Kuidas piirata nutiseadmete kasutamist koolis?

18. juuni 2021 Angelika Sarapuu õiguskantsleri kantselei laste ja noorte õiguste osakonna vanemnõunik - Kommenteeri artiklit
Angelika Sarapuu.

Mida teha, kui õpilased kasutavad koolis mobiiltelefoni või muud nutiseadet tunni segamiseks või kaaslaste kiusamiseks? Kas kool võib õpilase nutiseadme konfiskeerida? Kas mobiilihoidikute kasutamine koolis on lubatud? Kui palju saab nutiseadmete kasutamist kooli kodukorras reguleerida?

Nendele ja paljudele teistele küsimustele ootavad vastust koolijuhid, õpilased ja ka lapsevanemad ajal, kui peaaegu kõigil õpilastel on nutiseade koolis kaasas.

Kool ei saa lubada, et mõni õpilane segab nutiseadet kasutades tundi, st ei õpi ise ega lase ka teistel õppida. Ka seostatakse nutiseadmete kasutamist koolis keskendumisvõime ja õppeedukuse vähenemisega, vaimse tervise probleemide ja küberkiusamisega.

Reeglid ja põhimõtted

Nii mõnelegi võib parima lahendusena tunduda nutiseadmete täielik keelamine, nagu tehti 2018. aasta sügisel Prantsusmaa koolides. Alla 15-aastastel on Prantsusmaal nüüd keelatud mobiiltelefone ja nutiseadmeid (sh nutikellasid) kasutada kogu koolipäeva jooksul, ka vahetunni ajal.

Koolid võivad keeldu rakendada ka üle 15-aastaste õpilaste suhtes. Ette on nähtud mõned erandid, näiteks puuetega lastele.

Eksperdid on siiski praegu eri meelt küsimuses, kas ja mil määral mõjub nutiseadmete kasutamise keeld koolis õpitulemustele. Nutiseadmete keelamist koolis on peetud ka põhjendamatuks, sest tehnoloogia avardab õpivõimalusi ning arendab tulevikus vaja minevaid oskusi, nutiseadmed annavad lastele võimaluse olla ühenduses vanematega ning pääseda igal ajal ligi vaimse tervise toetamise lahendustele (nt tugiliinile helistades või vaimse tervise rakendusi kasutades). On leitud, et keelamise asemel tuleks koolis keskenduda rohkem sellele, kuidas õpetada lapsi kasutama nutiseadmeid mõistlikult ja turvaliselt, et lapsed õpiksid nutiseadmete ajastul toime tulema.

Kuna riigikogu pole Prantsusmaa keeluga sarnaseid piiranguid kehtestanud, tuleb koolidel nutiseadmete kasutamist piirates järgida reegleid ja põhimõtteid, mis on ette nähtud seadustes.

Õpetajal tuleb oma igapäevatöös lähtuda peamiselt sellest, mida kool on nutiseadmete kohta kodukorras kirja pannud. Kodukorda koostades peab kool omakorda aluseks võtma selle, mida seadus nutiseadmete või esemete hoiulevõtmise kohta üldiselt ütleb. Kooli kodukord ei tohi olla vastuolus seadusega, sest seadus on kodukorraga võrreldes kõrgema õigusjõuga akt. Vastuolu korral oleks kooli kodukord õigusvastane.

Seadus peab omakorda kooskõlas olema põhiseadusega. Enamik põhiseadusega sätestatud põhiõigusi, näiteks omandipõhiõigus või õigus vabale eneseteostusele, ei ole absoluutsed. See tähendab, et seadusega võib neid põhiõigusi piirata, kui piirang on kooskõlas põhiseadusega ja selle eesmärgi suhtes proportsionaalne.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (§ 58) on ammendavalt loetletud võimalused, mida kool võib teha, kui õpilane rikub kodukorda. Üks võimalus on võtta hoiule esemed, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga. Seega saab hoiule võtta ka nutiseadme, kui õpilane kasutab seda sel moel, mis ei vasta kooli kodukorrale. Õiguskantsler on pidanud põhiseadusega kooskõlas olevaks seadusesätet, mis lubab koolil hoiule võtta ka õpilase nutiseadme, kui ta kasutab seda kooli kodukorra vastaselt.

Oluline on tähele panna, et seadus teeb vahet koolis keelatud asjadel, mis võivad olla ohtlikud (näiteks lõhkeained või mürgistust tekitavad ained), ja esemetel, mis ohtu ei kujuta, kuid mille kasutamist tohib koolis piirata. Nutiseadmed kuuluvad teise kategooriasse: need on koolis lubatud, aga nende kasutamisel tuleb kinni pidada kooli kodukorrast, nii üldistest kui ka nutiseadmete kasutamise kohta kehtivatest reeglitest.

