Valga Vallavalitsus

28. märts 2021 - Valga Vallavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Valga Vallavalitsus

kuulutab välja avaliku konkursi

 • Valga Priimetsa Kooli direktori ametikoha täitmiseks, asukohaga Valga linn.

Valga Priimetsa Kool on Valga Vallavalitsuse hallatav üldhariduskool, mis loob õpilastele võimalused põhihariduse omandamiseks, eesti keele õppeks ja koolikohustuse täitmiseks.

Ootame sind kandideerima, kui omad tahet ja oskust juhtida kooli, kus õppetöö toimub vene ja eesti keeles, keelekümblusklassides toimub õppetöö eesti keeles.

Kooli direktori tööülesandeks on tagada õppe ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus. Direktor vastutab koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

Nõuded kandidaadile

 • haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” § 2 lõikes 1 sätestatud põhikooli ja gümnaasiumi direktori kvalifikatsiooninõuded,
 • varasem juhtimiskogemus,
 • eesti keele oskus tasemel C1 ning vene keele oskus vähemalt suhtlustasandil,
 • teadmised kaasaegsest õpikäsitlusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest,
 • kaasaegsete infotehnoloogiavahendite kasutamise oskus,
 • hea pingetaluvus, suuline ja kirjalik väljendusoskus, võime töötada süsteemselt, vastutustunne, korrektsus ja väga hea meeskonnatöö oskus.

Kandidaadile tuleb kasuks

 • keelekümblusmetoodika põhimõtete tundmine,
 • inglise keele oskus suhtlustasandil,
 • projektide kirjutamise oskus.

Konkursil osalemiseks palume esitada

 • kirjalik sooviavaldus, mis sisaldab kandidaadi motivatsiooni ametikohale asumiseks,
 • elulookirjeldus,
 • visioon ja selle rakendamise plaan,
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
 • muud dokumendid, mida kandideerija peab vajalikuks esitada.

Tööleasumise aeg on esimesel võimalusel.

Tööaeg: täistööaeg.

Täiendav informatsioon: asevallavanem Mati Kikkas, tel 5347 1177, e-post  Mati.Kikkas@valga.ee.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 24. aprilliks 2021 e-aadressil  Heldi.Kaares@valga.ee.