Võnnu Keskkool

18. jaan. 2023 - Võnnu Keskkool kommenteerimine on välja lülitatud

Võnnu Keskkool

ootab oma meeskonda tööle

 • sotsiaalpedagoogi.

Ootame kandidaadilt:

 • erialast kõrgharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni, või sotsiaalpedagoogikutset,
 • oskust analüüsida ja planeerida oma tegevusi,
 • head pingetaluvust ja tasakaalukust, rõõmsameelsust,
 • suurepärast koostöö, suhtlemis- ja eneseväljendusoskust,
 • iseseisvust, algatusvõimet ja soovi kooli arengusse panustada,
 • eesti keele oskust kõrgtasemel (C1-tase).

Peamisteks tööülesanneteks:

 • tugiteenust vajavate õpilaste väljaselgitamine koostöös teiste spetsialistide ja õpetajatega,
 • õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine,
 • õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine,
 • õpilaste koolikohustuse täitmist takistavate probleemide ennetamine, kaardistamine ja lahenduste koordineerimine,
 • lapsevanemate ja õpetajate nõustamine lapse arengu toetamiseks.

Kandideerimise info:

Avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 31.01.2023 meiliaadressil kool@vonnu.edu.ee.

Tööleasumise aeg on esimesel võimalusel.