Probleem on käitumises

Niisiis on koolil õigus kodukorras kindlaks määrata, mida nutiseadmetega teha ei tohi. Mõistagi ei saa kool kodukorras nimetada kõiki tegevusi, mis nutiseadet kasutades lubatud ei ole. Mõned spetsiifilisemad nutiseadet puudutavad reeglid võivad aga vajalikud olla. Nii võib kool kodukorras ette näha, et tunni ajal pole õpilastel lubatud kasutada nutiseadet õpetaja loata, või keelata nutiseadme laual hoidmise. Samuti võib kool kodukorras sätestada, et mobiiltelefonide kasutamine kontrolltööde ja muude hindeliste tööde ajal pole lubatud.

Kui on tekkinud probleem, et mõned õpilased teevad koolis oma nutiseadmega lubamatult heli- või videosalvestisi ning kasutavad salvestisi kaasõpilaste või õpetajate alandamiseks, võib kodukorras sätestada, et kogu koolis viibimise ajal on keelatud teha inimestest video- või helisalvestisi, välja arvatud siis, kui see on õppetöö osa.

Kui õpilane kodukorra reegli vastu eksib, on võimalik võtta tema nutiseade hoiule. Näide selle kohta, et tundi segava õpilase mobiiltelefoni saab hoiule võtta, on toodud ka 2019. a sügisel jõustunud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatusi ettevalmistavates materjalides.

Nutiseadme hoiulevõtmine ei ole ainus abinõu, mida kool võib õpilase käitumise mõjutamiseks kasutada. Kui õpilane rikub kodukorras nutiseadme kasutamisele seatud piiranguid, võib kool rakendada ka muid seadusega lubatud mõjutusmeetmeid (nt arutatakse õpilase käitumist vanemate ja/või kooli juhtkonnaga jne).

Niisiis võib nutiseadme koolis hoiule võtta sel juhul, kui õpilane kasutab seda viisil, mis ei ole kooskõlas kodukorraga. Koolil puudub seega õigus oma kodukorras sätestada, et kõik õpilased peavad oma nutiseadme hoiule andma, olenemata sellest, kas nad rikuvad kodukorda või mitte. See ei oleks kooskõlas seaduse sätte ega mõttega, kuna sisuliselt oleks tegemist nutiseadme hoiulevõtmisega, mis on seaduse kohaselt aga lubatud vaid siis, kui õpilane eirab seadet kasutades kooli kodukorda.  

Kuigi õpilaste nutiseadmete ennetav hoiulevõtmine (hoidikusse panemise kohustamine) võib õpilaste käitumist mõjutada, ei lahenda see neid muresid, mille puhul kool mobiilihoidikut kasutada tahaks. Õpilased võivad kasutada nutiseadet koolis salaja või panna hoidikusse ühe oma nutiseadmetest. Ka Prantsusmaa koolides nutiseadmete keelu kehtestamine on näidanud, et õpilased otsivad võimalusi, kuidas saaks nutiseadmeid salaja kasutada, ja kiusamine jätkub muul viisil. Nutiseadmete ennetava hoiulevõtmisega ei saa seega täielikult lahendada ei kiusamis- ega tundi segavate õpilaste probleemi, kuid see piirab põhjendamatult kõigi nende õpilaste õigusi, kes nutiseadmega korda ei riku ja reeglitest kinni peavad. Nutiseadme kasutamine tunni segamiseks, spikerdamiseks, teiste kiusamiseks või muul ebasobival viisil näitab, et probleem pole nutiseadmes, vaid õpilase käitumises.

Kurjaga ei saa

Mida aga teha õpilasega, kes rikub kodukorda, kuid nutiseadet hoiule ei anna? Oluline on silmas pidada, et seaduse alusel saab kool asja (sealhulgas nutiseadme) hoiule võtta vaid nii, et õpilane ise loovutab selle ajutiselt koolile. Koolile pole antud õigust kohaldada füüsilist jõudu, et võtta hoiule ese, mis on koolis lubatud, kuid mida õpilane kasutab kooli kodukorra vastaselt. See tähendab, et kui õpilane keeldub nutiseadet õpetaja nõudmisel hoiule andmast, tuleb olukord lahendada kooli ja pere koostöös või kasutades seaduses sätestatud mõjutusmeetmeid (õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused, käitumise arutamine kooli juhtkonnaga jne).

Nii nagu ei saa õpilasele sunniga selgeks teha lugupidavat ja sobivat käitumist või õige ja vale eristamist, ei saa jõu või karistuse ähvardusel õpilasele selgemaks, kuidas kasutada nutiseadet eesmärgipäraselt ja teisi häirimata. 

Mobiilihoidikud ja nende kasutamine pole siiski koolis keelatud. Kool võib soovitada õpilastel oma nutiseadmed õppetunni ajaks hoidikusse panna. Selle võimaluse kasutamine ei tohi aga olla seotud sanktsiooniga. Teisisõnu, kui õpilane oma nutiseadet hoidikusse ei pane, kuid hoiab seda näiteks koolikotis ning ei riku muul viisil kodukorda, ei saa õpilase mõjutamiseks rakendada mõjutusmeetmeid.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!