
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
• motivatsioonikiri teemal „Väikekooli ja koolieelse lasteasutuse juhtimisest 21. sajandil” ning edasisest arengust (maksimaalselt 2 lk A4),
• muud dokumendid, mida kandidaat oluliseks peab.

Omalt poolt pakume
• palk alates 1500 eurot,
• vajadusel aitame leida eluaseme.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 1. veebruariks 2021 Tõrva Vallavalitsuse e-posti aadressil torva@torva.ee märgusõnaga „Koolidirektor”.

Küsimuste korral vastab Tõrva Vallavalitsuse abivallavanem Lauri Drubinš telefonil 512 4285 või e-posti aadressil  lauri@torva.ee